Na vsebino
EN

018-199/2015 Dom upokojencev Ptuj

Številka: 018-199/2015-3
Datum sprejema: 1. 10. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Tadeji Pušnar, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »IZVEDBA ZUNANJE REVIZIJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV IN DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA POSLOVNA IN FINANČNA LETA 2008 DO 2013 IN ZA LETO 2014«, na podlagi pritožbe Dejana Dokla, Kraigherjeva ulica 30, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.10.2015

odločila:

Pritožba z dne 14.9.2015 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 21.5.2015 na Portalu javnih naročil pod številko objave NMV1121/2015 objavil obvestilo o javnem naročilu »Izvedba zunanje revizije računovodskih izkazov in dogovorjenih postopkov za poslovna in finančna leta 2008 do 2013 in za leto 2014«. Javno naročilo je naročnik po postopku oddaje naročila male vrednosti oddal družbi KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik po opravljenem predhodnem preizkusu zaradi umanjkanja procesnih predpostavk s sklepom, številka JNMV – 1/2015 z dne 7.9.2015, zavrgel.

Vlagatelj je zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo vložil pritožbo z dne 14.9.2015. V njej navaja, da ZPVPJN v drugem odstavku 6. člena med zagovorniki javnega interesa določa organ, pristojen za preprečevanje korupcije. Vlagatelj dalje citira določbi 13. in prvega odstavka 23. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010; v nadaljevanju: ZIntPK), s čimer po vsebini smiselno izpodbija naročnikovo odločitev o umanjkanju vlagateljeve aktivne legitimacije. V nadaljevanju vlagatelj podaja trditve, uperjene zoper naročnikovo odločitev o neobstoju ostalih procesnih predpostavk.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu s 55. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V obravnavani zadevi se je med vlagateljem in naročnikom kot sporno izpostavilo vprašanje o (ne)obstoju procesnih predpostavk za meritorno obravnavo zahtevka za revizijo.

Naročnik je namreč v okviru predhodnega preizkusa zahtevka za revizijo, opravljenega v skladu s 26. členom ZPVPJN, uvodoma ugotovil, da je vlagatelj omenjeno pravno sredstvo po lastni navedbi vložil kot »zagovornik javnega interesa – s skrito identiteto«. Ob tako ugotovljenem dejstvu (ki ga vlagatelj s pritožbo ni izpodbijal), je naročnik po presoji Državne revizijske komisije pravilno zaključil, da aktivna legitimacija vlagatelja za uveljavljanje pravnega varstva v konkretnem postopku javnega naročanja ni podana.

Svojo odločitev je naročnik pravilno oprl na določbo 14. v povezavi s 6. členom ZPVPJN, ki v prvem odstavku določa, da lahko v postopku javnega naročanja pravno varstvo javnega interesa uveljavljajo t.i. zagovorniki javnega interesa. Mednje je v skladu z drugim odstavkom 6. člena ZPVPJN šteti (le) ministrstvo, pristojno za javna naročila, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ, pristojen za varstvo konkurence, in organ, pristojen za preprečevanje korupcije. Ker vlagatelj upoštevaje drugi odstavek 6. člena ZPVPJN ne sodi v krog taksativno določenih pravnih subjektov, ki lahko kot zagovorniki javnega interesa v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 14. člena ZPVPJN uveljavljajo pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, je naročnik vlagatelju (ki je zahtevek za revizijo vložil kot zagovornik javnega interesa) v konkretni zadevi utemeljeno odrekel aktivno legitimacijo za vložitev zahtevka za revizijo.

Nadalje Državna revizijska komisija pritrjuje zaključku naročnika, da vlagateljeva aktivna legitimacija za vložitev zahtevka za revizijo (enako kot po drugi) ni podana niti po prvi alineji prvega odstavka 14. člena ZPVPJN. Vlagatelj namreč ni oddal pravočasne ponudbe, niti ne opravlja dejavnosti, potrebne za izvedbo javnega naročila, zato ni izkazal interesa za dodelitev naročila.

Pri tem Državna revizijska komisija pripominja še, da določbi 13. in prvega odstavka 23. člena ZIntK, ki ju zgolj v prepisu teksta zakonske dikcije (brez sočasnega zatrjevanja konkretnih dejstev) v pritožbi navaja vlagatelj, nista v pravno relevantni zvezi z ugotavljanjem aktivne legitimacije v okviru pravnega varstva v postopkih javnega naročanja. Državna revizijska komisija se zato do omenjenih zakonskih določb ni posebej opredeljevala.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnikova ugotovitev o umanjkanju vlagateljeve aktivne legitimacije za vložitev zahtevka za revizijo pravilna. Ob dejstvu, da morajo biti za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo kumulativno izpolnjene vse, v 26. členu ZPVPJN določene procesne predpostavke, že
morebitno umanjkanje zgolj ene od njih terja zavrženje zahtevka za revizijo. Ker je torej naročnik ugotovil, da vlagatelj ni aktivno legitimirana oseba za vložitev zahtevka za revizijo, je odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo pravilna že zgolj zaradi neobstoja aktivne legitimacije vlagatelja.

Čeprav naročnikove odločitve o zavrženju zahtevka za revizijo morebitni obstoj ostalih procesnih predpostavk ne bi mogel spremeniti in zato nadaljnje ugotavljanje (ne)obstoja procesnih predpostavk ni bilo več potrebno, je naročnik kljub temu pravilno in popolno pojasnil tudi razloge, na podlagi katerih je vlagateljev zahtevek za revizijo štel za prepozen, kot tudi razloge, zaradi katerih vlagatelja ni pozival k plačilu (ob vložitvi zahtevka za revizijo) neporavnane takse.

Ker vlagatelj naročnikove odločitve o umanjkanju procesnih predpostavk in posledičnem zavrženju zahtevka za revizijo ni uspel izpodbiti, je Državna revizijska komisija v skladu s 55. členom ZPVPJN pritožbo vlagatelja zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 1.10.2015

Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije





Vročiti:
- Dom upokojencev Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj,
- Dejan Dokl, Kraigherjeva ulica 30, 2250 Ptuj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran