Na vsebino
EN

018-238/2015 Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica

Številka: 018-238/2015-32
Datum sprejema: 18. 2. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti za »obvezilni material« (v sklopu številka 2: »material za nego rane«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SIMPS'S, d. o. o., Motnica 3, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o., Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1, Ribnica (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 2. 2016

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 16. 10. 2015 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji zadevnega naročila male vrednosti v sklopu številka 2, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, številka 460-NMV-02/2015, z dne 8. 10. 2015.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.458,04 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Preostanek založenega predujma v znesku 20,43 EUR se vlagatelju vrne na transakcijski račun številka SI56 0313 1100 6219 642, odprt pri SKB banki, d. d..

4. Preostanek založenega predujma v znesku 20,43 EUR se naročniku vrne na transakcijski račun številka SI56 0130 4603 0923 812, odprt pri Banki Slovenije (Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica).

Obrazložitev:

Naročnik je dne 15. 9. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila za obvezilni material, obvestilo o naročilu za oddajo zadevnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 18. 9. 2015 (s številko objave NMV5947/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti).

Naročnik je dne 8. 10. 2015 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka 460-NMV-02/2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti v sklopih številka 1 in 2 odda ponudniku »Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 9. 10. 2015, naročnik pa je dne 19. 10. 2015 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 16. 10. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodita ter razveljavita naročnikovo odločitev o oddaji naročila. Vlagatelj obenem zahteva, da se mu povrnejo stroški postopka, kot »so navedeni v priloženem stroškovniku«. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
– izbrani ponudnik (sodeč tudi po vzorcu ponujenega blaga) »v postavki 17« […] »ni ponudil blaga, ki bi bilo prevlečeno s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) po celotni dolžini in ki bi imelo na površini naguban poliuretanski polprepusten film, ki ščiti pred vdorom virusov in bakterij večjimi od 25nm«;
– izbrani ponudnik ni upošteval tehničnih zahtev predmeta javnega naročila, kot so »določene v postavki 10« sklopa številka 2, saj artikel, ki ga izbrani ponudnik ponuja v omenjeni »postavki 10« sklopa številka 2, »nima na alginatna vlakna vezano elementarno srebro«, pač pa »vsebuje spojine srebra, kar pa ni mogoče enačiti z elementarnim srebrom«;
– je izbrani ponudnik »tudi v postavki 11 in 12« sklopa številka 2 naročniku ponudil »[b]lago, ki ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika«, saj »ni obloga iz poliamidne mrežice na katero je s patentiranim postopkom nanesena plast hidrofobnega elastomera in nima okroglih por premera 1,2 mm, ne ostane na rani do 14 dni«.

Naročnik je dne 23. 10. 2015 prejel Izjasnitev izbranega ponudnika, z dne 21. 10. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V zadevni vlogi izbrani ponudnik zatrjuje (in dokazuje), da sporni artikli, ki jih naročniku ponuja v sklopu številka 2 ponudbe, v celoti izpolnjujejo zahteve razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik ob tem opozarja, da vlagatelj lažno navaja lastnosti, ki naj bi jih naročnik zahteval v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije, obenem pa poudarja, da je v dveh zaporednih številkah sklopa številka 2 ponudil oblogo drugega proizvajalca, kot ga vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo. Izbrani ponudnik v posledici predlaga, da »naročnik preveri neresnične navedbe vlagatelja, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in vlagateljevo revizijo zavrže ali zavrne zaradi potvarjanja dejstev navedenih v izbrani ponudbi«.

Naročnik je dne 27. 10. 2015 sprejel Sklep, številka 460-NMV-02/2015, s katerim je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
– v navezavi na prvo zatrjevano kršitev zatrjuje, da v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 »ni navedel zahteve po celotni dolžini« (v zvezi s tem, da mora biti ponujeni artikel prevlečen s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera – mehkega silikona), zato so očitki vlagatelja »neustrezni in zavajajoči«. Po stališču naročnika izbrani ponudnik ustreznost poliuretanskega polprepustnega filma zadevnega artikla »dokazuje tudi s sliko obloge«;
– v navezavi na drugo zatrjevano kršitev zatrjuje, da v zaporedni številki 10 sklopa številka 2 izbrani ponudnik ni ponudil proizvoda proizvajalca, ki ga v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj, pač pa je ponudil »izdelek proizvajalca, ki v celoti ustreza zahtevam naročnika«;
– v navezavi na tretje zatrjevano kršitev zatrjuje, da je zatrjevanje vlagatelja, da izbrani ponudnik v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 »ni ponudil izdelka z navedenimi karakteristikami konstrukt, ki si ga je izmislil vlagatelj. Dejstvo je, da je izbrani ponudnik ponudil blago drugega proizvajalca, ki popolnoma ustreza zahtevam naročnika, in ne obloge, ki jo navaja vlagatelj«. Naročnik ob tem zaključuje, da je iz dokazil izbranega ponudnika razvidno, da »so pore premera 1,2 mm in da obloga na rani lahko ostane do 14 dni«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 28. 10. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 28. 10. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje zadevnega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 30. 10. 2015 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA zaradi zavrnitve revizijskega zahtevka vlagatelja«, z dne 29. 10. 2015 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, navedbe naročnika zavrača in zaključuje, da »so navedbe vlagatelja utemeljene in je potrebno njegovemu revizijskemu zahtevku v celoti ugoditi«.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom, številka 018-238/2015-4, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 9. 11. 2015 pa je od naročnika prejela dodatno (dotlej še neodstopljeno) dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 19. 11. 2015 sprejela sklep, številka 018-238/2015-6, s katerim je strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja zaupala strokovnjakinji, prof. dr. D. M. S., dr. med. (v nadaljevanju: strokovnjakinja), vlagatelju in naročniku pa je naložila, da morata v roku petih dni od prejema sklepa založiti predujem za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja ter Državni revizijski komisiji v istem roku predložiti tudi pisno potrdilo o vplačilu predujma. Potrdili o založitvi predujma za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija prejela dne 27. 11. 2015.

Državna revizijska komisija je strokovnjakinjo z dopisom, številka 018-238/2015-9, z dne 30. 11. 2015, zaprosila za izdelavo strokovnega mnenja, katerega je prejela dne 22. 12. 2015 (v nadaljevanju: strokovno mnenje) in ga z dopisi z dne 24. 12. 2015 posredovala v izjasnitev naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku. Naročnikovo izjasnitev o strokovnem mnenju in izjasnitev izbranega ponudnika o strokovnem mnenju je Državna revizijska komisija prejela dne 30. 12. 2015, vlagateljevo izjasnitev o strokovnem mnenju pa je Državna revizijska komisija prejela dne 4. 1. 2016.

Državna revizijska komisija je strokovnjakinjo z dopisom, številka 018-238/2015-19, z dne 5. 1. 2016, zaprosila za dopolnitev strokovnega mnenja, katero je prejela dne 22. 1. 2016 (v nadaljevanju: dopolnitev strokovnega mnenja) in jo z dopisi z dne 25. 1. 2016 posredovala v izjasnitev naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku. Vlagateljevo izjasnitev o dopolnjenem strokovnem mnenju je Državna revizijska komisija prejela dne 29. 1. 2016, izjasnitev naročnika in izbranega ponudnika o dopolnjenem strokovnem mnenju pa je Državna revizijska komisija prejela dne 1. 2. 2016.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti, po proučitvi strokovnega mnenja in dopolnitve strokovnega mnenja, po proučitvi vseh navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika (v vseh njihovih vlogah), pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe, številka 460-NMV-02/2015, z dne 18. 9. 2015 (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe), med drugim določil, da mora ponudnik za popolnost ponudbe »ponuditi vse razpisane artikle, blago mora ustrezati zahtevam, ki so navedene v specifikaciji« (prvi odstavek 4. člena), v kolikor »ponudnik ne ponudi blaga, ki ustreza zahtevam«, pa »lahko naročnik njegovo ponudbo izloči« (drugi odstavek 4. člena). Ponudniki so morali »ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz posameznega sklopa« (drugi odstavek 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Ne glede na to, da je naročnik v drugem odstavku 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal besedico »lahko«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvi povedi prvega odstavka 80. člena kogentno določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2, upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, pa je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in kot takšna v posledici tudi nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prve povedi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Ker mora naročnik razpisno dokumentacijo pripraviti v skladu z določbami ZJN-2 (95.a člen ZJN-2, v povezavi s 95.č členom, 70. členom in 71. členom ZJN-2), je v prejšnjem odstavku izpostavljeno vsebino drugega odstavka 4. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe razlagati v zvezi s prvo povedjo prvega odstavka 80. člena ZJN-2 in 16. ter 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi v zvezi s prvim odstavkom 4. člena ZJN-2, po katerem mora »blago« […] »ustrezati zahtevam, ki so navedene v specifikaciji«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (II. poglavje, alinea A) na strani 4) najprej zatrjuje, da izbrani ponudnik (sodeč tudi po vzorcu ponujenega blaga) »v postavki 17« […] »ni ponudil blaga, ki bi bilo prevlečeno s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) po celotni dolžini in ki bi imelo na površini naguban poliuretanski polprepusten film, ki ščiti pred vdorom virusov in bakterij večjimi od 25nm«. Vsebinsko primerljivo vlagatelj zatrjuje tudi v prvem odstavku II. poglavja, alinee A), na strani 5 zahtevka za revizijo.

Ob upoštevanju predstavljenih vlagateljevih navedb je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog vlagatelja »razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo« (rubrika »Dokazi:« na strani 3 zahtevka za revizijo), v povezavi z dokaznim predlogom »kot doslej« (rubrika »Dokazi:« na strani 7 zahtevka za revizijo). Ob vpogledu v tehnične specifikacije razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 podal sledeč opis artikla: »DEBELA POLIURETANSKA PENA PREVLEČENA S PLASTJO HIDROFOBNEGA LEPLJIVEGA ELASTOMERA (MEHAK SILIKON), BREZ LEPILNEGA ROBA, NA POVRŠINI JE NAGUBAN POLIURETANSKI POLPREPUSTEN FILM, KI ŠČITI PRED VDOROM VIRUSOV IN BAKTERIJ VEČJIMI OD 25NM, KI PREPUŠČA ZRAK IN VODNE HLAPE, IZLOČKOV PA NE, DIMENZIJE 12,5 CM X 12,5 CM«.

V zvezi s citiranim opisom (citirano tehnično zahtevo razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti) Državna revizijska komisija ugotavlja, da ga je (v nasprotju s stališčem izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo oziroma naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) razumeti na način, da naročnik v njem zahteva, da mora biti ponujena debela poliuretanska pena v celoti prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon). Naročnik v citiranem opisu res ni izrecno uporabil besedne zveze »po celotni dolžini« (zadnji odstavek na prvi strani odločitve o zahtevku za revizijo in zadnji odstavek na strani 1 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), vendar pa je zadevni opis kljub temu razumeti na doslej predstavljeni način. Naročnik namreč citiranega opisa v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ni zapisal na način, da mora biti ponujena debela poliuretanska pena le v delu ali v delih prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon), niti opisa v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ni zapisal na način, da bi se iz njega dalo jasno razbrati, da mora biti ponujena debela poliuretanska pena prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) le v nekem določenem razmerju do celote, ne pa v celoti. Predstavljeno razlago izpostavljenega opisa zaporedne številke 17 sklopa številka 2 dodatno potrjuje strokovno mnenje, v katerem je strokovnjakinja zapisala, da »[s]amo izraz prevlečen običajno pomeni, da je prevlečena celotna površina in ne samo delno. Razpisni kriteriji konkretno ne omenjajo perforacij« (točka 1 na strani 3), pa tudi sam izbrani ponudnik, ki v izjasnitvi o strokovnem mnenju (1. točka na strani 1) sam navaja, da »je pena po celotni površini stične strani prevlečena z atravmatsko mehko silikonsko plastjo«, obenem pa se sklicuje na dokument »PRILOGA 1«.

V predstavljenem smislu tudi ni slediti naročniku v njegovem (sicer šele v njegovi izjasnitvi o dopolnjenem strokovnem mnenju podanem) stališču, da gre v tem delu za lastnosti, ki so glede na običajno rabo artikla »pričakovane in jih mora ponujeno blago izpolnjevati ne glede na to, ali jih je naročnik izrecno določil v razpisni dokumentaciji«, niti v njegovem stališču, da gre v tem delu za lastnost, ki »je sama po sebi umevna in posledično pričakovana« (1. točka na prvi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju). Predstavljeni zaključek dodatno potrjujeta tako strokovno mnenje kot dopolnjeno strokovno mnenje, v katerih se strokovnjakinja na takšno stališče ni postavila, poleg tega pa tudi dejstvo, da niti izbrani ponudnik niti naročnik takšnega stališča nista zastopala v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (izbrani ponudnik) oziroma v odločitvi o zahtevku za revizijo (naročnik).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog vlagatelja »ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika v sklopu 2« (rubrika »Dokazi:« na strani 7 zahtevka za revizijo) in vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. V posledici je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ponudil artikel A. S.. Naziv artikla, ki ga izbrani ponudnik v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 svoje ponudbe ponuja naročniku, je ob upoštevanju Sklepa o zaupnosti ponudbene dokumentacije, z dne 25. 9. 2015, ter Sklepa o zaupnosti podatkov, številka RK259/2015, z dne 25. 9. 2015, ki se nahajata v ponudbi izbranega ponudnika, z namenom varovanja podatkov, označenih kot poslovna skrivnost, na začetni črki okrajšala Državna revizijska komisija (primerjaj 67. člen ZPVPJN).

Ob presoji tega, ali je artikel A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, prevlečen »s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon)«, je Državna revizijska komisija (upoštevaje presojo vzorca, ki se nahaja v odstopljeni dokumentaciji) sledila strokovnemu mnenju, v katerem je (točka 1 na strani 3) strokovnjakinja zapisala, da je izbrani ponudnik »v ponudbi (v navezavi na zaporedno številko (postavko) 17 sklopa številka 2 tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti)« […] »ponudil debelo poliuretansko peno, ki pa ni v celoti prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehkega silikona)«, ter dopolnitvi strokovnega mnenja, v kateri strokovnjakinja (s sklicevanjem na dokaz) navaja: »Ponujena izbrana obloga ima 20% svoje površine nepokrite s plastjo silikona« (rubrika »Odgovor:« podalinee A) alinee b) na strani 3, pa tudi rubrika »Odgovor:« podalinee 1) alinee c) na strani 4). Zaključku, da debela poliuretanska pena, ki jo v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, ni v celoti prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon), v izjasnitvi o strokovnem mnenju (tretji odstavek na prvi strani) v bistvu pritrjuje tudi naročnik, saj navaja, da »[p]onujena obloga izbranega ponudnika« […] »s plastjo silikona« ni prevlečena samo »na mestih, kjer so pore v oblogi«.

Dosedanjih zaključkov iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, v ničemer ne spreminjajo zatrjevanja izbranega ponudnika oziroma naročnika v njunih izjasnitvah o strokovnem mnenju oziroma o dopolnjenem strokovnem mnenju. Državna revizijska komisija ob tem v zvezi z zatrjevanjem naročnika, da »[o]bloga, ki por ne bi imela, sploh ne bi bila primerna za namen uporabe« (tretji odstavek na prvi strani izjasnitve naročnika o strokovnem mnenju, vsebinsko primerljivo pa tudi 1. točka na prvi strani izjasnitve naročnika o dopolnjenem strokovnem mnenju), ter v zvezi z zatrjevanjem naročnika, da bi »[v] nasprotnem primeru« […] »ustrezala edino navadna plastična folija, ki ne prepušča eksudatov iz rane, kar pa onemogoča osnovno funkcijo obloge, to je čiščenje rane« (1. točka na prvi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), še dodaja, da sta omenjeni zatrjevanji le posledica take (očitno neustrezne) vsebine opisa (tehnične zahteve), kot jo je v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 podal naročnik. Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila v zvezi s sicer ne ustrezno dokazanim zatrjevanjem izbranega ponudnika (1. točka na strani 1 izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), po katerem v primeru, če »bi upoštevali mnenje izvedenke«, […] »nobena poliuretanska pena prevlečena z mehkim silikonom na trgu ni ustrezna, saj so vse perforirane na takšen ali drugačen način«. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, po poteku rokov za vložitev zahtevka za revizijo, določenih v 25. členu ZPVPJN, vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Možne odločitve za primer, ko naročnik meni, da je v opisu (tehnični zahtevi) zaporedne številke 17 sklopa številka 2 vsebino zapisal na način, da artikla, ki ga potrebuje, ob upoštevanju vsebine opisa (tehnične zahteve), kot ga je določil, ne more oziroma ne bo mogel pridobiti, pa predvideva 80. člen ZJN-2.

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zadevni artikel A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon) prevlečen le delno (približno v 80 % svoje površine, gledano površino v smislu tiste strani, na kateri se plast hidrofobnega lepljivega elastomera – mehak silikon – nahaja), ne pa v celoti.

Ob presoji tega, ali ima artikel A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, na površini »naguban poliuretanski polprepusten film, ki ščiti pred vdorom virusov in bakterij večjimi od 25nm«, je Državna revizijska komisija (upoštevaje presojo vzorca, ki se nahaja v odstopljeni dokumentaciji) sledila strokovnemu mnenju, v katerem je (točka 2 na strani 3) strokovnjakinja zapisala, da izbrani ponudnik »(v navezavi na zaporedno številko (postavko) 17 sklopa številka 2 tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti) ni ponudil artikla, ki ima na površini naguban poliuretanski polprepusten film, kateri ščiti pred vdorom virusov in bakterij večjih od 25 nm. Površina artikla je gladka in se zguba samo z dotikanjem«, ter dopolnitvi strokovnega mnenja, v kateri strokovnjakinja (s sklicevanjem na dokaz) navaja, da obloga »nima na površini nagubanega zaščitnega filma, površina je gladka« (rubrika »Odgovor:« podalinee B) alinee b) na strani 3, vsebinsko primerljivo pa tudi rubrika »Odgovor:« podalinee 2) alinee c) na strani 4). Pri tem ne gre slediti izbranemu ponudniku v njegovem zatrjevanju (zadnji odstavek na strani 1 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), da naj bi izpolnjevanje izpostavljene zahteve izhajalo iz »slik[e] obloge (PRILOGA 1)«, niti vsebinsko primerljivemu zatrjevanju naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek na drugi strani).

Navedenega zaključka v ničemer ne spreminjajo niti zatrjevanja izbranega ponudnika oziroma naročnika v njunih izjasnitvah o strokovnem mnenju oziroma o dopolnjenem strokovnem mnenju, v katerih zatrjujeta, da je strokovno mnenje (vključno z njegovo dopolnitvijo) v nasprotju s tehnično specifikacijo proizvajalca in izjavo proizvajalca. Izbrani ponudnik tako ni z ničemer ustrezno dokazal (čeprav je trditveno in dokazno breme na njem – primerjaj 5. in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, pa tudi 7., 212. in 215. člen Zakona o pravdnem postopku – Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem. – v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), da sta termin »naguban« in termin »low profile« sopomenki, oziroma, da je artikel, katerega lastnost je »low profile«, na površini naguban. Tega ne v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti in ne v zadevnem postopku pravnega varstva ni dokazal niti naročnik. Tudi sicer pa (neodvisno od navedenega) iz dokumentacije, na katero se v 2. točki izjasnitve o strokovnem mnenju in 2. točki izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju sklicuje izbrani ponudnik, izhaja, da je lastnost »low profile« v katalogu proizvajalca zapisana pri artiklu A., ne pa pri artiklu A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik. Z navedenim katalogom vlagatelj torej ni ustrezno dokazal, da je lastnost »low profile« lastna tudi artiklu A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 svoje ponudbe ponuja naročniku. Slednje (v nasprotju s stališčem izbranega ponudnika) izrecno in nedvoumno (z gotovostjo) ne izhaja niti iz izjave proizvajalca (dokument »RE: Advancis Medical« A. »Dressings«, brez datuma), saj se ta po vsebini v osnovi nanaša na (enake) materiale, iz katerih so artikli, našteti v njej, izdelani, za razliko od tega pa iz nje ni jasno in nedvoumno (z gotovostjo) razvidno, ali se nanaša tudi na lastnosti v njej naštetih artiklov, torej tudi konkretno na lastnost »low profile« (v njej ni jasno zapisano, da je lastnost »low profile« lastna tako artiklu A. kot artiklu A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik). Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni sledila zatrjevanju naročnika, ki v izjasnitvi o strokovnem mnenju (četrti odstavek na prvi strani) navaja, da naj bi bilo iz prospekta proizvajalca, ki mu ga je dostavil izbrani ponudnik, »jasno razvidno, da je obloga« A. »oz. zaščitni film nizko naguban in profiliran, ne samo ob dotiku«. Zgolj dejstvo, da je naročnik zadevno oblogo v praksi preizkusil »in popolnoma ustreza namenu uporabe in vsem zahtevam iz tehnične specifikacije« (prvi odstavek na drugi strani izjasnitve o strokovnem mnenju), oziroma, da zadevna obloga »popolnoma ustreza zahtevam naročnika glede zaščite pred vdorom virusov in bakterij« (2. točka na drugi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), pa v ničemer ne spreminjata dejstva, da artikel A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, ni na površini »naguban poliuretanski polprepusten film, ki ščiti pred vdorom virusov in bakterij večjimi od 25nm«, kot je to v opisu (tehnični zahtevi) zadevnega artikla zahteval naročnik. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah in tudi že v obrazložitvi te odločitve, po poteku rokov za vložitev zahtevka za revizijo, določenih v 25. členu ZPVPJN, vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Možne odločitve za primer, ko naročnik meni, da je v opisu (tehnični zahtevi) zaporedne številke 17 sklopa številka 2 vsebino zapisal na način, da artikla, ki ga potrebuje, ob upoštevanju vsebine opisa (tehnične zahteve), kot ga je določil, ne more oziroma ne bo mogel pridobiti, pa predvideva 80. člen ZJN-2.

Strokovnjakinja je v strokovnem mnenju (in njegovi dopolnitvi) jasno zapisala, da izbrani ponudnik »ni ponudil artikla, ki ima na površini naguban poliuretanski polprepusten film, kateri ščiti pred vdorom virusov in bakterij večjih od 25 nm. Površina artikla je gladka in se zguba samo z dotikanjem«, oziroma, da obloga »nima na površini nagubanega zaščitnega filma, površina je gladka«, kar ne potrjuje zatrjevanj naročnika (2. točka na drugi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), da »je nagubanost zelo relativen pojem že v vsakdanjem življenju, kaj šele v praksi«.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je površina zadevnega artikla A. S., ki ga v zaporedni številki 17 sklopa številka 2 ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, gladka in ne nagubana. Glede na navedeno v konkretnem primeru tudi ni pravno relevantno opozarjanje izbranega ponudnika (2. točka na prvi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), da naročnik v opisu (tehnični zahtevi), kot izhaja iz zaporedne številke 17 sklopa številka 2, ni »opredelil stopnje nagubanosti, ki je lahko zelo močna ali pa nizko profilirana, kot je to v tem primeru«. V navezavi na zatrjevanje izbranega ponudnika, po katerem je »[o]b sami uporabi, ko je obloga mokra,« […] »nagubanost filma jasno razvidna« (2. točka na prvi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), pa zadostuje zapisati, da naročnik presoje izpolnjevanja opisa (tehnične zahteve), kot izhaja iz zaporedne številke 17 sklopa številka 2, ni vezal na stanje, ko je artikel (obloga) moker.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevku za revizijo (II. poglavje, alinea A) na strani 5) zatrjuje, da izbrani ponudnik ni upošteval tehničnih zahtev predmeta javnega naročila, kot so »določene v postavki 10« sklopa številka 2, saj artikel, ki ga izbrani ponudnik ponuja v omenjeni »postavki 10« sklopa številka 2, »nima na alginatna vlakna vezano elementarno srebro«, pač pa »vsebuje spojine srebra, kar pa ni mogoče enačiti z elementarnim srebrom«.

Ob upoštevanju predstavljenih vlagateljevih navedb je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog vlagatelja »razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo« (rubrika »Dokazi:« na strani 3 zahtevka za revizijo), v povezavi z dokaznim predlogom »kot doslej« (rubrika »Dokazi:« na strani 7 zahtevka za revizijo). Ob vpogledu v tehnične specifikacije razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v zaporedni številki 10 sklopa številka 2 podal sledeč opis artikla: »HIDROALGINAT Z DODATKOM ELEMENTARNEGA SREBRA IN PLASTJO PROTI SPRIJEMANJU Z RANO, DIMENZIJE 11 CM X 11 CM«.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog vlagatelja »ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika v sklopu 2« (rubrika »Dokazi:« na strani 7 zahtevka za revizijo), sledila pa je tudi predlogu vlagatelja (zadnja poved predzadnjega odstavka na strani 5 zahtevka za revizijo), po katerem naj Državna revizijska komisija vpogleda »v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika«. V posledici je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v zaporedni številki 10 sklopa številka 2 svoje ponudbe ponudil artikel (oblogo) S. H..

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je strokovnjakinja v dopolnitvi strokovnega mnenja zapisala, da je dopolnitev strokovnega mnenja »potrebna« […] »glede ustreznosti ponujenega artikla pod postavko 10, kjer je izbrani ponudnik ponudil ustrezen hidroalginat z dodatkom elementarnega srebra in ne kot je to pomotoma napisano v izdelanem strokovnem mnenju z dne 11. 12. 2015, stran 3, številka 3« (alinea a) na strani 2 dopolnitve strokovnega mnenja, vsebinsko primerljivo pa tudi alinea C) na strani 3 dopolnitve strokovnega mnenja, rubrika »Odgovor:« pod prvim odstavkom na strani 5 dopolnitve strokovnega mnenja in rubrika »OPOMBA:« na strani 5 dopolnitve strokovnega mnenja).

V svoji izjasnitvi o dopolnjenem strokovnem mnenju vlagatelj ugotovitvam strokovnjakinje v delu dopolnitve strokovnega mnenja, ki se nanaša na artikel, ki ga je v zaporedni številki 10 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponudil izbrani ponudnik, ne nasprotuje. Vlagatelj namreč navaja, da je »[i]zvedenka« […] »v dopolnitvi izvedenskega mnenja še z dodatnimi argumenti strokovno pojasnila, zakaj ponujeno blago izbranega ponudnika v postavki št. 17., 11 in 12 artiklov ne ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika« (prvi odstavek VI. točke na strani 2 izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju), pa tudi, da gre na podlagi »[i]zvedenskega mnenja« […] »ugotoviti, da je vlagatelj dokazal svoje navedbe, da izbrani ponudnik v postavki št. 17., 11. in 12. ni ponudil artikla, ki bi ustrezal tehničnim zahtevam naročnika«. Vlagatelj v izjasnitvi o dopolnjenem strokovnem mnenju tako (več) ne zatrjuje, da »izbrani ponudnik v postavki št. 10 ni ponudil artikla, ki bi ustrezal tehničnim zahtevam naročnika«.

Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN), vključno z izjasnitvijo o strokovnem mnenju in izjasnitvijo o dopolnjenem strokovnem mnenju, ni dokazal, da je izbrani ponudnik v zaporedni številki 10 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponudil artikel, ki »nima na alginatna vlakna vezano elementarno srebro«, niti (v posledici) ni dokazal, da izbrani ponudnik v zaporedni številki 10 sklopa številka 2 svoje ponudbe ni upošteval tehničnih zahtev predmeta zadevnega naročila male vrednosti, kot so »določene v postavki 10« sklopa številka 2.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (II. poglavje, alinea A) na straneh 5 in 6) nadalje zatrjuje, da je izbrani ponudnik »tudi v postavki 11 in 12« sklopa številka 2 naročniku ponudil »[b]lago, ki ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika«, saj »ni obloga iz poliamidne mrežice na katero je s patentiranim postopkom nanesena plast hidrofobnega elastomera in nima okroglih por premera 1,2 mm, ne ostane na rani do 14 dni«.

Ob upoštevanju predstavljenih vlagateljevih navedb je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog vlagatelja »razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo« (rubrika »Dokazi:« na strani 3 zahtevka za revizijo), v povezavi z dokaznim predlogom »kot doslej« (rubrika »Dokazi:« na strani 7 zahtevka za revizijo). Ob vpogledu v tehnične specifikacije razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik
– v zaporedni številki 11 sklopa številka 2 podal sledeč opis artikla: »POLIAMIDNA ELASTIČNA PROSOJNA MREŽICA ODPRTE STRUKTURE NA STRANI, KI SE DOTIKA RANE PREVLEČENA S PLASTJO HIDROFOBNEGA LEPLJIVEGA ELASTOMERA (MEHAK SILIKON), S PREMEROM POR 1,2 MM, KI SE NE VRAŠČA V RANO, ZMANJŠUJE BOLEČINO IN JE SELEKTIVNO LEPLJIVA, NA RANI OSTANE LAHKO DO 14 DNI, DIMENZIJE 10CM X 7,5 CM, STERILNA«;
– v zaporedni številki 12 sklopa številka 2 podal sledeč opis artikla: »POLIAMIDNA ELASTIČNA PROSOJNA MREŽICA ODPRTE STRUKTURE NA STRANI, KI SE DOTIKA RANE PREVLEČENA S PLASTJO HIDROFOBNEGA LEPLJIVEGA ELASTOMERA (MEHAK SILIKON), S PREMEROM POR 1,2 MM, KI SE NE VRAŠČA V RANO, ZMANJŠUJE BOLEČINO IN JE SELEKTIVNO LEPLJIVA, NA RANI OSTANE LAHKO DO 14 DNI, DIMENZIJE 10CM X 18 CM, STERILNA«;

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog vlagatelja »ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika v sklopu 2« (rubrika »Dokazi:« na strani 7 zahtevka za revizijo), sledila pa je tudi predlogu vlagatelja (zadnja poved predzadnjega odstavka na strani 6 zahtevka za revizijo), po katerem naj Državna revizijska komisija vpogleda »v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika«. V posledici je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe ponudil artikla (mrežici) C. C..

Po preučitvi strokovnega mnenja in dopolnitve strokovnega mnenja v delu, ki se nanaša na artikla, ki ju v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je strokovnjakinja v njem jasno in prepričljivo zapisala, da »[i]zbrani ponudnik ni (v navezavi na zaporedno številko (postavko) 11 oziroma 12 sklopa številka 2 tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti) ponudil poliamidno elastično prosojno mrežico odprte strukture na strani, ki se dotika rane prevlečeno s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera (mehak silikon), s premerom por 1,2 mm, ki na rani ostane lahko do 14 dni. Ponudil je elastičen in transparenten poliuretanski film pokrit (prevlečen) z mehkim silikonom« (odgovor na 4. vprašanje na strani strokovnega mnenja). Navedeni zaključek strokovnjakinje potrjuje tudi dokaz številka 2, ki je priloga strokovnega mnenja. Ugotovitev, da »[o]bloga izbranega ponudnika ni poliamidna elastična prosojna mrežica«, v dopolnitvi strokovnega mnenja (podkrepljeno z dokazom), strokovnjakinja le dodatno ponavlja (rubrika »Odgovor:« pod prvim odstavkom na strani 4 dopolnitve strokovnega mnenja, vsebinsko primerljivo pa tudi rubrika »Odgovor:« 4) točke na strani 5 dopolnitve strokovnega mnenja).

Navedenega zaključka v ničemer ne spreminjajo niti zatrjevanja izbranega ponudnika oziroma naročnika v njunih izjasnitvah o strokovnem mnenju oziroma o dopolnjenem strokovnem mnenju. Iz razlogov, ki so bili ugotovljeni (in pojasnjeni) že doslej, tako ni slediti naročniku v njegovem zatrjevanju (zadnji odstavek na prvi strani izjasnitve o strokovnem mnenju), da »je izbrani ponudnik dostavil vsa dokazila o ustreznosti ponujene mrežice«, oziroma, da ponujena obloga »popolnoma ustreza« […] »vsem zahtevam iz tehnične specifikacije«, niti vsebinsko primerljivemu zatrjevanju vlagatelja in dokazovanju s prospektom »PRILOGA 4« v izjasnitvi o strokovnem mnenju (drugi odstavek na strani 2) ter v izjasnitvi o dopolnjenem strokovnem mnenju (tretji odstavek na strani 2). Artikla, ki ju v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, namreč nista »poliamidna elastična prosojna mrežica«. Na odgovor na vprašanje, ali v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe izbrani ponudnik naročniku ponuja artikla, ki sta skladna s tehničnimi specifikacijami, določenimi v razpisni dokumentaciji postopka oddaje tega naročila male vrednosti, v ničemer ne vpliva zatrjevanje naročnika (zadnji odstavek na prvi strani izjasnitve o strokovnem mnenju), da »ponujeno oblogo uporablj[a] že od prej in popolnoma ustreza namenu uporabe«. Namen uporabe namreč ne spreminja dejstva, da ponudba izbranega ponudnika v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Na to v dopolnitvi strokovnega mnenja upravičeno (vsaj posredno) opozarja tudi strokovnjakinja, ko (v rubriki »KOMENTAR:« pod prvim odstavkom na strani 4) navaja, da »so v konkretnem primeru tehnične zahteve naročnika neustrezno oziroma pomanjkljivo opredeljene«.

Na odgovor na vprašanje, ali v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe izbrani ponudnik naročniku ponuja artikla, skladna s tehničnimi specifikacijami, določenimi v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, v ničemer ne vpliva niti zatrjevanje naročnika (prvi odstavek na drugi strani izjasnitve o strokovnem mnenju), po katerem je vlagatelj »že v zahtevi za revizijo napačno sklepal, kateri izdelek je ponujal izbrani ponudnik in je svoje navedbe utemeljeval z napačno navedbo izdelka drugega proizvajalca«, niti vsebinsko primerljivo zatrjevanje izbranega ponudnika v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 2) oziroma v izjasnitvi o strokovnem mnenju (drugi odstavek na strani 2). Iz Zapisnika o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo, številka 460-NMV-02/2015, z dne 15. 10. 2015, je namreč jasno razvidno, da je naročnik na vpogledu »prekril tiste podatke, ki jih je« (izbrani) »ponudnik označil z oznako zaupno v skladu z njegovim sklepom o zaupnosti podatkov«. Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da so podatki za artikla, naročniku ponujena v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 ponudbe, kot izhajajo iz stolpca »PROIZVAJALEC, KAT. ŠT., NATANČEN NAZIV ARTIKLA«, označeni z oznako »ZAUPNO«. Ker v posledici od vlagatelja ni mogoče pričakovati, da bo vedel, katera artikla izbrani ponudnik v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe ponuja naročniku (na to vlagatelj po vsebini upravičeno opozarja tudi v drugem odstavku IV. točke na strani 3 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), je v ponudbo izbranega ponudnika v tem delu vpogledala sama, pri tem pa je varovala podatke, označene kot poslovna skrivnost, ter ravnala skladno s predpisi, ki urejajo njihovo varovanje (primerjaj 67. člen ZPVPJN).

Glede artiklov, ki ju v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, tudi ni slediti naročniku v njegovem (sicer šele v njegovi izjasnitvi o dopolnjenem strokovnem mnenju podanem) stališču, da gre v tem delu za »lastnosti blaga«, ki so »glede na njegovo običajno rabo, pričakovane in jih mora ponujeno blago izpolnjevati« (4. točka na drugi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju). Prav tako ni slediti niti vsebinsko primerljivim zatrjevanjem izbranega ponudnika v izjasnitvi o dopolnjenem strokovnem mnenju (tretji odstavek na strani 2). Predstavljeni zaključek zgolj dodatno potrjujeta tako strokovno mnenje kot dopolnjeno strokovno mnenje, v katerih se strokovnjakinja na takšno stališče ni postavila, poleg tega pa tudi dejstvo, da niti izbrani ponudnik niti naročnik takšnega stališča nista zastopala v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (izbrani ponudnik) oziroma v odločitvi o zahtevku za revizijo (naročnik).

Na dosedanje zaključke iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, prav tako v ničemer ne vpliva dokazovanje naročnika (tretji odstavek na drugi strani odločitve o zahtevku za revizijo), da »so pore premera 1,2 mm in da obloga na rani lahko ostane do 14 dni«, niti vsebinsko primerljivo zatrjevanje ter dokazovanje izbranega ponudnika v izjasnitvi o strokovnem mnenju (drugi odstavek na strani 2). Že doslej je bilo namreč ugotovljeno, da artikla (oblogi), ki ju v zaporednih številkah 11 oziroma 12 sklopa številka 2 svoje ponudbe naročniku ponuja izbrani ponudnik, nista »poliamidna elastična prosojna mrežica«.

Na dosedanje zaključke iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, v ničemer ne vpliva niti sklicevanje naročnika da je izbira dražjega ponudnika »v nasprotju z načelom gospodarnosti in ekonomičnosti« (predzadnji odstavek na drugi strani izjasnitve o dopolnjenem strokovnem mnenju). Ob tem ne gre prezreti vsebine 80. člena ZJN-2, poimenovanega »izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila«, ki normira odločitve, ki jih naročnik sprejme v postopku oddaje javnega naročila, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Iz razloga, ker se neustreznost artiklov izbranega ponudnika, v zaporednih številkah 11, 12 in 17 sklopa številka 2 ponujenih naročniku, veže na tehnične specifikacije predmeta naročanja (v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja), ponudnik pa v postopku javnega naročanja ne sme dopolnjevati ali spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom istega člena in v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), je vlagatelj v zahtevku za revizijo dokazal, da je ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenih delih neprimerna in nepopolna (20. oziroma 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). V posledici je vlagatelj v zahtevku za revizijo dokazal tudi, da je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2 (pa tudi 4. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) s tem, ker ponudbe izbranega ponudnika kot (neprimerne in) nepopolne ni izločil iz postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 (upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) ponudbe, ki niso popolne, izločiti. Glede na navedeno je pritrditi vsebinsko primerljivim zatrjevanjem in zaključkom vlagatelja v zahtevku za revizijo, po katerih naročnik »ne more zahtevati dopolnitve ali spremembe ponudbe (prvi odstavek 78. člena ZJN-2) v delu, kjer je izbrani ponudnik ponudil izdelke ki niso skladni z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, saj izbranega ponudnika omejuje druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2. V konkretnem primeru bi zamenjava ponujenega artikla z artiklom, ki bi izpolnjeval tehnične zahteve naročnika, kot jih je določil naročnik v obrazcu ponudbenega predračuna, pomenila zamenjavo prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, kar pa je izrecno prepovedano« (zadnji odstavek na strani 6, sklep glede tega pa prvi odstavek na strani 7 zahtevka za revizijo).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka istega člena) vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji zadevnega naročila male vrednosti v sklopu številka 2, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, številka 460-NMV-02/2015, z dne 8. 10. 2015.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 2 se postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti v sklopu številka 2 pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti v sklopu številka 2 sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da se mu povrnejo stroški »[r]evizijski zahtevek po tar. št. 40/1 OT« »400 točk«, »[s]estanek s stranko 1 ura po tar. št. 39/1« »50 točk«, »[p]regled listin in dokumentacije 1 ura po tar. št. 39/2« »50 točk«, »izdatki po 11. členu OT (2% od skupne vrednosti)« »10 točk«, »[r]evizijska taksa« »500,00 EUR« in »DDV« »22 %«. V opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da se mu povrnejo stroški »[s]estanek s stranko 1 ura po tar. št. 39/1« »50 točk«, »[p]regled listin in dokumentacije 1 ura po tar. št. 39/2« »50 točk«, »[o]dvetniška nagrada za obrazložene vloge med postopkom po tar. št. 40/2« »400 točk po OT«, »izdatki po 11. členu OdvT (2% od skupne vrednosti)« »10 točk«, »[r]evizijska taksa« »500,00 EUR« in »DDV« »22 %«. V vlogi z dne 26. 11. 2015, kateri je vlagatelj priložil potrdilo o založitvi predujma za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja (v nadaljevanju: vloga z dne 26. 11. 2015), vlagatelj zahteva, da se mu povrnejo stroški »[s]estanek s stranko 1 ura po tar. št. 39/1« »50 točk«, »[p]regled listin in dokumentacije 1 ura po tar. št. 39/2« »50 točk«, »[o]dvetniška nagrada za obrazložene vloge med postopkom po tar. št. 40/2« »400 točk po OT«, »izdatki po 11. členu OdvT (2% od skupne vrednosti)« »10 točk«, »[r]evizijska taksa« »500,00 EUR«, »[p]redujem za izvedenca« »750,00 EUR« in »DDV« »22 %«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Med stroške predrevizijskega in revizijskega postopka se, poleg takse omenjenega postopka, uvrščajo tudi »drugi izdatki, vključno s stroški dela, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov« (druga alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN, v povezavi z uvodno povedjo zadevnega odstavka), torej tudi dejanski nastali potrebni stroški za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da dejanski nastali potrebni stroški strokovnjakinje za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja v konkretnem primeru znašajo 1.459,14 EUR.

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek dolžne plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 500,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 183,60 EUR (400 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
- izdatke v pavšalnem znesku 3,67 EUR (8 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
- 22 % davek na dodano vrednost v znesku 41,20 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in na izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife. Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška družba, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec,
- strošek strokovnega dela in izdelave strokovnega mnenja v znesku 729,57 EUR,
skupaj torej 1.458,04 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim, prvim in tretjim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Vsebina opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo namreč ni bistvena in ni pripomogla ne k hitrejši in ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Dejstva, ki so narekovala ugoditev zahtevku za revizijo, tako v celoti izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik (pa tudi iz strokovnega mnenja oziroma dopolnitve strokovnega mnenja).

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala priglašenega stroška »[s]estanek s stranko 1 ura po tar. št. 39/1« »50 točk« ter »[p]regled listin in dokumentacije 1 ura po tar. št. 39/2« »50 točk«, saj priprava zahtevka za revizijo ni mogoča brez predhodnega sestanka s stranko in pregleda dokumentacije. V posledici tega izpostavljenih stroškov ni mogoče priznati kot samostojnih storitev, ki ne bi bile zajete v drugih tarifnih številkah Odvetniške tarife – Tarifna številka 39 (primerjaj sklep Državne revizijske komisije, številka 018-169/2015-5, z dne 9. 9. 2015).

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala niti priglašenega stroška »[o]dvetniška nagrada za obrazložene vloge med postopkom po tar. št. 40/2« »400 točk po OT«, kot izhaja iz vloge z dne 26. 11. 2015. Strošek te vloge v delu, v katerem vlagatelj (v enem stavku) zgolj povzema dejansko stanje, v enem stavku navaja, da je plačal predujem za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja ter dodaja, da je »prilaga potrdilo o plačilu predujma«, ni šteti za potrebnega (glej tretji, peti in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN), saj so vsi podatki glede predujma, potrebni za postopek pravnega varstva, razvidni iz dokumenta »IZPIS NALOGOV ZA RAČUN«, ki je priloga vloge z dne 26. 11. 2015. Dela vloge z dne 26. 11. 2015, v katerem vlagatelj priglaša nadaljnje stroške postopka, pa po stališču Državne revizijske komisije ni šteti za obrazloženo vlogo med postopkom v smislu 2. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.458,04 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne

Ker naročnik povrnitve oziroma povračila dejansko nastalih potrebnih stroškov za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja strokovnjakinje do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (sedmi odstavek 70. člena ZPVPJN) ni zahteval (za zahtevo za povrnitev stroškov postopka se tako ne šteje sama dostava potrdila o plačilu predujma za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja), Državna revizijska komisija o povrnitvi oziroma povračilu teh stroškov ni odločala.

Ker znesek predujma, ki sta ga za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založila vlagatelj oziroma naročnik, znaša 1.500,00 EUR (vlagatelj in naročnik sta za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založila vsak po 750,00 EUR), se preostanek založenega predujma, ki znaša 20,43 EUR, vlagatelju in naročniku vrne na transakcijski račun.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2., 3. in 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 18. 2. 2016


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
– Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica
– Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana
– Sanolabor, d. d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
– finančna služba Državne revizijske komisije

Vložiti:
– v spis zadeve Državne revizijske komisije

Natisni stran