Na vsebino
EN

018-165/2015 Mestna občina Celje

Številka: 018-165/2015-6
Datum sprejema: 15. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova kuhinje na Osnovni šoli Lava« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Optimum skupina d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, 1000 Ljubljana ki ga zastopa Odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), 15. 9. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »Prenova kuhinje na Osnovni šoli Lava«, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 4302-6/2015 z dne 15. 7. 2015.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 4.969,14 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 5. 2015 sprejel Sklep o začetku postopka, št. JNMV-5-2015-G. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo dne 11. 6. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave NMV3513/2015.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 4302-6/2015 z dne 15. 7. 2015, javno naročilo oddal ponudniku GES d.o.o., Rogaška Slatina, v skupni ponudbi s ponudnikom Žanom Zdolškom s.p., Laško (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj, katerega ponudba je bila glede na merilo najnižja cena uvrščena takoj za ponudbo izbranega ponudnika, pravočasno, dne 24. 7. 2015, vložil Zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila številka 4302-6/2015 z dne 15. 7. 2015, v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila ter naročniku naloži, da vlagatelju povrne vse stroške revizijskega postopka ter vse morebitno dodatno nastale stroške, v roku 15 dni po pravnomočnosti odločitve, v primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti, ki tečejo od poteka paricijskega roka dalje do plačila.

Vlagatelj je navedel, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, kateri produkt in s kakšnimi tehničnimi specifikacijami ponuja, in dodaja:
- izbrani ponudnik je v nasprotju z določbo razpisne dokumentacije iz projektantskega popisa del, opredelil le proizvajalca ponujene opreme, ni pa izrecno navedel tudi tipa in kataloške številke. Svoji ponudbi je priložil generalen prospekt proizvajalca, brez oznake, kaj točno ponuja, v njem pa sta navedena dva različna tipa produktov z različnimi kataloškimi oznakami in karakteristikami.
- naročnik je odločitev sooblikoval oziroma nadomestil voljo izbranega ponudnika, saj je sprejel odločitev na podlagi lastnega razumevanja ponudbene vsebine izbranega ponudnika, ki ni jasno in nedvoumno določala ponudbenega predmeta.
- ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbi ne more sanirati splošna podpisana izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in dobavi zahtevane opreme niti uporaba instituta dopolnjevanja oziroma spreminjanja ponudb ali instituta pojasnjevanja ponudb, saj bi bilo izbranemu ponudniku omogočeno naknadno prilagajanje oziroma spreminjanje ponudbe v delu, ki se nanaša na predmet oziroma ceno ponudbe glede na ostale ponudbe, kar bi pomenilo kršitev načela enakopravne obravnave, načela transparentnosti javnega naročanja in določbe tretjega odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).
- naročnik je ravnal v nasprotju z 79., 80. členom ter tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2.

Nadalje vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker ne izpolnjuje tehničnih zahtev v postavkah »Pozicija 1,23 – 24 PLINSKI KOTEL« in »Pozicija 1,24 – 25 PLINSKI KOTEL«, in dodaja:
- naročnik je v okviru tehničnih zahtev pri omenjenih postavkah navedel »priključna napetost 230V 1N 50Hz«, iz česar jasno izhaja, da mora imeti naprava priklop na električno omrežje (oziroma električni vžig) in nobeden od ponujenih artiklov te tehnične zahteve ne izpolnjuje. Kot izhaja iz prospekta za plinska kotla G9P10I in G9P15I, namreč sploh nimata električnega priključka, saj imata t.i. »piezo vžig«, pri katerem električna povezava ni potrebna. To vlagatelj potrjuje tudi z obrazložitvijo delovanja »piezo vžiga«, objavljeno na spletnem portalu Wikipedia.
- ponudbe ni mogoče obravnavati kot primerne in popolne, zato bi morala biti izločena iz postopka.
- naročnik je ravnal v nasprotju z 79. in 80. členom ZJN-2, hkrati pa z nedovoljenim razširjanjem (oziroma opuščanjem) tehničnih zahtev po roku za prejem ponudb ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena ZJN-2.

Izbrani ponudnik je v Izjasnitvi zahtevka za revizijo z dne 6. 8. 2015 navedel, da se z navedbami vlagatelja iz zahtevka za revizijo ne strinja in dodal, da je njegova ponudba popolna.

Naročnik je s Sklepom, št. 4302-6/2015 z dne 19. 8. 2015, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da:
- je pri sprejemanju odločitve ravnal skladno z določbo drugega odstavka 28. člena ZPVPJN in ponovno preveril vse okoliščine, na podlagi katerih je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.
- da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil opremo, ki ustreza zahtevam v razpisni dokumentaciji in projektantskem popisu del.
- da je v razpisni dokumentaciji v popisu del navedel, da navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer na trgu prisotnega proizvoda, katerega uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu: izdelovalec, tip, kataloška številka in je naprošen, da predloži verodostojno dokazilo kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda.
- je na osnovi prejetega kataloga preverjal tehnične karakteristike postavk 1,23 in 1,24 in ugotovil, da ponujen plinski kotel »BERTOS, model G9P15I« izbranega ponudnika izpolnjuje osnovne zahtevane karakteristike, pri čemer pa sam vžig naprave/kotla zagotavlja s »piezo« vžigom, ki je tudi električni vžig. Pri »piezo« vžigu mehansko energijo spremenimo v električni impulz (vžig z električno iskro). Skladno z obrazložitvijo projektanta bi ne-električen vžig pomenil prižiganje z vžigalico ali s kresilnim kamnom.
- je podatek o električni napetosti pri predmetnih postavkah na lokaciji fizične postavitve kotla med drugim predviden tudi za to, da lahko investitor/naročnik kadarkoli v prihodnosti uporabi ali enak kotel, kot bo vgrajen, ali druge vrste kotlov, glede na dobre ali slabe izkušnje opreme.
- da sta tako ponudnik kot njegov partner v ponudbi predložila Obrazec 3 – Izjava ponudnika o sprejemu pogojev javnega naročila, iz katerega izhaja, da se v celoti strinjata in sprejemata vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je dne 24. 8. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je v Pripravljalni vlogi z dne 25. 8. 2015 opredelil do navedb naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo in dodaja, da:
- je naročnik zaključek o tem, kateri produkt ponuja izbrani ponudnik, naredil izključno na podlagi lastnega razumevanja ponudbene vsebine, ki iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika sploh ne izhaja.
- je njegova argumentacija, da je tudi »piezo vžig« električni vžig, glede na vsebino vlagateljevih zatrjevanj popolnoma nerelevantna, saj so tehnične specifikacije zahtevale, da ima naprava priklop na električno omrežje, nobeden od dveh artiklov iz kataloga pa te zahteve ne izpolnjuje, ker imata »piezo vžig«.
- pomeni obrazložitev glede navedbe električne napetosti v predrevizijskem postopku očitno opuščanje oziroma izkrivljanje tehničnih zahtev glede priključne napetosti.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za popolno, kljub temu, da ponudnik v katalogu ni posebej označil, kateri produkt ponuja, in posledično, da je naročnik kot ustreznega sprejel produkt, ki nima električnega priključka.

V zvezi z zatrjevano kršitvijo naročnika, da predmet ponudbe ni jasno in nedvoumno ponujen, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik pripravil razpisno dokumentacijo in v popisu navedel: »… Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu: izdelovalec, tip, kataloška številka, … priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.« Iz zapisanega izhaja, da mora v primeru, ko ponudnik ponudi produkt, drugačen od primeroma navedenega, navesti tudi določene zahtevane podatke o produktu.

Državna revizijska komisija v zvezi s tem ugotavlja, da ni mogoče slediti navedbi vlagatelja, da izbrani ponudnik zahtevanih podatkov ni navedel. Zahtevani podatki so namreč razvidni iz kataloga proizvajalca BERTO'S, Maxima 900, Boiling pans, ki ga je izbrani ponudnik priložil svoji ponudbi. V kolikor so vsi zahtevani podatki razvidni iz priloženega kataloga, bi bilo tolmačenje, da je ponudba nepopolna zgolj iz razloga, ker podatki niso posebej navedeni, preozko.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne more slediti niti v njegovem zatrjevanju, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni jasno, kateri produkt sploh ponuja. S tem v zvezi je potrebno ugotoviti, da iz ponudbenega predračuna, v katerem je izbrani ponudnik navedel cene za vse zahtevane postavke predmeta javnega naročila, nedvoumno izhaja, da ponuja kotel s kapaciteto 150 litrov. Ob upoštevanju navedenega kljub dejstvu, da v katalogu, ki ga je priložil k ponudbi, izbrani ponudnik ni obkrožil, podčrtal ali kako drugače označil kotla, ki ga ponuja, ne more biti nikakršnega dvoma o tem, da ponuja produkt Mod. G9P15I, šifra 20841001, ki predstavlja edini kotel v katalogu s kapaciteto 150 litrov. Z upoštevanjem navedenega dejstva naročnik ni ravnal v neskladju z določili razpisne dokumentacije ali ZJN-2, niti ni »sooblikoval oziroma nadomeščal« volje ponudnika, saj naročnikove ugotovitve izhajajo izključno iz vsebine predložene ponudbe.

Med vlagateljem in naročnikom je dalje spor glede primernosti ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj namreč zatrjuje, da ponujen plinski kotel v neskladju z naročnikovimi tehničnimi zahtevami nima priklopa na električno omrežje.

Naročnik je v popisu v sklopu B – Oprema, v postavkah 1,23 in 1,24 zapisal, da je predmet javnega naročila »Plinski kotel indirektno gretje, kapaciteta 150 l, dim.: 800 x 900 x 900, priključna moč plina: max 20,90 Kw, priključna napetost: 230V 1N 50 Hz.« Tehnične specifikacije pomenijo jasno opredeljene zahteve naročnika v zvezi z lastnostmi predmeta javnega naročila. Navedeno pomeni, da mora ponudnik ponuditi produkt, ki bo naročnikovim tehničnim specifikacijam v celoti ustrezal. V konkretnem primeru je naročnik v popisu navedel podatek o priključni napetosti, pri čemer iz samega popisa ali drugih delov razpisne dokumentacije ne izhaja, da bi bilo to lastnost produkta mogoče obravnavati kot alternativo (kot tudi drugih zahtev, npr. kapacitete, dimenzije, ipd, ne). Prvo (drugačno) obrazložitev omenjene določbe popisa je namreč naročnik podal šele v Sklepu, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil in navedel: »Podatek o električni napetosti, naveden v postavki 1,23 in 1,24, in sicer »230V 1N 50 Hz« na lokaciji fizične postavitve tega kotla je med drugim predviden tudi zato, da lahko investitor/naročnik kadarkoli v prihodnosti uporabi ali enak kotel kot bo vgrajen ali druge vrste kotlov, glede na dobre ali slabe izkušnje opreme.« Po presoji Državne revizijske komisije bi upoštevanje take obrazložitve naročnika pomenilo spreminjanje razpisne dokumentacije po poteku roka za prejem ponudb, česar pa zakon ne dovoljuje (tretji odstavek 71. člena ZJN-2), vsebino razpisne dokumentacije glede tehničnih specifikacij pa je potrebno tolmačiti ozko, saj poseg v tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja pomeni nedopustno spremembo ponudbe, vsaka sprememba, ki bi do tega pripeljala pa rezultira v izločitvi ponudbe.

V zvezi s tem revizijskim razlogom Državna revizijska komisija sledi navedbam vlagatelja, da so tehnične zahteve pri predmetnih postavkah jasne - da mora imeti naprava priklop na električno omrežje in da ponujeni produkt te tehnične zahteve ne izpolnjuje. Odsotnost zahtevanega priklopa na električno omrežje pri predmetu, ki ga ponuja izbrani ponudnik, izhaja posredno iz opisa tehničnih lastnosti v predloženem katalogu, v katerem je navedeno, da ima kotel t.i. »piezo vžig«, pri katerem električna povezava ni potrebna (https://en.wikipedia.org/wiki/Piezo_ignition), drugih podatkov o morebitnem zahtevanem električnem priključku pa v ponudbeni dokumentaciji ni. Izbrani ponudnik se o tem posebej ni izrekel (zatrjuje le, da je njegova ponudba popolna), naročnikova trditev, da je tudi »piezo vžig« električen vžig pa je za ta postopek brezpredmetna, saj vrsta vžiga ni predmet zahtev naročnika iz popisa. Posledično je potrebno ugotoviti, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Državna revizijska komisija torej pritrjuje navedbam vlagatelja, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče obravnavati kot popolne in bi zato morala biti izločena iz postopka.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel izkazati obstoj druge očitane naročnikove kršitve v postopku oddaje javnega naročila, zato je, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila »Prenova kuhinje na Osnovni šoli Lava«, kot izhaja iz Odločitve o oddaji javnega naročila št. 4302-6/2015 z dne 15. 7. 2015.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da v primeru, da se odloči nadaljevati postopek oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, v višini 1.800 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) za zahtevek za revizijo, 28 točk za materialne stroške, vse povečano za 22 % DDV ter strošek plačane takse v višini 3.945,50 EUR, v vlogi z dne 25. 8. 2015 pa še 900 točk za pripravljano vlogo, materialne stroške v višini 2%, oboje povečano za 22 % DDV.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 1.007,96 EUR (1.800 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40, povečan za 22% davek na dodano vrednost,
- izdatke v pavšalnem znesku 15,68 EUR (20+8 točk) ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife, povečane za 22% DDV,
- strošek vplačane takse za zahtevek za revizijo v višini 3.945,50 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 4.969,14 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi stroški (priglašeni strošek odvetniške storitve za pripravljalno vlogo, skupaj z materialnimi stroški in DDV), saj ti v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Navedbe v vlagateljevi vlogi z dne 25. 8. 2015 niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 9. 2015


predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana
- Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
- GES d.o.o., Spodnje Negonje 10b, 3250 Rogaška Slatina
- Žan Zdolšek s.p., Cesta na Svetino 48, 3270 Laško
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
v spis zadeve, tu.

Natisni stran