Na vsebino
EN

018-259/2015 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-259/2015-6
Datum sprejema: 24. 12. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj IBT svetovanje, projektiranje in inženiring d.o.o., Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), 24. 12. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor«, kot izhaja iz Obvestila o izidu javnega naročila z dne 12. 10. 2015, št. 271-2/2015-38.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 654,26 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 8. 2015 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 271-2/2015-11. Na Portalu javnih naročil je bilo dne 8. 9. 2015 objavljeno Obvestilo o naročilu male vrednosti, št. objave NMV5670/2015. Ponudbo je oddalo devet ponudnikov. Naročnik je ugotovil, da je glede na merilo najnižja cena ponudba prvouvrščenega ponudnika popolna, zato je javno naročilo z Obvestilom o izidu javnega naročila z dne 12. 10. 2015, št. 271-2/2015-38, oddal ponudniku AR studio Andreja Ravljen s.p., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 21. 10. 2015, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi obvestilo o izidu javnega naročila ter javno naročilo odda vlagatelju, naročnik pa naj mu povrne stroške tega postopka.

Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna, saj ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije, zato je naročnik ne bi smel izbrati, temveč bi jo moral izločiti. Vlagatelj dalje navaja, da:
- je izbrani ponudnik v obrazcu Prijava za podizvajalca PINSS d.o.o., Nova Gorica (v nadaljevanju: podizvajalec) navedel, da je zastopnik, prokurist oziroma podpisnik pogodbe A.R., iz izpiska iz AJPES pa izhaja, da ima družba samo enega zakonitega zastopnika, in sicer direktorja S.Š.,
- je po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da so njegove navedbe oziroma dokazila in izjave neresnične,
- se izbrani ponudnik sklicuje na potrdilo referenčnega naročnika in investitorja Občina Cerknica, iz katerega izhaja, da je naročnik z »AR Studio, Andreja Ravljen s.p. (delno v okviru družbe Projekt d.d., Nova Gorica)«, v letu 2009 sklenil pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) in projektantski nadzor v okviru investicije, gradnje oziroma rekonstrukcije objektov – zahtevni objekti – Izdelava projektne dokumentacije za vrtec Cerknica na podlagi javnega naročila JN7087/2009, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je bil rok za zaključek naročila 170 dni od oddaje naročila in da je sklicevanje izbranega ponudnika na predmetno referenco neustrezno in zavajajoče oziroma neresnično, saj je bil izbrani ponudnik vpisan pri registrskem organu šele dne 2. 7. 2013,
- je bila zahteva naročnika, da ima ponudnik najmanj dve referenci, s katerimi dokazuje, da je zahtevane storitve izvedel v zadnjih treh letih, iz česar izhaja, da izbrani ponudnik za omenjeni objekt ni izdelal PGD in PZI dokumentacije v zadnjih treh letih, ker je bilo javno naročilo oddano leta 2010, ko izbrani ponudnik še ni bil registriran. Iz predložene izjave o delovnih izkušnjah A.R. izhaja, da je A.R. sicer sodelovala pri predmetnem projektu, vendar je bil odgovorni vodja projekta V.Š., odgovorni projektant načrta pa E.B.,
- je pri preverbi omenjenih podatkov pri družbi Projekt d.d., Nova Gorica v zvezi s pogodbo izvedel, da je bila A.R. zaposlena v njihovi hčerinski družbi in je pri projektu sodelovala, ni pa bila odgovorni vodja projekta oziroma odgovorni projektant načrtov arhitekture, saj ni imela strokovnega izpita in ni bila vpisana v ZAPS,
- je po navedbah družbe Projekt d.d., Nova Gorica ponudba izbranega ponudnika pripravljena v nasprotju s predpisi in kot taka nepopolna, saj so po vpogledu ugotovili, da v njej nastopa njihov zaposleni V.Š., ki za sodelovanje z izbranim ponudnikom nima pisnega soglasja delodajalca,
- iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ni predložil obrazca Podatki o zaposlenih in zato ni mogoče preveriti, ali strokovnjaki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje
- iz odgovora naročnika na Portalu javnih naročil izhaja, da morajo biti reference vezane na strokovnjake, ki bodo dejansko delali na projektu, zato mora iz predloženih referenc izbranega ponudnika izhajati, da so referenčne posle izvajali strokovnjaki, ki so nominirani v konkretnem javnem naročilu,
- naročnik ni preverjal omenjenih referenc, s čemer je kršil zakon in lastne pogoje,
- zaradi neustreznega pregleda ponudbe izbranega ponudnika naročnik ni preveril niti reference priglašenega podizvajalca, ki glede na navedbe na spletni strani izvaja predvsem načrte strojnih inštalacij in ne celotne projektne dokumentacije,
- se podizvajalec sklicuje na potrdilo referenčnega naročnika Mestna občina Nova Gorica za objekt Dvorana Čukje, Telovadnica OŠ Dornberk, pri čemer iz pogodbe med referenčnim naročnikom in podizvajalcem izhaja, da je bil predmet pogodbe dokumentacija PGD in ne tudi PZI, saj je za omenjeno storitev referenčni naročnik sklenil pogodbo z družbo Studio Krištof arhitekti d.o.o., Ljubljana,
- izbrani ponudnik ni predložil originalnih izvodov potrjenih referenc, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji,
- je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker skladno z razpisno dokumentacijo ni predložil lastne podpisane izjave z zahtevano vsebino glede kazenske in materialne odgovornosti iz točke 6.1 razpisne dokumentacije.

Vlagatelj zaključuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in je, skladno z določbo iz točke 4.2.2 razpisne dokumentacije, ni mogoče dopolnjevati, zato bi jo moral naročnik izločiti.

Vlagatelj je naročniku z dopisom z dne 4. 11. 2015 poslal naknadno še dve dokazili k zahtevku za revizijo, ki ju je pridobil od družbe Projekt d.d., Nova Gorica, in sicer konkurenčno prepoved z dne 2. 11. 2015 in zapisnik o zagovoru delavca z dne 2. 11. 2015.

Izbrani ponudnik je v dokumentu Zahteva za revizijo – odgovor na dopis 271-2/2015-56 z dne 28. 10. 2015 (v nadaljevanju: izjasnitev) navedel, da:
- sklicevanje na referenco Občine Cerknica ni neustrezno in zavajajoče oziroma neresnično, kar je izkazano s priloženim spiskom projektov, ki jih je A.R. opravljala za družbo Projekt d.d., Nova Gorica in Proarc d.o.o., Nova Gorica,
- je A.R. po prenehanju zaposlitve v podjetju Proarc d.o.o., Nova Gorica, delo na referenčnem objektu opravljala preko avtorske pogodbe, kasneje pa kot samostojni podjetnik posameznik (v nadaljevanju: podjetnik), opravljala tudi projektantski nadzor in zaradi sprememb na željo naročnika tudi dodatno projektirala,
- projektna dokumentacija za referenčni objekt ni bila zaključena v 170 dneh, saj je bil k osnovni pogodbi sklenjen aneks za podaljšanje roka za izvedbo,
- je A.R. kot podjetnik (torej Andreja Ravljen, s.p.) pripravljala PID za referenčni objekt v avgustu 2014 in septembru 2015, da se je objekt izvajal v dveh fazah in da gre za referenco izbranega ponudnika,
- odgovorni projektant načrta E.B. ni bil nikoli prisoten na nobenem od sestankov,
- se je priglašeni strokovnjak V.Š. strinjal, da sodeluje v predmetnem javnem naročilu, pod pogojem, da dela preko družbe Projekt d.d., Nova Gorica ali Proarc d.o.o., Nova Gorica, zato je bil tudi v ponudbi naveden kot strokovnjak,
- razpisna dokumentacija ne določa, da je potrebno navesti podizvajalčeve podizvajalce in da so bili strokovnjaki priglašeni po predhodnem dogovoru z njimi,
- je izbrani ponudnik navedel podatke o edinem zaposlenem, zato navedbe vlagatelja, da niso bili oddani vsi podatki o zaposlenih, niso resnični,
- naročnik zahteva najmanj dve referenci in da v primeru nastopa s podizvajalcu lahko pogoj izpolnijo skupaj, zato izbrani ponudnik skupaj s podizvajalcem referenčni pogoj izpolnjuje,
- je priložil lastno izjavo, skladno z razpisno dokumentacijo pod točko 6.2, 3., stran 9,
- je v obrazcu Prijava naveden podizvajalec, katerega zastopnik je S.Š., ki je tudi podpisnik za podizvajalca,
- je izbrani ponudnik podpisnika pogodbe razumel kot podpisnika pogodbe, ki je predmet javnega naročila, zato je na tem mestu navedena A.R.,
- je njegova ponudba popolna.

Izbrani ponudnik je naročniku z dopisom z dne 2. 11. 2015 poslal naknadno še eno prilogo, ki izjasnitvi pomotoma ni bila priložena, in sicer izvod izvensodne poravnave med A.R. in družbo Proarc d.o.o.

Naročnik je izdal dokument Odločbo in sklep z dne 18. 11. 2015, št. 271-2/2015-63, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in zavrgel dopolnitev revizijskega zahtevka z dne 4. 11. 2015 kot prepozno (v nadaljevanju: sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo). Naročnik navaja, da je preveril navedbe in predstavljena dejstva ter dokaze vlagatelja in ocenil, da vlagatelj zatrjevanih kršitev postopka oddaje javnega naročila ni uspel izkazati.

Naročnik ugotavlja, da
- med strankama ni sporno, da je »Izdelava projektne dokumentacije za Vrtec Cerknica« projekt, ki ustreza razpisnemu pogoju glede vsebine, zahtevnosti in vrednosti objekta, sporno pa je, ali projekt spada v obdobje, za katerega se zahteva referenca in ali ga je projektiral izbrani ponudnik,
- je za priznavanje reference, skladno z razpisnim pogojem, popolnoma irelevantno do kdaj je formalno veljala pogodba za projektiranje, ampak šteje samo, ali je izbrani ponudnik zares opravljal referenčna dela v zahtevanem obdobju,
- iz potrjene reference investitorja, pa tudi iz dokumentacije v izjasnitvi izbranega ponudnika (pogodba izbranega ponudnika z družbo IMOS-LIT d.o.o., Ljubljana in pogodba z družbo IMOS d.d., Ljubljana) nedvoumno izhaja, da je ponudnik v zahtevanem času opravljal referenčna dela na projektu, za katerega je dal referenco,
- je skladno s 74. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s sprem.) podjetnik kot gospodarski subjekt vezan na fizično osebo, zato je referenco potrebno šteti za ustrezno, saj izkazuje sposobnost ponudnika za izvedbo projekta,
- je bila v tem obdobju A.R. odgovorni vodja projekta izdelave projektne dokumentacije za vrtec Cerknica, kar izhaja tudi iz Zapisnika o tehničnem pregledu novega objekta z dne 18. 12. 2013,
- so neutemeljene in z ničemer dokazane trditve vlagatelja glede referenc podizvajalca,
- je podizvajalec registriran za projektiranje (ne samo strojnih in elektro inštalacij) ter je glede na razpisne pogoje predložil ustrezne reference,
- vlagatelj te reference izpodbija z insinuacijami, z ničemer izkazanimi trditvami, da naj bi bile reference projektiranja poslovnega objekta v Ajdovščini lažne,
- vlagatelj neresnično navaja, da naj bi se A.R. v obrazcu Prijava za podizvajalca predstavljala kot njegov zastopnik, prokurist in podpisnik pogodbe, saj je iz obrazca razvidno le to, da je A.R. navedena kot podpisnik pogodbe (za javno naročilo), kar je docela stvar medsebojnega razmerja ponudnika in podizvajalca ter danih pooblastil,
- so neresnične tudi vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ni predložil podatkov, iz katerih bi naročnik lahko preveril, če prijavljeni strokovnjaki izpolnjujejo razpisane pogoje in da se ni zavezal, da bodo zares delali na razpisanem projektu,
- je izbrani ponudnik podal podatke o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo delal na projektu v primeru pridobitve javnega naročila in ta kader strokovno ustreza razpisnim pogojem,
- je izbrani ponudnik s podpisom obrazca Izjava in dodatnih izjav v ponudbi podal in podpisal vse zahtevane pogoje.

Naročnik dodaja še, da vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka revizije zavrača. V delu, v katerem vlagatelj terja stroške po odvetniški tarifi, pa njegovo zahtevo označuje za nedovoljeno, saj vlagatelj ni odvetnik in nima zakonske podlage za zaračunavanje stroškov po odvetniški tarifi.

Vlagatelj se je opredelil do navedb naročnika dne 24. 11. 2015 in navedel, da se z naročnikovo odločitvijo ne strinja, da je prepričan v svoje navedbe in dokazila, da je naročnik neupravičeno zavrgel dopolnitev revizijskega zahtevka in s tem še dodatno potrdil dvom, da diskriminatorno obravnava izbranega ponudnika in ga preferira, saj je izbrani ponudnik dopolnjeval svojo izjasnitev, ki jo je naročnik obravnaval. Nadalje navaja, da se ne strinja z naročnikovo navedbo, da ni relevantno, do kdaj je formalno veljala pogodba, saj v kolikor je izbrani ponudnik dela opravil po roku to pomeni, da ne more pridobiti pozitivne reference. Navaja tudi, da se izbrani ponudnik ne more sklicevati, da je opravljal določena dela, če je ta dela, na podlagi priložene pogodbe, izvajala druga pravna oseba, tekom revizijskega postopka pa se je izkazalo tudi, da je imel izbrani ponudnik sklenjeno pogodbo z družbo IMOS-LIT d.o.o., Ljubljana in je tudi iz tega razloga sklicevanje na pogodbo družbe Projekt d.d., Nova Gorica neustrezno oziroma zavajajoče. Vlagatelj naročnikovim navedbam, v katerih zatrjuje, da je podjetnik kot gospodarski subjekt vezan na fizično osebo, sicer pritrjuje, dodaja pa, da tak gospodarski subjekt nastane z ustanovitvijo in od takrat naprej lahko obstaja, pred tem pa ne more pridobiti referenčnih potrdil kot gospodarski subjekt (s.p.), zato tudi iz tega razloga reference ni mogoče šteti kot ustrezne. Dodaja, da se naročnik ni opredelil do njegovih navedb glede podizvajalčeve reference referenčnega naročnika Mestna občina Nova Gorica, ampak je navedbe in predložene dokaze zgolj zavrnil. Vlagatelj zaključuje, da naročnik neresnično navaja, da je izbrani ponudnik predložil podatke o strokovnjakih.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno in mu oddal javno naročilo.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v tretji alineji točke 6.1.3 v zvezi s tehnično in kadrovsko sposobnostjo določil: »Ponudnik zagotavlja, da ima najmanj dve (2) referenci, s katerimi dokazuje, da je v zadnjih treh (3) letih izvedel storitve izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) v okviru investicije, gradnje oz. rekonstrukcije objektov – zahtevni objekti, vrednost investicije najmanj 1 mio. EUR, upoštevajoč Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l.RS št. 18/2013 s spremembami in dopolnitvami)«, kot dokazilo zahteval obrazec Reference s prilogo, v opombi pa navedel, da lahko pogoj, v primeru partnerske ponudbe ali nastopa s podizvajalci, partnerji in podizvajalci izpolnijo skupaj. Preko Portala javnih naročil je naročnik prejel vprašanje potencialnega ponudnika »Ali morajo biti reference vezane na člana strokovnega tima? Oz. ali lahko ponudnik za člane strokovnega tima predlaga druge osebe, kot so navedene na referencah?«, na katerega je naročnik dne 9. 9. 2015, ob 16:02 odgovoril: »Reference morajo biti vezane na strokovnjake, ki bodo dejansko delali na projektu«. Dne 14. 9. 2015, ob 14:57 je naročnik na vprašanje »Odgovor naročnika glede izkaza pogoja referenc je zavajajoč. Naročnik v razpisni dokumentaciji pogoja referenc ni vezal na člane strokovnega tima, ki bodo dejansko delali na projektu v primeru izbora za to javno naročilo. V kolikor naročnik spreminja pogoj referenc pričakujemo, da bo objavil čistopis razpisne dokumentacije in obrazca reference in posledično podaljšal rok za oddajo ponudb.« odgovoril: »Kot je bilo že pojasnjeno v enem od prejšnjih odgovorov, so reference zahtevane za kader, ki bo dejansko delal na projektu. Naročnik ne spreminja ničesar, zato tudi ni potrebe za podaljšanje roka.«.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da navedbe naročnika, da svoje razpisne dokumentacije ni spreminjal, ne držijo. Osnovnega pogoja za ponudnika za izkazovanje referenc iz razpisne dokumentacije naročnik res ni spreminjal in zahteva izkaz vsaj dveh referenc, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji, kar izhaja tudi iz naročnikovega odgovora na Portalu javnih naročil dne 14. 9. 2015, ob 9:22, ko je na vprašanje: »Se pravi, da še vedno velja za reference, kot je napisano v razpisni dokumentaciji: da ima dve (2) referenci, s katerimi dokazuje, da je v zadnjih treh (3) letih izvedel storitve izdelave projektne dokumentacije …« odgovoril »Ja«, je pa z zgoraj navedenimi odgovori naročnik zaostril zahtevane referenčne pogoje iz svoje razpisne dokumentacije na način, da se morajo predložene reference nanašati na strokovnjake, ki so priglašeni v konkretnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da je eno referenco priglasil izbrani ponudnik (referenčni naročnik Občina Cerknica), tri reference pa ponudnikov podizvajalec (referenčnih naročnikov Mestna občina Nova Gorica, Arhikon d.o.o. in Dom upokojencev Podbrdo).

Vlagatelj najprej zatrjuje, da je sklicevanje izbranega ponudnika na potrdilo referenčnega naročnika in investitorja Občina Cerknica neustrezno in zavajajoče oziroma neresnično. Navaja, da je bilo javno naročilo oddano družbi Projekt d.d., Nova Gorica leta 2009, izbrani ponudnik pa je bil ustanovljen šele leta 2013 ter da referenca tudi časovno ni ustrezna, saj ne ustreza zahtevanemu obdobju »v zadnjih treh (3) letih«. Nadaljuje, da izhaja iz predložene izjave od delovnih izkušnjah A.R. tudi, da je A.R. sicer sodelovala pri predmetnem projektu, vendar ni bila njegov odgovorni vodja niti odgovorni projektant načrta arhitekture.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz potrdila referenčnega naročnika Občine Cerknica izhaja, da je referenčni naročnik z izvajalcem »AR Studio, Andreja Ravljen s.p. (delno v okviru Projekt d.d., Nova Gorica)« leta 2009 sklenil pogodbo št. 430-6/2009 za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) in projektantski nadzor v okviru investicije, gradnje oz. rekonstrukcije objektov – zahtevni objekti, predmet pogodbe: Izdelava projektne dokumentacije za vrtec Cerknica (JN7087). Iz Aneksa št. 1 k osnovni pogodbi št. 430-6/2009 z dne 15. 2. 2011, ki ga je izjasnitvi priložil izbrani ponudnik, pa je razvidno, da je predmetno pogodbo z referenčnim naročnikom sklenila družba Projekt d.d., Nova Gorica in ne izbrani ponudnik, kot to izhaja iz potrdila referenčnega naročnika. Omenjeno izhaja tudi iz Obvestila o oddaji naročila z dne 15. 1. 2010, št. JN381/2010, v katerem je navedeno, da je referenčni naročnik javno naročilo, na katerega se nanaša predmetna referenca, oddal družbi Projekt d.d., Nova Gorica. Državna revizijska komisija je preverila tudi navedbe vlagatelja o datumu registracije izbranega ponudnika in ugotovila, da navedbe držijo – izbrani ponudnik je bil pri registrskem organu vpisan 2. 7. 2013, zato ni mogoče, da bi leta 2009 z referenčnim naročnikom sklenil navedeno sporno pogodbo.

Naročnik zatrjuje, da iz listinske dokumentacije, ki jo je izbrani ponudnik predložil v izjasnitvi, nedvoumno izhaja, da je le-ta v zahtevanem času opravljal referenčna dela na projektu, zato referenčni pogoj izpolnjuje. Državna revizijska komisija pa v zvezi s tem ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je priznal predmetno referenco izbranega ponudnika kot ustrezno. Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika namreč Državna revizijska komisija ugotavlja, da A.R., katere predvidena funkcija pri izvedbi predmetnega javnega naročila je izvajanje del odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta arhitekture, v priglašenem referenčnem poslu ni nastopala kot odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant načrta arhitekture, saj ni izpolnjevala zahtevanih zakonskih pogojev za izvajanje takih nalog. To izhaja tako iz Izjave o delovnih izkušnjah, kjer je navedeno, da je bil odgovorni vodja projekta V.Š., u.i.d.g., odgovorni projektant načrta arhitekture pa E.B., u.d.i.a., kot tudi iz same izjasnitve izbranega ponudnika, v kateri navaja, da ji je V.Š. prepustil postopek vodenja projekta, načrt arhitekture pa je podpisal E.B., ker A.R. v tistem času še ni imela opravljenega strokovnega izpita in projektne dokumentacije iz tega razloga ni mogla podpisati. Iz navedenega izhaja, da je A.R. sicer sodelovala pri referenčnem poslu, čemur ne oporekata ne vlagatelj ne Državna revizijska komisija, a glede na opisane okoliščine ni mogoče zaključiti, da je storitev izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) tudi izvedla, kot to zahteva naročnik v okviru referenčnega pogoja »da je […] izvedel storitve izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) v okviru investicije, gradnje oz. rekonstrukcije objektov – zahtevni objekti […] «, saj za to niso bili izpolnjeni potrebni zakonski pogoji (neopravljen strokovni izpit). Posledično, z neustrezno referenco tudi ni mogoče izkazovati naročnikove zahteve, da morajo biti reference vezane na strokovnjake, ki bodo dejansko delali na projektu, v konkretnem primeru za A.R., ki bi na javnem naročilu nastopala v funkciji odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta arhitekture.

Izbrani ponudnik je v svoji izjasnitvi predložil tudi drugo listinsko dokumentacijo, s katero dokazuje, da je priglašena predmetna referenca ustrezna in ni zavajajoča oziroma neresnična, vendar v zvezi s tem Državna revizijska komisija ugotavlja naslednje:
- iz Zapisnika o obravnavi za seznanitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja na Upravni enoti Cerknica z dne 22. 2. 2011 izhaja, da je bila A.R. na obravnavi prisotna kot predstavnica družbe Projekt d.d., Nova Gorica, kar v predmetnem postopku ni sporno, a zaradi zgoraj navedenega, ne utemeljuje ustreznosti priglašene reference,
- iz Zapisnika o tehničnem pregledu novega objekta – vrtec Cerknica z dne 18. 12. 2013 izhaja, da je bila A.R. v postopku prisotna kot odgovorni vodja PID, iz predložene pogodbe, sklenjene med družbo IMOS-LIT d.o.o., Ljubljana in izbranim ponudnikom z dne 14. 1. 2014 pa izhaja, da je bila pogodba sklenjena za izvedbo PID pri gradnji novega vrtca v Cerknici, pri čemer gre ugotoviti, da sta oba dokumenta za ugotavljanje ustreznosti priglašene reference brezpredmetna, saj se po vsebini nanašata na izvedbo PID pri gradnji sicer istega objekta, kot izhaja iz priglašene reference, vendar teh del naročnik v zvezi z vsebino reference ni zahteval,
- iz predložene pogodbe o stvaritvi avtorskega dela, sklenjene med družbo IMOS d.d., Ljubljana in A.R. z dne 27. 3. 2013 izhaja, da je A.R. oblikovala novo nastale arhitektonske detajle, izdelala barvne študije in izvedla projektantski nadzor za področje arhitekture za vrtec Cerknica, tudi ta dokument pa je za ugotavljanje ustreznosti priglašene reference brezpredmeten, saj se po vsebini ne nanaša na zahtevano vsebino reference iz razpisne dokumentacije.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi teh vlagateljevih navedb ugotovila, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je referenco referenčnega naročnika Občina Cerknica označil za ustrezno, se do ostalih vlagateljevih navedb v zvezi s časovno in drugo neustreznostjo te iste reference ni opredelila, prav tako pa se ni opredelila do morebitne nepravilnosti naročnikovega ravnanja, ko je pri odločanju upošteval dodatno prilogo, ki jo je izbrani ponudnik naknadno, dne 2. 11. 2015 posredoval naročniku, ker je po pomoti ni priložil izjasnitvi.

Vlagatelj dalje zatrjuje, da je priglašena referenca podizvajalca referenčnega naročnika Mestna občina Nova Gorica neustrezna, saj se nanaša na dokumentacijo PGD, ne pa tudi na dokumentacijo PZI, kar izkazuje s pogodbo, sklenjeno med referenčnim naročnikom in podizvajalcem.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da zgolj okoliščina, ki jo izpostavlja vlagatelj, to je, da podizvajalec glede na navedbe na njegovi spletni strani izvaja predvsem načrte strojnih inštalacij in ne celotne projektne dokumentacije, še ne pomeni neustreznosti priglašenih referenc oziroma še ne pomeni, da je naročniku mogoče očitati neustrezen pregled ponudbe.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da se naročnik do vlagateljevih navedb v zvezi z neustreznostjo reference referenčnega naročnika Mestna občina Nova Gorica ni opredelil, kar je izpostavil tudi vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika. Iz potrdila referenčnega naročnika Mestna občina Nova Gorica, ki je priložen ponudbi izbranega ponudnika, izhaja, da je referenčni naročnik s podizvajalcem (takrat izvajalcem) leta 2013 sklenil pogodbo št. 351-112/2011-38 za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI) in projektantski nadzor v okviru investicije, gradnje oziroma rekonstrukcije objektov – zahtevni objekti, predmet pogodbe: Dvorana Čuklja, Telovadnica OŠ Dornberk. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati, da ponudbe v fazi pregleda ponudb ni ustrezno pregledal, saj glede na vsebino predloženega potrdila referenčnega naročnika ni bilo razloga, da bi dvomil v vsebino priglašene reference.

Potrebne skrbnosti pa po mnenju Državne revizijske komisije naročnik ni izkazal v fazi presoje navedb vlagatelja iz revizijskega zahtevka, saj je le-ta svoje navedbe o neustreznosti reference podkrepil s priloženimi listinskimi dokazi, in sicer s pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za nadomestno telovadnico OŠ Dornberk in rekonstrukcijo športnih igrišč, št. 351-112/2011-38 z dne 12. 4. 2013, sklenjeno med referenčnim naročnikom in podizvajalcem ter pogodbo za izdelavo PZI projektne dokumentacije za zgradbo – Telovadnica OŠ Dornberk, št. 351-112/2011-54, z dne 23. 9. 2013, sklenjeno med referenčnim naročnikom in družbo Studio Krištof arhitekti d.o.o., Ljubljana, iz katere izhaja, da podizvajalec ni izdeloval dokumentacije PZI, ker je referenčni naročnik za omenjeno storitev sklenil pogodbo z drugim izvajalcem.

Državna revizijska komisija v zvezi z izpolnjevanjem referenčnih pogojev za ponudnika, to je
»[…] da ima najmanj dve (2) referenci, s katerimi dokazuje, da je v zadnjih treh (3) letih izvedel storitve izdelave projektne dokumentacije (PGD, PZI) […]« ugotavlja, da je naročnik glede izpolnjevanja tega pogoja na Portalu javnih naročil dne 14. 9. 2015, ob 9:25 navedel »Zahtevano je, da je ponudnik v zadnjih 3 letih izdelal 2krat obe vrsti dokumentacije, ni pa nujno, da za isti objekt, če so ostali pogoji izpolnjeni.«. Ugotoviti gre, da je vlagatelj sicer uspel dokazati, da se predmetna referenca nanaša le na izdelavo dokumentacije PGD, a je referenca kljub temu skladna z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, saj je naročnik z objavo na Portalu javnih naročil pojasnil, da ni nujno, da je zahtevana dokumentacija izdelana za isti objekt. Navedeno pomeni, da lahko ponudnik predloži tudi npr. štiri različne reference, iz katerih pa mora, če želi, da jih naročnik prizna za ustrezne, izhajati, da je v dveh poslih iz priglašenih referenc izvedel storitve izdelave PGD dokumentacije, v dveh pa storitve izdelave PZI dokumentacije (ob predpostavki, da so izpolnjene ostale naročnikove zahteve glede vsebine reference). Vlagateljeva navedba, da je priglašena referenca podizvajalca referenčnega naročnika Mestna občina Nova Gorica neustrezna tako ne drži, saj je skladna z naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije, Državna revizijska komisija to navedbo zavrača kot neutemeljeno.

Vlagatelj dalje navaja, da zaradi nepredloženih obrazcev Podatki o zaposlenih ni mogoče preveriti, ali strokovnjaki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, saj mora iz predloženih referenc izhajati, da so referenčne posle izvajali strokovnjaki, ki so nominirani v konkretnem javnem naročilu, in zaključuje, da naročnik ni preverjal omenjenih referenc, s tem pa kršil zakon in lastne pogoje.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 3.3 (Dokumentacija za ponudbo) določil, da ponudbeno dokumentacijo sestavlja (med drugim) tudi obrazec Spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izdelavo načrtov (podtočka 3). Dalje je v zvezi s tem v točki 4.3 (Predložitev ponudbe) določil: »Ponudnik mora v ponudbi navesti člane strokovnega teama, ki bodo sodelovali pri izdelavi načrtov in izvajanju projektantskega nadzora in ki bodo odgovorni za izvedbo projektiranja oz. izvajanje projektantskega nadzora, ki je predmet tega javnega naročila (obrazec Spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izdelavo načrtov). Preko Portala javnih naročil je potencialni ponudnik naročnika naprosil za objavo dveh obrazcev, in sicer obrazca menične izjave in obrazca za spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izdelavo načrtov. Naročnik je potencialne ponudnike preko Portala javnih naročil dne 14. 9. 2015, ob 14:46 obvestil, da je obrazca dodal razpisni dokumentaciji. Potencialni ponudnik pa je naročnika obvestil, da razpisni dokumentaciji ni bil dodan obrazec Spisek strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izdelavo načrtov, ampak obrazec Podatki o zaposlenih in zaprosil za odpravo napake in objavo vsebinsko in formalno popolnega obrazca, ki bo usklajen z razpisno dokumentacijo. Naročnik je dne 15. 9. 2015, ob 9:24 objavil odgovor: »Obrazec je bil usklajen z razpisno dokumentacijo. Vanj vpisujete podatke o strokovnjakih, ki bodo odgovorni za izdelavo načrtov.«

Državna revizijska komisija po vpogledu na spletno stran naročnika, http://www.bolnisnica-go.si/node/2024, kjer je objavljena razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila, ugotavlja, da naročnik ni odpravil neskladnosti v poimenovanju obrazcev, saj je na spletni strani še vedno mogoče najti le obrazec Podatki o zaposlenih. Ne glede na to, iz pojasnila naročnika, objavljenega na Portalu javnih naročil, jasno izhaja, da morajo ponudniki omenjeni obrazec izpolniti za vsakega od priglašenih strokovnjakov v predmetnem javnem naročilu (»vanj vpisujte podatke o strokovnjakih«). Upoštevaje navedeno, Državna revizijska komisija pritrjuje navedbam vlagatelja, ko zatrjuje, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da le-ta ni predložil obrazca Podatki o zaposlenih. Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v ponudbi predložen obrazec Seznam strokovnjakov, v katerem je navedenih sedem različnih strokovnjakov glede na predvideno funkcijo pri izvedbi naročila, njihovo ime in priimek, strokovna izobrazba ter identifikacijska številka vpisa pri pristojni zbornici. Ker naročnikov obrazec Podatki o zaposlenih poleg zgoraj navedenih podatkov zahteva še vpis nekaterih drugih, to je navedbo delodajalca, število let delovnih izkušenj (skupno, pri ponudniku, na razpisanem področju), podatke o izobrazbi (ustanova, obdobje izobraževanja, pridobljena stopnja, specializirana izobrazba, posebna znanja in izkušnje), navedbo o znanju tujih jezikov ter podatke o osebnih referencah (naročnik projekta, naziv projekta, vrednost projekta v EUR brez DDV, vloga kadra pri projektu, datum pričetka in končanja del na projektu ter opis projekta), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva navedba glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi nepredložitve obrazca Podatki o zaposlenih za vse strokovnjake utemeljena in drži navedba, da njihovega izpolnjevanja pogojev ni mogoče preveriti. Ne glede na to, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitve zakona in lastnih pogojev zaradi opustitve preverjanja referenc. Naročnik mora v zvezi s tem najprej zahtevati odpravo formalne nepopolnosti v ponudbi izbranega ponudnika, šele nato bo mogoče izvesti presojo, ali je naročnik opustil določena ravnanja, h katerim je v zvezi s preverjanjem referenc zavezan.

V nadaljevanju se Državna revizijska komisija opredeljuje še do preostalih navedb vlagatelja glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v obrazcu Prijava za podizvajalca navedel, da je zastopnik, prokurist oziroma podpisnik pogodbe A.R., pri čemer ugotavlja, da iz izpiska AJPES izhaja, da ima omenjena družba le enega zakonitega zastopnika, in sicer direktorja S.Š. Naročnik zatrjuje, da so vlagateljeve navedbe neresnične, saj od vsega navedenega velja le to, da je A.R. navedena kot podpisnik pogodbe (za javno naročilo), kar je docela stvar medsebojnega razmerja med ponudnikom in podizvajalcem. Državna revizijska komisija pa ugotavlja, da iz obrazca Prijava izhaja, da je A.R. res navedena kot zastopnik oziroma prokurist in podpisnik pogodbe, a to za popolnost ponudbe ni bistveno. Na koncu obrazca Prijava je namreč v polju »Zastopnik/prokurist« naveden S.Š., ki je obrazec tudi podpisal in ki je glede na izpis AJPES oseba, pooblaščena za zastopanje podizvajalca, zato Državna revizijska komisija navedbe vlagatelja zavrača kot brezpredmetne.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da v ponudbi izbranega ponudnika nastopa V.Š., ki nima pisnega soglasja delodajalca za opravljanje del, ki pomenijo ali bi lahko pomenile za njegovega delodajalca, Projekt d.d., Nova Gorica, konkurenco. Državna revizijska komisija v zvezi s tem pojasnjuje, da morebitne kršitve, ki izhajajo iz razmerja med priglašenim V.Š. in njegovim delodajalcem, ne sodijo v področje presoje Državne revizijske komisije tekom revizijskega postopka, saj se nanašajo na pogodbeno fazo izvedbe javnega naročila in predstavljajo obveznost izbranega ponudnika, da v fazi izvajanja javnega naročila zagotovi zahtevan kader. Državna revizijska komisija tudi te navedbe vlagatelja zavrača kot brezpredmetne.

Vlagatelj navaja tudi, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna tudi zato, ker le-ta v ponudbi, v skladu z zahtevo iz točke 6.1 razpisne dokumentacije, ni predložil podpisane lastne izjave, v kateri pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ponuja predmet javnega naročila in sprejema vse zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1 razpisne dokumentacije. Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v njej nahaja obrazec Izjava ponudnika z dne 18. 9. 2015, v kateri izbrani ponudnik podaja izjavo z zahtevano vsebino iz razpisne dokumentacije, zato navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da izbrani ponudnik ni predložil originalnih izvodov potrjenih referenc, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija tudi to navedbo vlagatelja zavrača kot neutemeljeno, saj v razpisni dokumentaciji ni najti take zahteve, nasprotno, v točki 4.1 razpisne dokumentacije (Sestavljanje ponudbe) je naročnik določil, da so listine v ponudbi lahko predložene v fotokopiji ali v originalu.

V zadnji navedbi vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in je ni mogoče dopolnjevati zaradi točke 4.2.2 razpisne dokumentacije, ki določa, da po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, naročnik ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe, z izjemo odprave računskih pomot. Naročnik v razpisni dokumentaciji v točki 4.1. določa, da bo v primeru formalno nepopolne ponudbe ponudnike pozval k dopolnitvi ali spremembi ponudbe v delu, v katerem ni popolna, in povzema določbo 78. člena ZJN-2. Naročnikovo navedbo iz točke 4.2.2 razpisne dokumentacije, da po poteku roka za oddajo ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja, pa je v povezavi s prej navedeno določbo iz točke 4.1 razpisne dokumentacije mogoče šteti kot navedbo, s katero naročnik pojasnjuje, da poleg zakonsko dopustnih, naročnik ne bo dovoljeval nobenih drugih dopolnitev in sprememb. V podtočki 7.1 razpisne dokumentacije (Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti) je naročnik navedel še: »V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oziroma so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od udeleženca, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni.« Četudi bi se razpisna dokumentacija v delu, ki ga navaja vlagatelj (točka 4.2.2 razpisne dokumentacije), nanašala na prepoved vsakršnega dopolnjevanja ali spreminjanja ponudbe, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi bilo že glede na nejasnost, ki izhaja iz razpisne dokumentacije (na enem mestu govori o dopustnih dopolnitvah, pa drugem mestu pa onemogoča vsakršno dopolnjevanje), razpisno dokumentacijo v konkretnem primeru potrebno razlagati v korist ponudnikov, torej bi bilo spreminjanje in dopolnjevanje ponudbene vsebine v okviru zakonskih omejitev že iz navedenega razloga dovoljeno. Iz tega razloga, Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe zavrača kot neutemeljene.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel izkazati obstoj naročnikove kršitve v postopku oddaje javnega naročila, in sicer v zvezi z ugotavljanjem popolnosti ponudbe izbranega ponudnika, zato je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije: idejna zasnova (IDZ), idejni projekt (IDP), projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), projekt za izvedbo (PZI), projekt za razpis ter projektantski nadzor«, kot izhaja iz Obvestila o izidu javnega naročila z dne 12. 10. 2015, št. 271-2/2015-38.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da v primeru, da se odloči nadaljevati postopek oddaje predmetnega javnega naročila, pred sprejemom nove odločitve o oddaji javnega naročila upošteva določbo 78. člena ZJN-2 oziroma sprejme eno od drugih možnih odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, ki izhajajo iz tega sklepa.

Navedbe vlagatelja o tem, da naj bi izbrani ponudnik in podizvajalec podala neresnične izjave in dokazila, bo Državna revizijska komisija obravnavala v okviru pristojnosti, ki jih ima kot prekrškovni organ po 108. členu ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov postopka v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila, in sicer
- takso za postopek revizije v višini 654,26 EUR,
- strošek za zahtevek za revizijo po odvetniški tarifi št. 40 v višini 918,00 EUR,
- ostale izdatke.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala kot potreben in opredeljeno naveden strošek vplačane takse za zahtevek za revizijo v višini 654,26 EUR. Vlagatelj stroška za zahtevek za revizijo in ostalih izdatkov, za katere zahteva povračilo, ni opredeljeno navedel, kot to zahteva peti odstavek 70. člena ZPVPJN, niti v postopku pravnega varstva ni nastopal s pooblaščencem, ki bi bil upravičen do nagrade po predpisih o odvetništvu, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da do povračila teh stroškov ni upravičen.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 24. 12. 2015
mag. Mateja Škabar
predsednica senata
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
- IBT svetovanje, projektiranje in inženiring d.o.o., Gimnazijska cesta 16, 1420 Trbovlje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- AR studio Andreja Ravljen s.p., Prvomajska ulica 37, 5000 Nova Gorica

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran