Na vsebino
EN

018-241/2015 Javni zavod Šport Ljubljana

Številka: 018-241/2015-6
Datum sprejema: 19. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »DOBAVA IN MONTAŽA FITNES OPREME V CENTRALNEM KOPALIŠČU TIVOLI«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe Unifitnes, d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.11.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16.9.2015 na Portalu javnih naročil pod številko NMV5877/2015 objavil obvestilo o javnem naročilu »Dobava in montaža fitnes opreme v Centralnem kopališču Tivoli«. Postopek oddaje javnega naročila je naročnik zaključil z Obvestilom o izločitvi ponudb, št. JN 09/2015-Ob z dne 5.10.2015.

Vlagatelj je zoper odločitev, s katero je naročnik skupaj s preostalimi kot nepopolno izločil tudi njegovo ponudbo, vložil zahtevek za revizijo. V njem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija razveljavi Obvestilo o izločitvi ponudb, izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in mu povrne stroške postopka pravnega varstva. Po mnenju vlagatelja je namreč nepravilna ugotovitev naročnika, da fitnes oprema, ki jo je ponudil, ne ustreza tehničnim pogojem iz razpisne dokumentacije, saj je ponujena oprema po kvaliteti in tehničnih lastnostih celo boljša od tehničnih zahtev naročnika. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik tehnične zahteve predmeta javnega naročila opredelil v nasprotju z določilom 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in jih prilagodil zgolj enemu ponudniku. Ponujena oprema od razpisnih zahtev po zatrjevanju vlagatelja odstopa le v nebistvenih sestavinah, ki niso povezane s funkcionalnostjo in uporabnostjo opreme. V zvezi z očitkom o (ne)povezljivosti ter (ne)kompatibilnosti opreme z drugimi napravami vlagatelj navaja, da je oprema direktno povezljiva in posledično kompatibilna z ostalimi napravami preko WI-FI in Etherneta, resda pa ni povezljiva z Bluetooth-om. Vlagatelj nadalje priznava, da ponujene naprave nimajo priključka za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka, vendar slednji po oceni vlagatelja ne predstavlja bistvene sestavine opreme. V nadaljevanju vlagatelj navaja razloge, zaradi katerih po njegovem prepričanju vsaka od ponujenih naprav izpolnjuje tehnične zahteve, določene v razpisni dokumentaciji konkretnega javnega naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 09/2015/RZ z dne 27.10.2015, zavrnil kot neutemeljen, prav tako je zavrnil vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov postopka pravnega varstva. Naročnik navaja, da so vsi zahtevani tehnični pogoji sorazmerni ter povezani s predmetom javnega naročila in da v nobenem delu svojih zahtev ni neupravičeno in diskriminatorno omejeval konkurence na arbitraren način. V kolikor (je) vlagatelj meni(l) nasprotno, bi lahko tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije izpodbijal do roka za oddajo ponudb, kasnejše navedbe glede kršitve 37. člena ZJN-2 so po presoji naročnika neutemeljene. Dalje se je za ponujeno opremo po zatrjevanju naročnika zahtevala povezljivost z naslednjimi napravami: Bluetooth, WI-FI, Ethernet, priključek za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka, USB port. Vendar naročnik ugotavlja, da ponujena oprema vlagatelja ni povezljiva z Bluetooth-om, prav tako ne omogoča poslušanja glasbe iz naprav preko slušalk in krmiljenja glasnosti preko kontrole na napravah. V nadaljevanju naročnik za vsako od ponujenih naprav navaja, zakaj katera od njih ne ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, in posledično zaključi, da je zahtevek za revizijo neutemeljen.

Dne 16.11.2015 je Državna revizijska komisija prejela vlogo z dne 13.11.2015, v kateri se je vlagatelj opredelil do navedb naročnika v sklepu, št. 09/2015/RZ z dne 27.10.2015. V vlogi je vlagatelj navedel, da je omenjeni sklep naročnika prejel dne 9.11.2015. Upoštevaje določilo 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN je ugotoviti, da se je rok treh delovnih dni od prejema odločitve naročnika, v katerem se lahko vlagatelj v skladu s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN opredeli do navedb naročnika v njegovi odločitvi, iztekel dne 12.11.2015. Vlagateljeva vloga, datirana z datumom 13.11.2015, je na Državno revizijsko komisijo prispela po pošti v pisemski kuverti, iz katere je razvidno, da je bila na pošto oddana priporočeno dne 13.11.2015. Ker se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve naslovniku (drugi odstavek 112. člena ZPP v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), je zaključiti, da je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo prejela dne 13.11.2015, tj. en dan po poteku roka iz petega odstavka 29. člena ZPVPJN. Navedbe v omenjeni vlogi je zato Državna revizijska komisija štela za prepozne in jih pri odločanju v obravnavani zadevi ni upoštevala.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in preučitvi navedb vlagatelja ter naročnika je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se vlagateljeve (sicer pavšalne in z dokazi nepodprte) navedbe glede tehničnih zahtev predmeta javnega naročila, ki jih je naročnik po zatrjevanju vlagatelja določil v nasprotju z določilom 37. člena ZJN-2 ter jih prilagodil zgolj enemu ponudniku, nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije. Ker je naročnik v obravnavani zadevi izvajal postopek oddaje naročila male vrednosti (30a. člen ZJN-2), bi lahko vlagatelj razpisno dokumentacijo javnega naročila v skladu z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN izpodbijal najkasneje do izteka petih delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. V konkretni zadevi je zahtevek za revizijo vložen zoper odločitev naročnika o izločitvi ponudb (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), kar pomeni, da so ponudbe že bile predložene ter pregledane in je potemtakem rok za uveljavljanje pravnega varstva zoper določila razpisne dokumentacije že potekel. Vlagateljeve navedbe v zahtevku za revizijo o kršitvi 37. člena ZJN-2 glede določitve tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila in s tem povezane vlagateljeve očitke o kršitvi načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) ter zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) je Državna revizijska komisija zato zavrnila kot prepozne in posledično neupoštevne.

V obravnavani zadevi je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali ponujena fitnes oprema vlagatelja ustreza tehničnim zahtevam, določenim v razpisni dokumentaciji konkretnega javnega naročila.

Tehnične zahteve oziroma specifikacije predstavljajo nabor značilnosti predmeta naročila, ki ga glede na pričakovani namen naročila določi naročnik v skladu s 37. členom ZJN-2 ter s tem opredeli oziroma opiše predmet naročila. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in posledično ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 neprimerna ter s tem nepopolna, zato jo mora naročnik na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Med vlagateljem in naročnikom ni sporno, da je naročnik med tehničnimi zahtevami za vsako od naprav v okviru fitnes opreme, katere dobava in montaža je predmet konkretnega javnega naročila, določil, da mora biti (med drugim) povezljiva z Bluetooth-om in imeti priključek za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka.

Nadalje med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da nobena od naprav, ki jih je v okviru svoje ponudbe v konkretnem postopku javnega naročanja ponudil vlagatelj, ne omogoča povezljivosti z Bluetooth-om. Med strankama revizijskega postopka prav tako ni sporno, da naprave, zajete v ponudbi vlagatelja, nimajo priključka za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka. Glede na to, da je naročnik slednjega določil kot tehnično zahtevo in s tem kot eno od lastnosti, ki jih ponujeni predmet javnega naročila mora imeti, da bi ponudba lahko bila primerna in s tem popolna, je neutemeljena vlagateljeva navedba, da priključek za slušalke ni bistvena sestavina naprav. S tem, ko je naročnik v okviru tehničnih zahtev predmeta naročila določil tudi omenjeni priključek za slušalke, je le-ta postal ena od zahtevanih lastnosti ter s tem bistvena sestavina predmeta konkretnega javnega naročila. Ko torej vlagatelj zatrjuje, da v kolikor bi bil priključek za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka bistvena sestavina ponujenih naprav, bi ga vanje vgradil, s tem zgolj potrjuje, da oprema, ki jo je ponudil, priključka za slušalke (ter s tem ene od zahtevanih lastnosti predmeta naročila) nima.

Ker ponujene fitnes naprave vlagatelja niso povezljive z Bluetooth-om in nimajo priključka za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka, Državna revizijska komisija ugotavlja, da posledično ne izpolnjujejo tehničnih zahtev, ki jih je naročnik določil v zvezi z vsebino predmeta konkretnega javnega naročila. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je naročnik postopal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja kot neprimerno in s tem nepopolno na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija pripominja, da je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 primerna in kot taka popolna le tista ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila, in ki zato v celoti izpolnjuje zahteve naročnika. Ker je bilo v okviru konkretnega revizijskega postopka že na podlagi (med vlagateljem in naročnikom) nespornih dejstev tako glede nepovezljivosti ponujenih fitnes naprav z Bluetooth-om kot tudi glede umanjkanja priključka za slušalke z vgrajeno kontrolo volumna zvoka na napravah ugotovljeno, da ponudba vlagatelja ni primerna in popolna, Državna revizijska komisija ostalih navedb vlagatelja ni meritorno presojala, saj (ne)utemeljenost slednjih ne bi več mogla vplivati na odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku.

Ker Državna revizijska komisija kršitev postopka javnega naročanja, ki jih je zatrjeval vlagatelj, ni ugotovila, je zahtevek za revizijo na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija v skladu določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 19.11.2015

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana,
- Unifitnes, d.o.o., Glavni trg 19c, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran