Na vsebino
EN

018-226/2015 Lekarna Ljubljana

Številka: 018-226/2015-5
Datum sprejema: 17. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva za novo Lekarno Ivančna Gorica« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 17. 11. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva za novo Lekarno Ivančna Gorica«, kot izhaja iz Sklepa o oddaji javnega naročila z dne 24. 9. 2015, št. 3933-10/2015 (JN 7/2015).

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 2.964,60 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 10. 8. 2015 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 3933-1/2015. Obvestilo o naročilu je bilo dne 13. 8. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN5541/2015, zadnja sprememba dne 26. 8. 2015, št. objave JN5834/2015.

Naročnik je s Sklepom o oddaji javnega naročila z dne 24. 9. 2015, št. 3933-10/2015 (JN 7/2015), javno naročilo v postopku s pogajanji po predhodni objavi oddal ponudniku Mizarstvo Otmar, Tatjana Mušič s.p., Polšnik (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj, katerega ponudba je bila glede na merilo najnižja cena končne ponudbe uvrščena na drugo mesto, pravočasno, dne 6. 10. 2015, vložil Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku, v katerem zahteva razveljavitev sklepa o oddaji javnega naročila, izločitev ponudbe izbranega ponudnika kot neprimerne in nepopolne, sprejem nove odločitve o oddaji javnega naročila vlagatelju in povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je navedel, da je po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in po vpogledu v vso dokumentacijo predmetnega javnega naročila ugotovil, da:
- naročnik izbranega ponudnika ni pozval k dopolnitvi nepopolne ponudbe,
- ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh razpisnih pogojev, najmanj pa ne izpolnjuje pogojev iz 16., 17. in 18. točke 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodil ponudnikom) za izdelavo ponudbe, saj izbrani ponudnik v navedenih točkah ni predložil ustreznih dokazil,
- je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, ker ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj naročniku očita tudi kršitev 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in 9. člena Navodil ponudnikom, torej lastne razpisne dokumentacije, saj ni preveril obstoja in vsebine podatkov iz najugodnejše ponudbe, prav tako pa se ni odzval na poziv vlagatelja, da svojo odločitev, skladno s petim odstavkom 79. člena ZJN-2, spremeni.

Izbrani ponudnik je vlagateljeve navedbe v celoti prerekal in v Izjasnitvi o navedbah vlagatelja revizije z dne 9. 10. 2015 navedel, da:
- je za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz 16. točke 9. člena Navodil ponudnikom, skladno z navodili, predložil dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, to je njegova lastna izjava kot proizvajalca, da bo ponujeno pohištvo izdelano v skladu s projektom in bo delež lesa ali lesnih tvorin znašal vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva,
- v 17. točki 9. člena Navodil ponudnikom ni izrecno zahtevano FSC ali PEFC potrdilo zadnjega v skrbniški verigi lesa, ampak je lahko predloženo dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, v dokaz izpolnjevanja zahteve pa je izbrani ponudnik priložil PEFC certifikat dobavitelja predpisanih materialov,
- projektna dokumentacija ne predvideva vgradnje plastičnih delov, katerih masa bi presegala 50g, zato izjava, da plastičnih delov ne bo vgradil, zadošča za izkaz izpolnjevanja pogoja iz 18. točke 9. člena Navodil ponudnikom.

Izbrani ponudnik zaključuje, da je njegova ponudba veljavna, da so izpolnjene vse zahteve iz razpisne dokumentacije in zato ni nobenega razloga, da bi bila izločena kot neveljavna. Dodaja, naj ga naročnik, v kolikor meni, da predložena dokazila ne zadoščajo, pozove k dopolnitvi ponudbe, saj dopolnitev ne bi v ničemer vplivala na drugačno razvrstitev ponudbe glede na ostale, prav tako pa se ne bi spremenile niti tehnične lastnosti ponujenega blaga.

Naročnik je s Sklepom z dne 14. 10. 2015, št. 3933-15/2015 (JN 7/2015), zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in navedel, da:
- je predloženo lastno izjavo izbranega ponudnika, da bo pohištvo izdelano v skladu s projektom in bo delež lesa ali lesnih tvoriv znašal vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov, štel kot ustrezno dokazilo v 16. točki 9. člena Navodil ponudnikom, saj jo je podal izbrani ponudnik kot proizvajalec pohištva, z njo pa jamči, da bo pohištvo ustrezalo vsem tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije,
- je izbrani ponudnik s predložitvijo certifikata dobavitelja lesnih materialov ustrezno izkazal izpolnjevanje pogoja iz 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, saj izbrani ponudnik lesne materiale, ki jih prejme od dobavitelja, samo še dokončno obdela, ne more pa več poseči v lesno verigo,
- je izbrani ponudnik s predložitvijo izjave, da pri izdelavi opreme ne bo uporabil plastičnih delov, ustrezno izkazal izpolnjevanje zahteve iz 18. točke 9. člena Navodil ponudnikom in predložitev drugih dokazil ni smiselna,
- izbranega ponudnika ni pozval na dopolnitev, ker je štel, da je izpolnjevanje vseh treh pogojev ustrezno izkazal,
- je presojanje listin, ki se nanaša na izpolnjevanje razpisnih pogojev, vezanih na določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011 s sprem.; v nadaljevanju: Uredba), zahtevno in v posameznih primerih nejasno, zaradi česar pri presoji ustreznosti predloženih listin naročnik vedno primerja in upošteva ravnanja preostalih ponudnikov,
- v konkretnem primeru ravnanja in listine izbranega ponudnika ne odstopajo od ravnanj ostalih ponudnikov, kar pomeni, da so zahteve razpisne dokumentacije vsi razumeli enotno, da ni bilo nejasnosti, v zvezi s tem pa tudi ne zastavljenega vprašanja na Portalu javnih naročil.

Naročnik zaključuje, da je po proučitvi navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo in ponovni presoji ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da tudi ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve v postopku oddaje javnega naročila, zato zavrača tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov revizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika v 16., 17. in 18. točki 9. člena Navodil ponudnikom označil kot popolno in mu oddal javno naročilo.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik, v 16., 17. in 18. točki 9. člena Navodil ponudnikom, zahtevan način dokazovanja izpolnjevanja razpisnih pogojev povzel iz določbe Uredbe, iz Priloge 8 (Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo), in sicer točke 1., 2. in 3. Temeljnih okoljskih zahtev za pohištvo, temu pa dodal še (predpripravljeno) izjavo v razpisni dokumentaciji (obrazec 7a, 7b in 7c).

Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev iz 16. točke 9. člena Navodil ponudnikom, saj Obrazcu 7a ni priložil tehnične dokumentacije proizvajalca, ampak le lastno izjavo.

16. točka 9. člena Navodil ponudnikom določa, da mora ponudnik zagotoviti, da delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša vsaj 70% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli ali pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov. Izpolnjevanje pogoja ponudnik izkaže z lastno izjavo (obrazec 7a) in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugim ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dokaz izpolnjevanja pogoja iz 16. točke 9. člena Navodil ponudnikom predložil podpisano izjavo (Obrazec 7a) in lastno izjavo, ki jo je podal kot proizvajalec, da bo ponujeno pohištvo izdelal v skladu s projektom oz. razpisno dokumentacijo in v kateri je zagotovil, da bo delež lesa ali lesnih tvorin znašal vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedbam vlagatelja v tej točki ne gre slediti. Kot že navedeno, lahko ponudnik za dokaz izpolnjevanja tega pogoja predloži tehnično dokumentacijo proizvajalca ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Glede na to, da izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu nastopa kot ponudnik, ki je hkrati tudi proizvajalec ponujenega pohištva, Državna revizijska komisija sledi navedbam izbranega ponudnika in naročnika v delu, ko zatrjujeta, da lastna izjava izbranega ponudnika kot proizvajalca pohištva ustreza zahtevi iz razpisne dokumentacije in se šteje kot »ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve«. Tehnična dokumentacija proizvajalca je namreč ena od možnih oblik izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda. Glede na to, da je izbrani ponudnik predložil lastno izjavo, v kateri kot proizvajalec pohištva izjavlja, kakšne bodo lastnosti ponujenega predmeta javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz 16. točke 9. člena Navodil ponudnikom, neutemeljene.

Vlagatelj dalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev iz 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, saj Obrazcu 7b ni priložil nobenega od zahtevanih dokazil, ampak le lastno izjavo in certifikate drugih pravnih oseb, ki niso podizvajalci ponudnika, prav tako pa ni predložil certifikata, iz katerega bi bilo razvidno, da je zadnji v skrbniški verigi lesa.

17. točka 9. člena Navodil ponudnikom določa, da mora ponudnik zagotoviti, da se bo pri izvedbi javnega naročila uporabil les iz zakonitih virov, kar ponudnik izkaže z lastno izjavo (obrazec 7b) in enim od naslednjih dokazil: i) potrdilom, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ii) potrdilom FSC1 ali PEFC2 zadnjega v skrbniški verigi lesa, iii) potrdilom o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, iv) dovoljenjem FLEGT3, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU ali v) ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. V opombi je dodatno navedeno, da bo naročnik za izkaz pogoja upošteval katerikoli izmed zgoraj navedenih potrdil ali drugo ustrezno potrdilo, iz katerega bo razvidno, da se bo pri gradnji uporabil les iz zakonitih virov.

Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dokaz izpolnjevanja pogoja iz 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom predložil podpisano izjavo (Obrazec 7b) in več različnih certifikatov (Certifikat skladnosti Starman d.o.o. PEFC, Certifikat Fundermax GMBH, Certifikat Natureplus in druge).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre v tej točki slediti navedbam vlagatelja in ne navedbam naročnika v delu, ko zatrjuje, da je izbrani ponudnik s predložitvijo certifikata dobavitelja lesnih materialov ustrezno izkazal izpolnjevanje pogoja iz 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, saj lesne materiale, ki jih prejme od dobavitelja, samo še dokončno obdela, ne more pa več poseči v lesno verigo, niti ni mogoče slediti navedbam izbranega ponudnika, ki navaja, da je predloženo dokazilo, to je PEFC certifikat dobavitelja predpisanih materialov, ustrezno.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni predložil nobenega od alternativno navedenih dokazil iz prve, tretje, četrte ali pete alineje 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, zato ni mogoče ugotoviti, ali z njimi razpolaga. Vlagatelj je sicer predložil dokazilo »Certifikat skladnosti« podjetja Starman d.o.o. (dobavitelja materiala), kot dokaz izpolnjevanja zahteve iz druge alineje 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, iz katerega izhaja, da omenjeno podjetje izpolnjuje zahteve certifikacije PEFC Chain of Custody po dveh standardih in še nekatere druge certifikate tujih dobaviteljev. Za dokazovanje izpolnjevanja tega pogoja pa predložena dokazila ne zadoščajo, saj bi moral z njimi razpolagati ponudnik sam, kar izhaja iz obrazložitve v nadaljevanju.

Certifikata FSC/PEFC kupcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da je bila v izdelku upoštevana celotna skrbniška veriga lesa. Iz dokumenta FSC International Standard https://ca.fsc.org/preview.principles-criteria-v4.a-89.pdf , št. FSC-STD-01-001 (Verzija 4-0), ki opredeljuje pojem Skrbniške verige (»Chain of Custody«) izhaja, da je skrbniška veriga kanal, skozi katerega so produkti distribuirani od njihovega izvora pa do končne uporabe (»The channel through which products are distributed from their origin in the forest to their end-use«). FSC International je v zvezi certifikacijo skrbniške verige na spletni strani https://ic.fsc.org/fsc-certification.4.htm, zapisal: »Chain of custody certification applies to manufacturers, processors and traders of FSC certified forest products. It verifies FSC certified forest products along the production chain. At each stage in the chain of processing and transformation, chain of custody certification is needed to confirm that FSC certified wood products are kept separate from uncertified products, or mixed in approved ways.« Iz citiranega besedila izhaja, da se skrbniška veriga (med drugim) nanaša na predelovalce produktov iz lesa (»processors«), kar je v konkretnem primeru tudi izbrani ponudnik, saj iz njegove ponudbene dokumentacije izhaja, da bo kot proizvajalec iz dobavljenega materiala izdelal pohištvo, ki je predmet tega javnega naročila. Certificiranje skrbniške verige lesa je torej potrebno na vsaki stopnji v verigi predelave ali preoblikovanja lesa, saj se s tem zagotavlja, da se certificirani proizvodi iz lesa hranijo ločeno od necertificiranih oziroma da se le-ti med seboj mešajo le na dovoljene načine. Ker izbrani ponudnik s predloženim dokazilom ni izkazal, da je zadnji v skrbniški verigi lesa, niti ni predložil nobenih drugih dokazil, ki jih predvidevata Uredba in razpisna dokumentacija v zvezi s tem pogojem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik v ponudbi ni izkazal izpolnjevanja pogoja iz 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, utemeljene.

Vlagatelj kot slednje zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahtev iz 18. točke 9. člena Navodil ponudnikom, saj Obrazcu 7c ni priložil seznama plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, niti nobenega od zahtevanih dokazil, ampak le lastno izjavo, da pohištvo ne vsebuje plastičnih delov.

18. točka 9. člena Navodil ponudnikom določa, da mora ponudnik zagotoviti, da plastični deli, s težo enako ali večjo od 50g, ne vsebujejo dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje, kar ponudnik izkaže z lastno izjavo (obrazec 7c), seznamom plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in enim od naslednjih dokazil: i) potrdilom o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469, ii) potrdilom, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, iii) tehnično dokumentacijo proizvajalca ali iv) ustreznim dokazilom, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v dokaz izpolnjevanja pogoja iz 18. točke 9. člena Navodil ponudnikom priložil podpisano izjavo (Obrazec 7c) in lastno izjavo, da takih plastičnih delov pri izdelavi pohištva ne bo uporabil.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedbam vlagatelja v tej točki ne gre slediti. Glede na to, da je izbrani ponudnik v ponudbi izjavil, da pri izdelavi pohištva ne bo uporabil plastičnih delov, s težo enako ali večjo od 50g, posledično od njega v zvezi s plastičnimi deli ni mogoče niti možno zahtevati potrdil ali seznama. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da so navedbe vlagatelja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz 18. točke 9. člena Navodil ponudnikom, neutemeljene.

Državna revizijska komisija glede na navedeno zaključuje, da so navedbe vlagatelja v delu zahtevka za revizijo utemeljene in da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot popolne, kot je to storil naročnik.

Vlagatelj naročniku očita še kršitev 77. člena ZJN-2, ki v prvem odstavku določa, da naročnik pred sprejetjem odločitve iz 79. člena ZJN-2 oziroma najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe in kršitev 9. člena Navodil ponudnikom, ki določa, da bo naročnik ponudnikom priznal izpolnjevanje pogojev na osnovi predloženih listin oziroma izjav iz omenjenega člena. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati nobene od omenjenih kršitev. Iz spisovne dokumentacije naročnika izhaja, da je pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše (pa tudi vseh ostalih) ponudb, kar je potrebno obravnavati ločeno od vprašanja, ali je naročnik dejansko stanje pravilno ugotovil ali ne. Naročnikovo ravnanje v skladu s 77. členom ZJN-2 in 9. členom Navodil ponudnikom je razvidno iz Poročila strokovne komisije za oceno ponudb z dne 21. 9. 2015, št. 3933-9/2015, iz katerega izhaja, da je naročnik pregledal in analiziral vse prispele ponudbe, v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika pa je zapisal (med drugim), da so ponudbi priložene vse zahtevane listine, da je izkazano izpolnjevanje razpisnih pogojev iz 12. do 24. točke 9. člena Navodil ponudnikom in da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel izkazati obstoj naročnikove kršitve v postopku oddaje javnega naročila, in sicer v zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja pogoja iz 17. točke 9. člena Navodil ponudnikom, zato je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva za novo Lekarno Ivančna Gorica«, kot izhaja iz Sklepa o oddaji javnega naročila z dne 24. 9. 2015, št. 3933-10/2015 (JN 7/2015).

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da v primeru, da se odloči nadaljevati postopek oddaje predmetnega javnega naročila, pred sprejemom nove odločitve o oddaji javnega naročila upošteva določbo 78. člena ZJN-2 oziroma sprejme eno od drugih možnih odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, ki izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povračilo stroškov, in sicer plačano takso v višini 2.964,60 EUR, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za prostovoljno izpolnitev dalje do plačila, v 15 dneh, pod izvršbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na zadnji strani zahtevka za revizijo naveden še en stroškovnik, ki zajema stroške zastopanja v postopku, pavšalni znesek za stroške po Odvetniški tarifi, DDV in takso za zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz dokumentacije in vsebine stroškovnika jasno izhaja, da ne gre za stroške, ki bi nastali v predmetnem postopku, niti vlagatelj ni nastopal s pooblaščencem, zato zahtevo za povračilo teh stroškov v celoti zavrača.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala kot potreben in opredeljeno naveden strošek vplačane takse za zahtevek za revizijo v višini 2.964,60 EUR.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 17. 11. 2015


predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Lekarna Ljubljana, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana
- Lesnina MG oprema d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Mizarstvo Otmar, Tatjana Mušič s.p., Mamolj 8a, 1272 PolšnikVložiti:
v spis zadeve, tu.


Natisni stran