Na vsebino
EN

018-014/2016 DARS, D.D.

Številka: 018-014/2016-7
Datum sprejema: 10. 2. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem., v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja priključne brežine pri viaduktu Boršt 1 od P75 do P79 na odseku HC Razdrto Vipava; Rebernice«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika CPG, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.2.2016

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradnja priključne brežine pri viaduktu Boršt 1 od P75 do P79 na odseku HC Razdrto Vipava; Rebernice«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5.1.2016, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 28.9.2015, pod št. objave JN6696/2015. Naročnik je z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 21.12.2015 predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Rafael, d.o.o., Savska cesta 24, Sevnica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.1.2016 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu, odvetniku Urbanu Vrtačniku, Beethovnova 9, Ljubljana, z vlogo z dne 18.1.2016 izjasnil o zahtevku za revizijo ter predlagal njegovo zavrnitev. Izbrani ponudnik je zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 28.1.2016 zavrnil zahtevek za revizijo in vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik je zavrnil tudi zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je z dopisom z dne 29.1.2016 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je dne 9.2.2016 s strani vlagatelja prejela vlogo, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 5.1.2016. Vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 10.2.2016Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- CPG, d.d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Odvetnik Urban Vrtačnik, Beethovnova 9, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran