Na vsebino
EN

018-190/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-190/2015-7
Datum sprejema: 23. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in nadzora pri izvedbi projekta UKC Ljubljana – HB + DTS«, ki ga je vložil vlagatelj LOKAINŽENIRING, d. o. o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka (v nadaljevanju: vlagatelj), katerega zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana, glede postopka oddaje javnega naročila naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 9. 2015

odločila:

Vlagateljev »Predlog za izdajo sklepa da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila«, ki je del vlagateljevega Zahtevka za revizijo z dne 2. 9. 2015, vložen na podlagi 19. člena ZPVPJN, se zavrže.

Obrazložitev:Številka: 018-190/2015-7

Naročnik je v navezavi na postopek oddaje javnega naročila »Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in nadzora pri izvedbi projekta UKC Ljubljana – HB + DTS« (v nadaljevanju: javno naročilo) dne 21. 8. 2015 na Portal javnih naročil poslal prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (9. točka prvega odstavka 57. člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki je bilo istega dne na Portalu javnih naročil objavljeno s številko objave JN5760/2015 (v nadaljevanju: prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost).

Vlagatelj je zoper dejstvo, kot izhaja iz vsebine navedenega prostovoljnega obvestila za predhodno transparentnost, vložil Zahtevek za revizijo z dne 2. 9. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj »predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in odloči«, da se razveljavi celotno javno naročilo in prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, pa tudi, da »naročnik oziroma Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, predvsem pa zadrži sklenitev pogodbe za« zadevno javno naročilo. Vlagatelj obenem zahteva, da mu naročnik povrne stroške postopka.

Vlagatelj v »Predlog[u] za izdajo sklepa da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila«, ki je del zahtevka za revizijo (v nadaljevanju: predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila), poudarja, da je »oddaja javnega naročila "mimo določil ZJN-2" najhujša možna kršitev tako slovenskih kot tudi za Slovenijo obvezujočih evropskih predpisov s področja javnega naročanja in zagotavljanja konkurenčnosti, saj predstavlja "obid vseh predpisanih pogojev in jamstev, ki jih ti predpisi vsebujejo". Zaradi tako hude kršitve« pa je »neogibno potrebna izdaja sklepa o zadržanju vodenja oddaje predmetnega javnega naročila. Le tako je mogoče preprečiti nastanek nadaljnje "neodpravljive" grozeče škode. Oddaj javnega naročila bi tudi bistveno vplivala na učinkovitost pravnega varstva«.

Državna revizijska komisija je dne 14. 9. 2015 prejela naročnikovo vlogo številka 4300-42/2015/16, z dne 14. 9. 2015, poimenovano »Odstop predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in nadzora pri izvedbi projekta UKC Ljubljana – HB + DTS"« (v nadaljevanju: vloga z dne 14. 9. 2015), s katero je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev »Zahtevek za revizijo z dne 2. 9. 2015 s predlogom za zadržanje aktivnosti naročnika v postopku«. V omenjeni vlogi naročnik povzema ravnanja v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, pri tem pa dodaja, da »vlagatelj v zahtevku za revizijo ni navedel nobenih konkretiziranih razlogov oziroma utemeljitve za svoje stališče, da bi nadaljevanje postopka bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva«. Naročnik dodaja, da postopek oddaje zadevnega javnega naročila »ne pomeni oddaje naročila "mimo določil ZJN-2"«, prav tako pa »izpostavlja, da je predlog vlagatelja za zadržanje vseh aktivnosti v skladu z 19. členom ZPVPJN brezpredmeten, saj je naročnik zaradi nujnosti pričetka del po oddanem javnem naročilu skladno z možnostjo iz prve alineje prvega odstavka 79.a člena ZJN-2 z izbranim ponudnikom že sklenil pogodbo o izvedbi« zadevnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom z dne 16. 9. 2015 pozvala na odstop pogodbe o izvedbi zadevnega javnega naročila, dne 23. 9. 2015 pa ji je naročnik z dopisom z dne 22. 9. 2015 (v nadaljevanju: dopis z dne 22. 9. 2015) omenjeno pogodbo tudi odstopil.

Po proučitvi vsebine predloga za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija (ob upoštevanju dokumentacije, ki ji jo je odstopil naročnik) iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 19. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če:
- zaradi vloženega zahtevka za revizijo naročnik ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja ZPVPJN, pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javno naročanje, ali
- zaradi vloženega zahtevka za revizijo naročnik ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega ali četrtega poglavja ZPVPJN, pod pogojem, da Državna revizijska komisija izda sklep iz četrte alineje prvega odstavka 20. člena ZPVPJN, ali
- se zahtevek za revizijo vloži v postopku oddaje posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu
(prvi odstavek 17. člena ZPVPJN).

Vlagatelj lahko ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (prva poved prvega odstavka 19. člena ZPVPJN), naročnik pa mora v treh delovnih dneh od prejema omenjenega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (o čemer sprejme sklep in nemudoma obvesti vse ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo) bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (pravno relevantni del drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je na Portalu javnih naročil (datum objave 21. 8. 2015, številka objave JN5760/2015) objavljeno prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, iz katerega med drugim
- v točki IV.1 »VRSTA POSTOPKA« izhaja podatek »Postopek s pogajanji brez predhodne objave«, »Utemeljitev izbire postopka: glej Prilogo D«;
- v točki V.3 »IME IN NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA, KI MU JE BILO NAROČILO ODDANO:« izhaja podatek »PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, SI-5000 Nova Gorica«;
- v »PRILOG D1 – SPLOŠNA JAVNA NAROČILA« izhaja »[u]temeljitev postopka s pogajanji brez predhodne objave oziroma oddaje naročila brez predhodne objave obvestila o naročilu«.

V posledici predstavljenih dejstev in ob upoštevanju vsebine vloge z dne 14. 9. 2015 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v konkretnem primeru naročnik uporabil postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 3. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2, po katerem se postopek s pogajanji brez predhodne objave lahko uporabi »samo če je to nujno potrebno, kadar je iz razlogov, ki jih ni bilo mogoče predvideti in jih v nobenem primeru ni mogoče pripisati naročnikovemu ravnanju, javno naročilo neizogibno potrebno oddati in ni mogoče spoštovati niti skrajšanih rokov, ki so predpisani za odprti postopek ali postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali postopek s pogajanji po predhodni objavi«.

Skladno s prvim odstavkom 79.a člena ZJN-2 mora naročnik po sprejemu odločitve iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2 (odločitve o oddaji naročila) upoštevati obdobje mirovanja, razen če izvaja postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 3. ali 5. točke prvega odstavka 29. člena ZJN-2 ali je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo.

V posledici predstavljenih dejstev, ob upoštevanju vsebine vloge z dne 14. 9. 2015 in ob upoštevanju dopisa z dne 22. 9. 2015 (s prilogo) Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da je naročnik zadevno javno naročilo že oddal ponudniku »PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, SI-5000 Nova Gorica«. Iz priloge dopisa z dne 22. 9. 2015 tako izhaja, da je bila Pogodba številka C2711-15-356436 sklenjena dne 21. 8. 2015.

Državna revizijska komisija kot pomembne (in obenem ključne) okoliščine postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v navezavi na vprašanje, ali te bistveno vplivajo na učinkovitost pravnega varstva) ocenjuje okoliščine, da je v postopku oddaje tega javnega naročila naročnik že sprejel odločitev o oddaji naročila (prvi odstavek 79. člena ZJN-2), o svoji odločitvi pisno (vsaj na Portalu javnih naročil) obvestil ponudnika (primerjaj drugi odstavek 79. člena ZJN-2), javno naročilo že oddal ponudniku »PROJEKT d.d. NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, SI-5000 Nova Gorica« in z njim že sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (14. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Ker je postopek oddaje zadevnega javnega naročila zaključen in pogodba o izvedbi zadevnega javnega naročila sklenjena, ZPVPJN pa (v 19. členu) ob tem ne daje ustrezne pravne podlage, da bi Državna revizijska komisija s sklepom zadržala tudi izvajanje pogodbe, vlagatelj za vložitev predloga za zadržanje postopka oddaje zadevnega javnega naročila ne izkazuje pravne koristi, ki je potrebna zato, da bi se predlog sploh lahko vsebinsko obravnaval. V predstavljenem smislu je tako pritrditi naročniku, ki v vlogi z dne 14. 9. 2015 navaja, da iz razloga, ker »je bil postopek oddaje javnega naročila že izveden, pogodba pa je bila že sklenjena, predloga po 19. členu ZPVPJN ni več mogoče vsebinsko obravnavati in je brezpredmeten«.

V posledici vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljev »Predlog za izdajo sklepa da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila«, ki je del zahtevka za revizijo, na podlagi 19. člena ZPVPJN in ob upoštevanju prvega odstavka 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 23. 9. 2015


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana
– PROJEKT, d. d., NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran