Na vsebino
EN

018-258/2015 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-258/2015-6
Datum sprejema: 30. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku odločanja o predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »17 - ZDRAVILA IZ KRVI«, ki ga je vložil vlagatelj Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), glede postopka oddaje javnega naročila naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 11. 2015

odločila:


Vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »17 - ZDRAVILA IZ KRVI«, kot izhaja iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 17. 11. 2015, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16. 9. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za zdravila iz krvi (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (z namenom sklenitve okvirnega sporazuma) je bilo dne 8. 10. 2015 (s številko objave JN7015/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 13. 10. 2015 pa (s številko dokumenta 358815) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2015/S 198.

Naročnik je dne 18. 11. 2015 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 17. 11. 2015, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj med drugim predlaga, da »naročnik oz. Državna revizijska komisija« […] »na podlagi tega revizijskega zahtevka kot predloga za zadržanja postopka v smislu prvega odstavkom 19. člena ZPVPJN izda sklep o zadržanju postopka javnega naročanja«.

Naročnik je dne 23. 11. 2015 sprejel sklep, številka NK-1069/15, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je z dopisom številka NK-1070/15, z dne 23. 11. 2015 (v nadaljevanju: dopis z dne 23. 11. 2015), katerega je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija (ob upoštevanju dokumentacije, ki ji jo je odstopil naročnik) iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 19. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo podal tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila, ta predlog pa je po vsebini šteti za predlog, podan na podlagi 19. člena ZPVPJN (v nadaljevanju: predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila). Dejstvo, da vlagatelj »znotraj zahtevka za revizijo predlaga, da naročnik izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila«, v dopisu z dne 23. 11. 2015 izpostavlja tudi naročnik.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila posebej ne utemeljuje, pač pa ga utemeljuje z očitanimi kršitvami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) oziroma Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014; v nadaljevanju: ZZdr-2), pa tudi z dejstvi in dokazi, s katerimi se omenjene kršitve dokazujejo (primerjaj 5. in 6. točko prvega odstavka 15. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je naročnik razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila oblikoval na način, ki ni skladen z določbami ZJN-2 (z načeli, na katerih temelji javno naročanje), niti ni skladen z določbo 71. točke 6. člena ZZdr-2. Po zatrjevanju vlagatelja je on (na podlagi »svoje izključne pravice«) »edini pristojen za neposredno oskrbo javnih zavodov z zdravili iz krvne plazme zbrane na območju Republike Slovenije«, naročnik pa mu z izbiro neustreznega postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni onemogočil le oddaje pravilne ponudbe, temveč mu je celo onemogočil oddajo ponudbe, saj »ne more zagotoviti zdravil iz krvi iz tuje plazme, saj je pristojen le za izdelavo zdravil iz slovenske plazme in je posledično neupravičeno diskriminiran«.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju te določbe našteva. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, naročnik pa mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ali predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

V dopisu z dne 23. 11. 2015 naročnik v zvezi s predlogom za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila meni, da »zadržanje postopka oddaje javnega naročila, ne glede na to, da je bil zahtevek za revizijo vložen pred odpiranjem ponudb, ni smiselno, saj nadaljevanje postopka javnega naročila ne bi bistveno vplivalo na učinkovitost vlagateljevega pravnega varstva, prav tako pa naročniku prepoveduje sklenitev pogodbe že 17. člen« ZPVPJN, zato »izdaja posebnega sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni potrebna«.

V posledici citirane vsebine dopisa z dne 23. 11. 2015 Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema vlagateljevega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni (s sklepom) zadržal nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, pač pa je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopil Državni revizijski komisiji in pri tem podal svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila (primerjaj drugi odstavek 19. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z dejstvi in dokazi, s katerimi utemeljuje zahtevek za revizijo, svojega predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ustrezno utemeljil. Če bi se namreč po predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku (31. člen ZPVPJN) ugotovilo, da je naročnik za oddajo predmeta zadevnega javnega naročila dejansko izbral neustrezen postopek oddaje javnega naročila, s katerim vlagatelju ni onemogočil le oddaje pravilne ponudbe, pač pa mu je celo onemogočil oddajo ponudbe, bi bilo namreč potrebno zahtevku za revizijo ugoditi in v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja (druga alinea prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Če pa bi se po predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku ugotovilo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni dokazal, da je naročnik za oddajo predmeta zadevnega naročila izbral neustrezen postopek oddaje javnega naročila, vlagatelj sam navaja, da ne more oddati (pravilne in popolne) ponudbe.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje zadevnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva vlagatelja (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN), zato je odločila, da se vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »17 - ZDRAVILA IZ KRVI« ne ugodi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 30. 11. 2015


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
– Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran