Na vsebino
EN

018-224/2015 Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

Številka: 018-224/2015-14
Datum sprejema: 22. 1. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevzem, prevoz, obdelava in odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Belec Silvo, Lendavska ulica 5a, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23 B, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.01.2016

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila št. 52/762, z dne 07.09.2015.


2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 11.977,82 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 22.07.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 4949/2015 in v Uradnem listu Evropske Unije dne 25.07.2015, pod številko objave 2015/S 142-261697. Naročnik je dne 07.09.2015 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. 52/762, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Salomon d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana - Polje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 18.09.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna, saj izbrani ponudnik ni izkazal izpolnjevanja sposobnosti za opravljanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9 ter tudi ni izkazal osnovne sposobnosti za opravljanje dejavnosti odstranjevanja oziroma odlaganja ostanka odpadkov po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov. Naročnik je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik (in soponudnik) v dokaz izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, predložiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, torej dovoljenje oziroma potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje, iz katerega je razvidno, da je ponudnik vpisan v ustrezno evidenco pri Ministrstvu za okolje in je upravičen izdati evidenčni list odpadkov s potrdilom prevzema odpadkov. Vlagatelj citira vprašanje, ki je bilo (dne 20.08.2015) postavljeno tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije ter naročnikov odgovor nanj. Iz njiju izhaja, zatrjuje vlagatelj, da je naročnik od ponudnikov zahteval predložitev dovoljenja za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9. Izbrani ponudnik navedene zahteve ni izpolnil, saj je v ponudbi predložil Okoljevarstveno dovoljenje za predobdelavo odpadkov in obratovanje emisij v vode št. 35472-162/2010-23, s katerim se izbranemu ponudniku dovoljuje predobdelava mešanih komunalnih odpadkov (klas. št. 20 03 01 po postopkih R12, R13, D14 in D15), zahtevanega dovoljenja pa prav tako nimata njegova podizvajalca. Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik tudi ni predložil zahtevanega dovoljenja za opravljanje odstranjevanja oziroma odlaganja ostankov po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov. Po obdelavi mešanih komunalnih odpadkov je namreč potrebno del obdelanih odpadkov v skladu z zakonodajo tudi odstraniti ali odložiti na odlagališču (1. točka 149. člena Zakona o varstvu okolja - Uradni list RS, št. 39/06 ter Uredba o odlagališčih odpadkov - Uradni list RS, št. 10/14 s spremembami). Poleg tega je očitno, da namerava izbrani ponudnik odpadke pošiljati v druge države članice EU ali druge države, saj je v ponudbi priložil podpisan in žigosan Obrazec št. 9 (Izjava o pridobitvi soglasja). Kot izhaja iz podpisanih dogovorov o poslovnem sodelovanju, namerava izbrani ponudniki preko nominiranega podizvajalca (družbe Curator Nova d.o.o.) ostanek mešanih komunalnih odpadkov pošiljati v Republiko Avstrijo. Ker bodo z navedeno storitvijo odstranjevanja in odlaganja nastali določeni stroški (kar dokazuje tudi priloženi ponudbeni predračun, iz katerega izhaja, da bo strošek odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov znašal 68,4 EUR/tono), bi moral izbrani ponudnik odstranjevalca oziroma družbo, pri kateri bo odpadke odlagal, formalno vključiti v ponudbo vsaj kot podizvajalca (vlagatelj se s tem v zvezi sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-149/2015).

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 29.09.2015, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Zatrjuje, da je naročnik zahteval veljavno okoljevarstveno dovoljenje, kar pomeni, da ponudniki lahko izdajo evidenčni list. Pojasnjuje, da ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje, ki je veljavno ves čas javnega naročila. Pojasnilo naročnika, s katerim je pritrdilno odgovoril na vprašanje o tem, ali mora ponudnik predložiti veljavno dovoljenje po postopku D8 in D9, pa se nanaša samo na primere, če bi izbrani ponudnik odpadke odstranjeval po postopku odlaganja odpadkov. Izbrani ponudnik zatrjuje, da v svoji ponudbi ni predvidel odlaganja odpadkov, zato zanj velja le Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011 s spremembami), na podlagi katere lahko veljavno izda evidenčni list in ustrezno predela odpadke. Izbrani ponudnik poudarja, da v svoji ponudbi predvideva izvršiti predelavo odpadkov v celoti, kar je skladno s predpisi EU in Uredbo o odpadkih, takšen način ravnanja pa ima tudi sicer prednost pred odlaganjem.

Naročnik je dne 08.10.2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da dovoljenja za opravljanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9 izbranemu ponudniku ni bilo potrebno predložiti. Zatrjuje, da iz njegovega odgovora ne izhaja, da morajo ponudniki v ponudbi predložiti dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9, ampak ga bodo morali, ko bo tak postopek obdelave pred odlaganjem zahtevala slovenska zakonodaja (to je z dnem 01.01.2016). Z odgovorom je pojasnil, da od ponudnikov zahteva dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kot to zahteva slovenska zakonodaja. Razpisano javno naročilo naj bi se izvajalo tudi v letu 2015 (ko še ne veljajo členi Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki zahtevajo dovoljenje za obdelavo odpadkov pred odlaganjem po postopku D8 in D9), saj je dosedanja pogodba za enaka dela (ki je bila sklenjena z vlagateljem) potekla dne 18.09.2015. Naročnik še navaja, da postopek odstranjevanja odpadkov v ponudbi izbranega ponudnika ni predviden, saj namerava izbrani ponudnik (v skladu s predpisi EU na področju ravnanja z odpadki ter v skladu z Uredbo o odpadkih) v celoti izvršiti predelavo odpadkov. Izbrani ponudnik je torej ravnal v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije, saj je vpisan v ustrezno evidenco pri Agenciji RS za okolje, s čimer je upravičen izdati tudi evidenčni list odpadkov.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 13.10.2015, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj se strinja z naročnikom v tem, da je v skladu z veljavno Uredbo o odpadkih, obdelavo mogoče razlagati na način, da le-ta vključuje tako postopke predelave, kot tudi postopke odstranjevanja. Vendar pa ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče razumeti na način, da izbrani ponudnik del količine prevzetih odpadkov ne bo odstranjeval. Izbrani ponudnik je navedel dva podizvajalca. Prvi (družba Papir Servis d.o.o., Ljubljana) je vključen v ponudbo kot prevoznik odpadkov, drugi (Curator Nova d.o.o., Ljubljana) pa kot prevzemnik odpadkov po obdelavi za čezmejno pošiljanje. Za odstranjevanje oziroma odlaganje odpadkov izbrani ponudnik podizvajalca ni predvidel, čeprav bi ga moral, saj je to razvidno iz same ponudbe. Iz sklenjenega Dogovora o poslovnem sodelovanju, z dne 31.08.2015, izhaja, da bo družba Curator Nova d.o.o., Ljubljana za izbranega ponudnika opravljala komercialne storitve na področju pridobivanja prevzemnikov odpadkov in čezmejnega pošiljanja odpadkov s klasifikacijsko številko 19 12 12, iz mehanske obdelave odpadkov na predelavo oziroma odstranjevanje. Da izbrani ponudnik ne bo v celoti predelal vseh prevzetih odpadkov pa je razvidno tudi iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika. Ponudbeni predračun vključuje tako postavko obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skupni vrednosti 195.600,00 EUR brez DDV, oziroma 48,90 EUR/tono, kot tudi postavko odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov v skupni vrednosti 273.600,00 EUR brez DDV, oziroma 68,40 EUR/tono brez DDV. V kolikor bi izbrani ponudnik predvidel, da bo predelal celotno količino odpadkov, bi tako tudi oblikoval svojo ponudbo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna. Kot navaja vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna zato, ker ni predložil dovoljenja za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9, ter tudi zato, ker bi moral izbrani ponudnik odstranjevalca oziroma družbo, pri kateri bo odpadke odlagal, vključiti v ponudbo vsaj kot podizvajalca.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitek, ki se nanaša na dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2) navedel v 7. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (12. stran razpisne dokumentacije), in sicer:

»Ponudnik (soponudnik) izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in mora predložiti:

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dovoljenja oziroma potrdila Agencije RS za okolje, iz katerih je razvidno, da je ponudnik vpisan v evidenco pri Ministrstvu za okolje, Agencija RS za okolje in je upravičen izdati evidenčni list odpadkov s potrdilom prevzema odpadkov).

V primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo prevzel kot partner v skupini.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo prevzel podizvajalec.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bo ugotovil, da katerikoli od podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi, ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bodo prevzeli podizvajalci.

Naročnik bo izločil tudi skupno ponudbo v primeru, če bo ugotovil, da katerikoli od partnerjev v skupini ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bo prevzel soponudnik (partner v skupini).

