Na vsebino
EN

018-168/2015 ELES d.o.o.

Številka: 018-168/2015-7
Datum sprejema: 1. 10. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup merilne opreme« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Elektronabava d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELES d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.10.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 28.04.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 2677/2015 in v Uradnem listu Evropske Unije dne 30.04.2015, pod številko objave 2015/S 084-150262. Naročnik je dne 24.07.2015 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 894/MM/49/2015, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Techaton d.o.o., Arkova ulica 41, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je bila (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša popolna ponudba izbranega ponudnika.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 07.08.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je naročnik zahteval od ponudnikov, da ponudijo produkt, ki ima za jalovo energijo razred točnosti 1. Pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je ugotovil, da te zahteve ni izpolnil. Izbrani ponudnik ponuja števec proizvajalca Cewe (kataloška številka 365215112), iz čigar kataloga je razvidno, da ima produkt za jalovo energijo zgolj razred točnosti 2 (Class 2 for reactive energy). Navedeno pomeni, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna. Ker naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni izločil, je ravnal v nasprotju s 83. in 84. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS), z neupoštevanjem postavljenih zahtev pa je ravnal tudi v nasprotju s tretjim odstavkom 74. člena ZJNVETPS. Naročnik je z navedenim vzpostavil tudi neenakopraven položaj med ponudniki, ter kršil načeli transparentnosti in zagotavljanja konkurence med ponudniki. Vlagatelj dalje navaja, da ima enako pomanjkljivost tudi drugo uvrščena ponudba, saj tudi ta ponudnik ponuja isti produkt proizvajalca Cewe, ki ne dosega sporne zahteve.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 17.08.2015, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Pojasnjuje, da ima ponujeni števec specificirano točnost delovnega števca (označba specifikacije 365215112) v vrednosti 0,2S. Iz tehnične dokumentacije števca (iz poglavja Accuracy) je razvidno, da je v primeru, ko znaša točnost delovnega števca 0,2S, razred točnosti jalovega števca en razred nižja, kar pomeni 0,5S. Iz navedena razloga ponujeni števec izpolnjuje zahtevo naročnika.

Naročnik je dne 26.08.2015 sprejel sklep št. 1996/896/mk, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Zatrjuje, da izbrana ponudba izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Navaja, da je bila v razpisni dokumentaciji zahtevana skladnost s standardom IEC 62053-22, ki določa posebne zahteve za opremo za merjenje električne energije s statičnimi števci delovne energije razreda 0,2S in 0,5S. Standard iz družine IEC 62053-24:2015 je bil sprejet šele aprila letos, vendar definira razred točnosti le za števce z direktno priključitvijo, za števce s priključitvijo preko merilnih transformatorjev (ki so predmet razpisa) pa definira le razrede točnosti 0,5S in 1S. Razlika med razredi točnosti 1 in 1S je v tem, da števec razreda točnosti 1S deluje z zagotovljeno točnostjo na večjem tokovnem področju, kar pomeni, da je števec razreda točnosti 1S še bolj točen kot števec z razredom točnosti 1. Razred točnosti 1 za števce z indirektno priključitvijo, ki se jih uporablja izključno v prenosnem omrežju, tako ne definira noben IEC standard. Ponujeni števci izbranega ponudnika imajo specificirano točnost delovnega števca 0,2S, razred točnosti jalovega števca pa je razred nižji, kar pomeni 0,5S. Ponujeni števci torej izpolnjujejo vse zahteve po točnosti merjenja jalove energije, kar je naročnik pred sprejemom izpodbijane odločitve tudi preveril, in sicer: 1.) Na internetni strani proizvajalca je objavljena tehnična dokumentacija ponujenega števca Cewe PrometerR - kataloška številka 365215112, ki v poglavju Specification/Accuracy navaja naslednji podatek: Class 0,2S and class 0,5S, Class 1 avaiable for CewePrometer, The Reactive Energy is always one class lower than the Active (Optionally it can be same as Active). Iz teh podatkov je razvidno, da je razred točnosti merjenja jalove energije (reactive energy) števca Cewe PrometerR en razred nižji kot je razred točnosti merjenja delovne energije (active energy). Ponujeni števec ima za področje delovne energije razred točnosti 0,2S, iz česar izhaja, da ima za področje jalove energije zagotovljen razred točnosti 0,5S. Navedeno pomeni, da števec celo presega postavljeno zahtevo. 2.) V Sloveniji področje razredov točnosti za jalovo energijo ureja Pravilnik o overitvah števcev električne energije (Uradni list RS, št. 18/2013 s spremembami), ki definira le razreda točnosti za jalovo energijo 2 in 3. Določene evropske države so svojo področno zakonodajo uredile tako, da imajo za jalovo energijo definiran tudi razred točnosti 1. Ponujeni števec Cewe PrometerR ima tako v certifikatu o odobritvi tipa za Švico potrjeno, da dosega razred točnosti 1. Certifikat o odobritvi CH-EC2-13594-00 je javno dostopen na internetu. 3.) V okviru naročnikovega podjetja deluje kontrolni laboratorij za precizijske števce električne energije. Laboratorij ima pridobljeno akreditacijo s strani Slovenske akreditacije z oznako K-078 in imenovanje s strani Urada RS za meroslovje za izvajanje prvih, rednih in izrednih overitev števcev. Da laboratorij lahko izvaja kontrole in overitve, uporablja opremo za kalibracijo števcev, ki ima zagotovljeno sledljivost do mednarodnih laboratorijev in zagotovljeno negotovost rezultatov za razred točnosti 0,02 za jalovo in delovno energijo. V laboratoriju so bile dne 08.07.2015 izvedene meritve točnosti merjenja jalove energije na števcu Cewe PrometerR (serijska številka CR098691), ki je enakega tipa kot ponujeni. Ugotovljeno je bilo, da števec izpolnjuje zahteve za razred točnosti 0,5S. Naročnik še ugotavlja, da je vlagatelj ponudil števce tipa ZMQ202, proizvajalca Landis + Gyr, ki imajo enak standard za razred točnosti, kot ga je ponudil izbrani ponudnik.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 14.09.2015, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vztraja pri vseh navedbah iz zahtevka za revizijo in navaja, da naročnikova argumentacija temelji na napačnih predpostavkah. Vlagatelj se ne strinja z naročnikom, da je bila v razpisni dokumentaciji zahtevana le skladnost s standardom IEC 62053-22. Naročnik je v povezavi z zahtevo, ki se nanaša na razreda točnosti za delovno in jalovo energijo, zahteval tudi, da mora imeti ponujeni števec odobritev merila s strani akreditirane Evropske institucije. Uporaba termina »razred točnosti« dejansko pomeni, da mora produkt izpolnjevati določene meroslovne zahteve, katerih namen je, da so pogreški v predpisanih mejah. Kot je navedeno na spletni strani Urada Republike Slovenije za meroslovje, se pri odobritvi tipa merila merilo pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo in predpisanimi standardi. Za pridobitev odobritve tipa merila mora torej števec izpolnjevati predpisane standarde. V konkretnem primeru je to standard EN 62053-24:2015, ki je bil v Evropi sprejet v letu 2014, v Sloveniji pa je bil objavljen dne 01.04.2015. Naročnik tako pri presoji ponudbe izbranega ponudnika ni upošteval lastne zahteve glede odobritve merila s strani Evropske institucije. Zato ne drži naročnikova navedba, da je v razpisni dokumentaciji zahteval le minimalen razred točnosti 1, ne pa skladnosti s standardom. Prav tako ne drži naročnikova ugotovitev, da števci izbranega ponudnika izpolnjujejo razred točnosti 1 (oziroma jih celo presegajo). Razreda točnosti ne more določiti proizvajalec ali naročnik, temveč je za navedeno pristojna pooblaščena institucija, ki to določi na osnovi tipskih testov, določenih z veljavnimi standardi. Edini zakonsko podprt standard, ki predpisuje zahteve za jalovo energijo razreda točnosti 1 ali boljše, je standard (SIST) EN 62053-24. Posledično mora imeti števec za izkazovanje zahtevanega razreda točnosti, odobritev tipa merila (s strani akreditirane Evropske institucije), ki navaja, da je pri testiranju točnosti merjenja jalove energije uporabljen navedeni standard. V konkretnem primeru izbrani ponudnik ni podal odobritve tipa merila, iz katerega bi bilo razvidno, da ima njegov produkt zahtevan razred točnosti 1 za jalovo energijo, prav tako tudi ni podal tipskega preizkusa po standardu (SIST) EN 62053-24, ki ureja ta del. Predloženi certifikat o odobritvi tipa merila CH-EC2-13594-00, izdan s strani švicarskega instituta, navedenega ne potrjuje, saj ne temelji na ustreznem (zahtevanem) standardu. Glede na datum certifikata (leto 2013), namreč ta certifikat ni upošteval standarda EN 62053-24. Vlagatelj dalje navaja, da W251.1 ni standard, temveč le priporočilo, ki se nanaša na delovno energijo. Pravno neupoštevno je tudi (naročnikovo) Poročilo o kalibraciji, z dne 08.07.2015. Kot namreč jasno izhaja iz spletne strani kontrolnega laboratorija naročnika in odločbe K-078, je navedeni laboratorij akreditiran zgolj za kontrolo in overitev števcev jalove energije razredov točnosti 2 in 3. Ker ni akreditiran za kontrolo števcev razreda točnosti 0,5S, posledično ne more podati veljavne ocene o razredu točnosti konkretnega števca. Vlagatelj še navaja, da ima števec, ki ga je ponudil sam (ZMQ, proizvajalca L+G), zahtevan Evropski certifikat, izdan s strani neodvisnega švicarskega akreditiranega laboratorija METAS št. 213-1356, v skladu s standardom IEC 62053-24. Iz certifikata je razvidno, da števec ZMQ ustreza razredu točnosti 0,5S za jalovo energijo ter s tem presega zahtevan razred točnosti 1.

Državna revizijska komisija je dne 21.09.2015 prejela naročnikov dopis, s katerim odgovarja na vlagateljeve navedbe. Zatrjuje, da standard IEC 62053-22 opredeljuje meroslovne zahteve le za razrede točnosti merjenja delovne energije, zato skladnost s standardom za merjenje jalove energije ni bila zahtevana. Izbrani ponudnik je izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije, kar je razvidno iz tehnične dokumentacije ponujenega števca, certifikata o odobritvi tipa merila CH-EC2-13594-00 ter iz izvedene kalibracije v laboratoriju naročnika. Ne držijo vlagateljeve trditve, da zahteva po odobritvi tipa merila s strani Evropske institucije implicitno pomeni, da naročnik zahteva tudi skladnost s standardom SIST EN 62053-24:2015. Urad RS za meroslovje na svoji spletni strani navaja le, da se pri odobritvi tipa merila le to pregleda in preizkusi v skladu z zakonodajo. Tudi Pravilnik o načinu ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skupnosti (Uradni list RS, št. 72/01 s spremembami) ne omenja preverjanja skladnosti s standardi. Naročnik dalje navaja, da Certifikat o odobritvi CH-EC2-13594-00 potrjuje razred točnosti 1 za merjenje jalove energije, in sicer na podlagi navodila »Weisungen über die Eichung von Messgerӓten für elektrische Energie und Leistung« z oznako W251.1, ki temelji na švicarskem zakonskem predpisu (pravilniku) »Messmittelverordnung« z oznako SR 941.210. Navodilo W251.1 v poglavju 2.3.3 opredeljuje zahteve za razred točnosti 1 za elektronske števce jalove energije. Naročnik pojasnjuje, da kontrola pomeni ugotavljanje skladnosti s predpisi, standardi, specifikacijami, kontrolnimi shemami ali pogodbami, kalibracija pa le nadzor nad pogreškom merilne naprave v naprej določenem merilnem območju delovanja oziroma uporabe opreme. Zatrjuje, da oprema njegovega kontrolnega laboratorija (že) zagotavlja ustrezno merilno negotovost za izvedeno kalibracijo in da je ta sledljiva do mednarodnih akreditiranih laboratorijev.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali sta ponudbi izbranega in drugo uvrščenega ponudnika primerni in (posledično) popolni v smislu 17. in 21. točke 2. člena ZJNVETPS. Vlagatelj očita naročniku, da sta obe ponudbi neprimerni (in nepopolni) iz razloga, ker ponujena števca nista izpolnila naročnikove zahteve iz 2. alineje prvega odstavka Tehničnih specifikacij (Osnovne lastnosti), v skladu s katero mora imeti precizijski števec električne energije za jalovo energijo razred točnosti 1.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb (v skladu z 82. členom tega zakona ter upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona) izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 21. točka 2. člena ZJNVETPS pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora pred izločitvijo ponudbe upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 82. člena ZJNVETPS. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 82. člena ZJNVETPS (ki se nanašajo na tiste dele ponudbene vsebine, v katere ni dovoljeno posegati) in četrtega odstavka 82. člena ZJNVETPS (ki se nanašajo na popravo očitnih računskih napak).

Predmet razpisanega javnega naročila nakup osemdesetih kosov precizijskih števcev električne energije. Naročnik je strokovne zahteve za razpisane števce navedel v Tehničnih specifikacijah, ki jih je razdelil na šest delov (1. Osnovne lastnosti, 2. Konfiguracija, 3. Komunikacijski vmesniki, 4. Zaslon, 5. Meroslovna ustreznost in 6. Dodatno), v sedmi del pa je vključil šolanje za uporabo in parametriranje števca, ki so ga morali ponudniki ponuditi za pet oseb naročnika.

Iz druge alineje prvega odstavka Tehničnih specifikacij (Osnovne lastnosti) izhaja naslednja zahteva:

»Razred točnosti 0,2S za delovno in 1 za jalovo energijo, skladno s standardi IEC 62053-22.«

Državna revizijska komisija je pregledala tudi vsa vprašanja potencialnih ponudnikov (in naročnikove odgovore nanje), ki so bila v zvezi s predmetnim javnim naročilom objavljena na Portalu javnih naročil, in ugotovila, da se nobeno izmed njih ne nanaša na citirano zahtevo. (na postavljene tehnične specifikacije se tudi sicer ne nanaša nobeno izmed postavljenih vprašanj).

Citirana zahteva se nanaša na tehnične specifikacije oziroma na kakovost blaga, ki ga je potrebno dobaviti v okviru predmetnega javnega naročila. V skladu z 41. členom ZJNVETPS morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki (drugi odstavek 41. člena ZJNVETPS). Naročnik mora tehnične specifikacije in ostale zahteve, povezane s predmetom in pripravo ponudbe ali izvedbo naročila, v razpisni dokumentaciji določiti na jasen, natančen in nedvoumen način, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je ponudil števec PrometerR (kataloška številka 365215112) proizvajalca Cewe. Vlagatelj zatrjuje, da naveden števec ne izpolnjuje zahtevanega razreda točnosti 1 za jalovo energijo. Navaja, da je potrebno v obravnavanem primeru (poleg citirane zahteve) upoštevati tudi naročnikovo zahtevo iz petega odstavka (sklopa) Tehničnih specifikacij (Meroslovna ustreznost), v skladu s katero »mora imeti ponujeni števec odobritev tipa merila s strani akreditirane Evropske institucije«. Ker se pri odobritvi tipa merila merilo pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo in predpisanimi standardi, mora števec izpolnjevati predpisane standarde - v konkretnem primeru je to tudi standard EN 62053-24:2015, ki je bil v Sloveniji objavljen dne 01.04.2015. Naročnik se z vlagateljem ne strinja in zatrjuje, da je v razpisni dokumentaciji zahteval le razred točnosti 0,2 za delovno in 1 za jalovo energijo, skladno s standardom IEC 62053-22. Pojasnjuje, da naveden standard opredeljuje meroslovne zahteve le za razrede točnosti merjenja delovne energije, zato skladnost s standardom za merjenje jalove energije v konkretnem primeru ni bila zahtevana.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da je v tehničnih specifikacijah izrecno zahtevana (le) skladnost s standardom IEC 62053-22. Ker naveden standard opredeljuje le meroslovne zahteve za razrede točnosti merjenja delovne energije (active energy), o čemer med vlagateljem in naročnikom ni spora, se zahtevana skladnost s standardom ne more nanašati tudi na razred točnosti jalove energije (reactive energy).

Celo v primeru, če bi bili vlagateljevi očitki, ki se nanašajo na prepletenost obeh citiranih zahtev iz razpisne dokumentacije, utemeljeni, Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ne bi mogla ugoditi. Tudi v tej (hipotetični) situaciji bi lahko namreč kvečjemu ugotovila, da je razpisna dokumentacija nejasna in nekonsistentna. V razpisni dokumentaciji je bila namreč izrecno zahtevana le skladnost s standardom IEC 62053-22, ta pa se nanaša zgolj na delovno energijo. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, naročnik po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati zahtevam iz razpisne dokumentacije ožje ali drugačne vsebine od tiste, ki iz njih ne izhajajo na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju s 14. členom ZJNVETPS in tudi kršitev prvega odstavka 76. člena ZJNVETPS. Ker je naročnik tisti, ki opredeli predmet in njegove tehnične specifikacije, nosi tudi odgovornost za njihovo skrbno in natančno pripravo. Če je zahteva zapisana tako, da dopušča več možnih razumnih razlag, je Državna revizijska komisija že večkrat navedla, da je v razmerju do ponudnika potrebno uporabiti razlago, ki gre v njegovo korist, oziroma zapisala, da nejasnih zahtev ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov. Navedeno velja še toliko bolj v primeru, kadar se nejasno določilo nanaša na predmet javnega naročila (na predmet javnega naročila se nanaša tudi skladnost s certifikatom), saj predstavlja predmet tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Ponudniki lahko namreč v določenih delih ponudbo tudi dopolnijo in spremenijo, vendar pa naročnik (med drugim) ne sme dopustiti dopolnitve ali spremembe tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (tretji odstavek 82. člena ZJNVETPS).

Iz v ponudbi predložene tehnične specifikacije je razvidno, da ima (s strani izbranega ponudnika) ponujeni števec specificirano točnost delovnega števca 0,2S ter da je v tem primeru točnost jalovega števca za en razred nižja (The Reactive Energy is always one class lower than the Active - optionally it can be same as Active). Ker ima ponujeni števec za področje delovne energije razred točnosti 0,2S, ima na področju jalove energije zagotovljen razred točnosti 0,5S. Razred točnosti 0,5S je zahtevnejši od (zahtevanega) razreda točnosti 1, o čemer se vlagatelj in naročnik prav tako strinjata (tudi vlagatelj navaja, da števec ZMQ, ki ga je ponudil sam, ustreza razredu točnosti 0,5S za jalovo energijo ter s tem presega zahtevan razred točnosti 1). Enak razred točnosti (0,5S za jalovo energijo) je razviden tudi iz kalibracije, ki jo je na enakem tipu števca opravil naročnik v svojem laboratoriju (Poročilo o kalibraciji, z dne 08.07.2015). Da ponujeni števec izbranega ponudnika ustreza sporni zahtevi pa izhaja tudi iz certifikata (Zulassunggszertifikat) CH-EC-2-13594-00, ki ga je izdal švicarski institut METAS (Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS) dne 04.02.2015 (naveden certifikat velja do 03.02.2023). Ker sta si vlagatelj in naročnik edina tudi v tem, da s strani izbranega ponudnika ponujen precizijski števec električne energije izpolnjuje zahtevo za razred točnosti 0,2S za delovno energijo, in je v tem delu skladen tudi s standardom IEC 62053-22, je ponudba izbranega ponudnika primerna in popolna.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v 5. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) ali (v kolikor je menil, da naročnikove zahteve niso določene v skladu s pravili javnega naročanja, oziroma da bi moral naročnik v spornem delu zahtevati skladnost s standardom SIST EN 62053-24) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Kljub temu torej, da je bil vlagatelj z naročnikovo razpisno dokumentacijo nedvomno seznanjen, pa zoper njo ni (pravočasno) ugovarjal, čeprav bi takrat še lahko vplival na njeno vsebino.

Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da sta ponudbi izbranega in drugouvrščenega ponudnika neprimerni in nepopolni. Ker vlagatelj (posledično) tudi ni dokazal, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil določila ZJNVETPS in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne .01.10.2015
predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- ELES, Hajdrihova 2, Ljubljana
- odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, Ljubljana
- Techaton d.o.o., Arkova ulica 41, Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran