Na vsebino
EN

018-172/2015 Občina Radenci

Številka: 018-172/2015-6
Datum sprejema: 28. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »SANACIJA PLAZU NA JAVNI POTI 844371 RADENSKI VRH – LAPONSKA GRABA – 2. FAZA«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe H. S. NIZKE GRADNJE, d.o.o., Meljski dol 55, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.9.2015

odločila:

Zahtevek za revizijo, vložen dne 13.8.2015, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 3.7.2015 na Portalu javnih naročil pod številko objave NMV4044/2015 objavil obvestilo o javnem naročilu »Sanacija plazu na javni poti 844371 Radenski Vrh – Laponska graba – 2. faza«. Javno naročilo je naročnik po postopku oddaje naročila male vrednosti na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. 430-0003/2015 z dne 3.8.2015, oddal izbranemu ponudniku, družbi GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila je vlagatelj dne 13.8.2015 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev razpisne dokumentacije oziroma postopka oddaje javnega naročila v celoti.

V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da je dne 6.8.2015 prejel naročnikovo odločitev o oddaji naročila, pri čemer mu je naročnik vpogled v dokumentacijo javnega naročila omogočil šele dne 12.8.2015. Vlagatelj se je zato z očitanimi kršitvami postopka lahko seznanil šele po poteku roka za prejem vprašanj ponudnikov, ki se je iztekel dne 8.7.2015 ob 15. uri. Tako vlagatelj brez svoje krivde naročniku preko Portala javnih naročil ni mogel več postavljati vprašanj niti ga opozarjati na nepravilnosti. Vlagatelj nadalje zatrjuje nejasnosti razpisne dokumentacije v zvezi z zahtevanimi referencami ponudnikov. Pri medsebojni primerjavi predloženih referenc vseh ponudnikov se po oceni vlagatelja izkaže, da je vlagatelj vsekakor primernejši za izvedbo konkretnega naročila od izbranega ponudnika. Ta je v obravnavanem postopku oddaje naročila resda oddal ponudbo po najnižji ceni, vendar je upoštevaje predložene reference vlagatelj edini, ki lahko izpolni predmet konkretnega naročila. Iz referenc ponudnikov je namreč razvidno, da je zgolj vlagatelj doslej že izvajal sanacije plazu, medtem ko izbrani ponudnik tega s predloženimi referencami ni izkazal. Iz referenčne izjave Občine Puconci tako izhaja, da je izbrani ponudnik izvedel dela sanacije plazišča na JP 833170 v Bodoncih. Pri tem vlagatelj opozarja, da se pri sanaciji plazišča ne uporabljajo enaki geo- in hidrotehnični ukrepi kot pri sanaciji že sproženega plazu. Ta navadno pušča katastrofalne posledice za okolje, ki terjajo zahtevnejše ukrepe, večjo zmogljivost strojev ter delovne opreme, kakor tudi več znanja in izkušenj na tem področju. Referenčna izjava Občine Lendava pa izkazuje le, da je izbrani ponudnik izvedel dela sanacije brežine na cesti proti Sv. Trojici, kar pa ni povezano z izkušnjami pri sanaciji plazov. Vlagatelj iz previdnosti predlaga pribavo in vpogled v celotno dokumentacijo omenjenih postopkov oddaje javnih naročil, ki ju je kot referenčna posla navedel izbrani ponudnik. Po mnenju vlagatelja je razpisna dokumentacija pripravljena z namenom oddaje naročila izbranemu ponudniku, saj so tako pogoji kot tudi merila in reference prilagojeni slednjemu. Glede na navedeno je vlagatelj prepričan, da je naročnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila kršil temeljna načela javnega naročanja, zlasti načelo zagotavljanja konkurenčnosti med ponudniki, načelo sorazmernosti, enakopravne obravnave ponudnikov ter transparentnosti javnega naročanja.

V skladu z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN se je izbrani ponudnik v vlogi z dne 18.8.2015 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in jih kot neutemeljene zavrnil.

Izjasnitvene navedbe izbranega ponudnika je pri odločanju upošteval tudi naročnik, ki je zahtevek za revizijo s sklepom, št. 430-0003/2015-34 z dne 28.8.2015, zavrnil kot neutemeljen. Naročnik uvodoma ugotavlja, da procesne predpostavke za vsebinsko obravnavanje zahtevka za revizijo niso podane, saj vlagatelj aktivne legitimacije v predrevizijskem in revizijskem postopku v obravnavani zadevi nima. V zahtevku za revizijo, vloženem zoper odločitev o oddaji naročila, namreč vlagatelj navaja kršitve naročnika, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo. Vendar vlagatelj preko Portala javnih naročil naročnika ni opozoril na očitane kršitve, poleg tega vlagatelju zaradi kršitev, ki jih v zahtevku za revizijo očita naročniku, ne more nastati škoda, zaradi česar vlagateljeva aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku na podlagi 14. v povezavi s 5. členom ZPVPJN v obravnavani zadevi ni podana. Naročnik se v nadaljevanju iz previdnosti vsebinsko opredeljuje do zahtevka za revizijo, ki ga v celoti zavrne kot neutemeljenega. Navaja, da v postopku oddaje konkretnega javnega naročila ni kršil temeljnih načel javnega naročanja. Na podlagi merila najnižje cene je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o.. Izbrani ponudnik je predložil referenčno listo z navedbo dveh različnih naročnikov, Občine Puconci in Občine Lendava, za kateri je v zadnjih petih letih pred objavo naročila izvajal istovrstna dela v skupni vrednosti, višji od 100.000,00 EUR z vključenim DDV. Pravilnost ter istovrstnost predloženih referenc sta potrdili obe občini, zato po oceni naročnika ni razloga, da bi izbranega ponudnika izločil iz postopka. Razpisna dokumentacija je po mnenju naročnika jasna in ni spisana v korist izbranega ponudnika. V kolikor bi naročnik razpisne pogoje želel prilagoditi izbranemu ponudniku, bi to storil že v okviru postopka za oddajo naročila »Sanacija plazu na JP 844371 Radenci Laponska graba«, katerega razpisna dokumentacija je bila po vsebini identična tej v obravnavanem postopku javnega naročanja, pri čemer je bil kot najugodnejši ponudnik izbran prav vlagatelj. V nadaljevanju naročnik obravnava preostale navedbe vlagatelja in jih vse zavrne kot neutemeljene.

Pred meritorno obravnavo konkretne zadeve je Državna revizijska komisija v skladu z 31. členom ZPVPJN po uradni dolžnosti opravila predhodni preizkus zahtevka za revizijo in ugotovila, da so procesne predpostavke za vsebinsko odločanje izpolnjene.

Ob tem Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik pri odločanju v predrevizijskem postopku napačno ocenil, da je obravnavani zahtevek za revizijo vložen zoper razpisno dokumentacijo, in je posledično zmotno štel, da aktivna legitimacija vlagatelja ni podana. Za ugotavljanje namena vlagatelja pri uveljavljanju pravnega varstva namreč sama ubeseditev vlagateljevega predloga odločitve (ki niti za naročnika niti za Državno revizijsko komisijo ni zavezujoč) ni odločilnega pomena. Bistvena za presojo namena vlagatelja je v prvi vrsti vsebina vlagateljevih navedb, iz katere pa v obravnavani zadevi izhaja, da se osrednji spor med vlagateljem in naročnikom nanaša na vprašanje referenc. Večina trditev kot tudi dokaznih predlogov vlagatelja je tako usmerjena na eni strani v izpodbijanje predloženih referenc izbranega ponudnika in na drugi strani v utemeljevanje večje mere ustreznosti oziroma primernosti predloženih referenc vlagatelja v primerjavi s tistimi izbranega ponudnika. V kolikor bi vlagatelj (ki je v postopku oddaje javnega naročila oddal pravočasno ponudbo in s tem izkazal interes za dodelitev naročila) v postopku pravnega varstva s svojimi navedbami o kršitvah naročnika uspel, bi temu sledila razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, s čimer bi se odprla možnost za dodelitev naročila vlagatelju (po razvrstitvi ponudb glede na merilo najnižje cene uvrščenemu na drugo mesto). Upoštevaje navedeno je na eni strani mogoče zaključiti, da je ali bi lahko vlagatelju z domnevno kršitvijo naročnika nastala škoda, ter na drugi strani skleniti, da je torej zahtevek za revizijo vložen zoper odločitev o oddaji naročila. Za takšen zahtevek pa je nedvomno podana aktivna legitimacija vlagatelja, česar dejstvo, da vlagatelj v zahtevku za revizijo poleg odločitve o oddaji naročila resda napada tudi razpisno dokumentacijo (tega sicer v tej fazi postopka, kot bo podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju, ne more več storiti in zato v tem delu s svojim zahtevkom ne more uspeti), v ničemer ne more spremeniti. Vlagatelj namreč prvenstveno izpodbija odločitev o oddaji naročila, aktivne legitimacije za takšen zahtevek pa mu s sklicevanjem na omenjene, sicer prepozne in neupoštevne trditve, ni mogoče odvzeti. Poleg tega je ugotoviti, da je bil zahtevek za revizijo pri naročniku vložen peti delovni dan (dne 13.8.2015) po vročitvi Odločitve o oddaji naročila, št. 430-0003/2015-34 z dne 28.8.2015 (ta je bila vlagatelju vročena dne 6.8.2015), kar le še dodatno potrjuje vlagateljev namen vložiti pravno sredstvo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila in hkrati skladno s šestim odstavkom 25. člena ZPVPJN pomeni pravočasno vložitev zahtevka za revizijo. Ker slednji vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in je vlagatelj plačal tudi ustrezno takso, so procesne predpostavke zahtevka za revizijo skladno z 31. členom ZPVPJN izpolnjene. Državna revizijska komisija je zato dokazni predlog vlagatelja z uradnimi poizvedbami glede vročanja odločitve o oddaji naročila kot nepotreben zavrnila, prav tako je kot nesubstanciran zavrnila dokazni predlog z zaslišanjem zakonite zastopnice vlagatelja, zahtevek za revizijo pa v nadaljevanju meritorno obravnavala.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V obravnavani zadevi je bil osrednji spor med vlagateljem in naročnikom povezan z vprašanjem referenc, predloženih v ponudbi izbranega ponudnika.

Reference so po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njimi dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila. Razumljivo je, da se morajo referenčna dela nanašati na istovrstna oziroma primerljiva opravila, kot se pričakujejo od izvajalca, saj je le tako mogoče ugotavljati, ali bo izvajalec tudi razpisana dela izvedel uspešno. Na kakšen način in v kolikšnem obsegu mora ponudnik izkazovati istovrstnost del, je v vsakem posameznem primeru odvisno od naročnika in konkretne opredelitve zahteve v razpisni dokumentaciji, pri kateri naročnik upošteva zlasti specifičnost predmeta javnega naročila in morebitne posebne zahteve v zvezi z njegovo izvedbo, kadar je to potrebno.

Upoštevaje navedeno je naročnik v postopku oddaje konkretnega naročila v razpisni dokumentaciji pod točko 4.6.1. (v povezavi s spremembo le-te, objavljeno dne 8.7.2015 na Portalu javnih naročil kot odgovor naročnika na vprašanje ponudnika) zahteval predložitev referenčne liste posameznega ponudnika z navedbo vsaj dveh različnih naročnikov, za katera je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo naročila izvajal istovrstna dela v skupni vrednosti vsaj 100.000,00 EUR z vključenim DDV. Naročnik je pri tem določil, da bo upošteval izključno primerljiva zaključena dela po pogodbi, predvsem izdelavo globinske drenaže oziroma sanacije plazov.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je slednji predložil potrjeno referenčno listo dveh referenčnih poslov v skupni vrednosti 130.028,89 EUR, opravljenih za dva različna referenčna naročnika (Priloga št. D/6). Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, je z izpolnjeno referenčno izjavo (Priloga št. D/7) potrdila, da je izbrani ponudnik v oktobru 2010 zanjo izvedel sanacijo plazišča na JP 833170 v Bodoncih v vrednosti 54.328,68 EUR z DDV. Prav tako je Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava, z izpolnjeno referenčno izjavo (Priloga št. D/7) potrdila, da je izbrani ponudnik v času od februarja do marca 2015 zanjo izvedel sanacijo brežine na cesti proti Sv. Trojici v vrednosti 75.700,21 EUR DDV.

Na podlagi primerjave referenčnih del s predmetom konkretnega javnega naročila Državna revizijska komisija zaključuje, da je zahteva po istovrstnosti referenčnih poslov v obravnavani zadevi izpolnjena. Predmet in s tem bistveno vsebino konkretnega naročila predstavlja sanacija plazu na javni poti 844371 Radenski Vrh – Laponska graba – 2. faza, ki je vsebinsko primerljiva in potemtakem istovrstna poslom, ki so v obravnavani zadevi navedeni kot referenčni. Ocene o izpolnjeni zahtevi glede istovrstnosti referenc zato ne more omajati vlagateljeva navedba, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, ali je ta (poleg omenjenih) izvajal (tudi) dela na globinskih drenažah. Iz vsebine določila 4.6.1. razpisne dokumentacije je namreč razbrati, da je bila omenjena zahteva določena zgolj primeroma, kot pojasnilo za boljšo predstavo ponudnikom, kakšen je nabor oziroma vrsta del, ki jih bo naročnik upošteval kot referenčna, zato za presojo o istovrstnosti referenc ne more biti odločilna. Na oceno o istovrstnosti predloženih referenc izbranega ponudnika prav tako ne more vplivati pavšalna in z ustreznimi dokazi nepodprta trditev vlagatelja, da se pri sanaciji plazišča, ki ga je kot referenčni posel navedel izbrani ponudnik, ne uporabljajo isti geo- in hidrotehnični ukrepi, kot pri sanaciji sproženega plazu. Dalje naročnik ni konkretno pojasnil, zakaj šteje, da dela sanacije brežine na cesti proti Sv. Trojici niso povezana in zato ne primerljiva oziroma istovrstna sanaciji plazov. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ni mogla slediti navedbam vlagatelja, da so pri sanaciji tako brežine ceste kot plazišča potrebni drugačni ukrepi kakor pri sanaciji sproženega plazu, ki po zatrjevanju vlagatelja terja tudi večjo zmogljivost strojev, delovne opreme ter več znanja in izkušenj na tem področju. Navedbe, s katerimi je vlagatelj po vsebini smiselno izpodbijal istovrstnost predloženih referenc izbranega ponudnika, je bilo zaradi nezadostne trditvene podlage potrebno šteti za neutemeljene.

Zahtevane reference je izbrani ponudnik (ob upoštevanju, da se konkretno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti) v skladu z drugim odstavkom 95a. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) izkazal s potrjenimi referenčnimi izjavami. Ker so bile reference izbranega ponudnika izkazane, je Državna revizijska komisija kot nepotreben zavrnila dokazni predlog vlagatelja s pribavo ter vpogledom v dokumentacijo postopkov oddaje javnih naročil (naročnikov Občine Puconci in Občine Lendava), ki ju je kot referenčna posla navedel izbrani ponudnik.

Na temelju izkazanih referenc izbranega ponudnika in ob sočasnem umanjkanju ustrezne trditvene podlage je bilo nadalje kot neutemeljeno potrebno zavrniti zatrjevanje vlagatelja o tem, da izbrani ponudnik (v primerjavi z vlagateljem) ne premore (enake) količine znanja, izkušenj ter delovne opreme, potrebnih za uspešno izvedbo konkretnega naročila.

Ob tem Državna revizijska komisija pripominja, da trditve vlagatelja, ki se nanašajo na primerjavo predloženih referenc na eni strani vlagatelja in na drugi izbranega ponudnika, za presojo (ne)utemeljenosti obravnavanega zahtevka za revizijo ne morejo biti relevantne. Konkretno javno naročilo se namreč oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti (95a. do 95č. člen ZJN-2), zaradi česar naročnik popolnosti vlagateljeve ponudbe, glede na merilo najnižje cene uvrščene na drugo mesto, vključno s predloženimi referencami vlagatelja, sploh še ni preverjal. Dokaz s postavitvijo izvedencev gradbene ter geološke stroke, ki ju vlagatelj predlaga za dokazovanje resničnosti trditev o tem, da je glede na razpisno dokumentacijo ter predložene reference primernejši oziroma edini primeren ponudnik za izvedbo javnega naročila, je Državna revizijska komisija posledično kot nepotreben zavrnila.

Prav tako je bilo ob umanjkanju ustrezne trditvene podlage kot tudi dokaznih predlogov potrebno zavrniti trditve vlagatelja o kršitvi temeljnih načel javnega naročanja, ki naj bi jih zagrešil naročnik, zlasti načela zagotavljanja konkurenčnosti med ponudniki, sorazmernosti, enakopravne obravnave ponudnikov ter transparentnosti javnega naročanja.

Nadalje so bile prepozne in zato neupoštevne tiste navedbe, ki se v zahtevku za revizijo nanašajo na razpisno dokumentacijo. Vlagatelj namreč sam priznava, da je objavo konkretnega javnega naročila zasledil dne 5.7.2015, tj. pred iztekom roka za oddajo vprašanj ponudnikov (dne 8.7.2015), kot tudi pred iztekom roka za predložitev ponudb (dne 10.7.2015). Glede na navedeno se je vlagatelj nesporno imel možnost seznaniti tako z razpisno dokumentacijo kakor tudi s spremembo le-te v fazi, ko rok za predložitev ponudb še ni potekel. Posledično vlagatelj v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN v fazi, ko izpodbija odločitev o oddaji naročila in se je rok za predložitev ponudb v obravnavani zadevi že iztekel, ne more več navajati kršitev, ki se nanašajo na zatrjevano vsebinsko neustreznost, nejasnost, pristranost in netransparentnost razpisne dokumentacije, saj mu je ta bila ali bi mu morala biti znana že pred potekom roka za predložitev ponudb.

Ker Državna revizijska komisija kršitev postopka javnega naročanja, ki jih je zatrjeval vlagatelj, ni ugotovila, je zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.V Ljubljani, dne 28.9.2015

predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
- H. S. NIZKE GRADNJE, d.o.o., Meljski dol 55, 2000 Maribor,
- GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o., Turjanci 26, 9252 Radenci,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve.Natisni stran