Na vsebino
EN

018-186/2015 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-186/2015-2
Datum sprejema: 18. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Naprava za usmerjanje paketnih pošiljk, svežnjev in pismarnic in naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih dimenzij - AO naprava« v zvezi s predlogom vlagatelja Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics GmbH, Bücklestraße 1–5, Kostanz, Nemčija, ki ga zastopa Odvetniška družba Podjed o.p. - d.o.o., Slovenska cesta 47, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 9. 2015

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila »Naprava za usmerjanje paketnih pošiljk, svežnjev in pismarnic in naprava za usmerjanje pisemskih pošiljk večjih dimenzij - AO naprava««, se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu objavil dne 10. 7. 2015 na Portalu javnih naročil dne, pod št. objave JN4649/2015, dne 15. 7. 2015 pa tudi v Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 134-248543.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 4. 9. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, s katerim je predlagal, da se razveljavi nekatere dele razpisne dokumentacije in podaljša rok za oddajo ponudb. Hkrati je vlagatelj v vlogi predlagal tudi zadržanje postopka oddaje javnega naročila. Meni, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na nadaljnje pravno varstvo, saj je od odločitve o reviziji odvisno, ali vlagatelj sploh lahko ponudi dobavo predmeta javnega naročila – rok za oddajo ponudb se bo iztekel pred pravnomočnostjo odločitve. Tudi sicer naj bi priprava ponudbe glede na predmet naročila terjala določen čas in stroške, ki pa niso smiselni, če vlagatelj ne ve, ali bo njegova ponudba izpolnjevala razpisne pogoje.

Naročnik je z vlogo z dne 10. 9. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Pri tem meni, da predlog za zadržanje postopka javnega naročila ni utemeljen, saj vlagateljevo pravno varstvo v nobenem primeru ne bo oteženo.

Po preučitvi spisovne dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija, na podlagi 19. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila utemeljuje z argumentacijo, da mu bo s potekom roka za oddajo ponudb onemogočeno, da sodeluje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in z nastankom potencialno nepotrebnih stroškov s pripravo ponudbe.

Navedeni argumenti vlagatelja po oceni Državne revizijske komisije ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva. Vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja, in sicer, da se bo v primeru, če postopek oddaje javnega naročila ne bo zadržan, še pred (pravnomočno) odločitvijo o zahtevku za revizijo iztekel rok za oddajo ponudb in mu bo s tem onemogočeno sodelovanje. Vendar pa zato vlagateljevo pravno varstvo ne bo oteženo. Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, ki ga bo naročnik (in Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN in, v kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik sprejeti ustrezna ravnanja oziroma odpraviti posledice morebitnih ugotovljenih kršitev, s čimer bo učinek pravnega varstva dosežen, vlagatelju pa omogočeno, da sodeluje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. Učinkovitost pravnega varstva vlagatelju torej, ne glede na nadaljevanje postopka javnega naročanja (kar je pravilo in ne izjema), ne bo zmanjšana ali otežena.

Ne glede na to, da posledice nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila, ki lahko rezultira v morebitnih stroških priprave ponudbe, po mnenju Državne revizijske komisije niso takšne, da bi lahko bistveno vplivale na učinkovitost pravnega varstva, pa Državna revizijska komisija v zvezi z navedbami o stroških, potrebnih za pripravo ponudbe, še ugotavlja, da vlagatelj v svojem revizijskem zahtevku pravzaprav zatrjuje, da popolne ponudbe, glede na sedanje zahteve razpisne dokumentacije, ne more oddati. Ker bo vlagatelj tako ponudbo lahko pripravil šele v primeru, če se bodo njegove revizijske navedbe izkazale za utemeljene in bodo razveljavljeni zanj sporni deli razpisne dokumentacije, s pripravo ponudbe v tej fazi postopka ne bo imel stroškov.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.V Ljubljani, 18. 9. 2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Podjed o.p. - d.o.o., Slovenska cesta 47, 1000 Ljubljana
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran