Na vsebino
EN

018-017/2016 Javno komunalno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-017/2016-6
Datum sprejema: 4. 3. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevzem, odvoz in predelava biorazgradljivih odpadkov«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Roks recikliranje d.o.o., Kamnogoriška 6, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zlatko Lipej, Gorenjska cesta 18,20 1215 Medvode (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju: naročnik), 4. 3. 2016

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 22. 12. 2015 sprejel Sklep o začetku postopka, št. 01/JN-02/2015. Na Portalu javnih naročil pa je bilo 23. 12. 2015 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti, št. objave NMV8153/2015.

Ponudbo so oddali trije ponudniki. Naročnik je prispele ponudbe razvrstil glede na merilo najnižja cena in preveril najugodnejšo pravočasno ponudbo, za katero je ugotovil, da je formalno popolna, pravilna, primerna in sprejemljiva, torej popolna. Javno naročilo je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 07/JN-02/2015, z dne 15. 1. 2016 oddal ponudniku Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ponudba vlagatelja pa je bila, glede na merilo, razvrščena na tretje mesto. Odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj prejel 18. 1. 2016.

Vlagatelj je pravočasno, 21. 1. 2016, vložil Zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila št. 07/JN-02/2015 z dne 15. 1. 2016 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila ter vse kasnejše odločitve naročnika, ki jih je sprejel na podlagi te odločitve, da se izbere vlagatelja kot edinega, ki ustreza vsem razpisnim pogojem, naročnik pa naj mu povrne stroške revizijskega postopka. Navaja, da:
- je naročnik v razpisni dokumentaciji, v točki 2.4.2 Poklicna sposobnost, od gospodarskega subjekta, ki želi sodelovati na javnem naročilu, zahteval, da ima veljavno registracijo pristojnega organa in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- bi moral izbrani ponudnik obvezno imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v premični napravi za predmet javnega naročila pod točko 2.1.2: mletje odpadkov na lokaciji naročnika CERO SK, Prežigal 9, Slovenske Konjice s klasifikacijskimi številkami 20 02 01 in 20 01 38, skladno z 10. členom Uredbe o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 34/2008),
- ponudba izbranega ponudnika ne ustreza vsem razpisnim pogojem, je neprimerna in posledično nepopolna, naročnik pa bi jo moral izločiti,
- tudi drugouvrščeni ponudnik, katerega ponudba naj bi bila popolna, nima okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov v premični napravi,
- iz navedenega izhaja, da ne izbrani ponudnik ne drugouvrščeni ponudnik nimata vseh potrebnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Izbrani ponudnik v Odgovoru na zahtevek za revizijo z dne 1. 2. 2016 navaja, da vlagatelj neupravičeno zatrjuje, da je njegova ponudba nepopolna. Nadaljuje, da je naročnik od ponudnika za izkazovanje poklicne sposobnosti zahteval okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo oziroma predelavo odpadkov, ki ga je izbrani ponudnik v ponudbi tudi predložil. Prav tako je v ponudbi predložil podpisano izjavo, da razpolaga z vso strojno in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila. Navaja, da so navedbe vlagatelja neutemeljene, saj naročnik ni zahteval predložitve okoljevarstvenega dovoljenja za premično napravo, in da vlagatelj ni dokazal, s kakšno poizvedbo je ugotovil, da izbrani ponudnik in podizvajalci ne razpolagajo z ustrezno opremo in dovoljenji. Zaključuje, da je njegova ponudba popolna in da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo odločitve o izbiri ter da bi vlagatelj moral, v kolikor je menil, da pogoji za izdajo odločitve o izbiri niso zakoniti, vložiti zahtevek za revizijo, s katerim bi izpodbijal zakonitost razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik predlaga, da naročnik in Državna revizijska komisija revizijski zahtevek zavrneta kot neutemeljen.

Naročnik je 4. 2. 2015 izdal Sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo, št. 09/JN-02/2015. Navaja, da določbe razpisne dokumentacije iz točke 2.4.2 Poklicna sposobnost, ki od ponudnikov zahteva, da imajo veljavno registracijo pristojnega organa in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ni mogoče razlagati na način, da mora ponudnik na njeni podlagi priložiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za premično napravo. Sledenje taki interpretaciji bi po mnenju naročnika pomenilo, da bi od ponudnikov zahteval, da predložijo prav vsa dovoljenja, ki so zahtevana za opravljanje določene gospodarske dejavnosti. Dalje navaja, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju 2.4 Pogoji za udeležbo navedeno, da ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo originalnih izjav, obrazcev ter kopij drugih dokazil, in dodaja, da je jasno in nedvoumno opredelil, katera so zahtevana dokazila in obvezne priloge za ugotavljanje sposobnosti, pri čemer v razpisni dokumentaciji ni zahteval predložitve okoljevarstvenega dovoljenja za premično napravo. V skladu s 95.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB, s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) je naročnik od ponudnikov zahteval, da izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti izkažejo z izjavo. V zvezi s tem zaključuje, da ponudbe izbranega ponudnika zaradi odsotnosti okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov v premični napravi ni mogoče obravnavati kot nepopolne, saj v razpisni dokumentaciji za to ni podlage. Izbrani ponudnik je, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predložil vse zahtevane izjave, s katerimi dokazuje svojo usposobljenost nastopati na javnem naročilu. Naročnik pa navaja tudi, da na podlagi tako predloženih izjav izbranega ponudnika ni imel razloga, da bi dvomil v njihovo resničnost.

Naročnik dodaja še, da je vlagatelj kot dokaz za svoje navedbe navedel vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, čemur naročnik oporeka, saj od vlagatelja ni prejel zahteve za vpogled in ga tudi ni organiziral, oporeka pa tudi navedbi vlagatelja, da naj bi bila nepopolna tudi ponudba drugouvrščenega ponudnika, saj njene popolnosti sploh ni preverjal.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 4. 2. 2016 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisije je 12. 2. 2016 prejela Opredelitev vlagatelja zahtevka za revizijo do navedb naročnika z dne 10. 2. 2016. V njej vlagatelj navaja, da bi izbrani ponudnik moral obvezno imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov na premični napravi, da bi sploh ustrezal razpisnim pogojem, zgolj izjava izbranega ponudnika, da izpolnjuje vse pravno-formalne zahteve pa ne zadostuje, če je le-ta neresnična. Vlagatelj se strinja z navedbo izbranega ponudnika, da naročnik predložitve okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na premični napravi ni nikjer navedel kot pogoj, a zatrjuje, da bi moral izbrani ponudnik s podpisano izjavo po točki 2.4.2 razpisne dokumentacije jamčiti, da zgoraj omenjeno dovoljenje ima. Glede navedb iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je sporna neresnična izjava izbranega vlagatelja, da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Zaključuje, da bi moral naročnik že ob pregledu javnih evidenc o okoljevarstvenih dovoljenjih za predelavo odpadkov na premičnih napravah ukrepati, saj izbrani ponudnik ne ustreza razpisnim pogojem, njegove izjave pa so bile neresnične.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno in mu oddal predmetno javno naročilo. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj izbrani ponudnik nima zahtevanega okoljevarstvenega dovoljenja na premični napravi in posledično za del predmeta naročila (t.j. mletje odpadkov na lokaciji naročnika) ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Zatrjuje, da je njegova ponudba nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zaradi česar bi jo moral naročnik na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti.

Predmet javnega naročila je prevzem, odvoz in predelava biorazgradljivih odpadkov 20 02 01 – biorazgradljivi odpadki (odpadki primerni za kompostiranje) z ocenjeno količino 1500t v obdobju od 1. 3. 2016 do 31. 12. 2017, v okviru izvedbe javnega naročila, pa bo moral izbrani ponudnik na naslovu naročnika v istem obdobju brezplačno prevzeti tudi odpadke 20 02 01 – biorazgradljivi odpadki (zeleni obrez, veje) z ocenjeno količino 330t in 20 01 38 – les, ki ni naveden pod 20 01 37, z ocenjeno količino 260t. V obeh primerih bo moral izbrani ponudnik odpadke prevzeti, tehtati, predelati po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi v Republiki Sloveniji, potrditi evidenčni list in odložiti morebitne preostanke odpadkov po obdelavi oziroma predelavi. V delu storitev, ki jih bo izbrani ponudnik opravil brezplačno, bo moral izvesti tudi mletje odpadkov na lokaciji naročnika. Razpolaganje z okoljevarstvenim dovoljenjem, na podlagi katerega bi izbrani ponudnik lahko izvedel mletje odpadkov na lokaciji naročnika, pa predstavlja jedro spora v konkretni zadevi.

Po vpogledu v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 2. poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – splošni del (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom) v prvem odstavku točke 2.4.2 Poklicna sposobnost določil, da mora imeti ponudnik »veljavno registracijo pristojnega organa in vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila«, da »mora biti vpisan v informacijski sistem o ravnanju z odpadki za izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnih listov« ter da mora biti ponudnik »vpisan v seznam pooblaščenih obdelovalcev ali predelovalcev odpadkov s klasifikacijsko številko 20 02 01 in 20 01 38 na Agenciji RS za okolje in prostor (okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov)«. Naročnik je določil, da ponudniki izkažejo izpolnjevanje zahtev iz točke 2.4.2 z dokazilom Izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-5), v kateri je naročnik povzel vse zahteve iz točke 2.4.2. Poklicna sposobnost, razen zahteve, da mora imeti ponudnik »vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila«. Glede slednje zahteve gre že na tem mestu ugotoviti, da zanjo naročnik ni predvidel nikakršnega dokazovanja, niti zahteve ni vključil v predpripravljeno izjavo (OBR- 5). Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 2.5.5 Vsebina ponudbe določil tudi, katero dokumentacijo mora ponudnik predložiti za popolnost ponudbe, in sicer obrazce od št. 1 do 14, naročnik pa tudi na tem mestu ni zahteval predložitve nobenih dokazil.

Državna revizijska komisija ob tem ugotavlja, da drugi odstavek 95a. člena ZJN-2 določa, da lahko naročnik, ne glede na peti odstavek 37. člena, šesti odstavek 41. člena, peti in šesti odstavek 42. člena, 43. člen, drugi, tretji in peti odstavek 44. člena in drugi, tretji ter šesti odstavek 45. člena tega zakona, v postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje tehničnih specifikacij, pogojev za ugotavljanje sposobnosti, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor, z izjavo. Ne glede na prvi odstavek 77. člena tega zakona naročniku v postopku oddaje naročila male vrednosti ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav.

Kot že navedeno, vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v okviru zahteve, da imajo gospodarski subjekti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, zahteval tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov v premični napravi za mletje odpadkov na lokaciji naročnika, pri tem pa se sklicuje na 10. člen Uredbe o obdelavi odpadkov na premičnih napravah, ki določa, da mora oseba, ki izvaja obdelavo odpadkov v premični napravi, imeti za to okoljevarstveno dovoljenje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Skladno s prvim odstavkom 2. člena Uredbe je premična naprava za obdelavo odpadkov tehnološka enota, ki je v celoti premična, z vgrajenim motorjem za premikanje ali brez njega, v kateri se lahko obdelujejo odpadki, in je namenjena obdelavi odpadkov na kraju njihovega nastanka ali na kraju vgradnje materialov, ki nastajajo iz obdelave odpadkov, obdelava odpadkov pa je, skladno z 10. točko 3. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015), postopek predelave ali odstranjevanja, vključno s pripravo za predelavo ali odstranjevanje.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi odgovarja, da je naročnik od ponudnika zahteval okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo oziroma predelavo odpadkov, ki ga je izbrani ponudnik svoji ponudbi tudi predložil, ni pa zahteval predložitve okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov v premični napravi. Tudi naročnik v sklepu o zahtevku za revizijo odgovarja, da iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, katere obvezne priloge in katera dokazila so zahtevana, ter da ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s predložitvijo originalnih izjav in obrazcev ter kopij drugih dokazil. Pojasnjuje, da določbe »vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila« ni mogoče razlagati na način, da mora ponudnik na tej podlagi priložiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za premično napravo, saj bi ob sledenju taki argumentaciji prišli do situacije, da bi morali ponudniki predložiti prav vsa dovoljenja, ki so zahtevana za opravljanje določene dejavnosti. Tako izbrani ponudnik kot naročnik torej zatrjujeta, da naročnik predložitve okoljevarstvenega dovoljenja za premično napravo v razpisni dokumentaciji ni zahteval, v opredelitvi do navedb naročnika pa temu pritrdi tudi vlagatelj.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (npr. v odločitvi, št. 018-004/2016), lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti. Določitev vseh pogojev in vnaprejšnja seznanitev gospodarskih subjektov s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati za sodelovanje na javnem naročilu, predstavlja naročnikovo dolžnost, ki jo ta izpolni tako, da v obvestilu o javnem naročilu navede zahtevane minimalne stopnje sposobnosti (osmi odstavek 41. člena ZJN-2) oziroma v razpisni dokumentaciji navede pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika (3. točka prvega odstavka 71. člena ZJN-2). Na podlagi tega se gospodarski subjekt odloči, ali bo v konkretnem postopku javnega naročanja sodeloval, hkrati pa v primeru, da je svojo ponudbo oddal, preveri tudi zakonitost naročnikovih ravnanj pri izvedbi postopka javnega naročanja. Naročnik mora namreč v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb presojati popolnost prejetih ponudb le na podlagi vnaprej izrecno določenih in objavljenih zahtev, v nasprotnem primeru bi kršil določbo tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, ki prepoveduje spreminjanje in dopolnjevanje razpisne dokumentacije po poteku rok za prejem ponudb, načelo transparentnosti (8. člen ZJN-2) ter načelo enakopravne obravnave (9. člen ZJN-2).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj izpeljuje zahtevo po predložitvi okoljevarstvenega dovoljenja v premični napravi iz določbe razpisne dokumentacije »vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila«. S tako pavšalno zahtevo (»vsa dovoljenja«), po mnenju Državne revizijske komisije, naročnik ne zadosti zakonski zahtevi iz osmega odstavka 41. člena ZJN-2, saj take določbe ni mogoče šteti za konkretno navedbo zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika. Odsotnost konkretizacije posameznih zahtevanih dovoljenj in dokazil ne le da otežuje odločitev ponudnikov, ali bodo v posameznem javnem naročilu sploh sodelovali, saj ni vnaprej jasno in opredeljeno, kaj naročnik šteje pod termin »vsa dovoljenja«, predvsem pa ni določeno, kako bo izpolnjevanje take zahteve preverjal, temveč tudi naročniku otežuje, če ne celo onemogoča, da ustrezno preveri dejansko sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila. V interesu naročnika je, da izbere ponudnika, ki je javno naročilo sposoben zakonito izvesti, zato mora naročnik že v fazi priprave razpisne dokumentacije konkretizirano navesti svoje zahteve za izkazovanje sposobnosti in način njihovega dokazovanja.

Glede na obravnavano pavšalno zahtevo po razpolaganju z vsemi dovoljenji, potrebnimi za izvedbo predmeta javnega naročila, in glede na odsotnost določb, kako se bo taka zahteva dokazovala in v kakšnem obsegu, tudi Državna revizijska komisija, tako kot izbrani ponudnik in naročnik, ugotavlja, da predložitev (konkretno) okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov v premični napravi za izkaz popolnosti ponudbe v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana. Ker med strankami ni sporno, da je izbrani ponudnik obrazec OBR-5, ki ga je naročnik predvidel za dokazovanje izpolnjevanja pogojev glede poklicne sposobnosti iz točke 2.4.2. razpisne dokumentacije, predložil v vsebini in na način, kot ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, drugačnega načina dokazovanja izpolnjevanja poklicne sposobnosti pa naročnik ni predvidel, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal nepravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno glede na določbe razpisne dokumentacije in ko po poteku roka za oddajo ponudb svojih zahtev ni širil preko določb razpisne dokumentacije in od izbranega ponudnika ni zahteval predložitve dodatnih dovoljenj. Naročnik je svojo odločitev o oddaji javnega naročila sprejel na podlagi zahtevanih in predloženih obrazcev, v resničnost katerih ni dvomil, saj kot navaja, za to v fazi sprejema odločitve o oddaji javnega naročila, ni imel razloga. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja še, da četudi bi se namreč vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik nima ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja na premični napravi, izkazale za utemeljene, to na presojo pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, glede na določbe razpisne dokumentacije, ne bi moglo vplivati. To seveda ne pomeni, da lahko izbrani ponudnik predmetno javno naročilo izvede, ne da bi pri izvedbi upošteval vsa določila relevantne zakonodaje, ampak pomeni le, da morebitne kršitve v fazi izvrševanja predmeta javnega naročila ne morejo vplivati na presojo popolnosti ponudb. V fazi izvajanja pogodbe bo izbrani ponudnik moral izvesti predmet javnega naročila v skladu z veljavnimi predpisi, za nadzor nad ustrezno izvedbo predmeta javnega naročila (oziroma s tem v zvezi sklenjene pogodbe) pa bo odgovoren tudi naročnik.

Brez, da bi se Državna revizijska komisija opredelila do vprašanja pravočasnosti navedb vlagatelja v opredelitvi do navedb naročnika, in sicer, da bi moral izbrani ponudnik s podpisano izjavo jamčiti, da omenjeno dovoljenje ima in da je izbrani ponudnik podal neresnično izjavo glede razpolaganja z vsemi dovoljenji, potrebnimi za izvedbo predmeta javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so vlagateljeve navedbe brezpredmetne. Razpisna dokumentacija namreč ni predvidela dokumenta, v katerem bi ponudnik izjavil, da ima vsa dovoljenja, potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila niti ni take izjave najti v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, zato do podaje neresnične izjave glede razpolaganja z vsemi dovoljenji ni moglo priti.

Vlagatelj dalje navaja, da tudi drugouvrščeni ponudnik, katerega ponudba naj bi bila popolna, nima okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov na premični napravi. Iz naročnikovega dokumenta Pregled in ocenjevanje ponudb, št. 05/JN-02/2015, z dne 14. 1. 2016, kot tudi iz odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je komisija pri naročniku pregledala le ponudbo prvouvrščenega ponudnika – izbranega ponudnika, kar pomeni, da presoje popolnosti ponudbe drugouvrščenega ponudnika sploh ni izvedla. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so navedbe vlagatelja glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika neutemeljene in da naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal nepravilno, ko je njegovo ponudbo označil kot popolno, hkrati pa naročnik ponudbe drugouvrščenega ponudnika sploh ni pregledal in ocenil, se Državna revizijska komisija do vlagateljevih navedb v zvezi z nepopolnostjo ponudbe drugouvrščenega ponudnika ni opredelila.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov revizijskega postopka, to je takso v višini 1.960,49 EUR, 1.300 točk po veljavni odvetniški tarifi za nagrado za postopek (za zahtevek za revizijo) in 500 točk za nagrado za postopek (za opredelitev do navedb naročnika), skupaj z 22 % DDV.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov v celoti zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 4. 3. 2016


predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice
- Odvetnik Zlatko Lipej, Gorenjska cesta 18, 20, 1215 Medvode
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran