Na vsebino
EN

018-269/2015 Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Številka: 018-269/2015-5
Datum sprejema: 15. 12. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »obnovo stanovanj, upoštevaje okolijske zahteve« (sklop 1) v zvezi s predlogom vlagatelja Zavod Mata, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih težje zaposljivih oseb, Maribor, Miklavška cesta 59, Hoče (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti naročnika Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 15. 12. 2015

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila male vrednosti za sklop 1 se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 24. 9. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV6088/2015) z dokumentom »Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika« št. 2010-190/2015 z dne 16. 11. 2015 ponudnike obvestil, da je za sklop 1 izbral ponudbo ponudnika BSB Inženiring, d. o. o., Spodnji Slemen 4, Selnica ob Dravi.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 11. 2015 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila male vrednosti za sklop 1, predlagal pa je tudi, da se »do dokončne odločitve v predrevizijskem oz. revizijskem postopku, prekine izvajanje nadaljnjih opravil v sklopu 1, predmetnega javnega naročila«.

Naročnik je s sklepom št. 2010-190/2015 z dne 7. 12. 2015 zavrnil zahtevek za revizijo drugega vlagatelja in »zahtevek po povrnitvi priglašenih stroškov iz naslova plačane revizijske takse«, o predlogu, da se »prekine izvajanje nadaljnjih opravil v sklopu 1, predmetnega javnega naročila«, pa se ni izjavil.

Naročnik je 8. 12. 2015 po pošti priporočeno Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo, o predlogu, da »prekine izvajanje nadaljnjih opravil v sklopu 1, predmetnega javnega naročila«, pa se ni izjavil niti v tem dopisu.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN našteva v nadaljevanju te določbe. Vlagatelj ima skladno s prvo povedjo iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN možnost, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Iz teh določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (prim. prva poved iz petega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Vlagatelj je predlagal (str. 4 zahtevka za revizijo), da »pristojni organ« »prekine izvajanje nadaljnjih opravil v sklopu 1, predmetnega javnega naročila«. Vlagatelj je torej po vsebini predlagal, da se zadrži nadaljnje izvajanje postopka oddaje naročila male vrednosti, zato je Državna revizijska komisija štela, da je vlagatelj hkrati z vložitvijo zahtevka za revizijo vložil tudi predlog v smislu prve povedi iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil v obravnavo zahtevek za revizijo in sklep, s katerim ga je zavrnil, o predlogu za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN ni podal mnenja, iz dokumentacije pa je očitno, da ni sprejel sklepa o zadržanju nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN).

Vlagatelj sicer ni navedel razlogov, s katerimi bi utemeljil svoj predlog, vendar niti Državna revizijska komisija sama ni ugotovila razlogov, da bi bilo treba izdati sklep, s katerim bi zadržala postopek oddaje naročila male vrednosti. Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj izpodbija odločitev o izločitvi svoje ponudbe za sklop 1, s tem pa odločitev o oddaji naročila male vrednosti drugemu ponudniku in ne vlagatelju. V tej fazi postopka oddaje naročila male vrednosti, ko je naročnik že sprejel odločitev o oddaji tega naročila, bi vlagatelj lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe o izvedbi naročila, učinek, ki ga zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN, pa je dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, o katerem bo Državna revizijska komisija odločila v revizijskem postopku. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnikova ravnanja v postopku oddaje naročila male vrednosti po prejemu zahtevka za revizijo ne vplivajo bistveno na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva. Državna revizijska komisija zato predlogu za sprejem sklepa po 19. členu ZPVPJN ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 12. 2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor,
- Zavod Mata, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidov in drugih težje zaposljivih oseb, Maribor, Miklavška cesta 59, 2311 Hoče,
- BSB Inženiring, d. o. o., Spodnji Slemen 4, 2352 Selnica ob Dravi,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran