Na vsebino
EN

018-030/2016 Elektro Primorska, d.d.

Številka: 018-030/2016-12
Datum sprejema: 23. 3. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti »PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVO ENOSISTEMSKEGA DV 110 KV RTP PIVKA-ENP PIVKA V DVOSISTEMSKI DV« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KORONA, d. d., Cesta v Mestni log 88A, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Cukrov, o. p., d. o. o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO PRIMORSKA, d. d., Erjavčeva ulica 22, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 3. 2016

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 3. 2. 2016 se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 18. 11. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo naročila »Projektna dokumentacija za obnovo enosistemskega DV 110 kV RTP Pivka-ENP Pivka v dvosistemski DV« (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 2. 12. 2015 (s številko objave NMV7741/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 26. 1. 2016 sprejel »Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti« (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku »ELEKTRO GORENJSKA d.d.« (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 27. 1. 2016, dne 3. 2. 2016 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 3. 2. 2016, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je izbranemu ponudniku omogočil spremembo ponudbene cene, očitno »kršil pravila javnega naročanja o dopustnih dopolnitvah ponudb oziroma odpravi računskih napak iz 82. člena ZJNVETPS«, pa tudi nekatere druge določbe Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik določbe ZJNVETPS kršil tudi s tem, ker ni ugotovil, da je referenca, ki jo v ponudbi uveljavlja izbrani ponudnik, iz več razlogov neustrezna.

Naročnik je dne 15. 2. 2016 prejel »Izjasnitev izbranega ponudnika o vloženem zahtevku za revizijo«, številka EAD – 1343013, z dne 12. 2. 2016. V zadevni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, pri čemer je mnenja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen.

Dne 24. 2. 2016 je naročnik sprejel »SKLEP O ZAVRNITVI ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, številka INT – 16/00209, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik »zavrača vlagateljeve očitke, da« njegov »poziv izbranemu ponudniku k odpravi računske napake« […] »ne predstavlja "odprave računske napake", temveč po vsebini in učinkih predstavlja poziv k nedopustni spremembi cene«, zavrača pa tudi očitke vlagatelja, da je kršil določbe ZJNVETPS s tem, ker ni ugotovil, da je referenca, ki jo v ponudbi uveljavlja izbrani ponudnik, neustrezna.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 26. 2. 2016 (osebno) in dne 1. 3. 2016 (po pooblaščeni odvetniški družbi), naročnik pa je z dopisom z dne 24. 2. 2016, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji tega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje zadevnega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 3. 3. 2016 prejela »Opredelitev vlagatelja do naročnikove zavrnitve zahtevka za revizijo z dne 24.2.2016«, z dne 27. 2. 2016. V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pri čemer »v celoti prereka naročnikove trditve iz njegove odločitve o zahtevku za revizijo in vztraja pri vseh svojih trditvah, opisanih kršitvah in dokazilih, kot jih je navedel v zahtevku za revizijo«.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom, številka 018-30/2016-6, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dotlej še neodstopljene dokumentacije, dne 11. 3. 2016 (po elektronski pošti) in dne 14. 3. 2016 (po pošti) pa je v prilogi dopisa z dne 10. 3. 2016 prejela dodatno dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom, številka 018-30/2016-7, z dne 8. 3. 2016 (v nadaljevanju: poziv številka 018-30/2016-7), pozvala na doplačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek v preostalem dolžnem znesku, dne 15. 3. 2016 (po elektronski pošti) in dne 16. 3. 2016 (po pošti) pa je prejela vlagateljevo vlogo z dne 14. 3. 2016, katere priloga je tudi »POTRDILO O PLAČILU« (v nadaljevanju: vloga z dne 14. 3. 2016).

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila male vrednosti, pa tudi po proučitvi vloge z dne 14. 3. 2016, je v predmetnem postopku Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 31. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je, kot izhaja iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v postopku predhodnega preizkusa vlagateljevega zahtevka za revizijo v revizijskem postopku najprej preverila (med drugim), ali vlagateljev zahtevek za revizijo vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN (druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka).

V posledici tega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevku za revizijo priloženo »POTRDILO O PLAČILU« (primerjaj drugi odstavek 15. člena ZPVPJN), iz katerega izhaja, da je vlagatelj za predrevizijski in revizijski postopek v konkretnem primeru plačal takso v znesku 1.000,00 EUR.

V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek 71. člena ZPVPJN (četrti odstavek 71. člena ZPVPJN).

Iz pravnega pouka obvestila o oddaji naročila med drugim izhaja, da mora vlagatelj v postopku »skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v znesku 1.000,00 EUR«. Navedeno pomeni, da je za predrevizijski in revizijski postopek vlagatelj v konkretnem primeru plačal znesek takse, kot izhaja iz pravnega pouka obvestila o oddaji tega naročila male vrednosti.

Prva poved drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki je v zadevnem primeru pravno relevantna za določitev zneska takse, ki jo mora vlagatelj zahtevka za revizijo plačati za predrevizijski in revizijski postopek, kogentno določa, da v ostalih primerih (to je v primerih, ki niso določeni v 71. členu ZPVPJN) znaša taksa »dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov«. Vlagateljev zahtevek za revizijo se namreč ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo (primerjaj prvi odstavek 71. člena ZPVPJN), niti se ne nanaša na primere, naštete v tretjem odstavku 71. člena ZPVPJN, prav tako pa zahtevka za revizijo ni vložil zagovornik javnega interesa, da bi bil oproščen plačila takse (primerjaj peti odstavek 71. člena ZPVPJN).

Cena najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), to je ponudbe izbranega ponudnika, za zadevno naročilo male vrednosti (sodeč po podatku v trenutku sprejema obvestila o oddaji naročila ter v trenutku vložitve zahtevka za revizijo) znaša 116.348,72 EUR, kar pomeni, da v postopku oddaje predmetnega naročila male vrednosti dolžna taksa za predrevizijski in revizijski postopek (»dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost)«) znaša 2.326,97 EUR.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pravni pouk obvestila o oddaji naročila v delu, ki se nanaša na določitev višine takse za predrevizijski in revizijski postopek, ob upoštevanju predstavljenih dejstev, ugotovitev in pravnih podlag napačen.

Ker je za predrevizijski in revizijski postopek vlagatelj v konkretnem primeru plačal takso, ki je za 1.326,97 EUR prenizka, napačen pravni pouk pa ne more iti v škodo stranki, ki se po njem ravna (v konkretnem primeru vlagatelju), je Državna revizijska komisija na podlagi prve alinee četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka istega člena) vlagatelja s pozivom številka 018-30/2016-7 pozvala, da v roku treh delovnih dni od prejema tega poziva na ustrezen transakcijski račun doplača takso za predrevizijski in revizijski postopek v preostalem dolžnem znesku 1.326,97 EUR. Državna revizijska komisija je v pozivu vlagatelju zapisala številko omenjenega transakcijskega računa in referenco, ki jo je bilo potrebno ob plačilu navesti, vlagatelja pa je opozorila, da bo v primeru, če takse v preostalem dolžnem znesku 1.326,97 EUR v roku ne bo doplačal, njegov zahtevek za revizijo zavrgla. Državna revizijska komisija je vlagatelja obenem pozvala, da ji v roku treh delovnih dni od prejema poziva predloži tudi potrdilo o doplačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek v preostalem dolžnem znesku.

Vlagatelj je v roku, določenem v pozivu številka 018-30/2016-7, Državni revizijski komisiji posredoval vlogo z dne 14. 3. 2016. Iz dokumenta »POTRDILO O PLAČILU«, ki je sestavni del in priloga zadevne vloge, izhaja, da je vlagatelj na podlagi poziva številka 018-30/2016-7 za predrevizijski in revizijski postopek v konkretnem primeru doplačal takso v znesku zgolj 1.326,87 EUR, ni pa doplačal dolžnega zneska takse 1.326,97 EUR. Dejstvo, da je vlagatelj za zadevni predrevizijski in revizijski postopek dne 15. 3. 2016 doplačal takso le v znesku 1.326,87 EUR, zgolj dodatno potrjuje tudi vpogled v evidenco plačanih, preplačanih, premalo plačanih in vrnjenih taks, ki jo vodi Državna revizijska komisija (73. člen ZPVPJN).

Državna revizijska komisija iz razloga, ker vlagatelj ni sledil vsebini njenega poziva številka 018-30/2016-7 na način, da bi za zadevni predrevizijski in revizijski postopek doplačal takso v dolžnem znesku 1.326,97 EUR in predložil potrdilo o doplačilu takse za ta predrevizijski in revizijski postopek v preostalem dolžnem znesku, ugotavlja, da zahtevek za revizijo (še vedno, upoštevaje tudi vsebino vloge z dne 14. 3. 2016) ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 15. člena ZPVPJN. Zahtevku za revizijo namreč ni priloženo potrdilo o plačilu (dolžnega zneska) takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (glej drugi odstavek 15. člena ZPVPJN).

Glede na vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija, skladno s kogentno normo tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN (v povezavi z drugo alineo prvega odstavka istega člena in drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN), vlagateljev zahtevek za revizijo s tem sklepom zavrgla. Odločitev Državne revizijske komisije o zavrženju zahtevka za revizijo je pravnomočna (šesti odstavek 71. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 23. 3. 2016


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije





































Vročiti:
– ELEKTRO PRIMORSKA, d. d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
– Odvetniška družba Cukrov, o. p., d. o. o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
– ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran