Na vsebino
EN

018-038/2016 Kemijski inštitut

Številka: 018-038/2016-6
Datum sprejema: 21. 3. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »ČIŠČENJE PROSTOROV KEMIJSKEGA INŠTITUTA« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PANHYGIA d.o.o., Arja vas 101, Petrovče, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Sergeja Repič, Trg svobode 21, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 3. 2016

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 12. 2. 2016 se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila (objava na Portalu javnih naročil dne 19. 11. 2015, pod št. objave JN8180/2015) z dokumentom »ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB« z dne 28. 1. 2016 sodelujoče ponudnike obvestil, da je zavrnil vse ponudbe. Naročnik je v pravni pouk v zvezi z višino takse (druga alineja iz tretje povedi iz prvega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju, Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.) zapisal, da »[s]kladno s prakso Državne revizijske komisije v primeru zavrnitve vseh ponudb takse ni potrebno plačati«.

Vlagatelj je po prejemu tega naročnikovega dokumenta dne 12. 2. 2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 2. 3. 2016 (prva alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN) in ga skupaj z dokumentacijo posredoval v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo (prvi odstavek 31. člena ZPVPJN) v skladu z ustaljeno prakso v primeru napačnih ali pomanjkljivih pravnih poukov (npr. zadeve št. 018-242/2012, 018-304/2012 in 018-209/2015) s pozivom št. 018-038/2016-4 z dne 10. 3. 2016 vlagatelja skladno s prvo alinejo četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala, da v treh delovnih dneh od prejema tega poziva plača takso v višini 1.000,00 EUR, saj je ugotovila, da naročnik v dokumentu »ODLOČITEV O ZAVRNITVI VSEH PONUDB« z dne 28. 1. 2016 v zvezi z višino takse za zahtevek za revizijo navedel napačen pravni pouk – naročnik namreč ni upošteval 74. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/2015), ki vsebuje izjemo od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek, saj določa, da ne glede na drugi odstavek 71. člena ZPVPJN znaša taksa v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000,00 EUR. Državna revizijska komisija je v tem pozivu vlagatelja opozorila, da bo v primeru opustitve plačila takse zavrgla zahtevek za revizijo. Poziv je bil vlagatelju vročen dne 11. 3. 2016 (razvidno iz podpisane povratnice).

Upoštevajoč pravila o štetju rokov iz petega odstavka 1. člena ZPVPJN in drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN se je rok za plačilo takse iztekel dne 16. 3. 2016. Do poteka tega roka taksa ni bila plačana, v kar se je Državna revizijska komisija dne 21. 3. 2016 prepričala z vpogledom v evidenco plačanih taks pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (spletna aplikacija UJPnet). Državna revizijska komisija še dodaja, da je vlagatelj sicer ni morebiti obvestil o plačilu takse s predložitvijo potrdila o takem plačilu. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, da bi zahtevek za revizijo sprejela v obravnavo po drugem odstavku 31. člena ZPVPJN, zato ga je (upoštevajoč tretji in četrti odstavek 31. člena ZPVPJN) zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 21. 3. 2016

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Sergeja Repič, Trg svobode 21, 2310 Slovenska Bistrica
- Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v arhiv, tu.

Natisni stran