Dokazilo:

Ponudnik (soponudnik) priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 - Izjava o sposobnosti in predloži dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dovoljenje za prevoz odpadkov, ustrezno dovoljenje za obdelavo odpadkov, podpisano in žigosano izjavo o pridobitvi soglasij (Obrazec 9) ter ustrezno dovoljenje za odstranjevanje preostanka odpadkov, to je dovoljenja oziroma potrdila Agencije RS za okolje, iz katerih je razvidno, da je ponudnik vpisan v ustrezno evidenco pri Ministrstvu za okolje, Agencije RS za okolje, da je upravičen izdati evidenčni list odpadkov s potrdilom o prevzemu odpadkov).«

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je bilo s strani enega izmed potencialnih ponudnikov postavljeno naslednje vprašanje (vprašanje in naročnikov odgovor nanj sta bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 26.08.2015):

»V izogib nepotrebnim zapletom vas prosimo za pojasnilo, ali lahko pogoje, ki jih razpisna dokumentacija zahteva v zvezi z obdelavo in odstranjevanjem mešanih komunalnih odpadkov tolmačimo tako, da je ta skladna s slovensko zakonodajo, in sicer: Uredba o odlagališčih odpadkov po 01.01.2016 v 6. členu zahteva, da so vsi mešani komunalni odpadki obdelani v centrih za ravnanje s komunalnimi odpadki po postopkih D8 in D9. V skladu s prvim odstavkom 149. člena ZVO-1 sta obvezni občinski gospodarski javni službi varstva okolja med drugim obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Glede na to, da je naročnik izvajalec GJS odstranjevanja komunalnih odpadkov, kar je tudi predmet javnega razpisa, in da se bosta obdelava in odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov opravljala večinoma v letu 2016, je torej dejstvo, da bi morali ponudniki zagotoviti obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v skladu s 6. členom Uredbe o odlagališčih odpadkov. V zvezi s tem smo pridobili tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor, ki ima pravico in dolžnost tolmačiti podzakonske predpise na področju ravnanja z odpadki v RS, v katerem je ministrstvo eksplicitno zapisalo: Zaključujemo, da lahko izvajalec mešane komunalne odpadke pred odlaganjem, ki je končni postopek odstranjevanja odpadkov, obdeluje le po enem od vmesnih postopkov odstranjevanja odpadkov. V konkretnem primeru sta z uredbo predpisana postopka D8 in D9.

Sprašujemo vas torej, ali lahko razpisno dokumentacijo tolmačimo tako, da boste od ponudnika zahtevali, da predloži dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9, kot to zahteva slovenska zakonodaja za opravljanje dejavnosti obdelave mešanih komunalnih odpadkov v času javnega naročila.«

Naročnik je istega dne odgovoril: »Da.«

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik z zgoraj citiranim odgovorom zahteval od ponudnikov, da predložijo dovoljenje za opravljanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9. Ker je izbrani ponudnik predložil Okoljevarstveno dovoljenje za predobdelavo odpadkov in obratovanje emisij v vode št. 35472-162/2010-23, s katerim se izbranemu ponudniku dovoljuje predobdelava mešanih komunalnih odpadkov (klas. št. 20 03 01) po postopkih R12, R13, D14 in D15, naročnikove zahteve ni izpolnil. Nasprotno, naročnik navaja, da dovoljenja za opravljanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9 izbranemu ponudniku ni bilo potrebno predložiti. Zatrjuje, da iz njegovega odgovora ne izhaja, da morajo ponudniki (že) v ponudbi predložiti dovoljenje za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9, ampak ga bodo morali, ko bodo tak postopek obdelave pred odlaganjem zahtevali slovenski predpisi (to je z dnem 01.01.2016).

Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti. Naročnik namreč pravilno ugotavlja, da iz postavljenega vprašanja in (posledično) njegovega odgovora nanj (ki sta, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2, postala del razpisne dokumentacije) izhaja, da ponudnikom ni bilo potrebno že v ponudbi predložiti dovoljenja za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8 in D9, temveč ga bodo morali predložiti šele takrat, ko bodo takšen postopek obdelave zahtevali slovenski predpisi (to je z dnem 01.01.2016). Postavljeno vprašanje se namreč nanaša na bodočo veljavnost določila 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov (ki zahteva, da morajo biti mešani komunalni odpadki v centru za ravnanje s komunalnimi odpadki obdelani po postopkih D8 in D9), zato ga ni mogoče razumeti na način, kot ga interpretira vlagatelj. Predmetno javno naročilo naj bi se izvajalo v letih 2015 in 2016 (torej pred in po uveljavitvi spremembe 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov), saj je dosedanja naročnikova pogodba za enaka dela (ki je bila sklenjena z vlagateljem) potekla dne 18.09.2015. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, od ponudnikov ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je njih zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Vlagatelj tudi zatrjuje, da bi moral izbrani ponudnik odstranjevalca oziroma družbo, pri kateri bo odpadke odlagal, vključiti v ponudbo vsaj kot podizvajalca.

Naročnik je v točki 3 (Predmet javnega naročila) Povabila k oddaji ponudbe zapisal:

»V skladu z zakonodajo, ki velja znotraj prostora Evropske skupnosti pri čezmejnih pošiljkah odpadkov (Uredba ES o pošiljkah odpadkov št. 1013/2006, z dne 14.06.2006), bo lahko ponudnik izvažal odpadke v druge države Evropske skupnosti. V kolikor bo ponudnik predvidel takšen način, mora v ta namen najkasneje v roku dveh (2) mesecev po podpisu pogodbe pridobiti nostrifikacijo za izvoz zbranih odpadkov (soglasje ARSO za izvoz odpadkov ter enakovredna soglasja tranzitnih držav in države prevzemnice odpadkov),kar ponudnik garantira z izjavo o pridobitvi soglasja (Obrazec št. 9).«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Obrazec št. 9 (Izjava o pridobitvi soglasja). S podpisom navedenega obrazca so ponudniki potrdili, da bodo najkasneje v roku 2 mesecev po podpisu pogodbe pridobili soglasje za pošiljanje odpadkov v članicah EU ali v drugih državah, ter da so seznanjeni z dejstvom, da bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor soglasja ne bodo predložili v zahtevanem roku.

Iz zgoraj citiranega navodila naročnika je razvidno, da lahko ponudnik v obravnavanem primeru odpadke, ki so predmet javnega naročila, izvaža bodisi v druge države EU bodisi v države izven EU. V tem primeru se je moral ponudnik zavezati, da bo najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe pridobil soglasje ARSO za izvoz odpadkov ter enakovredna soglasja tranzitnih držav in države prevzemnice odpadkov.

Vlagatelj zatrjuje, da namerava izbrani ponudnik preko nominiranega podizvajalca (družbe Curator Nova d.o.o.) ostanek mešanih komunalnih odpadkov pošiljati v Republiko Avstrijo. Ker bodo z navedeno storitvijo odstranjevanja nastali določeni stroški (kar dokazuje tudi priloženi ponudbeni predračun, iz katerega izhaja, da bo strošek odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov znašal 68,40 EUR/tono), bi moral izbrani ponudnik odstranjevalca oziroma družbo, pri kateri bo odpadke odlagal, formalno vključiti v ponudbo vsaj kot podizvajalca. Nasprotno, naročnik in izbrani ponudnik se z vlagateljem ne strinjata in navajata, da postopek odstranjevanja odpadkov v ponudbi izbranega ponudnika ni predviden, saj namerava izbrani ponudnik (v skladu s predpisi EU na področju ravnanja z odpadki ter v skladu z Uredbo o odpadkih) v celoti izvršiti predelavo odpadkov.

Državna revizijska komisija se s stališčem naročnika in izbranega ponudnika ne more strinjati. Pregled ponudbe izbranega ponudnika namreč pokaže, da je v ponudbi nominiral dva podizvajalca. Za vsakega izmed njiju je predložil Dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila, ki sta ju dne 31.08.2015 sklenila izbrani ponudnik in oba podizvajalca. Prvi podizvajalec (Papir servis prevozi d.o.o.) naj bi opravljal prevoze odpadkov na relaciji od naročnika do Lenarta v Slovenskih Goricah, drugi podizvajalec (družba Curator Nova d.o.o.) pa naj bi pridobil vsa potrebna dovoljenja za pošiljanje odpadkov preko meja, pridobival prevzemnike odpadkov ter čezmejno pošiljal odpadke na predelavo oziroma odstranjevanje (1., 2., 3. in 5. člen dogovora o poslovnem sodelovanju). Iz navedenega dogovora je prav tako razvidno, da bo izbrani ponudnik odpadke mehansko obdelal sam, nato pa naj bi jih (preko družbe Curator Nova d.o.o.) poslal na predelavo oziroma odstranjevanje v Republiko Avstrijo. V ponudbi je predložena tudi Izjava o pridobitvi soglasja (Obrazec št. 9), s podpisom katere se je izbrani ponudnik zavezal, da bo najkasneje v roku 2 mesecev po podpisi pogodbe pridobil vsa potrebna soglasja za pošiljanje odpadkov v druge države.

Ob upoštevanju navedenih delov ponudbe se ni mogoče strinjati z naročnikom v tem, da namerava izbrani ponudnik v celoti sam izvršiti predelavo odpadkov in da postopek odstranjevanja odpadkov v njegovi ponudbi ni predviden. Nasprotno. Kot že izhaja iz te obrazložitve, se je izbrani ponudnik zavezal, da bo odpadke najprej mehansko obdelal sam, nato pa naj bi (predelane) odpadke (preko nominiranega podizvajalca) poslal v (nadaljnjo) predelavo oziroma na odstranjevanje v Republiko Avstrijo. Da izbrani ponudnik očitno ne bo v celoti sam izvršil predelave vseh prevzetih odpadkov je razvidno tudi iz predloženega predračunskega obrazca (Obrazec št. 15), ki vključuje obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (v skupni vrednosti 195.600,00 EUR brez DDV, oziroma 48,90 EUR/tono), kakor tudi odstranjevanje mešanjih komunalnih odpadkov (v skupni vrednosti 273.600,00 EUR brez DDV oziroma 68,40 EUR/tono).

Ob upoštevanju predstavljenih delov ponudbe izbranega ponudnika je očitno, da bo del razpisane storitve opravljal vsaj še en gospodarski subjekt (iz Avstrije), ki v ponudbo ni vključen (niti v vlogi soponudnika niti v vlogi podizvajalca), s čimer je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju s 5. točko Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Ponudba s podizvajalci/skupna ponudba). V tej točki razpisne dokumentacije je naročnik navedel podrobna navodila in zahteve, ki so jih morali izpolniti ponudniki v primeru skupne ponudbe, oziroma v primeru, če bodo pri izvedbi razpisane storitve sodelovali s podizvajalci. Nenazadnje mora naročnik (kot je napovedal tudi v 5. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) ravnati v skladu z zakonskimi določili, ki urejajo neposredna plačila podizvajalcem (od šestega do dvanajstega odstavka 71. člena ZJN-2), zato mora vedeti, koliko in kateri podizvajalci bodo udeleženi pri izvedbi razpisane storitve. Ker izbrani ponudnik gospodarskega subjekta, ki naj bi opravil del razpisane storitve, ni vključil v ponudbo, je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila Odločitev o oddaji naročila št. 52/762, z dne 22.07.2015.

Državna revizijska komisija je tekom revizijskega postopka od Ministrstva za okolje in prostor pridobila dve pojasnili, zaradi česar se je revizijski postopek zavlekel v leto 2016. Navedeno pomeni, da je dne 01.01.2016 v veljavo stopilo določilo 6. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov, ki zahteva, da morajo biti mešani komunalni odpadki obdelani po postopkih D8 in D9. Naročnik naj zato pri nadaljnjih ravnanjih upošteva veljavne predpise, torej tudi tiste, ki so pričeli veljati v času odločanju o sporu. V zvezi z nadaljnjim vodenjem postopka oddaje predmetnega javnega naročila gre upoštevati tudi, da je lahko naročnik medtem že pridobil vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja, in bo zato (kot izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe) razpisano storitev izvedel sam. Naročnik je namreč v 3. točki Povabila k oddaji ponudbe opozoril ponudnike, da bo v primeru, če bo tekom postopka pridobil ustrezna okoljevarstvena dovoljenja, od sklenjene pogodbe odstopil z desetdnevnim odpovednim rokom brez nadaljnjih obveznosti do izbranega ponudnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo (ter v vlogi, s katero se je izrekel o navedbah naročnika in izbranega ponudnika) zahteval povrnitev stroškov. Vlagatelj je zahteval povrnitev naslednjih stroškov: 10.275,48 EUR za plačilo takse, 1.377,00 EUR za sestavo zahtevka za revizijo, in 18,36 EUR za izdatke po tretjem odstavku 11. člena Odvetniške tarife; Uradni list RS, št. 2/2015) ter DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je (skladno z Odvetniško tarifo) vlagatelju (kot potrebne) priznala naslednje stroške: strošek plačane takse v višini 10.275,48 EUR, strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 1.679,94 EUR in izdatke po 11. členu Odvetniške tarife (in sicer 2% od skupne vrednosti storitve do 1000 točk in 1% od presežka nad 1000 točk, tj. 2000 točk) v višini 40 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 22,40 EUR. Državna revizijska komisija je tako vlagatelju priznala vse priglašene stroške v višini 11.977,82 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 22.01.2016

predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Goriška cesta 23 B. Ajdovščina
- odvetnik Belec Silvo, Lendavska ulica 5a, Murska Sobota
- Salomon d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana - Polje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu


Natisni stran