Na vsebino
EN

018-225/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-225/2015-6
Datum sprejema: 9. 11. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti »Dobava in vzdrževanje črpalk in perfuzorjev za potrebe šestih urgentnih centrov« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDIAS INTERNATIONAL, d. o. o., Leskoškova cesta 9D, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 11. 2015

odločila:


1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 25. 9. 2015 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 8. 2015 sprejel Sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, številka 4300-39/2015/2, za dobavo in vzdrževanje črpalk in perfuzorjev za potrebe šestih urgentnih centrov (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 17. 8. 2015 (s številko objave NMV5080/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 15. 9. 2015 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, številka 4300-39/2015/6 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »MEDIS d.o.o.«, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 18. 9. 2015, dne 25. 9. 2015 pa je na pošto priporočeno oddal Zahtevek za revizijo, z dne 25. 9. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku, podredno pa tudi Državni revizijski komisiji, predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, obenem pa zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka (kot so navedeni v stroškovniku). V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da
- »je naročnik ponudbo izbranega ponudnika« […] »napačno in brez ustrezne pravne podlage označil za popolno«, saj bi morala biti ta »označena kot nepopolna ter izločena iz nadaljnjega postopka razvrstitve in ocenjevanja ponudb«. Po zatrjevanju vlagatelja izbrani ponudnik tako v »ponudbenem predračunu pod točko 1.3. "Organizator" ni navedel tipa ponujenega organizatorja, pač pa je namesto natančne navedbe tipa navedel zgolj "ORGANIZATOR ČRPALK"«, s čimer »ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji«;
- je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil tehnično neustrezno opremo, saj v postavki »1.2. Perfuzor« ponudbenega predračuna ponujeni perfuzor »omogoča le nastavitev časa v katerem se bo bolus dovedel, ne pa nastavitev hitrosti pretoka za bolus« – hitrost pretoka za bolus se v ponujenem perfuzorju »določi zgolj avtomatsko glede na nastavitev časa, ki je glede pretoka bolusa lahko pri danem perfuzorju edina nastavljiva funkcija«;
- tudi ponudba ponudnika A. (kot naslednjega najugodnejšega ponudnika) ni popolna.

Naročnik je dne 2. 10. 2015 prejel Izjasnitev izbranega ponudnika, z dne 1. 10. 2015, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V zadevni vlogi izbrani ponudnik zatrjuje, da so vse vlagateljeve trditve »neosnovane in neutemeljene«, obenem pa se izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo »kot neutemeljen v celoti zavrne«. V navezavi na ponujeni organizator črpalk izbrani ponudnik zatrjuje, da »je nesporno, kateri artikel oziroma tip artikla je ponujen in ni nikakršnega dvoma glede identifikacije ponujenega artikla«, v navezavi na ponujeni perfuzor pa zatrjuje, da je ta v vsem skladen z zahtevami razpisne dokumentacije, ter z zapisom in fotografijami »podaja prikaz delovanja perfuzorja«.

Naročnik je dne 7. 10. 2015 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 4300-39/2015/33, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik v navezavi na organizator črpalk, ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, zatrjuje, da je izbrani ponudnik v tej postavki »izpolnil predvidene stolpce in vnesel tudi podatke o proizvajalcu, tipu in kataloški številki ponujene opreme«, iz tehnične dokumentacije, predložene v ponudbi, pa je ugotovil, kateri organizator črpalk izbrani ponudnik ponuja. Naročnik dodaja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika »jasno razvidno, kateri organizator črpalk ponuja izbrani ponudnik«. V navezavi na perfuzor, ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, pa naročnik zatrjuje, da omogoča »tako nastavitev časa, v katerem se bo bolus dovedel, kot tudi nastavitve hitrosti pretoka za bolus«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 15. 10. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 14. 10. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom, številka 018-225/2015-3, z dne 19. 10. 2015, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, ki ji dotlej še ni bila odstopljena, naročnik pa ji je dokumentacijo odstopil v prilogi dopisa z dne 26. 10. 2015.

Naročnik je z dopisom z dne 22. 10. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, Državni revizijski komisiji odstopil dodatno dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila male vrednosti, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik prejel pet pravočasnih ponudb (4. in 5. točka Zapisnika o javnem odpiranju ponudb, številka 4300-39/2015/4 z dne 7. 9. 2015, pa tudi 1. in 2. točka odločitve o oddaji naročila). Ob upoštevanju najnižje cene (točka I.8 obvestila o naročilu male vrednosti) oziroma najnižje skupne ponudbene cene »z DDV v EUR« kot merila za izbiro ponudbe (12. točka razpisne dokumentacije) je bila vlagateljeva ponudba uvrščena na tretje mesto, naročnik pa v postopku oddaje tega naročila male vrednosti »preostalih štirih ponudb ni pregledoval oz. ocenjeval« (5. točka odločitve o oddaji naročila, v povezavi z njeno 4. točko).

V posledici navedene uvodne ugotovitve je Državna revizijska komisija v nadaljevanju po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da »je naročnik ponudbo izbranega ponudnika« […] »napačno in brez ustrezne pravne podlage označil za popolno«, saj bi morala biti ta »označena kot nepopolna ter izločena iz nadaljnjega postopka razvrstitve in ocenjevanja ponudb« (tretji odstavek 1. točke zahtevka za revizijo na strani 2). Po zatrjevanju vlagatelja izbrani ponudnik tako v »ponudbenem predračunu pod točko 1.3. "Organizator" ni navedel tipa ponujenega organizatorja, pač pa je namesto natančne navedbe tipa navedel zgolj "ORGANIZATOR ČRPALK"«, s čimer »ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji« (tretji odstavek na strani 3 zahtevka za revizijo).

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija izvedla dokazne predloge, podane v rubriki »Dokaz:« na strani 3 zahtevka za revizijo. Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej določil, da mora ponudnik »izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija«, za popolnost ponudbe pa mora predložiti med drugim tudi ponudbeni predračun in vsa ostala zahtevana dokazila (alinei n in o prvega odstavka 13. točke razpisne dokumentacije). Obrazci razpisne dokumentacije so morali biti izpolnjeni, podpisani in žigosani na izvirniku, razen, če na posameznem obrazcu ni določeno drugače. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, je moralo besedilo v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da je moralo biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, razen če v obrazcu ni določeno drugače (drugi odstavek 13. točke razpisne dokumentacije).

V prvem oziroma drugem odstavku 2. točke Posebnega dela razpisne dokumentacije je v pravno relevantnem delu naročnik zapisal, da so opisi »zaklenjeni« in »se ne morejo spreminjati, ponudnik pa mora k posamezni postavki pripisati proizvajalca, tip, kataloško številko, ceno na enoto brez DDV in ceno skupaj brez DDV«. Zahtevo po tem, da »[p]onudnik vpiše za vsako posamezno opremo proizvajalca, tip in kataloško številko«, je naročnik ponovil v rubriki »OPOZORILO:« zadevne točke Posebnega dela razpisne dokumentacije.

V posledici predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija povzema, da so morali ponudniki (za to, da se bo njihova ponudba štela za popolno) izpolniti in predložiti vse z razpisno dokumentacijo zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, med drugim tudi ponudbeni predračun. V slednjem so morali ponudniki k posamezni postavki pripisati proizvajalca, tip, kataloško številko ter ceno na enoto »brez DDV« in ceno »skupaj brez DDV«.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna zapisan proizvajalec ponujenega artikla, v stolpcu »Tip« je zapisano »ORGANIZATOR ČRPALK«, v stolpcu »Kat. št.« pa je zapisana številka 8713140. Vsebinsko enaki podatki so v ponudbi izbranega ponudnika zapisani tudi na dokumentih »SPECIFIKACIJA PONUDBE/PREDRAČUN« in »PREGLEDNICA: PROIZVAJALCI OPREME IN IZVAJALCI SERVISA«, medtem ko sta na dokumentu »SPECIFIKACIJA PONUDBE« zapisana le podatka o artiklu in kataloški številki.

Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali je podatek »ORGANIZATOR ČRPALK« šteti za vpis tipa ponujenega artikla, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika (na več mestih in v navezavi na predloženi katalog) jasno razbrati, da v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna ponuja artikel s kataloško številko 8713140. Glede na navedeno je iz ponudbe izbranega ponudnika na enostaven način ugotoviti, da v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna ponuja artikel »SpaceStation«. Takšen zaključek zgolj dodatno potrjuje tudi »Declaration of Conformity«, z dne 17. 9. 2014, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika. V predstavljenem smislu je tako slediti izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) zatrjuje, da je »v specifikaciji ponudbe« […] »pri postavki 1.3, jasno in evidentno navedel kataloške številke artikla, ki ob dejstvu, da iz priloženega PONUDBENEGA PREDRAČUNA izhaja« […] »proizvajalec ponujenega artikla«, […] nedvoumno omogočajo »več kot zadostno identifikacijo artikla«. Kateri artikel v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna ponuja izbrani ponudnik, je ugotovil tudi naročnik, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti odstavek na strani 2) navaja, da je iz ponudbe izbranega ponudnika »razvidno, da je originalno ime ponujenega organizatorja črpalk SpaceStation«. V posledici je razumeti tudi naročnika, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo pojasnjuje, da »od izbranega ponudnika ni zahteval nobenih pojasnil, saj je iz ponudbe in tudi preverjanja navedenega v ponudbi, jasno razvidno, kateri organizator črpalk ponuja izbrani ponudnik« (peti odstavek na strani 2), obenem pa dodaja, da »je v fazi pregleda in ocenjevanja ponudbe brez dvoma ugotovil, kateri organizator črpalk ponuja izbrani ponudnik« (šesti odstavek na strani 2).

Iz razloga, ker je v ponudbi izbranega ponudnika zapisana kataloška številka artikla, ponujenega v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna, na podlagi katere je iz ponudbe izbranega ponudnika (na več mestih in v navezavi na predloženi katalog) jasno razbrati, kateri artikel v omenjeni postavki ponuja, bi bilo v opisanih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja v vsakem primeru zaključiti, da bi morebitna opustitev navedbe tipa ponujenega artikla oziroma morebitna neustrezna navedba tipa ponujenega artikla tudi v primeru, če bi bila dejansko ugotovljena, v konkretnem primeru predstavljala formalno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika, ki je nebistvena, kar pomeni, da ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ne bi bilo treba dopolniti oziroma spremeniti (17. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). V predstavljenem smislu tako ni slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (šesti odstavek na strani 3) zatrjuje, da »lahko govorimo zgolj o nepravilni ponudbi in ne o formalno nepopolni ponudbi«. Ob tem ne gre prezreti zatrjevanja izbranega ponudnika, po katerem proizvajalec, katerega artikel ponuja v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna, proizvaja »in ponuja zgolj en tovrstni artikel (Organizator črpalk)«, zato je že na podlagi navedenega dejstva »nesporno kateri artikel oziroma tip artikla je ponujen in ni nikakršnega dvoma glede identifikacije ponujenega artikla v ponudbi« (drugi odstavek na strani 5 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo).

Na predstavljene zaključke v ničemer ne vpliva zahteva, ki jo v zahtevku za revizijo (drugi odstavek 2. točke na strani 2) izpostavlja vlagatelj in po kateri »je moral vsak ponudnik kot sestavni del svoje ponudbe predložiti tudi ožigosan in podpisan obrazec "TEMELJNA IZJAVA ZA PONUDNIKA", ki v svoji zadnji točki navaja, da je ponudnik seznanjen s prakso / odločitvami Državne revizijske komisije in Urada informacijskega pooblaščenca in se strinja, da so podatki o proizvajalcu, tipu in kataloški številki javni in kot taki ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost«. Vsebina omenjene izjave se namreč nanaša zgolj na naravo podatkov o proizvajalcu, tipu in kataloški številki oziroma za njihovo označevanje za poslovno skrivnost, torej na dejstvo, da so ti »javni in kot taki ne morejo biti označeni kot poslovna skrivnost«. Vsebina izjave v citiranem delu tako ni pravno relevantna za odgovor na vprašanje, ali je v ponudbi izbranega ponudnika v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna vpisan podatek o tipu ponujenega artikla ali ne. Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi v navezavi na odgovor, v katerem je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki je objavljeno na Portalu javnih naročil (»Odgovor na vprašanje št. 8, Datum objave: 31.8.2015, 11:08«), med drugim zapisal, da »meni, da podatki o proizvajalcu in tipu ponujene opreme ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti«, pa tudi, da »napoveduje, da bo na odpiranju ponudb poleg ponujene cene iz predloženih ponudb predstavil tudi proizvajalca in tip ponujene opreme«. Zadevna informacija se kot informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje tega naročila male vrednosti, šteje kot del razpisne dokumentacije (tretja poved drugega odstavka 71. člena ZJN-2).

Na predstavljene zaključke iz razlogov, navedenih doslej, v ničemer ne vpliva niti zahteva, po kateri »so opisi "zaklenjeni" in se ne morejo spreminjati« (prvi odstavek 2. točke na strani 2 zahtevka za revizijo).

Drugačnih zaključkov (v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja v sedmem odstavku na strani 3 zahtevka za revizijo) ni napraviti niti ob upoštevanju odločitve Državne revizijske komisije, številka 018-080/2015-7, z dne 28. 5. 2015. Dejansko stanje v omenjeni zadevi je bilo namreč bistveno drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi. Kot izhaja iz omenjene odločitve je namreč takratni izbrani ponudnik (za razliko od tokratnega izbranega ponudnika, ki je v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna navedel kataloško številko artikla, ki ga ponuja) v nekaterih postavkah takratnega predračuna (popisa del) vpisal zgolj proizvajalca, ne pa tipov in kataloških številk ponujenega blaga. V posledici iz takratne ponudbe takratnega izbranega ponudnika zaradi opustitve navedbe tipov (in kataloških številk) ponujenega blaga v nekaterih postavkah v postopku oddaje takratnega javnega naročila (za razliko od postopka oddaje tokratnega naročila male vrednosti, v katerem je iz ponudbe tokratnega izbranega ponudnika jasno razbrati, da v postavki »1.3. Organizator« ponudbenega predračuna ponuja artikel s kataloško številko 8713140) ni bilo mogoče transparentno (na pregleden način) preizkusiti, kateri tip blaga takratni izbrani ponudnik v omenjenih postavkah sploh ponuja.

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni dokazal, da je potrebno ponudbo izbranega ponudnika »zaradi neustreznega zapisa (manjka navedba tipa organizatorja) ponujene opreme« […] »označiti za neprimerno« (peti odstavek na strani 3 zahtevka za revizijo).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo nadalje zatrjuje tudi, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil tehnično neustrezno opremo, saj v postavki »1.2. Perfuzor« ponudbenega predračuna ponujeni perfuzor »omogoča le nastavitev časa v katerem se bo bolus dovedel, ne pa nastavitev hitrosti pretoka za bolus« – hitrost pretoka za bolus se v ponujenem perfuzorju »določi zgolj avtomatsko glede na nastavitev časa, ki je glede pretoka bolusa lahko pri danem perfuzorju edina nastavljiva funkcija« (3. točka na strani 4).

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik v 15. točki postavke »1.2. Perfuzor« vzorca ponudbenega predračuna določil, da mora ponujeni perfuzor omogočati »dajanja bolusov z nastavitvijo hitrosti pretoka za bolus vsaj od 10 ml/h do 1.200 ml/h, natančnost odmerjenja največ +/-2%, (za naročnika je sprejemljiva tudi nastavitev hitrosti pretoka za bolus od 50 ml/h do 1200 ml/h)«. Naročnik je pri tem na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo, »ali lahko ponudimo perfuzor s hitrostjo pretoka za bolus vsaj od 0,01 ml/h do 1800 ml/h?«, odgovoril z »Da.« (glej »Odgovor na vprašanje št. 10, Datum objave: 1.9.2015, 10:56«, objavljen na Portalu javnih naročil). Navedena informacija se kot informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti, šteje kot del razpisne dokumentacije (tretja poved drugega odstavka 71. člena ZJN-2).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija (poleg dokaznega predloga »Odgovor na vprašanje št. 10 iz Portala javnih naročil«, ki ga je izvedla že doslej) izvedla tudi dokazna predloga »Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika« in »Kopija navodil za perfuzor tipa Perfusor space set, str. 12«, podana v rubriki »Dokaz:« na strani 4 zahtevka za revizijo.

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej v 15. točki postavke »1.2. Perfuzor« ponudbenega predračuna ponudil »PERFUSOR SPACE SET« (kataloška številka 8713030) proizvajalca, ki ga vlagatelj navaja v zahtevku za revizijo. Pri tem je kot stran v katalogu, kjer se nahaja podatek o strokovni zahtevi, v ponudbi izbranega ponudnika zapisano: »Perfusor Space navodila za uporabo, str. 54«. Na strani 54 kataloga proizvajalca za ponujeni perfuzor so med drugim zapisani podatki, po katerih ponujeni perfuzor omogoča izbirne hitrosti bolusa »0,01 - 200« ml/h (neprekinjene hitrosti) in »1 - 1800« ml/h (hitrosti bolusa), točnost infuzije bolusa pa znaša »tip. ± 2 %«. S strani 14 kataloga proizvajalca za ponujeni perfuzor (poglavje »1.3 Apliciranje bolusa«) ob tem izhaja, da se bolus lahko dovaja na tri načine, med katerimi je tudi »[r]očni bolus«, s strani 40 zadevnega kataloga (poglavje »4.3 Hitrost bolusa«) pa izhaja tudi, da z gumbom v meniju za možnosti odpremo »Bolus rate« (hitrost bolusa), z drugim gumbom spremenimo hitrost bolusa in z nadaljnjim gumbom »OK« potrdimo nastavitev. Hitrost bolusa se nastavi v skladu z zahtevami terapije.

Katalog, na katerega se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj, je že prima facie drugačen od kataloga, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, prav tako pa je po obsegu bistveno krajši. Kljub temu pa tudi iz kataloga, na katerega se v zahtevku za revizijo sklicuje vlagatelj, v poglavju »1.3 Bolus Application« na strani 12, v poglavju »4.3 Bolus Rate« na strani 18 in v poglavju »Chapter 9« tehničnih podatkov na strani 30 izhajajo vsebinsko praktično enaki podatki, kot so navedeni v katalogu proizvajalca, ki ga je za ponujeni perfuzor v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik. Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni ustrezno dokazal, da na predstavljene zaključke v čemerkoli vpliva točka 3 na »str. 12« kataloga, na katerega se sklicuje v zahtevku za revizijo. Ta se namreč nanaša na izračun hitrosti odmerkov, medtem ko so navodila za nastavitev hitrosti bolusa zapisana v poglavju »4.3 Bolus Rate« na strani 18 tega istega kataloga. Predstavljene zaključke zgolj dodatno potrjuje tudi vsebina izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (strani 6 in 7) ter njenih prilog. V izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo namreč »izbrani ponudnik z izključnim namenom razjasnitve kakršnegakoli dvoma, podaja prikaz delovanja perfuzorja, s čimer se zgolj potrdi pravilnost, resničnost in ustreznost podanih izjav in tehnične dokumentacije iz ponudbe, da ponujen perfuzor omogoča dajanje bolusov skladno z razpisno dokumentacijo« (drugi odstavek na strani 6). V predstavljenem smislu je tako slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 3) zatrjuje, da perfuzor, ponujen v ponudbi izbranega ponudnika, omogoča »tako nastavitev časa, v katerem se bo bolus dovedel, kot tudi nastavitve hitrosti pretoka za bolus«.

Ob upoštevanju predstavljenih dejstev in ugotovitev vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni ustrezno dokazal, da »tip perfuzorja Perfusor Space«, ki ga v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik, omogoča »le nastavitev časa v katerem se bo bolus dovedel, ne pa nastavitev hitrosti pretoka za bolus« (tretji odstavek na strani 4), niti ni ustrezno dokazal, da se »[h]itrost pretoka za bolus« […] »v perfuzorju Perfusor Space set določi zgolj avtomatsko glede na nastavitev časa, ki je glede pretoka bolusa lahko pri danem perfuzorju edina nastavljiva funkcija, hitrost pa je tako popolnoma odvisna od določitve nastavitve časa« in »kakršnekoli hitrosti sploh ni mogoče nastaviti« (četrti odstavek na strani 4). Predstavljeni zaključek je Državna revizijska komisija napravila neodvisno od odgovora na vprašanje, ali naročnik v razpisni dokumentaciji (v 15. točki postavke »1.2. Perfuzor« vzorca ponudbenega predračuna) dejansko (kot to zatrjuje vlagatelj) ni dopustil, da se nastavitve »hitrosti pretoka za bolus« regulirajo oziroma določijo (zgolj) z nastavitvijo »časa v katerem se bo bolus dovedel«.

V posledici vseh predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni ustrezno dokazal, da je naročnik s tem, ko je v postopku oddaje tega naročila male vrednosti ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenih segmentih izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije (vključno s 15. točko postavke »1.2. Perfuzor« vzorca ponudbenega predračuna), kršil katero od določb razpisne dokumentacije oziroma katero od določb ZJN-2.

Upoštevaje vse doslej navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (4. točka na strani 5) zatrjuje tudi, da ponudba ponudnika A. (kot naslednjega najugodnejšega ponudnika) ni popolna.

Ker je Državna revizijska komisija že uvodoma ugotovila, da naročnik v postopku oddaje tega naročila male vrednosti »preostalih štirih ponudb ni pregledoval oz. ocenjeval« (5. točka odločitve o oddaji naročila, v povezavi z njeno 4. točko), pa tudi iz razloga, ker je zahtevek za revizijo v delu, v katerem vlagatelj zatrjuje kršitve naročnika, povezane s pregledom ponudbe izbranega ponudnika, kot neutemeljen zavrnila, Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o vsebini zahtevka za revizijo, ki jo predstavlja točka »4) Tudi ponudba naslednjega najugodnejšega ponudnika ni popolna«.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka (kot so navedeni v stroškovniku).

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 9. 11. 2015


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
– MEDIS, d. o. o., Ljubljana, Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana – Črnuče
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve Državne revizijske komisije

Natisni stran