Na vsebino
EN

018-166/2015 Sodo, d.o.o.

Številka: 018-166/2015-7
Datum sprejema: 15. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Priključni kablovod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Žalec in 20 kV kabelska kanalizacija«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Dalekovod, d. o. o., Zavetiška ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SODO, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 15. 9. 2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 5. 8. 2015, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja v postopku naročila male vrednosti, dne 17. 3. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV1392/2015. Dne 9. 7. 2015 je naročnik izdal dokument »Odločitev o oddaji naročila«, iz katerega je razvidno, da je predmetno naročilo dodelil ponudniku C & G, d. o. o., Riharjeva ulica 38, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 5. 8. 2015, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je odločitev naročnika o izločitvi njegove ponudbe nezakonita. Kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik ugotovil, da je vlagatelj kljub pojasnilu na portalu javnih naročil in pozivu k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe vztrajal pri tipskem preizkusu kabla z datumom 29. 9. 2010 po IEC 60840, kar je v nasprotju z razpisno dokumentacijo. Vlagatelj meni, da je njegova ponudba, upoštevajoč dopolnitve in dodatna pojasnila, popolna. Naročnik je po mnenju vlagatelja napačno ocenil, da vlagatelj ponudbe v delu, ki se nanaša na tipski preizkus kabla po standardu IEC 60840:2011, ni ustrezno dopolnil. Vlagatelj je dopolnitev ponudbe utemeljil na obvestilu družbe Südkabel, iz katerega izhaja, da je bil tipski test za ponujeno blago opravljen po predhodni verziji standarda, vendar pa so tipski testi po predhodni verziji standarda veljavni tudi po standardu zadnje izdaje, t. j. IEC 60840:2011. Naročnik je torej napačno povzel pojasnilo, ki ga je dal vlagatelj, saj je neutemeljeno štel, da tipski preizkus, priložen v ponudbi, ne izpolnjuje zahtev standarda po zadnji verziji IEC 60840:2011. Pravilnost in ustreznost tipskega preizkusa, ki ga je predložil vlagatelj, potrjuje tudi strokovno mnenje Elektroinštituta Milan Vidmar. Vlagatelj zato predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 11. 8. 2015 opredelil do vlagateljevih revizijskih navedb. V vlogi navaja, da določbe razpisne dokumentacije po poteku roka za predložitev ponudb postanejo aksiom, vlagatelj pa tudi po pozivu naročnika ni izpolnil zahtevanega pogoja.

Naročnik je dne 20. 8. 2015 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je bilo na portalu javnih naročil postavljeno naslednje vprašanje: »Obvezen je tipski preizkus za ponujeni tip 110 kV kabla v skladu s standardom zadnje izdaje. Prosimo vas, da upoštevate dejstvo, da se je potencialno ponujeni 110 kV kabel proizvajal že pred izdajo standarda IEC 60840:2011 ter, da posledično kot ustrezne priznate tipske teste, ki so bili narejeni že po predhodnih izdajah standarda IEC 60840. Torej prosimo vas, da kot ustrezne priznate tudi tipske teste izvedene po starejših različicah standarda IEC 60840. V vsakem primeru pa nam je jasno, da bo FAT izveden po najnovejšem standardu.« Na navedeno vprašanje je naročnik odgovoril, da razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni. Iz tega po mnenju naročnika izhaja, da je treba v ponudbi predložiti tipski preizkus kabla po standardu IEC 60840:2011, torej standardu zadnje izdaje. Po pregledu vlagateljeve ponudbe je naročnik ugotovil, da je vlagatelj predložil preizkus kabla z datumom 29. 9. 2010 po IEC 60840. Iz naročnikovega poziva je bilo jasno razvidno, da mora vlagatelj ponudbo dopolniti z zahtevanim tipskim preizkusom kabla po standardu zadnje izdaje, to je IEC 60840:2011, in da jo bo v nasprotnem primeru izločil. Naročnik navaja, da je tehnične pogoje določil ob upoštevanju objektivnih okoliščin in svojih opravičljivih potreb. Če je vlagatelj menil, da zahteva po predložitvi standarda zadnje izdaje pomeni kršitev predpisov oz. da bi moral naročnik dopustiti tudi predložitev drugega standarda, bi moral zahtevek za revizijo predložiti zoper določila razpisne dokumentacije. V zvezi z vlagateljevimi navedbami, da so tipski testi kablov po predhodni verziji standarda veljavni tudi po standardu zadnje izdaje, naročnik navaja, da kljub morebitnim identičnim zahtevam za pridobitev obeh standardov vlagatelj ne more samoiniciativno predložiti drugega dokazila, ki ga naročnik ni zahteval v razpisni dokumentaciji. Ponudniki morajo dokazati izpolnjevanje pogojev zgolj z dokazili, ki jih določi naročnik, ne pa tudi z dokazili, ki jih naročnik ni predvidel, čeprav lahko tudi to dokazilo izkazuje izpolnjevanje posameznega pogoja. Ponudba ponudnika, ki ne predloži zahtevanih dokazil, je nepravilna, naročnik pa jo mora izločiti iz postopka.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 25. 8. 2015 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Ker dokumentacija, ki jo je posredoval naročnik, ni bila popolna, ga je Državna revizijska komisija z dopisom z dne 3. 9. 2015 na podlagi prvega odstavka 33. člena ZPVPJN pozvala k dopolnitvi. Naročnik je dopolnitev dokumentacije (celotna ponudba vlagatelja z vsemi dopolnitvami) Državni revizijski komisiji posredoval z dopisom z dne 4. 9. 2015.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je vlagatelj izpolnil zahtevo iz 10. alineje točke 3.5 Navodil za izdelavo ponudbe (Tehnični pogoji), ki je določala, da mora proizvajalec za ponujeni tip kabla predložiti dokazilo o tipskem preizkusu 110 kV kabla. Revizijske navedbe je treba presojati z vidika 21. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJNVETPS), ki določa, da je ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, neprimerna. Neprimerne ponudbe v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS ni mogoče obravnavati kot popolne, naročnik pa mora nepopolne ponudbe na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS izločiti iz postopka.

Zahteva iz 10. alineje točke 3.5 Navodil za izdelavo ponudbe se nanaša na tehnične specifikacije oz. na kakovost blaga, ki ga je treba dobaviti v okviru predmetnega javnega naročila. V skladu z 41. členom ZJNVETPS morajo tehnične specifikacije omogočati enakopraven dostop vsem ponudnikom in ne smejo ustvarjati ovir za dostop javnih naročil konkurenčnim gospodarskim subjektom. Tehnične specifikacije morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročila, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da nedopustno ne omejujejo konkurence med ponudniki (drugi odstavek 41. člena ZJNVETPS). Naročnik mora tehnične specifikacije in ostale zahteve, povezane s predmetom in pripravo ponudbe ali izvedbo naročila, v razpisni dokumentaciji določiti na jasen, natančen in nedvoumen način, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam.

Naročnik je, kot je bilo že zapisano, zahtevo v zvezi z dokazilom o tipskem preizkusu določil v 10. alineji točke 3.5 Navodil za izdelavo ponudbe, v kateri je zapisal, da mora imeti proizvajalec za ponujeni tip kabla tipski preizkus 110 kV kabla. Kot dokazilo so bili dolžni ponudniki predložiti fotokopijo tipskega preizkusa za ponujeni tip kabla. Nadalje je naročnik v tehnični dokumentaciji (mapa 3, poglavje 5.2 Visokonapetostni kabel, stran 16) določil, da mora biti ekscentričnost izolacije v skladu s standardom IEC 60840, na naslednji strani pa še, da je obvezen tipski preizkus za ponujeni tip 110 kV kabla »v skladu s standardom zadnje izdaje«.

V zvezi z vprašanjem tipskega preizkusa ponujenega 110 kV kabla je naročnik na portalu javnih naročil od enega izmed potencialnih ponudnikov prejel naslednji predlog:

»Obvezen je tipski preizkus za ponujeni tip 110 kV kabla v skladu s standardom zadnje izdaje. Prosimo vas, da upoštevate dejstvo, da se je potencialno ponujeni 110 kV kabel proizvajal že pred izdajo standarda IEC 60840:2011 ter, da posledično kot ustrezne priznate tipske teste, ki so bili narejeni že po predhodnih izdajah standarda IEC 60840. Torej prosimo vas, da kot ustrezne priznate tudi tipske teste izvedene po starejših različicah standarda IEC 60840. V vsakem primeru pa nam je jasno, da bo FAT izveden po najnovejšem standardu.«

Na navedeni predlog je naročnik dne 3. 4. 2015 ob 10.26 uri na portalu javnih naročil odgovoril, da razpisni pogoji ostanejo nespremenjeni.

Iz navedenih določil razpisne dokumentacije in odgovora naročnika na portalu javnih naročil je razvidno, da je naročnik od ponudnikov zahteval predložitev dokazila, da imajo 110 kV kabli, ki jih ponujajo v okviru svojih ponudb, opravljen tipski preizkus, in sicer v skladu s standardom zadnje izdaje. Glede na dejstvo, da je naročnik na portalu javnih naročil prejel predlog o priznavanju tipskih testov, ki so bili narejeni že po predhodnih izdajah standarda IEC 60840, vendar kljub temu predlogu razpisne dokumentacije ni spremenil, je treba ugotoviti, da naročnik izrecno ni dopustil predložitve dokazila o tipskem testu po predhodni izdaji standarda oz. da je izrecno zahteval le dokazila o tipskih testih, izvedenih po zadnji izdaji standarda. Zahteva naročnika glede predložitve dokazila o tipskem testu v skladu s standardom zadnje izdaje je bila jasna in nedvoumna, vsi potencialni ponudniki pa so se z njo seznanili ob prevzemu in preučitvi razpisne dokumentacije, zlasti pa po objavi odgovora na vprašanje na portalu javnih naročil dne 3. 4. 2015 ob 10.26 uri.

V tej fazi postopka, torej po poteku roka za predložitev ponudb in izdaji odločitve o oddaji naročila, Državna revizijska komisija ne more več presojati, ali so posamezne naročnikove zahteve v skladu s pravili javnega naročanja. Četrti odstavek 25. člena ZPVPJN namreč določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Vlagatelj je bil z zahtevo naročnika, da je treba predložiti dokazilo o preizkusu 110 kV kabla v skladu s standardom zadnje izdaje, oz. s pojasnilom, da naročnik ne bo upošteval tipskega preizkusa, opravljenega v skladu s predhodnim standardom, seznanjen pred potekom roka za predložitev ponudb, zato bi moral v primeru, če je menil, da je takšna zahteva v nasprotju s pravili javnega naročanja, zahtevek za revizijo vložiti pravočasno.

Glede na navedeno v predmetnem postopku pravnega varstva ni mogoče presojati, ali bi naročnik kot dokazilo o ustrezni kvaliteti kabla moral sprejeti tudi predhodni standard oz. ali je določba, v skladu s katero je zahteval le standard zadnje izdaje, skladna z določbami ZJNVETPS. Šlo bi namreč za presojo kršitev v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije, glede katerih je vlagatelj v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN prekludiran. V predmetnem postopku pravnega varstva je v tej fazi postopka mogoče ugotavljati le, ali je vlagatelj predložil dokazilo o tipskem preizkusu 110 kV kabla v skladu z naročnikovimi zahtevami oz. ali je naročnik pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe ravnal v skladu z določili lastne razpisne dokumentacije.

Kot je razvidno iz vlagateljeve ponudbe, je ta predložil dokument »Test Certificate No. 2010-47«, iz katerega je razvidno, da je bil test ponujenih kablov izveden v skladu s standardom IEC 60840, in sicer v obdobju od 26. 8. 2010 do 29. 9. 2010. Kot je nadalje razvidno iz naročnikovega poziva z dne 6. 5. 2015, je naročnik vlagatelja (med drugim) opozoril, da je v ponudbi predložil tipski preizkus kabla z datumom 29. 9. 2010 in da mora predložiti tipski preizkus kabla po standardu IEC 60840: 2011. Na podlagi naročnikovega poziva je vlagatelj z vlogo z dne 20. 5. 2015 dopolnil ponudbo, pri čemer je v delu, ki se nanaša na tipski preizkus kabla po standardu IEC 60840:2011, navedel, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval tipskega preizkusa po standardu IEC 60840:2011 in da bi moral v primeru, če bi pričakoval standard IEC 60840:2011, to zahtevati že v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj je v dopolnitvi še navedel, da se poziv k dopolnitvi ponudbe razhaja z zahtevami iz razpisne dokumentacije in da pomeni nedovoljeno spreminjanje razpisnih zahtev. S tem, ko je predložil tipski preizkus skladno s standardom IEC 60840 z dne 29. 9. 2010, ki je še vedno veljaven, pa je bila po mnenju vlagatelja v celoti izpolnjena zahteva iz razpisne dokumentacije.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v ponudbi predložil tipski preizkus ponujenih kablov po standardu IEC 60840 z dne 29. 9. 2010 in da tudi na podlagi naročnikovega poziva ni predložil tipskega preizkusa kabla v skladu s standardom zadnje izdaje, to je IEC 60840:2011. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev tipskega preizkusa po standardu zadnje izdaje (Tehnična dokumentacija, mapa 3, poglavje 5.2 Visokonapetostni kabel, stran 17), pri čemer z odgovorom na portalu javnih naročil dne 3. 4. 2015 ob 10.26 uri izrecno ni dopustil predložitve tipskega preizkusa po prej veljavnem standardu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izpolnil jasne zahteve naročnika. S tem ni izpolnil enega izmed pogojev, povezanih z vsebino predmeta javnega naročila, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče obravnavati kot primerne in posledično kot popolne. Naročniku zato ni mogoče očitati, da je ravnal v neskladju z določili lastne razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila.

Na navedeno ugotovitev ne morejo vplivati vlagateljeve revizijske navedbe, da je bil tipski test za ponujeno blago izveden po predhodni verziji standarda in da so tipski testi po predhodni verziji standarda veljavni tudi po standardu zadnje izdaje IEC 60840:2011. Kot je bilo že zapisano, je bila zahteva naročnika po predložitvi tipskega testa v skladu s standardom zadnje izdaje jasna, naročnik pa je na portalu javnih naročil tudi izrecno zavrnil možnost predložitve tipskega preizkusa po predhodnem standardu. Ker je treba tudi pojasnilo, dano na portalu javnih naročil, v skladu z drugim odstavkom 74. člena ZJNVETPS šteti kot del razpisne dokumentacije, je mogoče revizijske navedbe, da bi moral naročnik upoštevati tudi tipske teste po predhodni verziji standarda, v konkretnem primeru obravnavati kot ugovor zoper vsebino razpisne dokumentacije oz. kot navajanje kršitev, s katerimi je bil vlagatelj seznanjen že pred potekom roka za predložitev ponudb. Glede slednjih pa je vlagatelj, kot je bilo že zapisano, v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN prekludiran.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljenega.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 15. 9. 2015

predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- SODO, d. o. o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor
- Dalekovod, d. o. o., Zavetiška ulica 1, 1000 Ljubljana
- C & G, d. o. o., Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran