Na vsebino
EN

018-277/2015 Dars, d.d.

Številka: 018-277/2015-3
Datum sprejema: 6. 1. 2016

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Mateji Škabar, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »VZDRŽEVANJE ELEKTRO STROJNE OPREME CESTNINSKEGA SISTEMA«, na podlagi pritožbe družbe Kapsch TrafficCom, storitve v cestnem prometu, d.o.o., Ribičičeva ulica 33, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: pritožnik), zoper odločitev naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 6.1.2016

odločila:

Pritožbi se ugodi.

Naročnik je dolžan pritožniku povrniti stroške, nastale v predrevizijskem postopku, še v višini dodatnih 453,02 EUR, in stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 599,46 EUR, skupaj v višini 1052,48 EUR, vse v roku 15 dni od vročitve tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka dalje do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o konkretnem javnem naročilu, ki ga je oddajal po odprtem postopku, objavil na portalu javnih naročil dne 21.7.2015 pod št. objave JN4919/2015, dne 23.7.2015 pa pod št. objave 2015/S 140-248542 še v Uradnem listu EU.

Pritožnik je dne 8.12.2015 vložil zahtevek za revizijo, ki mu je naročnik ugodil in s sklepom, št. 402-8/2015-EV-237/15-1 z dne 11.12.2015, v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila »Vzdrževanje elektro strojne opreme cestninskega sistema«, int. ev. št. 000237/2015. Poleg tega je naročnik delno ugodil pritožnikovi zahtevi za povračilo stroškov postopka pravnega varstva in odločil, da je dolžan pritožniku povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 4.240,30 EUR v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila.

Zoper odločitev o stroških predrevizijskega postopka je pritožnik vložil pritožbo z dne 17.12.2015. Navaja, da je v zahtevku za revizijo priglasil naslednje stroške: takso za vložitev zahtevka za revizijo v višini 3.500,00 EUR, odvetniške stroške po tarifni številki 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT) v višini 2.100 točk, izdatke za stranko po 11. členu OT v višini 31 točk ter 22% DDV. Naročnik je pritožniku priznal strošek plačila takse v višini 3.500,00 EUR, odvetniške stroške pa mu je priznal le v višini 1.300 točk (in ne v višini priglašenih 2.100 točk), prav tako mu izdatkov za stranko ni priznal v višini priglašenih 31 točk, temveč zgolj v višini 22 točk. Naročnik je torej pritožniku priznal stroške v skupni višini zgolj 1.322 točk, kar ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke 0,459 EUR znaša 740,30 EUR, četudi je pritožnik (glede na limitirano vrednost javnega naročila v višini 239.364,00 EUR) pravilno priglasil stroške postopka pravnega varstva. Pritožnik zato predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in odločitev naročnika v stroškovnem delu spremeni tako, da se pritožniku povrnejo stroški predrevizijskega postopka v višini 4.693,31 EUR, ter naročniku naloži povračilo stroškov pritožbenega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu pritožbe opravila predhodni preizkus v skladu s 54. členom ZPVPJN in ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 54. člena ZPVPJN, zato jo je sprejela v obravnavo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in preučitvi navedb vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu s 55. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V obravnavani zadevi ni sporno, da je naročnik pritožnikovemu zahtevku za revizijo ugodil in da je pritožnik v skladu s petim odstavkom 70. člena ZPVPJN v okviru slednjega pravočasno zahteval povračilo stroškov predrevizijskega postopka, tj. plačane takse za vložitev zahtevka za revizijo v višini 3.500,00 EUR, odvetniških stroškov po tarifni številki 40 OT v višini 2.100 točk, izdatke za stranko v višini 31 točk in 22% DDV. Nadalje med strankama pritožbenega postopka ni spora o tem, da znaša vrednost konkretnega javnega naročila 239.364,00 EUR.

Ker je pritožnik z zahtevo po povrnitvi stroškov predrevizijskega postopka (glede povračila takse v višini 3.500,00 EUR, stroškov odvetniških storitev v višini 1.300 točk in izdatkov za stranko v višini 22 točk, povečanih za 22% DDV) na podlagi zahtevka za revizijo delno že uspel, je Državna revizijska komisija v okviru pritožbenega postopka ugotavljala, ali bi moral naročnik pritožnikovi zahtevi za povračilo stroškov postopka ugoditi tudi glede stroškov za odvetniške storitve v višini dodatnih 800 točk in izdatkov za stranko v višini dodatnih 9 točk, vse povečano za DDV, ki jih je pritožnik priglasil v zahtevku za revizijo, vendar mu jih naročnik ni priznal.

V skladu s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, vključno s stroški dela, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Mednje skladno z drugim odstavkom 70. člena ZPVPJN sodijo tudi stroški odvetniških storitev v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. V kolikor je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik v skladu s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN iz lastnih sredstev povrniti vlagatelju potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, prav tako mora vlagatelju in izbranemu ponudniku v primeru utemeljenosti pritožbe iz lastnih sredstev povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku.

Ker je pritožnika v postopku pravnega varstva pri oddaji konkretnega javnega naročila, v katerem je v celoti uspel, po pooblastilu zastopala odvetniška družba, mu poleg povrnitve takse v višini 3.500,00 EUR pripadajo potrebni stroški za plačilo odvetniških storitev. Način vrednotenja, obračunavanje in plačilo odvetniških storitev ter izdatkov, ki so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plačati odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za izvršene pravne storitve (prvi odstavek 1. člena OT), je na podlagi Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in sprem.; v nadaljevanju ZOdv) določen v Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT). Slednja za postopke v zvezi z javnimi naročili v XXII. poglavju pod tarifno številko 40 določa, da se stroški za odvetniške storitve v zvezi s pripravo zahtevka za revizijo odmerijo po 1. točki tarifne številke 18. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožnik ob vrednosti konkretnega javnega naročila v višini 239.364,00 EUR in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke, ki v skladu s prvim odstavkom 13. člena OT znaša 0,459 EUR, pravilno priglasil stroške odvetniške storitve v višini 2.100 točk ter izdatke za stranko v skladu z 11. členom OT v višini 31 točk, kar skupaj znaša 2.131 točk oziroma 978,13 EUR, po prištetju 22% DDV v znesku 215,19 EUR pa 1.193,32 EUR. Državna revizijska komisija zato pritrjuje pritožbeni navedbi, da potrebni stroški pritožnika za odvetniške storitve v predrevizijskem postopku v konkretnem primeru niso znašali zgolj 740,30 EUR (z DDV), temveč 1.193,32 EUR.

Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega v skladu s 55. členom ZPVPJN pritožbi ugodila in odločila, da je naročnik dolžan pritožniku (poleg že priznanih stroškov predrevizijskega postopka) dodatno povrniti tudi razliko med priglašenimi, a nepriznanimi, in priznanimi stroški odvetniške storitve v višini 453,02 EUR. Poleg omenjenih stroškov je pritožnik v okviru postopka pravnega varstva pravočasno priglasil tudi stroške pritožbenega postopka v višini 1.050 točk po tarifni številki 40 OT in izdatke za stranko ter druge izdatke po 11. členu OT v višini 20,5 točke, kar znaša 1.070,5 točke oziroma 491,36 EUR. K dobljenemu znesku je potrebno prišteti 22% DDV oziroma 108,10 EUR, kar pomeni, da znašajo stroški pritožbenega postopka 599,46 EUR. Stroške pritožbenega in dodatno priznane stroške predrevizijskega postopka v skupni višini 1052,48 EUR mora naročnik povrniti pritožniku v roku 15 dni od vročitve tega sklepa (drugi in tretji odstavek 313. člena Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/99 s sprem., v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega dne po poteku paricijskega roka dalje do plačila

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 6.1.2016

mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran