Na vsebino
EN

018-044/2016 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-044/2016-2
Datum sprejema: 22. 3. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Aparat za magnetno resonanco« v zvezi s predlogom vlagatelja Siemens Healthcare d.o.o., Letališka 29c, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Podjed o.p. - d.o.o., Slovenska cesta 47, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila, ki ga izvaja Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.03.2016

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 29.01.2016 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 684/2016. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Zoper razpisno dokumentacijo je vlagatelj dne 09.03.2016 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da naročnikove strokovne zahteve niso konkretizirane, specificirane in določene ter mu posledično ne omogočajo oddaje primerljive ponudbe. Vlagatelj je predlagal, da se razpisna dokumentacija v celoti razveljavi, predlagal pa je tudi, da se postopek oddaje javnega naročila zadrži do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj navaja, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost njegovega nadaljnjega pravnega varstva, saj je od odločitve o zahtevku za revizijo odvisno, ali sploh lahko ponudi razpisani predmet, oziroma ali bo njegova ponudba primerljiva s ponudbami preostalih ponudnikov. V primeru, če bo z zahtevkom za revizijo uspel, bo lahko svojo ponudbo ustrezno dopolnil oziroma spremenil, kar pa ne bo mogoče, če postopek ne bo zadržan. Zadržanje postopka je nujno zlasti tudi zato, da se prepreči odpiranje medsebojno neprimerljivih ponudb in posledično onemogoči špekulacije konkurenčnih ponudnikov tako glede cene, kot tudi glede ponujene konfiguracije sistemov. Zgolj ob predpostavki zadržanja izvedbe postopka oddaje javnega naročila bodo ponudniki dobili potrebne informacije o tem, kakšna mora biti ponudba, da bo izpolnila razpisne pogoje. Le po pridobitvi potrebnih informacij bodo lahko ponudniki enakovredno tekmovali za pridobitev razpisanega posla. Vlagatelj še navaja, da gre pri predmetnemu javnemu naročilu za opremo večje vrednosti, kar pomeni, da zahteva priprava ponudbe veliko časa, ogled lokacije, iskanje morebitnih podizvajalcev itd.

Naročnik je na podlagi druge alineje drugega odstavka 19. člena ZPVPJN z vlogo, z dne 14.03.2016, Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za zadržanje postopka. Naročnik navaja, da je dne 09.03.2016 (pred odpiranjem ponudb) prejel vlagateljev zahtevek za revizijo. Istega dne je naročnik izvedel tudi javno odpiranje ponudb. Prejel je tri ponudbe, vključno z vlagateljevo. Ker o predlogu za zadržanje postopka ni odločil sam, ga odstopa Državni revizijski komisiji. Naročnik navaja, da iz razloga, ker je predmetni postopek oddaje javnega naročila neločljivo povezan tako s pravnomočno končanim postopkom oddaje javnega naročila »Izvedba GOI del za prizidek za magnetno resonanco« (objavljenem na Portalu javnih naročil dne 14.10.2015, pod št. objave JN 7192/2015), kot tudi s postopkom javnega naročila »Najem dolgoročnega kredita za financiranje investicije v izgradnjo prizidka in nakup aparata za magnetno resonanco« (objavljenem na Portalu javnih naročil dne 17.02.2016, pod št. objave NMV 940/2016), predlaga, da Državna revizijska komisija vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila zavrne.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da lahko naročnik praviloma nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila oziroma opraviti določenih drugih ravnanj (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

V obravnavanem primeru je potrebno pri presoji, ali bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva, upoštevati dejstvo, da je naročnik predlog za zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila prejel dne 09.03.2016, medtem ko je istega dne tudi že izvedel odpiranje ponudb. Naročnik je torej ponudbe v konkretnem primeru že odprl, prav vlagateljevo nasprotovanje odpiranju ponudb pa predstavlja poglavitni argument za vložitev predloga za zadržanje postopka. Kot namreč navaja vlagatelj, je zadržanje postopka nujno zlasti zato, da se prepreči odpiranje medsebojno neprimerljivih ponudb in posledico onemogoči špekulacije ponudnikov tako glede ponujenih cen, kakor tudi glede ponujenih konfiguracij sistemov.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik (oziroma Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN, in v kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti kršitve (glej druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN in druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). To pomeni, da bo naročnik, v primeru, če bo vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, moral uskladiti svoja ravnanja že v razpisni fazi (npr. začeti postopek oddaje javnega naročila znova). V kolikor se bo torej v postopku vsebinske presoje ugotovilo, da je naročnik kršil Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami), oziroma da naročnikove strokovne zahteve niso konkretizirane, specificirane in določene ter vlagatelju (posledično) ne omogočajo oddaje primerljive ponudbe, bo imel vlagatelj možnost oddati ponudbo pod drugačnimi pogoji. Učinkovitost pravnega varstva tako vlagatelju, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila, do ustavitve postopka javnega naročila, zavrnitve vsej ponudb ali do začetka novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja), ne bo zmanjšana ali otežena. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za zadržanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22.03.2016

predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Podjed o.p.- d.o.o., Slovenska cesta 47, Ljubljana
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran