Na vsebino
EN

018-008/2016 Dars, d.d.

Številka: 018-008/2016-7
Datum sprejema: 22. 2. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava prikolic, signalnih tabel in blažilcev trka« v sklopu 2 »Signalne table spremenljive vsebine«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SWARCO LEA d.o.o., Finžgarjeva ulica 1A, Lesce, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 2. 2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Dobava prikolic, signalnih tabel in blažilcev trka« v sklopu 2 »Signalne table spremenljive vsebine«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 402-8/2015-LK-157/15-105, z dne 14. 12. 2015.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 6.508,50 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9. 7. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 17. 8. 2015, pod št. objave JN5583/2015, dne 19. 8. 2015 pa pod oznako 2015/S 2015/S 159-292129 tudi v Uradnem listu Evropske Unije.

Naročnik je dne 14. 12. 2015 sprejel dokument »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 402-8/2015-LK-157/15-105, s katerim je javno naročilo v sklopu 2 oddal ponudniku VERDEGRO BV, Munnikenheiweg 59, Etten Leur, Nizozemska (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev je bila vlagatelju vročena dne 15. 12. 2015.

Po dne 21. 12. 2015 opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj dne 28. 12. 2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna, naročnik pa bi jo moral kot tako izločiti in oddati javno naročilo vlagatelju. Iz ponudbe naj ne bi bilo razvidno, kaj izbrani ponudnik sploh ponuja, saj izbrani ponudnik ni sledil številnim naštetim tehničnim zahtevam (vlagatelj jih podrobno navaja), določenim v razpisni dokumentaciji. Pri tem še posebej izpostavlja, da izbrani ponudnik ni podal zahtevane skice z dimenzijami skupne širine in višine signalnih tabel ter risbe, iz katere bi bil razviden predviden izgled posameznih tipičnih vsebin na prikazovalniku. Še dodatno navaja, da iz prvotno predložene skice v ponudbi izhaja, da je masa signalne table 6.091,60 kg, kar pa je izbrani ponudnik po naročnikovi zahtevi spremenil na način, da je v novi skici zagotovil, da teža ustreza zahtevi naročnika iz razpisa, s čimer naj bi ponudbo nedovoljeno spremenil iz neprimerne v primerno in s tem popolno. Vlagatelj predlaga tudi imenovanje izvedenca elektrotehnične stroke, ki naj poda izvid o tem, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisa in ali je izbrani ponudnik po roku za oddajo ponudb spremenil maso signalne table. Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve naročnika ter povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom št. 402-8/2015-EV-157/15-rev2 z dne 19. 1. 2016 zavrnil kot neutemeljen. Pojasnjuje, da skladno z določili razpisne dokumentacije ni bilo predvideno, da ponudniki v ponudbi predložijo dokazila o izpolnjevanju prav vseh tehničnih pogojev, ampak je bilo predvideno, da se s predložitvijo izjave št. 1 zavežejo, da njihova ponudba izpolnjuje vse (tudi tehnične) zahteve, kar je izbrani ponudnik tudi storil. V zvezi s temi zahtevami iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhajajo dejstva ali dokazi, ki bi kazali na to, da ponujeno blago tehničnih zahtev ne izpolnjuje. Le za nekatere artikle in le za nekatere tehnične lastnosti teh posameznih artiklov so bila zahtevana dokazila. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v predloženih skicah jasno navedel dimenzijo skupne širine signalnih tabel, velikost vgrajenih LED in medsebojno oddaljenost, prav tako pa je predložil skico, iz katere so razvidni predvideni izgledi posameznih tipičnih vsebin na prikazovalniku – glede na to skico, ki prikazuje vse štiri (ponujene) prikazovalnike, naj bi bilo mogoče ugotoviti, da se na tabli lahko prikaže katerikoli prometni znak in tekst, vse barve in oblike. V zvezi z maso table naročnik pojasnjuje, da je po pregledu ponudbe izbranega ponudnika sklepal, da ta podatek ne more biti pravi in gre za tipkarsko napako, zato je omogočil ponudniku možnost pojasnila. Iz pojasnila tako izhaja, da je bila navedena masa pomotoma generirana in nepravilna, pravilna masa pa naj bi bila okrog 150 kg. Masa table tudi sicer ni bila podatek, ki ga je bilo potrebno na skici navesti, ponudba pa zato s pojasnjevanjem ni bila nedovoljeno spremenjena.

Naročnik je z vlogo z dne 21. 1. 2016 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 25. 1. 2016 opredelil do navedb naročnika. Vztraja pri prejšnjih navedbah in prereka vse navedbe naročnika. Meni, da ni mogoče slediti pavšalni navedbi naročnika o tem, da v razpisu ni zahteval dokazil o izkazovanju tehničnih zahtev, pa tudi izjava št. 1 ne more nadomestiti takih dokazil. Takšna interpretacija je brez podlage v razpisu in pomeni nedopustno preferiranje ponudbe izbranega ponudnika. Tudi sicer naj bi naročnikovo navajanje šlo razumeti kot priznanje, da očitanih tehničnih lastnosti ponudba izbranega ponudnika nima.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika v izpodbijanem sklopu ocenil kot popolno – vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika v tem sklopu izločiti kot neprimerno in s tem nepopolno.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona ter upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Formalno nepopolna ponudba je ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Kot enega od razlogov za nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni sledil zahtevi, kot je bila opredeljena v poglavju »IV.6.2. Sklop 2: Signalne table spremenljive vsebine« razpisne dokumentacije za »PV5 - Priklopno vozilo delovno z nadgradnjo - signalna tabla spremenljive vsebine«: »[…] Ponudnik mora pri ponudbi podati skico z dimenzijami skupne širine in višine signalne table. Prav tako mora ponudnik navesti velikost vgrajenih LED ter medsebojno oddaljenost.«, saj naj iz v ponudbi sicer predložene skice ne bi bila razvidna dimenzija skupne širine in višine signalne table. Državna revizijska komisija po pregledu ponudbe pritrjuje naročniku, da je iz predložene skice »PRODUCT:Priklopno vozilo.idw« mogoče razbrati vse zahtevane dimenzije signalne table, zato je očitek vlagatelja neutemeljen. Prav tako je neutemeljen očitek vlagatelja, da v ponudbi niso bile predložene risbe, iz katere bi bil razviden predviden izgled posameznih tipičnih vsebin na prikazovalnikih – enaka zahteva je bila podana za vse tri različne izdelke, ki jih je naročnik uvrstil v izpodbijani sklop 2. Izbrani ponudnik je zahtevane risbe predložil za vse prikazovalnike, ki so predmet ponudbe v tem sklopu.

Vlagatelj v nadaljevanju kot problematično izpostavlja še zatrjevano nedovoljeno spremembo ponudbe v delu, ki se nanaša na "PV7 - Signalna tabla polno barvna RGB spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na izbranega ponudnika dne 20. 10. 2015 naslovil poziv, št. 402-8/2015-LK-157/15-76, s katerim je ponudnika med drugim pozval na pojasnitev teže (mase) te signalne table, v ponudbi nesporno navedene kot 6.097,60 kg.

Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah (prim. odločitve v zadevah 018-045/2013 in 018-358/2013), ZJN-2 izrecno ne predvideva pojasnjevanja ponudbe, vendar ga tudi ne prepoveduje. Pojasnjevanje je zato potrebno načeloma šteti kot dopustno, v kolikor naročnik pri tem upošteva temeljna načela in omejitve iz zakona. S pojasnjevanjem ponudbe naročnik ne sme dopustiti spremembe ponudbene vsebine ali celo preiti v pogajanja (tako tudi sodna praksa Sodišča Evropske Unije, npr. v zadevi C-599/10) ali neenakopravno obravnavati ponudnikov. Pri pojasnjevanju ponudbe gre za pojasnjevanje vsebine obstoječih ponudbenih dokumentov v primeru, da je ta sporna ali nejasna. Pojasnjevanje ponudbene dokumentacije pa seveda ne sme preseči okvirjev, ki so določeni za odpravljanje formalne nepopolnosti ponudbe. V primeru, če ponudba ne bi bila popolna, ker bi bila neprimerna, naročnik take pomanjkljivosti ne bi mogel odpraviti v okviru dopolnitve formalno nepopolne ponudbe po prvem odstavku 78. člena ZJN-2, saj ponudnika v takem primeru omejuje tretji odstavek 78. člena ZJN-2, ki mu onemogoča spreminjane tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja. Zato v primeru, če bi bila ponudba nepopolna, ker bi bila neprimerna, naročnik omejitev iz 78. člena ZJN-2 ne bi mogel zaobiti s pojasnjevanjem ponudbe, s tem pa v bistvu dopustiti oziroma omogočiti spremembo iz neprimerne in s tem nepopolne ponudbe v primerno in s tem popolno ponudbo.

Skladno z določili razpisne dokumentacije je bilo potrebno v ponudbi za signalne table PV7 predložiti le ustrezen certifikat proizvajalca in CE izjavo za prikazovalnik, skico z dimenzijami skupne širine in višine signalne table, risbo s predvidenim izgledom posameznih tipičnih vsebin na prikazovalniku in navedbo velikosti vgrajenih LED z njihovo medsebojno oddaljenostjo. Ne glede na to, da teža (masa) signalne table ni bila podatek, ki bi ga bilo potrebno v ponudbi izkazati, pa je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik maso table navedel, masa pa se (vsaj posredno) nanaša na navedbo oz. zahtevo naročnika za signalno tablo PV7, skladno s katero je ta prikazovalnik »predviden za montažo na obstoječe pregledno vozilo skupne mase 3500 kg«. Ob upoštevanju navedenega je tako mogoče pritrditi navedbi vlagatelja, da ponudba signalne table z maso, ki glede na predstavljene tehnične podatke ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, predstavlja razlog za neprimernost ponudbe.

Izbrani ponudnik je v odgovor na naročnikov poziv dne 20. 10. 2015 naročniku poslal vlogo "Dopolnitev ponudbe […]", v kateri je kot pravilno težo (maso) signalne table navedel »okrog 150 kg«, v prilogi pa poslal tudi novo tehnično skico proizvajalca ponujene signalne table »Pregledno vozilo.idw«, v kateri je namesto prej navedene mase vpisano zgolj »N/A«, še dodatno pa »Total weight according limits of tender«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponujeno signalno tablo PV7 v ponudbi opredelil le z dokumentom oz. tehnično skico »Pregledno vozilo.idw«. Državna revizijska komisija dodaja, da za presojo identitete ponujenega predmeta ni bistven zgolj naziv ponujenega blaga, ampak predvsem specifikacija tega blaga. V konkretnem primeru je naziv ponujenega blaga sicer ostal enak, prišlo pa je do spremembe ene od lastnosti tega blaga, ki se nanaša na zahtevane tehnične specifikacije iz razpisne dokumentacije. Naknadno predložene izjave oz. tehnične skice z drugačnimi lastnostmi od prvotno navedenih zato ni mogoče šteti za pojasnilo v zvezi z že ponujenimi izdelki, pač pa za spremembo ponujenega predmeta – prvotno je bila ponujena signalna tabla z določno maso, po spremembi pa tabla z nižjo maso. Posledično je tako potrebno ugotoviti, da je z dopolnitvijo ponudbe prišlo do spremembe prav v tistem delu ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, kar tretji odstavek 78. člena ZJN-2 izrecno prepoveduje.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2 s tem, ko je dovolil, da je izbrani ponudnik, v nasprotju s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2, namesto v ponudbi ponujenega (neustreznega) predmeta ponudil drugačen predmet z drugačnimi specifikacijami. Državna revizijska komisija je zato vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Dobava prikolic, signalnih tabel in blažilcev trka« v sklopu 2 »Signalne table spremenljive vsebine«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 402-8/2015-LK-157/15-105, z dne 14. 12. 2015.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnave predstavljenih revizijskih navedb ugotovila nezakonitost naročnikove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila in je to razveljavila, preostalih revizijskih navedb vlagatelja, podanih v smeri izkazovanja nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika, ni meritorno obravnavala – obravnava teh navedb na sprejeto odločitev oziroma na vlagateljev položaj v postopku namreč ne bi mogla v ničemer vplivati, vlagatelj pa za njihovo obravnavo tako ne izkazuje pravnega interesa.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN), zato Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen in na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva, in sicer 1.009,80 EUR za stroške odvetniškega zastopanja za zahtevek za revizijo, povečano za 22% DDV, 18,36 EUR za izdatke po tretjem odstavku 11. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), in 5.261,86 EUR za plačilo takse. V vlogi z dne 25. 1. 2016 je vlagatelj zahteval še povrnitev 504,90 EUR za obrazloženo vlogo (opredelitev do navedb naročnika) in 18,36 EUR za izdatke po tretjem odstavku 11. člena Odvetniške tarife.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 1.009,80 EUR (2.200 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40, povečan za 22% DDV;
- izdatke v pavšalnem znesku 14,67 EUR (32 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife (ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni specificiral in izkazal dejanskih materialnih stroškov oziroma izdatkov v dejanski višini je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala izdatke v pavšalnem znesku);
- strošek vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 5.261,86 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 6.508,50 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški za izdatke v pavšalnem znesku, saj glede na vrednost spora za njegovo priznanje ni podlage v Odvetniški tarifi. Priglašeni strošek odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika pa v konkretnem primeru ni bil potreben (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlagateljevi vlogi z dne 25. 1. 2016 niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 22. 2. 2016Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- VERDEGRO B.V., Munnikenheiweg 59, 4879 NE Etten Leur, Nizozemska
- Denis Pirc, Mlakarjeva ulica 7A, 1243 Kamnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran