Na vsebino
EN

018-249/2015 Zavod za gozdove Slovenije

Številka: 018-249/2015-3
Datum sprejema: 30. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe Copia biro, d.o.o., Koprska ulica 106 B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.11.2015

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9.10.2015 na Portalu javnih naročil pod številko objave NMV6433/2015 objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti »Nakup strojne računalniške opreme«. Javno naročilo je naročnik razdelil na sedem sklopov in ga v sklopu 3 po izločitvi (glede na merilo) prvouvrščene ponudbe vlagatelja kot neprimerne ter s tem nepopolne oddal podjetju Unistar LC, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 2.11.2015 zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 3 vložil zahtevek za revizijo, v katerem kot nepravilno zavrača naročnikovo ugotovitev o neprimernosti oziroma nepopolnosti njegove ponudbe. Navaja, da je bil v sklopu 3 pod točko t3 zahtevan omrežni barvni laserski tiskalnik z ločljivostjo tiskanja 1200 x 1200 dpi. Vendar je naročnik po mnenju vlagatelja napačno štel, da je vlagatelj ponudil tiskalnik z ločljivostjo tiskanja zgolj do 600 x 600 dpi, saj je na uradni spletni strani proizvajalca ponujenega tiskalnika navedeno, da slednji omogoča tiskanje pri največji ločljivosti, enakovredni 9600 x 600 dpi. Dalje vlagatelj navaja, da je bil pod točko t7 zahtevan tiskalnik do formata A1 z vsaj 1 GB pomnilnika. Tiskalnik, ki ga je ponudil vlagatelj, po zatrjevanju slednjega ustreza omenjeni zahtevi, saj ima 32 GB in ne samo 256 MB pomnilnika, kot je to napačno ugotovil naročnik. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik njegovo ponudbo oceni kot primerno in ugotovi, da je v sklopu 3 le-ta popolna in najugodnejša.

V skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN se je izbrani ponudnik v vlogi z dne 4.11.2015 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in jih kot neutemeljene zavrnil. Po prepričanju izbranega ponudnika so naročnikove navedbe v odločitvi o oddaji naročila glede nepopolnosti vlagateljeve ponudbe utemeljene, saj tiskalnika, ki ju je pod postavkama t3 in t7 sklopa 3 ponudil vlagatelj, ne izpolnjujeta tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Izjasnitvene navedbe izbranega ponudnika je pri odločanju upošteval tudi naročnik, ki je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 430-184/2015 z dne 5.11.2015, zavrnil kot neutemeljen. Po oceni naročnika iz tehnične dokumentacije ponujenega tiskalnika nedvoumno izhaja, da ločljivost tiskanja (Print resolution) predmetnega tiskalnika znaša 600 x 600 dpi. Ločljivosti tiskanja ne gre enačiti s kakovostjo tiskanja (Print quality), ki je na isti strani tehnične dokumentacije navedena tik nad Print resolution in znaša 9600 x 600 dpi. Tudi v kolikor bi držalo, da je vlagatelj dejansko ponudil tiskalnik z ločljivostjo 9600 x 600 dpi, še vedno ne bi bila podana zahtevana ločljivost 1200 x 1200 dpi za obe osi. V nadaljevanju naročnik navaja razloge, zaradi katerih ponudba vlagatelja po njegovem mnenju ne izpolnjuje v razpisni dokumentaciji določene tehnične zahteve, da mora imeti ponujeni tiskalnik vsaj 1 GB pomnilnika. Na podlagi navedenega naročnik zaključi, da zahtevku za revizijo ni mogoče ugoditi.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V obravnavani zadevi je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali tiskalnika, ki ju je v okviru sklopa 3 (Tiskalniki za pisarniško delo) pod postavkama t3 in t7 konkretnega javnega naročila ponudil vlagatelj, ustrezata v razpisni dokumentaciji določenim tehničnim zahtevam.

Tehnične zahteve oziroma specifikacije predstavljajo nabor značilnosti predmeta naročila, ki ga glede na pričakovani namen naročila določi naročnik v skladu s 37. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ter s tem opredeli oziroma opiše predmet naročila. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in posledično ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 neprimerna ter s tem nepopolna, zato jo mora naročnik na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 izločiti iz postopka javnega naročanja.

Ker je bila ponudba vlagatelja v konkretnem postopku oddaje javnega naročila iz nadaljnjega postopka izločena kot neprimerna in s tem nepopolna, bi moral vlagatelj za uspeh obravnavanega zahtevka za revizijo substancirano zatrjevati in hkrati dokazati, da je njegova ponudba primerna in zato popolna, saj ponujena tiskalnika v sklopu 3 v celoti ustrezata tehničnim zahtevam naročnika.

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik v sklopu 3 (Tiskalniki za pisarniško delo) pod postavko t3 zahteval omrežni barvni laserski tiskalnik z ločljivostjo tiskanja 1200 x 1200 dpi. Kljub jasni in med strankama revizijskega postopka nesporni zahtevi razpisne dokumentacije glede ločljivosti tiskanja vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje in dokazuje, da je pod postavko t3 ponudil tiskalnik z največjo ločljivostjo tiskanja 9600 x 600 dpi. Omenjena ločljivost tiskanja ponujenega tiskalnika je razvidna iz izpisa z uradne spletne strani proizvajalca v slovenskem jeziku, ki ga z namenom dokazovanja svojih navedb zahtevku za revizijo prilaga vlagatelj.

Vendar vlagatelj ob nespornem dejstvu, da je naročnik pod postavko t3 sklopa 3 zahteval tiskalnik z ločljivostjo tiskanja 1200 x 1200 dpi, ne more uspeti z zatrjevanjem, da tiskalnik, ki ga ponuja, omogoča tiskanje pri največji ločljivosti, enakovredni 9600 x 600 dpi. Vlagatelj ob tem namreč ne trdi (niti to ne izhaja iz razpisne dokumentacije), da je bila navedena ločljivost tiskanja določena kot minimalna tehnična zahteva, temveč je naročnik zahteval tiskalnik z ločljivostjo tiskanja 1200 x 1200 dpi. V obravnavanem delu pa iz trditev vlagatelja ne bi izhajala utemeljenost zahtevka za revizijo niti v primeru, ko bi bilo mogoče zaključiti, da je naročnik zahtevo glede ločljivosti tiskanja določil kot minimalno in bo torej za primerno štel vsako ponudbo tiskalnika z ločljivostjo tiskanja, ki bo enaka ali višja od minimalne zahtevane. V tem primeru bi namreč ne glede na horizontalno ločljivost tiskanja, višjo od zahtevane in potemtakem ustrezno (9600 dpi v primerjavi z 1200 dpi), vertikalna ločljivost tiskanja še vedno znašala le 600 dpi, kar je manj, kot zahteva naročnik (1200 dpi).

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti navedbi vlagatelja, da tiskalnik, ki ga ponuja pod postavko t3 sklopa 3, ustreza naročnikovi zahtevi glede ločljivosti tiskanja.

Ne da bi to (glede na navedeno) lahko vplivalo na odločitev v obravnavani zadevi, Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da je vlagatelj v ponudbi med drugim predložil tehnično dokumentacijo ponujenega tiskalnika v angleškem jeziku, iz katere je razbrati, da ločljivost tiskanja (Print resolution) pri ponujenem tiskalniku znaša do 600 x 600 dpi. V okviru pred- in revizijskega postopka pa je vlagatelj kot dokazno sredstvo predlagal izpisek iz uradne spletne strani proizvajalca tiskalnika, ki je v slovenskem jeziku in iz katerega izhaja, da ločljivost tiskanja ponujenega tiskalnika znaša 9600 x 600 dpi. Vendar vlagatelj v okviru svojega trditvenega bremena razlike v podatkih o ločljivosti tiskanja, ki izhajajo iz slovenske in angleške različice tehnične dokumentacije ponujenega tiskalnika, ni pojasnil. Zato Državna revizijska komisija navedbe vlagatelja o ponujenem tiskalniku z ločljivostjo tiskanja 9600 x 600 dpi ne bi mogla šteti za utemeljene, četudi bi bil zahtevek za revizijo v tem delu sklepčen.

Ker ponujeni tiskalnik vlagatelja pod postavko t3 v sklopu 3 nima ločljivosti tiskanja 1200 x 1200 dpi, Državna revizijska komisija ugotavlja, da posledično ne izpolnjujejo tehnične zahteve, ki jo je naročnik določil v zvezi z vsebino predmeta konkretnega javnega naročila. Državna revizijska komisija zato zaključuje, da je naročnik postopal pravilno, ko je ponudbo vlagatelja kot neprimerno in s tem nepopolno na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Pri tem ne gre spregledati, da je v skladu z 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 primerna in kot taka popolna le tista ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje, vezane na vsebino predmeta javnega naročila, in ki zato v celoti izpolnjuje zahteve naročnika. Ker je bilo v okviru konkretnega revizijskega postopka že na podlagi neizpolnjevanja zahteve glede ločljivosti tiskanja tiskalnika, ponujenega pod postavko t3, ugotovljeno, da ponudba vlagatelja v sklopu 3 ni primerna in popolna, Državna revizijska komisija navedb vlagatelja v zvezi s ponujenim tiskalnikom pod postavko t7 sklopa 3 ni meritorno presojala, saj (ne)utemeljenost slednjih ne bi več mogla vplivati na odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku. Posledično je Državna revizijska komisija kot nepotreben zavrnila dokazni predlog z vpogledom v izpis s spletne strani proizvajalca tiskalnika v slovenskem jeziku, s katerim vlagatelj dokazuje trditev, da ima ponujeni tiskalnik v sklopu 3 pod postavko t7 32 GB pomnilnika.

Ker Državna revizijska komisija kršitev postopka javnega naročanja, ki jih je zatrjeval vlagatelj, ni ugotovila, je zahtevek za revizijo na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 30.11.2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Copia biro, d.o.o., Koprska ulica 106 B, 1000 Ljubljana,
- Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
- Unistar LC, d.o.o., Ljubljana, Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.Natisni stran