Na vsebino
EN

018-242/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-242/2015-7
Datum sprejema: 30. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter mag. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba ukrepov na voziščnih konstrukcijah državnih cest na področju med Ptujem in Lenartom zaradi povečanih obremenitev v času gradnje AC odsekov Lenart-Sp. Senarska in Sp. Senarska Cogetinci, R2-443, odsek 1287 Senarska-Lenart, od km 1.132 do km 2.932, ukrep skozi naselje Radehova do naselja Lenart« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 30. 11. 2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 8. 2015 sprejel Sklep št. A-31/15 G o začetku postopka javnega naročila, št. 43001-59/2015/4 (410). Obvestilo o naročilu je bilo dne 13. 8. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN5515/2015. Naročnik je prejel tri pravočasne ponudbe. Po pregledu ponudb je javno naročilo, glede na merilo najnižja ponudbena cena, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 28. 9. 2015, št. 43001-59/2015/17 412, oddal ponudniku Kostmann d.o.o., Slovenj Gradec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 8. 10. 2015, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, vlagatelju pa povrne vse stroške, ki jih je imel v postopku revizije javnega naročila.

Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisne dokumentacije v zvezi s kadrovskimi zmogljivostmi in navaja:
- da je izbrani ponudnik v okviru zagotavljanja kadrovskih kapacitet in naročnikove zahteve po zagotovitvi odgovornega vodje del priglasil M.V., ki je javni uslužbenec, zaposlen na Občini Dravograd,
- da priglašeni odgovorni vodja del zaradi svojega delovnega razmerja na občini, dela odgovornega vodje del (in skladno z ZGO-1 tudi dela odgovornega vodje gradbišča) dejansko ne bo mogel opraviti v zahtevanem roku izvedbe,
- da gre, glede na določbe ZGO-1, pri opravljanju dela odgovornega vodje del in odgovornega vodje gradbišča za 8 urno delo v razdobju 60 dni, kolikor naj bi trajala izvedba javnega naročila,
- da zaradi tega izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve iz točke 3.1.3.2 in točke 3.1.3.3 razpisne dokumentacije, zaradi česar bi morala biti njegova ponudba izločena kot nepopolna,
- da sama navedba odgovornega vodje del v ponudbi ne pomeni, da je izbrani ponudnik pogoj izpolnil in zadostil zahtevam razpisne dokumentacije in da izbrani ponudnik dejansko ni zagotovil kadra na način, kot je to zahtevala naročnikova razpisna dokumentacija,
- različne pravne podlage, v okviru katerih dokazuje, da izbrani ponudnik s priglašenim odgovornim vodjo del ne izpolnjuje kadrovskega pogoja po zagotovitvi odgovornega vodje del iz več razlogov: i) ker dveh hkratnih pogodb o zaposlitvi za polni delovni čas po Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013 s sprem., v nadaljevanju: ZDR-1) ni mogoče skleniti; ii) ker bi potencialno hkratno opravljanje dela pomenilo kršitve ZDR-1, Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 s sprem.) in Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s sprem.; v nadaljevanju: ZGO-1); iii) ker niso izpolnjeni pogoji za dopolnilno delo in iv) ker dela ni mogoče opravljati po podjemni pogodbi.

Izbrani ponudnik je v Odgovoru izbranega ponudnika na zahtevek za revizijo vlagatelja v postopku javnega naročila z dne 19. 10. 2015, št. 376/2015, zapisal, da prereka vse navedbe vlagatelja v revizijskem zahtevku, ker so neutemeljene in brez vsake dejanske in pravne podlage. Nadaljuje, da je skladno z naročnikovimi razpisnimi pogoji predložil vsa zahtevana dokazila glede zagotovljenega odgovornega vodje del, da se revizijski zahtevek nanaša na očitek o tem, ali sme M.V., kot javni uslužbenec, hkrati opravljati tudi delo odgovornega vodje del pri izbranem ponudniku in da odnos med izbranim ponudnikom in M.V., kot tudi z njegovim delodajalcem, ni predmet samovoljnih in enostranskih razlag vlagatelja, temveč izključno stvar M.V. in njegovega delodajalca. Vlagatelj ni z ničemer izkazal, da izbrani ponudnik nima zagotovljenega odgovornega vodje del oziroma da ta del ne bi smel izvajati. Izbrani ponudnik zaključuje, da ima z M.V. sklenjeno podjemno pogodbo, ki mu zagotavlja, da bo M.V. angažiran kot odgovorni vodja del, delodajalec pa je M.V. izdal tudi ustrezno soglasje za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu. Izbrani ponudnik predlaga, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, prav tako pa tudi priglašeni stroški.

Naročnik je dne 27. 10. 2015 sprejel Sklep, št. 43001-59/2015/30, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega in zavrnil vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji v točki 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe zahteval, da mora ponudnik zagotoviti odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, kar se izkaže z dokazilom Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del). Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjen zahtevan obrazec, naročnik pa je na podlagi pregleda in analize ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da je zahtevan kadrovski pogoj izpolnjen ter da izbrani ponudnik imenovan kader zagotavlja. Naročnik je ugotovil tudi, da na podlagi 8. in 9. člena vzorca pogodbe, kjer so navedene obveznosti izvajalca, ni razlogov za izločitev izbranega ponudnika. Naročnik zaključuje, da je v okviru postopka javnega naročanja dolžan ugotoviti, ali izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije, ni pa upravičen presojati drugih okoliščin, ki neposredno niso povezane s predmetom javnega naročila. Vlagateljeve navedbe je označil kot domneve, ki niso izkazane, zato njegove očitke zavrača kot neutemeljene.

V Odgovoru na naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo št. 43001-59/2015/30 z dne 27. 10. 2015 z dne 2. 11. 2015 vlagatelj v celoti prereka vse naročnikove trditve in vztraja pri vseh svojih trditvah, opisanih kršitvah in dokazih, kot jih je navedel v zahtevku za revizijo. Poudarja, da se je naročnik opredelil do vlagateljevih očitkov glede nezmožnosti opravljanja del s strani M.V. kot odgovornega vodje del, popolnoma pa je spregledal, da naj bi isti M.V. hkrati opravljal tudi dela odgovornega vodje gradbišča, ki skladno s 76. členom ZGO-1, investitorju odgovarja za usklajevanje dela vseh izvajalcev del. Nadaljuje, da izbrani ponudnik pogoja razpisne dokumentacije glede zagotavljanja odgovornega vodje del in odgovornega vodje gradbišča ni izpolnil, zato je naročnikova argumentacija, da ni upravičen presojati delovno pravnih okoliščin, očitno diskriminatorna do vlagatelja, saj naročnik ne upošteva pravil, ki jih je zapisal v lastno razpisno dokumentacijo, kar pomeni tudi očitno kršitev temeljnih načel javnega naročanja. Navaja, da mora biti kadrovski pogoj, skladno s pogojem iz točke 3.1.3.3 razpisne dokumentacije, izpolnjen na način, da priglašeni kader dejansko lahko opravlja zahtevano delo in ne način, da se posamično osebo zgolj priglasi.

Vlagatelj nadaljuje, da je mogoče izvesti le dokazan in logičen sklep, da izbrani ponudnik z M.V. ni izpolnil zahtev iz točk 3.1.3.2 in 3.1.3.3 razpisne dokumentacije, saj dejansko ni zagotovil odgovornega vodje del in odgovornega vodje gradbišča ter ni zagotovil potrebnih kadrovskih zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo, zaradi česar bi morala biti njegova ponudba izločena kot nepopolna.

Vlagatelj dodaja še, da iz naročnikove zavrnitve zahtevka za revizijo izhaja, da je v revizijskem postopku od izbranega ponudnika pridobil še dodatno dokumentacijo (soglasje delodajalca in podjemno pogodbo), s katero vlagatelj ni seznanjen in izpostavlja, da glede na določbe ZPVPJN ni dopustno, da bi naročnik kot relevantne štel dodatne dokumente, ki mu jih je posredoval izbrani ponudnik. Zaključuje, da morebitno soglasje delodajalca nima nobene teže, ker nobeno soglasje ne more omogočiti, da bi M.V. hkrati opravljal delo odgovornega vodje del ter odgovornega vodje gradbišča, ki zahteva 8 urno dnevno prisotnost na gradbišču in delo javnega uslužbenca na občini. Narava zahtevanega dela namreč zaseda polni delovni čas 8 ur v obdobju 60 dni.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali izbrani ponudnik zagotavlja zahtevano kadrovsko zmogljivost s priglašenim odgovornim vodjo del oziroma ali je le-ta, glede na to, da je sicer zaposlen pri drugem delodajalcu, v ponudbi le priglašen.

Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne more zagotoviti izpolnjevanja kadrovskega pogoja, kot to zahteva naročnikova razpisna dokumentacija, zato je njegova ponudba nepopolna in mu posledično javno naročilo ne si smelo biti oddano. Prvi odstavek 80. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne.

Vlagatelj svoje navedbe glede okoliščine, da izbrani ponudnik ne zagotavlja zahtevanih kadrovskih kapacitet, utemeljuje z navajanjem različnih pravnih podlag, na podlagi katerih bi M.V. delo odgovornega vodje del sicer lahko opravljal (pogodba o zaposlitvi, dopolnilno delo, podjemna pogodba ipd), a po njegovem mnenju to v kombinaciji z zaposlitvijo za polni delovni čas pri drugem delodajalcu ni mogoče. Zatrjuje tudi, da zgolj priglasitev kadra v ponudbi še ne pomeni, da izbrani ponudnik le-tega zagotavlja, kot to zahteva razpisna dokumentacija.

Po vpogledu v razpisno dokumentacijo predmetnega javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v zvezi s kadrovskimi zmogljivostmi v dokumentu Navodila, v poglavju 3. (Pogoji in merila za izbor ponudbe), v točki 3.1.3 (Tehnične in kadrovske zmogljivosti) navedel, da:
- morajo biti v skladu s podtočko 3.1.3.2 zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo. Dokaz: Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, skladna s prilogo. V opombi si je naročnik pridržal pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (seznam zagotovljenega kadra, dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje,…),
- mora biti v skladu s podtočko 3.1.3.3 zagotovljen odgovorni vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve: i) ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva, ii) izpolnjuje pogoje po ZGO-1 za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, iii) vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje, iv) v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je bil: odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča za istovrstna dela, kot jih prevzema v ponudbi, odgovorni vodja del ali gradbišča pri vsaj eni gradnji, ki po pogodbeni vrednosti presega 50% ponudbene cene za to naročilo. Dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo. V opombi si je naročnik pridržal pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila o zagotovitvi odgovornega vodje del (dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument), o izobrazbi in o navedenih referencah.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnikova razpisna dokumentacija na nobenem drugem mestu (razen v predhodno navedenih točkah 3.1.3.2 in 3.1.3.3) ne vsebuje določb glede dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije glede kadrovskih zmogljivosti. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da se je naročnik poslužil načina dokazovanja kadrovske zmogljivosti zgolj z zahtevo po navedbi osebe, ki bo sodelovala pri izvedbi naročila kot odgovorni vodja del (s predložitvijo obrazcev Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih in Podatki o kadrovskih zmogljivostih iz razpisne dokumentacije), pri tem pa v dokaz navedb iz obrazcev ni zahteval predložitve nobenih drugih dodatnih dokazil.

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik, skladno z zgoraj povzetima določbama razpisne dokumentacije predložil popoln obrazec Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih (podpisan in žigosan), v katerem izjavlja, da ima zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo in se obvezuje, na podlagi poziva naročnika, v določenem roku predložiti zahtevana dokazila o zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti, kot tudi obrazec Podatki o kadrovskih zmogljivostih (v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan), v katerem je priglasil M.V. kot odgovornega vodjo del. S tem je po mnenju Državne revizijske komisije izbrani ponudnik storil vse, kar je naročnik v zvezi z dokazovanjem zagotavljanja kadrovskih zmogljivosti od njega zahteval v razpisni dokumentaciji, zaradi česar ni mogoče slediti navedbam vlagatelja, da je izbrani ponudnik odgovornega vodjo del le priglasil, ne pa tudi zagotovil.

Vlagateljeve navedbe glede kršitev zakonodaje in zatrjevanja, da odgovorni vodja del ne bo mogel v zahtevanem časovnem obdobju opravljati del 8 ur dnevno, zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu, se namreč nanašajo na razmerje med M.V., kot javnim uslužbencem in občino, njegovim delodajalcem, ne na vprašanje popolnosti ponudbe izbranega ponudnika in spoštovanja zakonodaje v razmerju med izbranim ponudnikom in priglašenim odgovornim vodjo del. Na kakšen način oziroma kako bo izbrani ponudnik s priglašenim odgovornim vodjo del dejansko zagotavljal zahtevano kadrovsko zmogljivost oziroma izvajal zahtevane naloge, v celoti predstavlja obveznost izbranega ponudnika, ki jo je dolžan izpolniti v teku izvajanja pogodbe, torej v pogodbeni fazi izvajanja naročila, zato presoja teh zatrjevanih kršitev ne more biti predmet presoje v tem revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v odgovoru na zahtevek za revizijo priložil soglasje delodajalca M.V. za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu iz katerega izhaja, da mu je dovoljeno sodelovanje pri javnem naročilu in izvajanje tudi drugih del poleg tistih, ki jih je dolžan opravljati na svojem delovnem mestu kot javni uslužbenec na občini in podjemno pogodbo, na podlagi katere je izbrani ponudnik angažiral priglašenega odgovornega vodjo del za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu. Vlagatelj navaja, da se z dokazili ni seznanil. Presoja vsebine predloženih dokazil ne vpliva na popolnost ponudbe izbranega ponudnika, saj njihova predložitev v postopku javnega naročanja ni bila zahtevana, zato se Državna revizijska komisija do dokazil ni vsebinsko opredelila.

Pri preverjanju popolnosti ponudbe je bil naročnik, upoštevaje določbe svoje razpisne dokumentacije, dolžan preveriti, ali izbrani ponudnik oziroma njegov priglašen kader izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Pri tem je, po mnenju Državne revizijske komisije, naročnik ravnal pravilno, ko svoje pristojnosti preverjanja razpisnih zahtev ni širil na presojo vpliva morebitne zaposlitve odgovornega vodje del pri drugem delodajalcu na popolnost ponudbe, ampak je pri pregledu ponudbe ostal znotraj meja razpisne dokumentacije in se opredelil le do izpolnjevanja zapisanih pogojev iz razpisne dokumentacije, pri tem pa ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

ZGO-1 v prvem odstavku 2. člena, 4.3.2 točki določa, da je odgovorni vodja del posameznik, ki izvajalcu odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. 77. člen ZGO-1 v drugem odstavku določa, da je odgovorni vodja del za zahtevne objekte lahko (med drugim) posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične smeri z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah, pri tej zbornici pa je tudi vpisan v ustrezen imenik. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz predloženega obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih izhaja, da priglašeni odgovorni vodja del M.V. izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in ZGO-1, in sicer ima ustrezno izobrazbo, izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte, vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice in izpolnjuje referenčne zahteve glede izvajanja nalog funkcije odgovornega vodje del v zadnjih desetih letih. Po vpogledu v Imenik pooblaščenih inženirjev (http://www.izs.si/imeniki-seznami/imenik-pooblascenih-inzenirjev/vpogled-v-imenik-pooblascenih-inzenirjev/?tx_izsperson_pi1[mode]=detail&tx_izsperson_pi1[value]=2953), pa ugotavlja še, da ima M.V. pooblastila (med drugim) tudi za odgovornega vodjo gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Upoštevaje določbe razpisne dokumentacije in ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ne sledi navedbam vlagatelja, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev iz točk 3.1.3.2 in 3.1.3.3 iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč ni uspel izkazati, da izbrani ponudnik, glede na določbe razpisne dokumentacije, odgovornega vodje del ne zagotavlja, ampak ga le priglaša. Ker se preostale revizijske navedbe vlagatelja nanašajo na očitke, da odgovorni vodja del glede na svojo zaposlitev pri drugem delodajalcu, dela odgovornega vodje del ne bo mogel opraviti v obsegu 8 ur dnevno v obdobju 60 dni oziroma da za to ne obstaja ustrezna pravna podlaga, ti očitki pa se nanašajo na pogodbeno fazo izvajanja javnega naročila, je Državna revizijska komisija, upoštevaje prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov, ki jih je imel v postopku revizije javnega naročila in vse morebitno dodatno nastale stroške, vse v roku 15 dni po pravnomočnosti odločitve, v primeru zamud pa tudi zakonite zamudne obresti, ki tečejo od šestnajstega dne po pravnomočnosti odločitve dalje, in sicer:
- strošek vplačane takse za zahtevek za revizijo v višini 9.099,79 EUR
- strošek sestave zahtevka za revizijo v višini 596,70 EUR
- strošek DDV.

Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 30. 11. 2015predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o., Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Kostmann d.o.o., Glavni trg 29, 2380 Slovenj GradecVložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran