Na vsebino
EN

018-175/2015 Občina Kočevje

Številka: 018-175/2015-5
Datum sprejema: 28. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI KOČEVJE V LETIH 2015 IN 2016«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj HREN INŽENIRING d.o.o., Malo Mlačevo 33, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 9. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI KOČEVJE V LETIH 2015 IN 2016«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 371-55/2015-2318-15, z dne 3. 8. 2015.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29. 6. 2015 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 1. 7. 2015, pod št. objave JN4383/2015.

Naročnik je dne 3. 8. 2015 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 371-55/2015-2318-15, s katerim je javno naročil oddal ponudniku LESDOG KOČEVJE d.o.o., Dolga vas, Cesta v Log 14, Kočevje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), po merilih ugodnejši ponudbi vlagatelja in ponudnika OBNOVA Kočevje d.o.o. pa izločil. Kot razlog za izločitev vlagateljeve ponudbe je naročnik navedel, da vlagatelj tudi po dveh pozivih ni predložil zahtevanih dokumentov, ki bi dokazovali ustreznost predložene reference pogoja iz razpisne dokumentacije – vlagatelj naj bi sicer predložil pogodbe z referenčnim naročnikom, prevzemni zapisnik in naročilnico, ne pa tudi specifikacije izvedenih del, iz katere bi bila šele razvidna vrednost izvedenih del na gozdnih cestah. Naročnik še dodaja, da se referenčni naročnik na pozive strokovne komisije ne odziva. Vlagatelj je odločitev naročnika prejel dne 11. 8. 2015.

Vlagatelj je dne 18. 8. 2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve naročnika. Navaja, da je naročniku v odgovoru na prvi zahtevek za dopolnitev ponudbe posredoval kopije pogodb in račune za opravljene storitve. Naročnik bi moral upoštevati dejstvo, da je zahtevke in pozive pošiljal v času vrhunca poletne dopustniške sezone, zato obstaja velika verjetnost, da je bil referenčni naročnik odsoten zaradi dopusta. Vlagatelj umika svoje predhodne navedbe o tem, da k računom ni priložil specifikacije izvedenih del zaradi izrecne zahteve referenčnega naročnika, ter prilaga izdane račune s specifikacijami. Pojasnjuje, da je naročniku posredoval zahtevano dokumentacijo, skupaj s pojasnilom, da del na gozdnih vlakah ni opravil, saj se referenčni naročnik za to ni odločil, kljub temu, da so bile te storitve v ponudbi ovrednotene. Naročnik bi moral postaviti nov rok za dopolnitev, saj je bil obveščen o vlagateljevi trenutni nezmožnosti posredovanja kopij oz. skeniranih dokumentov.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 28. 8. 2015, pri čemer je priglasil tudi povračilo stroškov odvetniškega zastopanja, nastalih s predmetno izjasnitvijo. Meni, da vlagatelj kljub pozivu naročnika ni v postavljenem roku predložil dokumentov, ki bi jasno izkazovali njegovo tehnično sposobnost glede vrste (gozdne ceste) in vrednosti del (3 x 150.000,00 EUR brez DDV). Naročnik je pravilno ocenil, da naknadno predložene pogodbe niso skladne z vlagateljevimi podatki iz ponudbe, saj se referenca nanaša tudi na dela na gozdnih vlakah, zato preveritev ustreznosti reference brez dodatnih pojasnil ni mogoča. Vlagatelj kljub dvema pozivoma ni izkazal oziroma pojasnil pravilnosti in ustreznosti svojih referenc. V zahtevku za revizijo priložene specifikacije del so neupoštevna revizijska novota, saj so predložene prepozno. Izbrani ponudnik je tudi prepričan, da so vse tri reference vlagatelja lažne oz. potvorjene za potrebe zadevnega naročila – niti vlagatelj niti referenčni naročnik nista nikoli izvajala nikakršnih del na gozdnih cestah v okraju Kaposvar. S tem v zvezi izbrani ponudnik predlaga Državni revizijski komisiji uvedbo prekrškovnega postopka zoper vlagatelja zaradi neresničnih izjav in dokazil.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom z dne 1. 9. 2015 zavrnil kot neutemeljen. Pojasnjuje, da je že iz naziva referenčnega projekta razvidno, da je projekt obsegal tako vzdrževanje gozdnih cest kot tudi vlak v kraju Kaposvar (Madžarska), zato je strokovna komisija v fazi ocenjevanja odločila, da pri referenčnem naročniku preveri resničnost navedb ter iz pogodb in računov ugotovi višino izvedenih del na gozdnih cestah ter višino izvedenih del na gozdnih vlakah. Pri tem od referenčnega naročnika ni prejela nikakršnega odgovora, iz pogodb, ki jih je na poziv posredoval vlagatelj, pa ni mogoče določiti višine del, ki se nanaša na vzdrževalna dela na gozdnih cestah v celotni vrednosti izvedenih vzdrževalnih del – v kolikor je namreč vlagatelj skladno s sklenjeno pogodbo izvajal vzdrževalna dela tudi na gozdnih poteh in vlakah, referenčno potrdilo ne bi bilo ustrezno, saj ni razvidno, kakšna je vrednost izvedenih del za vzdrževanje gozdnih cest. Vlagatelj je (telefonsko in po elektronski pošti) zgolj navedel, da je za svojega naročnika v ponudbi za izvedbo del sicer ovrednotil tudi izvedbo del na gozdnih vlakah, vendar del na gozdnih vlakah ni opravil, ker se naročnik za to ni odločil, ni pa posredoval ustreznih dokazil oz. dokumentacije. Naročnik še navaja, da vlagatelj ni v nobeni točki na naročnika naslovil zahteve za podaljšanje roka za predložitev dopolnitve oz. pojasnil. Vlagatelj je odločitev naročnika prejel dne 2. 9. 2015.

Naročnik je z vlogo z dne 1. 9. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se do navedb naročnika ni opredelil.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom obstaja spor o tem, ali je naročnik ravnal skladno z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ko je po dodatnem preverjanju vsebine vlagateljeve ponudbe to zaradi neustreznih referenc kot nepravilno in posledično nepopolno izločil iz postopka oddaje konkretnega javnega naročila.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona ter upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Naročnik mora pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati in dopolnjevati) in četrtega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak). Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz tega zakona dopolni ali spremeni. Nepravilna je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). V skladu z drugim odstavkom 45. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov v razpisni dokumentaciji zahteva, da izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti med drugim tudi s predložitvijo seznama gradenj v zadnjih petih letih oz. s predložitvijo seznama najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj s potrdili referenčnih naročnikov o dobro opravljenem delu za najpomembnejše referenčne posle (1. in 2. alineja točke a) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

Naročnik je kot referenčni pogoj v poglavju »XIX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK« Povabila k oddaji ponudbe, pod razdelkom »TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST – OBVEZNI POGOJ«, določil, »da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri (3) projekte vzdrževanja gozdnih cest v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV vsak.« Kot dokazilo so morali ponudniki predložiti Obrazec 3.7 »Reference ponudnikov« in Obrazec 3.8 »Referenčna potrdila za ponudnika«.

Zatem je naročnik na Portalu javnih naročil na predlog enega od gospodarskih subjektov po znižanju višine referenc na »za slovenske razmere razumno vrednost« dne 10. 7. 2015 odgovoril:
»Naročnik spreminja obvezni pogoj glede tehnične in kadrovske sposobnosti pod zaporedno številko 9 poglavja XIX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK.
Pogoj pod zaporedno število 9 se tako glasi: »da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri (3) projekte vzdrževanja gozdnih cest v vrednosti najmanj 130.000,00 EUR brez DDV vsak.«
Popravljena stran razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani: http://www.kocevje.si/za-obcane-javna-narocila«
Navedeni odgovor se skladno z drugim odstavkom 74. člena ZJN-2 šteje kot del razpisne dokumentacije.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je vlagatelj v Obrazcu 3.7 navedel tri reference za »VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST KAPOSVAR« v obdobjih 04/2011–12/2011, 03/2012–11/2012 in 03/2013–10/2013 za naročnika »HUNGARIAN CONTEX Kft., PECS, MADŽARSKA«. Na vseh treh ustrezajočih referenčnih potrdilih pa je bilo kot naziv projekta navedeno »Vzdrževanje gozdnih cest in vlak v kraju Kaposvár«, pri čemer so se posamezna referenčna potrdila nanašala na opredeljene pogodbe in vrednosti projektov 139.556,62 EUR brez DDV, 153.381,17 EUR brez DDV in 148.202,00 EUR brez DDV.

Ob tem se je mogoče strinjati z naročnikom v tem, da v vlagateljevi ponudbi obstaja nejasnost o tem, ali se referenčne vrednosti nanašajo le na vzdrževanje gozdnih cest ali tudi na vzdrževanje gozdnih vlak, oziroma, v kolikšnem deležu se referenčne vrednosti nanašajo le na vzdrževanje gozdnih cest in če ta delež predstavlja zadostno vrednost glede na pogoj iz razpisne dokumentacije. Upoštevaje navedeno je naročnik poizkušal navedene nejasnosti preveriti pri referenčnem naročniku (po elektronski pošti v madžarščini z dne 21. 7. 2015), vendar odgovora do izdaje odločitve o oddaji naročila nesporno ni dobil. Zatem je naročnik od vlagatelja dne 23. 7. 2015 pisno pozval na predložitev vseh treh pogodb, skupaj s situacijami oz. računi, ki so bili podlaga za plačilo. Vlagatelj je v zahtevanem roku predložil pogodbe, naročilnice, prevzemne zapisnike in račune brez specifikacije, pri čemer je navedel, da specifikacije niso priložene zaradi izrecne zahteve referenčnega naročnika. Naročnik je zato vlagatelja dne 29. 7. 2015 ponovno pozval na predložitev dokumenta, iz katerega bo razvidna vrednost izvedenih del za vzdrževalna dela na gozdnih cestah (torej brez gozdnih poti in vlak). Vlagatelj v odgovoru ustreznega dokumenta ni predložil, pač pa je zgolj pojasnil, da so bila dela, ki so bila predmet pogodbe, izvedena le na gozdnih cestah in poteh, ne pa tudi na gozdnih vlakah, ker se investitor za to ni odločil – to naj bi naročnik lahko preveril pri kontaktni osebi referenčnega naročnika, ki pa se, kot že navedeno, na že predhodno poslani poziv naročnika do sprejema odločitve o oddaji naročila ni odzvala. Pritrditi je potrebno naročniku v tem, da vlagatelj na naročnika ni naslovil prošnje za podaljšanje roka za predložitev pojasnil oz. zahtevanih dokumentov, iz same vsebine komunikacije (po elektronski pošti in telefonskega razgovora, kot izhaja iz uradnega zaznamka naročnika) pa je razvidno, da se vlagatelj sklicuje le na dokumente, ki so že pri naročniku, naročnika pa napotuje na preverbo informacij pri referenčnem naročniku.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ocenjuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitev javno-naročniške zakonodaje ali razpisne dokumentacije v zvezi s preverjanjem navedb iz vlagateljeve ponudbe (ki ga je mogoče opredeliti kot preverjanje ponudb skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2) in pri presoji, da predložene reference ne izpolnjujejo pogoja iz razpisne dokumentacije, saj tudi po več pozivih referenčnemu naročniku in vlagatelju ni mogel preveriti in nedvoumno ugotoviti, ali so predložene reference vrednostno ustrezne, oziroma, ali se celoti ali le deloma nanašajo na predmet javnega naročila in vrsto del, kot je bila v razpisni dokumentaciji opredeljena za ustreznost reference.

Vendar pa Državna revizijska komisija v zvezi s procesnim ravnanjem naročnika ugotavlja, da le-ta pred sprejemom odločitve iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2 ni upošteval določbe 78. člena ZJN-2, ki ureja dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe. Ponudba vlagatelja je namreč zaradi predložitve neustreznih referenčnih potrdil zgolj formalno nepopolna. Ker v konkretnem primeru pomanjkljivosti ponudbe ni mogoče označiti kot nebistvene (druga poved 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in ker naročnik dejstva, ali vlagatelj razpolaga z drugimi ustreznimi referencami, ne more preveriti sam, bi moral vlagatelja pozvati, da svojo ponudbo v ustreznem roku dopolni. Ponudba je namreč nepopolna v delu predložitve ustreznih referenčnih potrdil (izkaza ustreznih referenc), z dopolnitvijo katerega vlagatelj ne bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, ali tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja (tretji odstavek 78. člena ZJN-2). Šele, če vlagatelj ponudbe ne bi ustrezno dopolnil ali pa tega ne bi storil pravočasno, bi moral naročnik tako ponudbo izločiti iz postopka.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 18. 8. 2015 ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila »VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST V OBČINI KOČEVJE V LETIH 2015 IN 2016«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 371-55/2015-2318-15, z dne 3. 8. 2015.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Ker vlagatelj ni zahteval povračila stroškov, slednji tudi niso bili predmet odločanja Državne revizijske komisije.

Navedbe izbranega ponudnika o tem, da naj bi vlagatelj podal neresnične izjave in dokazila, bo Državna revizijska komisija obravnavala v okviru pristojnosti, ki jih ima kot prekrškovni organ po 108. členu ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Državna revizijska komisija je zahtevo zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da stroški izbranega ponudnika niso potrebni (osmi in četrti odstavek 70. člena ZPVPJN, pa tudi prvi odstavek 155. člena Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem., v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 28. 9. 2015
Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- HREN INŽENIRING d.o.o., Malo Mlačevo 33, 1290 Grosuplje
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje
- LESDOG KOČEVJE d.o.o., Dolga vas, Cesta v Log 14, 1330 Kočevje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran