Na vsebino
EN

018-219/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-219/2015-7
Datum sprejema: 13. 10. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d.o.o., OIC- Hrpelje 22, Kozina (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), 13.10.2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 16.9.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Sanacija ozkega grla na železniški progi Divača – Koper« objavil na Portalu javnih naročil dne 19.6.2015, pod številko objave JN4149/2015 in v Uradnem listu EU dne 24.6.20158, pod št. objave 2015/S 119-216468.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16.9.2015 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in objavo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 30.9.2015 zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom z dne 6.10.2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 8.10.2015 s strani vlagatelja prejela vlogo z dne 7.10.2015, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 16.9.2015. Vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 13.10.2015


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- 2eF, svetovanje v gradbeništvu, d.o.o., OIC- Hrpelje 22, 6240 Kozina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran