Na vsebino
EN

018-155/2015 Avrigo d.o.o.

Številka: 018-155/2015-3
Datum sprejema: 8. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup rezervnih delov« - sklop 6 (Elektro rezervni deli) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Tractus d.o.o., Cesta k Tamu 21, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Avrigo d.o.o., Kidričeva ulica 20, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.09.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 18.05.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 3104/2015. Naročnik je dne 17.07.2015 sprejel Sklep o izločitvi ponudnika št. JN 03/2015, s katerim je vlagateljevo ponudbo, kot neprimerno in nepopolno, izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Iz obrazložitve je razvidno, da je bila vlagateljeva ponudba izločena iz razloga, ker je za artikel v postavki 166 ponudil ventilator proizvajalca Profi, kot vzorčni artikel pa je dostavil ventilator proizvajalca Spal. Vlagateljeva ponudba je bila izločena tudi iz razloga, ker je v postavki 4 ponudil akumulator proizvajalca Spark, za katerega je naročnik po predhodno izvedenem testiranju ugotovil, da ne dosega kvalitete zahtevanega rezervnega dela.
Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 29.07.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o izločitvi njegove ponudbe razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da je naročnik pri spornih postavkah postavil naslednje zahteve: 1.) postavka 4 - Akumulator 200 Ah, 12V 200 Ah, Topla, 2.) postavka 166 - Ventilator Spal, 008-B45-02 24V. Naročnik v 6. sklopu kupuje neoriginalne rezervne dele proizvajalcev vozil, ki morajo po namenu ustrezati rezervnemu delu, ki je naveden v posamezni postavki ponudbenega predračuna za avtobuse znamke Mercedes Benz, Man (Neoplan), Iveco, Marbus, Renault in Otokar. Ponujeni rezervni deli morajo biti po kakovosti in lastnostih enakovredni rezervnim delom, ki so navedeni v ponudbenem predračunu in biti izdelani v skladu z vsemi predpisi, proizvodnimi standardi, standardi kakovosti in direktivami EU. Ponudnik je moral izkazati izpolnjevanje teh zahtev s podpisom izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika, s pravilno izpolnjenim in priloženim ponudbenim predračunom ter s predložitvijo izjav o skladnosti in vzorcev ponujenih rezervnih delov. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnikova ugotovitev, ki se nanaša na postavko 166 neutemeljena, saj naročnik zamenjuje pojme proizvajalca in blagovne znamke. Proizvajalec konkretnega ventilatorja je družba Spal Automotive Srl - Correggio, Italy, ki je vodilni svetovni proizvajalec visoko kvalitetnih električnih ventilatorjev za vse vrste vozil, Profi oziroma Profi Part pa je blagovna znamka dobavitelja, ki mu dobavlja rezervne dele in pod katero se tržijo ventilatorji proizvajalca Spal. Vlagatelj še navaja, da tudi pri akumulatorju Topla (ki ga je naročnik, kot referenčni proizvod, navedel v postavki 4) ne gre za proizvajalca, pač pa za blagovno znamko proizvajalca Tab. Vlagatelj dalje navaja, da so ugotovitve naročnika, ki se nanašajo na postavko 4, pavšalne, saj ni razvidno, kako in s kakšnimi testi je bilo izvedeno testiranje. Edina parametra, ki sta navedena v razpisni dokumentaciji sta kapaciteta (200 Ah) in napetost (12 V). Zatrjuje, da so akumulatorji tipa Stark, ki jih v Sloveniji trži družba Trevira d.o.o., akumulatorji znanega evropskega proizvajalca Seacc Batterie, srl, ki izpolnjujejo vse kakovostne standarde in so enakovredni tistim, ki so originalno vgrajeni v nova vozila. Z navedenim, zatrjuje vlagatelj, je naročnik ravnal v nasprotju s 13., 14. in 15. členom Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) ter 19. členom Dopolnilnih smernic o vertikalnih omejitvah v sporazumih o prodaji in popravilih motornih vozil (UL EU- C138/16, z dne 28.05.2010).

Naročnik je dne 11.08.2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je vlagatelj pri poziciji 4 navedel proizvajalca Spar. Ker naročniku naveden proizvajalec ni bil poznan, ga je pozval k dopolnitvi. Hkrati je vlagatelja tudi pozval, naj predloži vzorce. Naročnik je po prejemu dopolnitve in vzorca ugotovil, da je vlagatelj ponudil artikel blagovne znamke Spark (in ne Spar), da ta artikel že pozna, saj je zanj velikokrat uveljavljal reklamacije. Iz navedenega razloga mu je predhodni dobavitelj ponudil blagovno znamko Topla, v zvezi s katero reklamacij ni bilo. Naročnik je tako neustreznost ponujenega akumulatorja utemeljil na podlagi predhodne uporabe in slabih izkušenj. Naročnik navaja, da potrebuje rezervne dele za potrebe lastne delavnice, v kateri razpolaga z izkušenim kadrom, ki mu zaupa, kar velja tudi za konkretni primer. Naročnik še navaja, da je za akumulatorje res navedel blagovno znamko (ker je želel, da je ponujen artikel primerljive kvalitete kot je akumulator blagovne znamke Topla in ne npr. blagovne znamke Tab ali Vesna istega proizvajalca), pri ostalih artiklih pa je navedel proizvajalce, navedbo proizvajalcev pa je zahteval tudi od ponudnikov. Vlagatelj je v ponudbenem predračunu navedel, da ponuja proizvajalca Spar, zdaj pa navaja, da ponuja akumulator proizvajalca Seacc Batterie srl, pri čemer ni razvidno, da ponujeno blagovno znamko proizvaja naveden proizvajalec. Tako ostajajo njegove navedbe nedokazane, čeprav dokazno breme nosi vlagatelj. Ker ponujeni artikel zaradi številnih reklamacij s strani naročnika ne dosega kvalitete primeroma navedenega rezervnega dela, je vlagateljeva ponudba upravičeno izločena. Naročnik še navaja, da je testiranje predvidel že v razpisni dokumentaciji, zato bi moral vlagatelj zoper ta del razpisne dokumentacije vložiti zahtevek za revizijo že pred potekom roka za oddajo ponudb. Naročnik nadalje navaja, da je bila vlagateljeva ponudba izločena tudi iz razloga, ker je v postavki 166 ponudil artikel, ki ni enak posredovanemu vzorcu. Vlagatelj je navedel proizvajalca Profi, naročnik pa ni dolžan preverjati vseh proizvajalcev. Ponudniki morajo biti vsaj toliko usposobljeni, da znajo izpolniti ponudbeni predračun, v nasprotnem primeru morajo za takšno (nestrokovno) ravnanje prevzeti tudi odgovornost. Naročnik prav tako ni bil dolžan vlagatelja ponovno pozvati k predložitvi vzorca, saj je bil enkrat že pozvan, ter tudi opozorjen na posledice, če tega ne bi storil v skladu s pozivom. Vlagatelj pa prav tako tudi ni dokazal, da je Profi (oziroma Profi Part) blagovna znamka proizvajalca Spal.

Naročnik je dne 18.08.2015, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal zakonito, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Kot zatrjuje vlagatelj, je njegova ponudba v sklopu 6 primerna in popolna in bi morala biti izbrana kot najugodnejša.

Naročnikovo ravnanje je potrebno presojati z vidika prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb (v skladu z 82. členom tega zakona ter upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona) izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 21. točka 2. člena ZJNVETPS pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora pred izločitvijo ponudbe upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 82. člena ZJNVETPS. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, naročnik zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz tretjega odstavka 82. člena ZJNVETPS (ki se nanašajo na tiste dele ponudbene vsebine, v katere ni dovoljeno posegati) in četrtega odstavka 82. člena ZJNVETPS (ki se nanašajo na popravo očitnih računskih napak).

Predmet razpisanega javnega naročila v 6. sklopu je nakup elekto rezervnih delov. Naročnik je strokovne zahteve za elektro rezervne dele navedel v točki 2.4.2 Ponudbenih pogojev (Kakovost rezervnih delov), in sicer:

»Naročnik v sklopu 6 kupuje neoriginalne rezervne dele, ki morajo po namenu (tip in znamka avtobusa, kateremu je rezervni del namenjen) ustrezati rezervnemu delu, ki je naveden v posamezni postavki ponudbenega predračuna za avtobuse znamke Mercedes-Benz, Man (Neoplan), Iveco, Marbus, Renault in Otokar.

Ponujeni rezervni deli za sklop 6 morajo biti po kakovosti in lastnostih enakovredni rezervnim delom, ki so navedeni v posamezni postavki ponudbenega predračuna (ponudnik lahko ponudi enake ali enakovredne rezervne dele, kot jih je navedel naročnik v posamezni postavki ponudbenega predračuna) in biti izdelani v skladu z vsemi predpisi, proizvodnimi standardi, standardi kakovosti in direktivami EU, in kot taki ustrezati za prodajo na enotnem trgu Evropske unije.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev s podpisom izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika, s pravilno izpolnjenim in predloženim ponudbenim predračunom ter s predložitvijo izjav o skladnosti in vzorcev ponujenega rezervnega dela, ki ga je ponudnik navedel v posamezni postavki ponudbenega predračuna, v kolikor bo naročnik tako zahteval.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil Prilogo 3 (Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika), s podpisom katere so ponudniki (pod kazensko in materialno odgovornostjo) med drugim izjavili (oziroma potrdili vnaprej pripravljeno izjavo), »da predmet ponudbe izpolnjuje vse standarde, pogoje, zahteve glede kakovosti in vse ostale zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji ter da razpolagajo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila«.

Konkretne tehnične zahteve za razpisane rezervne dele je naročnik navedel v Ponudbenem predračunu, ki so ga morali ponudniki (v skladu z navodili naročnika iz točke 2.3 Ponudbenih pogojev - Ponudbeni predračun), izpolniti tako, da so za vsako izmed postavk navedli ceno brez DDV (na enoto in za celotno količino), proizvajalca ponujenega rezervnega dela in (aktualno) kataloško številko.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitke, ki se nanašajo na postavko 166 (ventilator Spal). Iz Sklepa o izločitvi ponudnika št. JN 03/2015, z dne 17.07.2015, je razvidno, da je bila vlagateljeva ponudba med drugim izločena (kot neprimerna in nepopolna) iz razloga, ker je v tej postavki ponudil ventilator proizvajalca Profi, kot vzorčni artikel pa je ponudil ventilator proizvajalca Spal. Vlagatelj v zvezi s tem očita naročniku, da zamenjuje pojme proizvajalca in blagovne znamke. Navaja, da je proizvajalec ponujenega ventilatorja družba Spal Automotive Srl - Correggio, Italy, ki je vodilni svetovni proizvajalec visoko kvalitetnih električnih ventilatorjev za vse vrste vozil. Profi oziroma Profi Part pa je blagovna znamka dobavitelja, ki mu dobavlja rezervne dele in pod katero se tržijo ventilatorji proizvajalca Spal. Vlagatelj dalje navaja, da tudi pri akumulatorju Topla (ki ga je naročnik, kot referenčni proizvod navedel v postavki 4) ne gre za proizvajalca, pač pa za blagovno znamko proizvajalca Tab. Naročnik se z vlagateljem ne strinja in navaja, da je vlagatelj v ponudbeni predračun vpisal proizvajalca Profi, naročnik pa ni dolžan preverjati vseh proizvajalcev. Navaja tudi, da morajo biti ponudniki vsaj toliko usposobljeni, da znajo izpolniti ponudbeni predračun, v nasprotnem primeru morajo za takšno ravnanje prevzeti tudi odgovornost. Vlagatelj pa tudi ni dokazal, da je Profi (oziroma Profi Part) blagovna znamka proizvajalca Spal.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v poziciji 166 ponudbenega predračuna (o čemer med strankama v tem postopku ni spora) vpisal proizvajalca Profi. Prav tako med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je vlagatelj po pozivu naročnika, z dne 08.07.2015, naj mu dostavi vzorce za sedem različnih postavk (med njimi tudi vzorec za postavko 166), v sporni postavki ponovno navedel, da ponuja proizvajalca Profi, naročniku pa je posredoval vzorec proizvajalca Spal.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem v tem, da je naročnik (v smislu referenčnega proizvoda) pri postavki 4 navedel blagovno znamko akumulatorja, pri ostalih artiklih, vključno s sporno postavko 166, pa je navedel proizvajalce referenčnih artiklov, navedbo proizvajalca za vsak ponujeni rezervni del pa je izrecno zahteval tudi od ponudnikov. Naročnikove zahteve v zvezi s tem so dovolj jasne in ne omogočajo različnih interpretacij. Navedeno potrjujejo tudi vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo, saj je iz njih razvidno, da loči med proizvajalci in blagovnimi znamkami, in da se zaveda, da bi moral pri vseh ponujenih artiklih v ponudbeni predračun vpisati tudi proizvajalca. Vlagatelj namreč navaja, da je družba Spal Srl - Correggio, Italy vodilni svetovni proizvajalec električnih ventilatorjev za vse vrste vozil, ter da gre pri oznaki Topla za blagovno znamko proizvajalca Tab. Da je vlagatelj razumel, da je naročnik v postavki 166 navedel proizvajalca, ter da je navedbo proizvajalca zahteval tudi od ponudnikov, pa nenazadnje potrjuje tudi njegov ponudbeni predračun. Tudi pri postavki 167 je naročnik v okviru opisa rezervnega dela navedel proizvajalca Spal, istega proizvajalca (Spal) pa je vlagatelj pri tej postavki vpisal tudi v ponudbeni predračun.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da so ponudniki dolžni zagotoviti skrbno pripravljeno ponudbo (v okvir katere v obravnavanem primeru sodijo tudi vzorci). Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami je v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega (povprečno skrbnega) ponudnika. Če ponudnik pri pripravi ponudbe ne ravna s potrebno skrbnostjo, mora sam nositi morebitne posledice, če ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Še toliko bolj velja nameniti posebno skrbnost tistemu delu ponudbe, v katerem ponudnik predstavi predmet ponudbe (v obravnavanem primeru torej ponudbenemu predračunu in naknadno predloženim vzorcem). Ponudniki morajo biti namreč pri pripravi tega dela ponudbe še posebno pazljivi iz razloga, ker predstavlja predmet javnega naročila tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Ponudniki namreč lahko v določenih delih ponudbo tudi dopolnijo, vendar pa naročnik (med drugim) ne sme dopustiti dopolnitve ali spremembe tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (tretji odstavek 78. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom tudi v tem, da mora vlagatelj (skladno z določili 5. in 6. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN) v zahtevku za revizijo navesti tako očitane kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo. Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju dejstev in predlaganju dokazov - zavezuje ga, da v svojem zahtevku za revizijo navede pravno relevantna dejstva, ki substancirajo njegov zahtevek in da za trditve o teh dejstvih ponudi tudi ustrezne dokaze.

Vlagatelj v tem delu revizijskega zahtevka ni ponudil dokazov, s katerimi bi bilo mogoče njegove trditve v (pred)revizijskem postopku tudi preizkusiti. Vlagatelj je zgolj pavšalno navedel, da je proizvajalec ponujenega ventilatorja družba Spal Srl - Correggio, Italy, ki je vodilni svetovni proizvajalec visoko kvalitetnih električnih ventilatorjev za vse vrste vozil, Profi oziroma Profi Part pa je blagovna znamka dobavitelja, ki mu dobavlja ventilatorje, in pod katero se tržijo ventilatorji proizvajalca Spal. Vlagatelj pa k zahtevku za revizijo ni predložil nobene listine, iz katere bi izhajala povezava med njegovim dobaviteljem, navedeno blagovno znamko in dejanskim proizvajalcem. S tem v zvezi je k zahtevku za revizijo priložil le prospekt družbe Spal Srl - Correggio, Italy, iz katerega je razvidno, da slednja proizvaja (o čemer med stranka v tem postopku niti ni spora) električne ventilatorje (in pihalnike) za vse vrste vozil in opreme. Vlagatelj je poleg tega nedosleden tudi pri navedbi imena domnevne blagovne znamke ponujenih ventilatorjev. V ponudbi (in v dopisu, ki ga je posredoval naročniku, skupaj z odstopljenimi vzorci) je navedel, da je to blagovna znamka Profi, v zahtevku za revizijo pa je pojasnil, da gre za blagovno znamko Profi Part, pri čemer ni navedel nobenih drugih podatkov, ki bi omogočali njuno identifikacijo. V tej postavki nekonsistentno navaja tudi naziv artikla - ponekod ga poimenuje (pravilno) ventilator, ponekod pa akumulator. Poleg tega vlagatelj v obravnavanem primeru tudi ni izkoristil možnosti, ki mu jo daje peti prvi odstavek 29. člena ZPVPJN, saj se ni opredelil do navedb naročnika iz sklepa, s katerim je bilo odločeno o njegovem zahtevku za revizijo.

Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je njegova ponudba primerna in popolna. Ker vlagatelj (posledično) tudi ni dokazal, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe kršil določila ZJNVETPS in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen. Iz navedenih razlogov Državna revizijska komisija preostalih vlagateljevih očitkov (ki se prav tako nanašajo na (ne)popolnost njegove ponudbe) ni obravnavala. Četudi bi se namreč ti očitki izkazali kot utemeljeni, navedena presoja ne bi več vlivala niti na vlagateljev položaj, niti na odločitev Državne revizijske komisije. Državna revizijska komisija pa kljub temu opozarja vlagatelja na nedoslednost in nenatančnost tudi pri navedbi proizvajalca v 4. postavki (Akumulator 200 Ah) - v ponudbeni predračun je vpisal proizvajalca Spar, v dopis, ki ga je predložil k vzorcem, je navedel, da gre za družbo Spark, v zahtevku za revizijo pa govori o proizvajalcu Stark.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 08.09.2015


predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Avrigo d.o.o., Kidričeva ulica 20, Nova Gorica
- Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu

Natisni stran