Na vsebino
EN

018-151/2015 Simbio d.o.o.

Številka: 018-151/2015-4
Datum sprejema: 4. 9. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Nine Velkavrh kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba nadzornega in krmilnega sistema na objektu RCERO Celje - MBO« na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ETRA d.o.o., Svetelka 5, 3222 Dramlje, ki ga zastopa Verbovšek d.o.o., Razgledna ulica 11, 3000 Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), 4. 9. 2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 8. 5. 2015 sprejel Sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije, št. 09/JN-2015/S z dne 8. 5. 2015. Obvestilo o naročilu je bilo dne 13. 5. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN3002/2015.

Naročnik je prejel dve pravočasni ponudbi. Po razvrstitvi ponudb, glede na merilo najnižja ponudbena cena, je ponudbo prvouvrščenega ponudnika – vlagatelja izločil kot nepravilno, saj ne razpolaga z zahtevanim veljavnim certifikatom Siemens Solution Partner za modul Automation System SIMATIC, drugouvrščenemu ponudniku, Sistemi IN ES d.o.o., Boštanj, ki je oddal popolno ponudbo, pa je oddal javno naročilo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila 09/JN-2015/S z dne 7. 7. 2015 (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, dne 23. 7. 2015 (Odločitev o oddaji javnega naročila je prevzel 14. 7. 2015), vložil Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila storitve po odprtem postopku za »Izvedba nadzornega in krmilnega sistema na objektu RCERO Celje – MBO« z dne 22. 7. 2015, v katerem (povzeto) predlaga, da se zahtevku za revizijo v celoti ugodi, odpravi kršitve glede ugotavljanja sposobnosti vlagatelja in da se vlagatelju prizna ustrezno razpolaganje z veljavno licenco oz. certifikatom kakovosti Siemens Solution Partner za vse proizvode proizvajalca Siemens, po priznanju sposobnosti pa se ga izbere kot najugodnejšega ponudnika glede na merilo najnižje ponudbene cene. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka.

Vlagatelj je navedel, da:
- Je zahtevanje izključno certifikata kakovosti Siemens Solution Partner po programskih modulih Automation System SIMATIC in Human Machine Interface SIMATIC HMI diskriminatorno. Na svetovnem tržišču obstaja več korporacij, katerih oprema je povsem kompatibilna z vsebino ponudbe v predmetnem javnem naročilu, vendar ti proizvajalci opreme izdajajo certifikate za svojo opremo ter njeno vgradnjo in servisiranje, kar ni enakovredno zahtevanim certifikatom iz razpisne dokumentacije.
- Ima s proizvajalcem SIEMENS sklenjeno veljavno pogodbo od leta 2007, kot Siemens Solution Partner za vse njihove proizvode ter module.
- Razpolaga z veljavno licenco oz. certifikatom kakovosti Siemens Solution Partner Avtomation Drives za vse proizvode proizvajalca Siemens, pri čemer v izdanem certifikatu nikjer niso navedeni posamezni moduli, za katere se certifikat pri proizvajalcu opreme izdaja.
- Je zahteva naročnika po razpolaganju s certifikatom kakovosti za posamezen modul povsem nelogična in nesmotrna ter da negira izdani certifikat za generalne proizvode proizvajalca SIEMENS.
- Naročnik v svoji razpisni dokumentaciji ni upošteval, niti predvidel, drugih oblik izbire primernosti in kvalitete ponudnika, po npr. ISO standardu 9001.
- Ga naročnik ni pozval k pojasnitvi oziroma dopolnitvi vsebine njihovega certifikata kakovosti Siemens Solution Partner.
- Je v pogodbi, ki jo ima sklenjeno s podjetjem Siemens d.o.o., na strani 5 jasno navedeno, da se pogodbenika dogovorita za predvideno realizacijo prodaje, instaliranja in vzdrževanja opreme v določenih vrednostih, kjer sta v točkah 1.a in 1.b eksplicitno navedena modula Automatic System SIMATIC v vrednosti 100.000 EUR (including all SIMATIC products) in Human Machine Interface SIMATIC HMIU v vrednosti 100.000 EUR (including all SIMATIC products). To sta izrecno navedena in določena modula, ki jih je zahteval naročnik v razpisni dokumentaciji in za katera je v odločitvi navedel, da jih vlagatelj nima oziroma ne poseduje. Vlagatelj meni, da iz omenjene določbe pogodbe jasno izhaja, da ima priznan certifikat za oba navedena modula.
- Je naročnik kršil določbi 46. in 78. člena ZJN-2, ker mu ni dopustil dopolnitve njegove ponudbe oziroma obrazložitve spričeval neodvisnih organov, ki potrjujejo usklajenost gospodarskega subjekta z veljavnimi standardi za zagotovitev kakovosti.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 3. 8. 2015 kot neutemeljene zavrača vlagateljeve navedbe ter podaja naslednja pojasnila in utemeljitve:
- Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da se »uporabijo obstoječe krmilne komponente, katerim se dodajo novi moduli in nove komponente«, zato ugovor o diskriminatornosti ni utemeljen. Pojasnjuje, da so vse glavne in obstoječe komponente od proizvajalca SIEMENS, tudi obstoječi Scada nadzorni sistem, ki teče na SCADA sistemu WinCC je Siemensov proizvod, v razpisu pa njegova menjava ni predvidena. Navaja, da je izvajanje programiranja te opreme s programsko opremo drugih svetovnih proizvajalcev po njegovi oceni popolnoma nesmotrno, če že ne nemogoče.
- Navedel je povezave do elektronske baze SIEMENS o veljavnosti certifikatov in o certificiranih modulih, iz katerih po njegovih navedbah izhaja, da je sam certificiran za tri module, vlagatelj pa le za enega.

Naročnik je s Sklepom, št. 09/JN-2015/S z dne 10. 8. 2015 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji navedel jasno zahtevo, da mora biti izvajalec za delo s Siemensovo avtomatizacijo usposobljen, kar izkazuje s certifikatom Siemens Solution Partner po naslednjih programskih modulih: Automation System SIMATIC in Human Interface SIMATIC HMI. Naročnik je ob pregledu ponudbe vlagatelja ugotovil, da je le-ta ponudbi priložil kopijo certifikata Siemens Solution Partner za programski modul Human Machine Interface SIMATIC HMI z veljavnostjo do septembra 2015 in Izjavo o partnerstvu, s katero podjetje Siemens d.o.o. izjavlja, da je vlagatelj v postopku obnovitve certifikata Siemens Solution partnerstva za modul SIMATIC ter da bo certificiranje potekalo v septembru 2015. Naročnik poudarja, da iz tega nedvoumno izhaja, da vlagatelj takšnega certifikata še nima, ker je šele v postopku za njegovo pridobitev. Naročnik se je v zvezi s tem vprašanjem obrnil tudi na podjetje Siemens d.o.o., kjer je pridobil dodatno pojasnilo in obrazložitev, da vlagatelj z zahtevanim certifikatom resnično ne razpolaga in da na dan 26. 5. 2015 nima veljavnega certifikata za sporni modul. Naročnik poudarja, da je vlagatelj tudi v ponudbi navedel, da s tem certifikatom ne razpolaga, sam pa posledično ni zahteval dodatnih pojasnil ponudbe, saj je štel, da to ni sporno.

Glede ostalih navedb, to je o diskriminatornosti in nepotrebnosti določb razpisne dokumentacije, neupoštevanja in nepredvidenih drugih oblik izbire primernosti in kvalitete ponudnika, pa naročnik meni, da bi moral vlagatelj takšen zahtevek vložiti do roka za oddajo ponudb, saj se navedbe nanašajo na določbe razpisne dokumentacije in jih sedaj ne more več uveljavljati.

Vlagatelj v Opredelitvi do navedb naročnika o njegovem sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka z dne 10. 8. 2015 z dne 14. 8. 2015, kljub temu, da se ne strinja z navedbami glede ustreznosti zahtevanih certifikatov, priznava, da se na vsebino razpisne dokumentacije ni pravočasno pritožil.

Zatrjuje pa, da je naročnik slepo sledil navedbam izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi ter da se je zadovoljil z navedbami podjetja Siemens d.o.o., posredovanimi preko elektronske pošte. Vlagatelj nadalje navaja, da naročnik v ničemer ni posebej, dodatno in poglobljeno preverjal navedb iz revizijskega zahtevka, kot to določa ZPVPJN, niti ni pozval vlagatelja k morebitni pojasnitvi njegovih navedb iz revizijskega zahtevka. Iz dokumentacije jasno izhaja, da vlagatelj ima certifikat kakovosti za predmetni modul, da pa ga še ni obnovil za leto 2015, saj bo obnovitveno certificiranje šele v septembru 2015. Navaja, da iz jasnih navedb podjetja Siemens d.o.o. izhaja, da je vlagatelj v postopku obnovitve certifikata in da »v ničemer ne izpostavljajo ali izjavljajo, da ga izrecno ne poseduje (kar bi pomenilo, da ga nikoli niso imeli).« (vlagateljeva Opredelitev do navedb naročnika, stran 3, točka 3).

Vlagatelj dodaja še, da poseduje potrebni certifikat, čeprav njegovi strokovnjaki še niso opravili obnovitvenega certificiranja, kar jasno izhaja iz vsebine sklenjene pogodbe; da je vlagatelj že v sami ponudbeni dokumentaciji izrecno navedel, da za ta modul še nima obnovljenega certifikata, vendar ga je naročnik brez kakršnihkoli dodatnih poizvedovanj oziroma omogočanja pojasnitve ponudbene dokumentacije izločil, saj je te ugotovitve izrecno štel za nesporno ugotovljene že v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, posebej jih ponovno ni preverjal po prejemu revizijskega zahtevka, na kar ga je izrecno opozoril vlagatelj in vse navedbe podkrepil z ustreznimi dokazili.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je vlagatelj predložil veljaven certifikat Siemens Solution Partner za modul Automation System SIMATIC in ali je naročnik ravnal pravilno, ko je njegovo ponudbo kot nepravilno izločil iz postopka javnega naročanja, ker je štel, da vlagatelj z zahtevanim certifikatom ne razpolaga.

Po prejemu ponudb je naročnik pregledal in ocenil obe ponudbi in po pregledu ugotovil, da je prvouvrščena ponudba – ponudba vlagatelja, nepravilna, saj le-ta ne razpolaga z zahtevanim veljavnim certifikatom Siemens Solution Partner za modul Automation System SIMATIC in jo iz postopka izločil. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je namreč med drugim nepravilna tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona.

Naročnik je pripravil razpisno dokumentacijo in v 2. poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 8. točki, podtočki D. Tehnična sposobnost kot drugi pogoj navedel: »Izvajalec mora biti za delo s Siemensovo avtomatizacijo usposobljen, kar izkazuje s certifikatom Siemens Solution Partner po naslednjih programskih modulih: Automation System SIMATIC in Human Machine Interface SIMATIC HMI. Dokazilo: Veljaven certifikat Siemens Solution Partner (moduli Automation System SIMATIC in Human Machine Interface SIMATIC HMI).«

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila navedel, da vlagatelj certifikata nima oziroma ga ne poseduje in pojasnjuje, da certifikat ima, da pa ga še ni obnovil in da njegovi strokovnjaki še niso opravili obnovitvenega certificiranja. Državna revizijska komisija po vpogledu v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik ugotovil le, da vlagatelj ne razpolaga z zahtevanim veljavnim certifikatom in zatrjevanju obstoja samega certifikata ni oporekal.

Vlagatelj naročniku očita, da ga ni pozval k pojasnitvi ali dopolnitvi njegove ponudbe. Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, ZJN-2 izrecno ne predvideva pojasnjevanja ponudbe, vendar ga tudi ne prepoveduje. Od odločitve naročnika je odvisno, ali se bo uporabe omenjenega instituta poslužil ali ne. V kolikor naročniku o določenem dejstvu, stanju, izpolnjevanju pogoja, ipd, ki ga v ponudbi navaja vlagatelj, ne dvomi, ni razloga, da bi se posluževal uporabe omenjenega instituta. Kot že iz samega poimenovanja instituta izhaja, je njegov namen, da ponudnik pojasni določene okoliščine iz ponudbe, predpostavka za to pa je, da se le-te zdijo naročniku nejasne. V Sklepu je naročnik sam poudaril, da dodatnih pojasnil ni zahteval, saj ni štel za sporno, da vlagatelj veljavnega certifikata nima, saj je vlagatelj to sam navedel v ponudbi, in sicer s predložitvijo Siemens Izjave o partnerstvu. Vlagatelj hkrati zatrjuje, da bi ga naročnik moral pozvati na dopolnitev ponudbe in se sklicuje na 78. člen ZJN-2. Prvi odstavek 78. člena ZJN-2 ureja dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe in določa, da naročnik od ponudnika, čigar ponudba je formalno nepopolna, zahteva, da jo v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna, kar pa naročnik lahko stori le v primeru, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Naročnik je dejstvo, ali vlagatelj razpolaga z veljavnim certifikatom preveril pri izdajatelju tega certifikata, od katerega je prejel tudi odgovor, zato ni razloga, kot ugotavlja Državna revizijska komisija pa niti pravne podlage, da bi dopolnitev zahteval od ponudnika. Naročniku glede na ugotovljeno ni mogoče očitati kršitve ZJN-2 v zvezi z opustitvijo poziva na pojasnitev oziroma na dopolnitev ponudbe vlagatelja.

Državna revizijska komisija v zvezi s predložitvijo zahtevanih veljavnih certifikatov ugotavlja, da je ponudnik ponudbi priložil Siemens Solution Partner Certificate za modul Human Machine Interface SIMATIC HMI, veljaven do septembra 2015 in Siemens Izjavo o partnerstvu, iz katere izhaja, da je vlagatelj v postopku obnovitve certifikata Siemens Solution partnerstva za modul SIMATIC ter da bo certificiranje potekalo v septembru 2015. Iz tega nedvomno izhaja, da vlagatelj v ponudbi sam izjavlja, da zahtevanega veljavnega certifikata še nima (saj je v postopku certificiranja).

Naročnik je dne 26. 5. 2015 preko elektronske pošte na g. Brečka, ki vodi program Solution partnerjev v Sloveniji, iz podjetja Siemens d.o.o. naslovil prošnjo za potrditev ugotovljenih dejstev glede vlagateljevega razpolaganja s certifikatom za oba zahtevana modula na dan 26. 5. 2015 (to je na dan roka za oddajo ponudb) in še istega dne prejel njegov odgovor, v katerem je navedeno: »Podjetje ETRA d.o.o. je Siemens Solution Partner za modele: Automation System SIMATIC in Human Machine Interface SIMATIC HMI. Za modul Human Machine Interface SIMATIC HMI imajo tudi veljaven certifikat, z veljavnostjo september 2015. Za modul Automation System SIMATIC na dan 26. 5. 2015 nimajo veljavnega certifikata, so pa v postopku obnovitve le-tega. Naslednje certificiranje je predvideno v septembru 2015.« Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tolmačenje vlagatelja, da podjetje Siemens d.o.o. v odgovoru ne izjavlja, da certifikata vlagatelj izrecno ne poseduje (kar bi pomenilo, da ga nikoli niso imeli) irelevantno, saj naročnik nikjer ne zatrjuje, da ga ne poseduje ali da ga nikoli ni imel, ampak, da vlagatelj nima veljavnega certifikata na dan za ugotavljanje spodobnosti ponudnika, t.j. 26. 5. 2015.

Po vpogledu v pogodbo, sklenjeno med vlagateljem in podjetjem Siemens d.o.o. z dne 6. 12. 2007 in Siemens Solution Partner certifikat, predložen v zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da sam dogovor v pogodbi glede realiziranja izvajanja modulov še ne pomeni tudi, da ima vlagatelj priznan certifikat za oba zahtevana modula. Iz pogodbe namreč izhaja, da so v njej navedeni vsi moduli, v katerih vlagatelj sodeluje s podjetjem Siemens d.o.o., ne pa tudi, da ima vlagatelj veljaven certifikat za vsak naveden modul. V predloženem certifikatu pa je navedeno le, da vlagatelj, kot potrjen partner podjetja Siemens d.o.o., lahko uporablja ime Siemens Solution Partner Automation Drives. Nadalje v certifikatu piše: »The validity of the cerfiticate and the certified program modules are listed in the Siemens Partner Finder on the Internet.«

Državna revizijska komisija je zato vpogledala tudi v elektronsko bazo podjetja Siemens d.o.o. in objavljene veljavne certifikate, oboje dostopno na spletni strani
http://www.automation.siemens.com/solutionpartner/partnerfinder/Solution-Partner-Profile.aspx?lang=en&SolProvUnitId=2088 in ugotovila, da vlagatelj z zahtevanim veljavnim certifikatom za modul Automation System SIMATIC tudi v času odločanja Državne revizijske komisije ne razpolaga.

Ne naročnik, ne Državna revizijska komisija vlagateljevim navedbam glede obstoja certifikata ne oporekata, poudariti pa je potrebno, da se vprašanje popolnosti vlagateljeve ponudbe (v tem primeru - razpolaganje z zahtevanim veljavnim certifikatom) veže na presečni datum, torej dan poteka roka za odpiranje ponudb, v konkretnem primeru 26. 5. 2015. Ker vlagatelj naročnikovega pogoja takrat ni izpolnjeval, je naročnik ravnal pravilno, ko njegove ponudbe ni označil kot popolne.

Glede na ugotovljeno naročniku ni mogoče očitati kršitve ZJN-2 v zvezi z izločitvijo vlagateljeve ponudbe, ker ne razpolaga z zahtevanim veljavnim certifikatom.

V zvezi z zatrjevanjem diskriminatornosti, nelogičnosti in nesmotrnosti določb pogojev iz razpisne dokumentacije ter neupoštevanja drugih oblik izbire primernosti in kvalitete ponudnika ter kršenja 46. člena ZJN-2 je vlagatelj prekludiran, saj bi moral zatrjevanje kršitev naročnika uveljavljati v zahtevku za revizijo zoper razpisno dokumentacijo, kar bi lahko storil do poteka roka za oddajo ponudb. S tem se strinjata tudi naročnik in vlagatelj v svojih pisanjih.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 4. 9. 2015


predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Verbovšek d.o.o., Razgledna ulica 11, 3000 Celje
- Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
v spis zadeve, tu.


Natisni stran