Na vsebino
EN

018-235/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Številka: 018-235/2015-13
Datum sprejema: 2. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja in zunanja ureditev Centra Obala Debeli Rtič« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOLEKTOR KOLING, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 11. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Gradnja in zunanja ureditev Centra Obala Debeli Rtič«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 22. 9. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 5. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za gradnjo in zunanjo ureditev Centra Obala Debeli Rtič (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 8. 6. 2015 (s številko objave JN3776/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 9. 9. 2015 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 4301-1/2015/51, ki jo je vlagatelj prejel dne 10. 9. 2015.

Vlagatelj je dne 22. 9. 2015 na pošto priporočeno oddal Zahtevek za revizijo z dne 22. 9. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), naročnik pa je dne 27. 10. 2015 sprejel sklep številka 4301-1/2015/83, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je zavrnil tudi vlagateljev zahtevek za povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku.

Naročnik je z dopisom z dne 28. 10. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 28. 10. 2015 prejela tudi vlagateljevo vlogo, poimenovano »UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 27. 10. 2015. V zadevni vlogi vlagatelj Državno revizijsko komisijo med drugim obvešča, da »ne zahteva začetka postopka pred Državno revizijsko komisijo, temveč zahtevek za revizijo, vložen v predmetnem postopku javnega naročanja, umika, ob tem pa pravočasno« […] »Državno revizijsko komisijo obvešča, da skladno z določilom 72. člena ZPVPJN zaradi umika zahtevka za revizijo podaja zahtevo za povračilo polovice plačane takse (taksa je bila plačana v znesku: 12.500,00 EUR)«.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 22. 9. 2015, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Predmetni sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija posreduje ta sklep o ustavitvi revizijskega postopka naročniku, vlagatelju, izbranemu ponudniku in ponudnikom, ki so v postopku javnega naročanja oddali pravočasno ponudbo (druga poved četrtega odstavka 18. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 2. 11. 2015


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
– MAKRO 5 GRADNJE, d. o. o., Koper, Obrtniška ulica 5, 6000 Koper – Capodistria
– GRAFIT, d. o. o., Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica
– ADAPTACIJE – VZDRŽEVANJE, d. o. o., Ribičičeva ulica 21, 1000 Ljubljana
– CPG, d. d., Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
– SGP POMGRAD, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota
– DEMA PLUS, d. o. o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana
– STRABAG, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana
– CGP, d. d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
– VG5, d. o. o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
– ADRIAING, d. o. o., Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper – Capodistria
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve Državne revizijske komisije

V vednost:
– finančna služba Državne revizijske komisije

Natisni stran