Na vsebino
EN

018-134/2015 Javni holding Ljubljana, d. o. o.

Številka: 018-134/2015-4
Datum sprejema: 19. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »dodatno vzdrževanje enotne programske rešitve SAP« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Sapphir Management Consulting, d. o. o., Rožna dolina, Cesta I 15, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javni holding Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 19. 8. 2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je po tem, ko je v zvezi z javnim naročilom (objava obvestila o javnem naročilu 24. 11. 2014 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN11062/2014, in 26. 11. 2014 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2014/S 228-402690), ki ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1. objav), prejel sklep št. 018-015/2015-19 z dne 2. 6. 2015, s katerim je Državna revizijska komisija ugodila zahtevku za revizijo gospodarskega subjekta Actual I.T., d. d., Koper in razveljavila pogoj iz točke 3.4.1.1. razpisne dokumentacije, nadaljeval postopek oddaje naročila. Naročnik je poslal v objavo obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku:
– objava 4. 6. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3700/2015, in 9. 6. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 109-198156,
– objava 29. 6. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4331/2015, in 2. 7. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 125-229208,
– objava 6. 7. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4494/2015, in 9. 7. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 130-239362.

Vlagatelj je pred potekom roka za predložitev ponudb vložil zahtevek za revizijo z dne 13. 7. 2015 in predlagal, da se razveljavi »javno naročilo zaradi izkazanih bistvenih kršitev v postopku javnega naročanja oz. podredno […] da se podaljša rok za oddajo ponudb na način, da se omogoči oddaja ponudb glede na zapletenost naročila in čas potreben za pripravo ponudb«, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da je naročnik določil neprimeren rok in nejasno razpisno dokumentacijo, ki ne omogočata oddaje popolne ponudbe, podane so bile tehnične ovire za postavljanje vprašanj, v nasprotju z načelom transparentnosti javnega naročanja pa ni objavil vprašanja gospodarskega subjekta Actual I.T., d. d., Koper, ki je bilo podlaga za spremembo pogojev. Vlagatelj je očital kršitev 7., 8., 9. in 50. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je s sklepom št. 01-1000-I-152831/2015 z dne 20. 7. 2015 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je pojasnil, zakaj vlagateljevi očitki niso utemeljeni, navedel pa je še, da vlagatelj ni opozoril na kršitve prek portala javnih naročil, zaradi česar je treba »tak zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 26. člena zavreči oz. tako kot v tem primeru, navedb o kršitvah, na katere ni bilo predhodno opozorjeno na portalu javnih naročil, ni dopustno obravnavati«.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 01-1000-I-153119/2015 z dne 23. 7. 2015 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je s pravočasno vloženo (27. 7. 2015 po pošti priporočeno) vlogo z dne 27. 7. 2015 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je v sklepu št. 01-1000-I-152831/2015 z dne 20. 7. 2015 opozoril na peti odstavek 5. člena ZPVPJN, ki ureja dopustnost zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisne dokumentacije. Ne glede na to, ali bi bilo treba šteti, da bodisi vlagatelj bodisi nek drugi gospodarski subjekt nista na portalu javnih naročil opozorila na kršitve, ki jih vlagatelj očita v zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali bi dejansko stanje v konkretni zadevi (tj. možnost opozorila na portalu javnih naročil manj kot 24 ur po zadnji objavi odgovorov na portalu javnih naročil) podpiralo zaključek, da zahtevek za revizijo ni dopusten v smislu petega odstavka 5. člena ZPVPJN, pač pa je ugotovila, da ob predpostavki, da je zahtevek za revizijo dopusten v smislu petega odstavka 5. člena ZPVPJN, obravnava navedb iz zahtevka za revizijo ne bi pripomogla k ugoditvi zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je očital, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila s svojimi ravnanji onemogočil oddajo popolne in konkurenčne ponudbe, čemur je naročnik nasprotoval.

Naročnik je v točki 3.4. razpisne dokumentacije (str. 12–14) določil pogoje, ki se nanašajo na tehnično (točka 3.4.1., ki je v nadaljevanju členjena na točki 3.4.1.1. in 3.4.1.2.) in kadrovsko sposobnost (točka 3.4.2., ki je v nadaljevanju členjena na točki 3.4.2.1. in 3.4.2.2.).

Naročnik je v točki 3.4.1.1. razpisne dokumentacije (str. 12) sprva določil:
»Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora v ponudbi izkazati poznavanje in obvladovanje tehnoloških orodij SAP tako, da je v zadnjih treh letih, šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb, kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvajal storitve razvoja ali vzdrževanja informacijskega sistema SAP z lastnostmi in tehnologijami, ki so navedeni v obrazcu "Potrditev referenc poznavanja tehnologije SAP", v skupni vrednosti vseh izvedenih storitev najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.
Ponudnik mora izpolnjevati vse lastnosti, navedene v referenci. V kolikor ponudnik posamezno lastnost ne izpolnjuje, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Dokazila:
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom "Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika" (priloga 3/1), s podpisom izpolnjenega obrazca "Seznam referenc poznavanja tehnologije SAP" (priloga 6/1) in s podpisom izpolnjenega obrazca "Potrditev referenc poznavanja tehnologije SAP" (priloga 6/2), ki ga podpiše tudi pooblaščena oseba naročnika referenčnega projekta.
Ponudnik mora izpolnjevati vse lastnosti, navedene v referenci. V kolikor ponudnik posamezno lastnost ne izpolnjuje, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.«

Naročnik je kot rok za predložitev ponudb določil 31. 12. 2014 do 10. ure (točka IV.3.4. Objav). Naročnik je obvestilo o naročilu poslal v objavo 21. 11. 2014 (točka VI.5 objav).

Naročnik je po prejemu sklepa št. 018-015/2015-19 z dne 2. 6. 2015 posegel v točko 3.4.1.1. razpisne dokumentacije (objava 4. 6. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3700/2015, in 9. 6. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 109-198156):
»Na podlagi prejetega zahtevka za revizijo in v skladu s Sklepom državne revizijske komisije številka: 018-15/2015-19 z dne 2.6.2015, naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v naslednjih delih:
- besedilo v drugem odstavku 3.4.4.1 točke razpisne dokumentacije, ki se glasi: »Ponudnik mora izpolnjevati vse lastnosti, navedene v referenci. V kolikor ponudnik posamezno lastnost ne izpolnjuje, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja« se črta in se nadomestni z naslednjim besedilom: "Ponudnik mora izpolnjevati vse lastnosti, navedene v referenci. Ponudnik lahko zahteve iz obrazca 6/1 pokrije z več projekti kumulativno in obrazec fotokopira v ustreznem število. V kolikor ponudnik posamezno lastnost ne izpolnjuje, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja".«

Naročnik je še navedel, da se rok za predložitev ponudb podaljša na 30. 6. 2015 do 10. ure, rok za postavljanje vprašanj pa na 22. 6. 2015 do 10. ure.

Naročnik je obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslal v objavo 4. 6. 2015 (točka VI.5 objav).

Iz navedenega je razvidno, da je naročnik po prejemu sklepa št. 018-015/2015-19 z dne 2. 6. 2015 ohranil pogoj iz točke 3.4.1.1. razpisne dokumentacije (str. 12), razširil pa je možnost njegovega dokazovanja. Ponudniku ga namreč ni treba več dokazovati le z enim projektom, pač pa je takih projektov lahko več. Naročnik pa po prejemu sklepa št. 018-015/2015-19 z dne 2. 6. 2015 ni v ničemer dopolnjeval ali spreminjal kadrovskih pogojev (točka 3.4.2. razpisne dokumentacije).

Naročnik je v nadaljevanju prejel štiri vprašanja:
»1. Ali bo naročnik za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (poglavje 3.4 razpisne dokumentacije) kot ustrezno štel referenčna dela oziroma izkušnje na projektih, ki še niso v t.i. produkciji oziroma dejanski rabi?
2. Naročnika prosimo za pojasnilo glede vsebine obrazca 6/2, natančneje postavke lastnosti poslovnega procesa v točki »implementacija vsaj treh poslovnih procesov na uporabniško razvitih aplikacijah«? Kaj naročnik šteje za uporabniško razvito aplikacijo in na kakšen način bo navedeno implementacijo naročnik preverjal in meril?
3. V spremembi razpisne dokumentacije iz dne 4.6.2015 je bilo navedeno, da se lahko lastnosti iz obrazca 6/1 pokrije z več projekti kumulativno. Zadnja lastnost »Implementacija za najmanj 200 uporabnikov, ki vsebuje storitve iz področij CRM Billing-a oziroma masovnih saldakontov in ni starejši od treh let« združuje dva področja. Ali morata biti oba področja zajeta v enem projektu, ali se lahko navede ločen projekt za CRM Billing ter masovne saldakonte ?
4. Ali se glede na dikcijo obsega poznavanja poslovnih procesov kot je podana v točki 3.4.1.2 med zahtevane lastnosti uvrščajo tudi druga področja SAP ISU (DM, WCM, UCES, MR, CS, mobilna podpora, ..), saj navedeno predstavlja bistveni del trenutno implementirane rešitve pri naročniku? Če da, kako to opredeliti v obrazcu 6.1 (kot dodatno pojasnilo) ?«,
na katere je prek portala javnih naročil 23. 6. 2015 ob 10.39 odgovoril:
»1. Ne.
2. Naročnik bo za uporabniško razvito aplikacijo štel tiste aplikacije, ki ustrezajo značilnostim aplikacije za procesiranje v dialogu (v SAP terminologiji je to definirano kot »Dialog Transaction«). Naročnik bo reference naknadno preverjal pri izdajatelju reference.
3. Področji sta lahko izpolnjeni kumulativno (ponudnik lahko navede ločen projekt za CRM Billing in ločen projekt za masovne saldakonte, ki ga lahko potrdita različna izdajatelja reference) ali pri enem izdajatelju reference, ki potrdi obe področji.
4. Ne. Naročnik zahteva lastnosti poslovnega procesa, ki so navedene v prilogi 6/2.«,
ti odgovori pa so postali del razpisne dokumentacije (tretja poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2).

Gospodarski subjekt Actual I.T., d. d., Koper je naročniku poslal dopis z dne 24. 6. 2015, s katerim je izrazil nezadovoljstvo z odgovori, ki so bili objavljeni 23. 6. 2015 na portalu javnih naročil, in naročnika pozval, da »navede, da pri kadrih A1, A3-A12 ter B1-B6 ni potrebno, da bi bila referenčna dela oziroma izkušnje na projektih oz. storitvah, ki so že v produkciji oziroma dejanski rabi, temveč zadostuje, da so bile posamezne storitve na projektih opravljene skladno s pogodbo, potrjene in prevzete ter plačane s strani naročnika« in hkrati podaljša rok za predložitev ponudb.

Naročnik je v objavo na portal javnih naročil poslal dodatne informacije. Tako je bila 29. 6. 2015 ob 13.25 objavljena »Dopolnitev oz. sprememba odgovora na vprašanje«, ki se nanaša na vprašanje pod zaporedno številko 1 (23. 6. 2015 ob 10.39):
»Naročnik spreminja oz. dopolnjuje zgoraj naveden odgovor na vprašanje št. 1 z dne 23.6.2015, tako da se le ta po novem glasi:
ODGOVOR:
1. Ne, vendar to ne velja za kadre A1, A3-A12 ter B1-B6 iz točke 3.4.2. razpisne dokumentacije. Za omenjene kadre (torej A1, A3-A12 ter B1-B6) ni potrebno, da bi bila referenčna dela oziroma izkušnje na projektih oz. storitvah, ki so že v produkciji oziroma v dejanski rabi, temveč zadostuje, da so bile posamezne storitve na projektih opravljene skladno s pogodbo, potrjene in prevzete ter plačane s strani naročnika.«

Naročnik je še navedel, da se rok za predložitev ponudb podaljša na 8. 7. 2015 do 10. ure, rok za postavljanje vprašanj pa na 30. 6. 2015 do 10. ure.

Naročnik je obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslal v objavo 29. 6. 2015 (točka VI.5 objav).

Vlagatelj je naročniku poslal dopis z dne 1. 7. 2015, s katerim ga je pozval, da ustavi postopek javnega naročanja: Vlagatelj je naročniku 3. 7. 2015 poslal elektronsko sporočilo, s katerim ga je pozval, da mu odgovori na poziv z dne 1. 7. 2015, 6. 7. 2015 pa je poslal elektronsko sporočilo, s katerim ga je pozval, da mu posreduje vprašanje gospodarskega subjekta Actual I.T., d. d., Koper.

Naročnik je v objavo na portal javnih naročil poslal dodatne informacije. Tako je bilo 6. 7. 2015 ob 11.42 objavljeno »Podaljšanje roka za javno naročilo št. JHL-33/14«, iz katerega je razvidno, da se rok za predložitev ponudb podaljša na 13. 7. 2015 do 10. ure.

Naročnik je obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku poslal v objavo 6. 7. 2015 (točka VI.5 objav).

Vlagatelj je naročniku 7. 7. 2015 poslal elektronsko sporočilo, v katerem je navedel, da je bilo na portalu javnih naročil 6. 7. 2015 ob 11.42 objavljeno podaljšanje roka za predložitev ponudb, vendar naročnik ni omogočil postavljanja vprašanj, vlagatelj pa ga je tudi pozval, da predloži vprašanja, zaradi katerih je bila na portalu javnih naročil 29. 6. 2015 ob 13.25 objavljena »Dopolnitev oz. sprememba odgovora na vprašanje«.

Vlagatelj je naročniku poslal dopis z dne 8. 7. 2014, s katerim ga je pred vložitvijo zahtevka za revizijo pozval, da določi pogoje v vsebini, ki je bila pred spremembo, objavljeno 29. 6. 2015 ob 13.25 na portalu javnih naročil, da objavi vprašanja oziroma poziv gospodarskega subjekta Actual I.T., d. d., Koper, ki so bili povod za spremembo pogojev, in da podaljša rok za predložitev ponudb. Naročnik je odgovoril z dopisom št. 01-1000-I-152018/2015 z dne 10. 7. 2015, pri čemer mu tudi v tem primeru ni razkril vprašanj oziroma poziva gospodarskega subjekta Actual I.T., d. d., Koper (dopis z dne 24. 6. 2015).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 3.4. razpisne dokumentacije (str. 12–14) določil pogoje, ki se nanašajo na tehnično (točka 3.4.1.) in kadrovsko sposobnost (točka 3.4.2.). Naročnik je z odgovorom pod zaporedno številko 1, ki je bil objavljen 23. 6. 2015, ob 10.39, na portalu javnih naročil, bodisi ohranjal vsebino pogojev, na katere se ta odgovor nanaša, bodisi je te pogoje zaostril, nikakor pa ni mogoče šteti, da jih je omiljeval. Naročnik je pogoje kvečjemu omiljeval šele z odgovorom, ki je bil objavljen 29. 6. 2015 ob 13.25 na portalu javnih naročil. Omiljen pogoj širi konkurenco, ne pa jo oži. Omiljevanje pogojev zato ni v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) in ne predstavlja niti kršitve načela sorazmernosti (10. člen ZJN-2). Naročnik bi se lahko celo odločil, da ne postavi nobenih referenčnih in kadrovskih pogojev ali da že postavljene pogoje v celoti črta, pa zaradi tega ne bi bilo kršeno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen ZJN-2) ali načelo sorazmernosti (10. člen ZJN-2). Omiljeni pogoji veljajo za vse gospodarske subjekte na enak način in v enakem obsegu (9. člen ZJN-2), saj nobenemu izmed njih ni treba dokazati drugačne ali več vsebine kot drugim gospodarskim subjektom. Tako niti vlagatelju ni treba dokazati česa drugega ali več kot njegovim konkurentom. Neutemeljeno je zato vlagateljevo utemeljevanje zahtevka z revizijo v smeri, da bi bil zaradi omilitve pogoja v konkurenčni prednosti gospodarski subjekt Actual I.T., d. d., Koper. Do kršitve enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) ni prišlo niti pri seznanjanju gospodarskih subjektov s tem odgovorom. Z objavo tega odgovora na portalu javnih naročil so se vsi gospodarski subjekti lahko z njim seznanili na enak način in v enakem besedilu. Naročnik s tem ni mogel kršiti načela transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), saj je gospodarske subjekte seznanil, da morajo izpolniti pogoje. Naročnik je tudi navedel, katere pogoje morajo gospodarski subjekti izpolniti. Sredstvo seznanitve, ki ga je naročnik uporabil (tj. portal javnih naročil), zagotavlja najširšo transparentnost, dostop do informacij na njem pa je (bil) brezplačen. V zadevi tudi ni sporno, da se je vlagatelj seznanil z vsemi odgovori.

Čeprav naročnik vlagatelja ni seznanil z dopisom z dne 24. 6. 2015, ki mu ga je poslal gospodarski subjekt Actual I.T., d. d., Koper, saj ga ni ne objavil na portalu javnih naročil ali svoji spletni strani ne poslal vlagatelju, je treba upoštevati, da naročniku tega nista nalagala ne ZJN-2 ne točka 6.1. razpisne dokumentacije (str. 16), na kar se sklicuje vlagatelj. V točki 6.1. razpisne dokumentacije je med drugim določeno, da so sestavni del razpisne dokumentacije »tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila in na spletni strani http://jhl.si, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije«. Iz tega besedila je razvidno, da so gospodarski subjekti dolžni upoštevati vsebine, ki izvirajo iz naročnikove sfere. Razpisna dokumentacija vključno s spremembami, z dopolnitvami, s popravki, s pojasnili in z odgovori (na vprašanja ponudnikov) so vsebine, ki izvirajo iz naročnikove sfere, pri čemer je iz tretje povedi iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2 razvidno, da so del razpisne dokumentacije tiste informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Za gospodarske subjekte obstaja dolžnost upoštevati tiste vsebine, ki jim jih naročnik posreduje, ne pa tudi dolžnost upoštevati tistih vsebin, ki jim jih naročnik ne posreduje. V četrti povedi iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2 je določeno, da se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na ali preko portala javnih naročil, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje razpisna dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v razpisni dokumentaciji. Iz slednje določbe ZJN-2 je razvidna zgolj njena pojasnjevalna narava, saj sporoča, kaj se šteje za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije.

V 81. členu ZJN-2 je določeno, da so naročniki (v odprtem postopku oddaje javnega naročila) dolžni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. V tej določbi je določena zgolj naročnikova dolžnost pravočasnega posredovanja pojasnil v zvezi z razpisno dokumentacijo (če jo je gospodarski subjekt sicer zahteval pravočasno), pri čemer ta določa tudi način, ki ga morajo uporabiti (na portalu javnih naročil ali prek njega). Ta določba pa ne določa naročnikove dolžnosti v smeri zahteve za objavo dopisa z dne 24. 6. 2015.

Vlagatelj je opozoril, da je naročnik z odgovorom pod zaporedno številko 1, ki je bil objavljen 23. 6. 2015 ob 10.39 na portalu javnih naročil, »povzročil popolno zmedo v razumevanju naročnikovih zahtev« (str. 10 zahtevka za revizijo) in da zato ni jasno, kako je treba dokazati izpolnjevanje kadrovskih pogojev, s tem pa je ravnal v nasprotju s 7. in z 9. členom ZJN-2. Vlagatelj je še opozoril, da ni imel možnosti razčistiti teh nejasnosti z vprašanji na portalu javnih naročil, saj po 10. uri 30. 6. 2015 ni bilo mogoče več zastavljati vprašanj, s tem pa je naročnik ravnal v nasprotju s 7., z 8., z 9. in s 50. členom ZJN-2.

Vlagatelj je sicer izpostavil, da odgovor pod zaporedno številko 1, ki je bil objavljen 23. 6. 2015 ob 10.39 na portalu javnih naročil, ni jasen in da pogoji, na katere se ta odgovor nanaša, niso jasni, zaradi tehničnega delovanja portala javnih naročil pa je izgubil možnost zahtevati pojasnila, vendar je treba upoštevati, da naročnik ne bo mogel tolmačiti kadrovskih pogojev v vsebini, ki iz njih ne izhaja. Državna revizijska komisija tako opozarja, da je naročnik z odgovorom pod zaporedno številko 1, ki je bil objavljen 23. 6. 2015 ob 10.39 na portalu javnih naročil, tolmačil kadrovske pogoje iz točke 3.4.2. razpisne dokumentacije v vsebini, ki jo je bilo mogoče razbrati že od objave obvestila o naročilu (prim. sklep št. 01-10000-I-152831/2015 z dne 20. 7. 2015, str. 2–3). Kar pomeni, da bi vlagatelj tolmačenje kadrovskih pogojev iz točke 3.4.2. razpisne dokumentacije lahko zahteval že od 24. 11. 2014, ko je bilo obvestilo o naročilu objavljeno na portalu javnih naročil, in ne šele od 23. 6. 2015 ob 10.39, ko je bil objavljen sporni odgovor. Državna revizijska komisija dodaja, da razlaga kadrovskih pogojev, ki ostaja v mejah pogojev (»v obsegu«), zagotavlja enako obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2) in omogoča upoštevanje tudi temeljnih načel iz 7. in 8. člena ZJN-2. Do razlage pogojev pri naročniku pa sicer še ni prišlo, saj naročnik ni še ugotavljal, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje ali jih ne. Vlagateljev očitek o nezmožnosti zahtevati pojasnila prek portala javnih naročil je povezan z vprašanjem določitve roka za predložitev ponudb, o čemer se je Državna revizijska komisija opredelila v nadaljevanju.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik obvestilo o naročilu poslal v objavo 21. 11. 2014 (točka VI.5 objav) in rok za predložitev ponudb določil 31. 12. 2014 (točka IV.3.4 objav). Naročnik je po prejemu sklepa št. 018-015/2015-19 z dne 2. 6. 2015 posegel v točko 3.4.1.1. razpisne dokumentacije in 4. 6. 2015 poslal v objavo na portal javnih naročil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, pri čemer je določil tudi nov rok za predložitev ponudb: 30. 6. 2015 do 10. ure. Vlagatelj tega roka ne problematizira, pač pa problematizira rok 8. 7. 2015 do 10. ure, ki ga je naročnik določil z obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (objava 29. 6. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4331/2015, in 2. 7. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 125-229208), in nato še podaljšal na 13. 7. 2015 do 10. ure z obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (objava 6. 7. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN4494/2015, in 9. 7. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 130-239362). Slednji obvestili sta bili objavljeni na portalu javnih naročil še isti dan, ko je ju naročnik poslal na portal javnih naročil. Naročnik je s podaljšanjem roka na 8. 7. 2015 do 10. ure omogočil dodatnih sedem dni za pripravo ponudbe, s podaljšanjem roka na 13. 7. 2015 do 10. ure pa še pet dni, saj je 8. 7. 2015 postal dan, ki so ga ponudniki lahko izkoristili v celoti za pripravo ponudbe.

Skladno s prvim odstavkom 50. člena ZJN-2 mora naročnik pri določanju rokov za prejem ponudb upoštevati predvsem zapletenost naročila in čas, potreben za pripravo ponudb, upoštevaje pri tem minimalne roke, določene z ZJN-2. Če je obvestilo o javnem naročilu objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, šteje rok za oddajo ponudbe od dneva, ko je naročnik odposlal Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti zahtevo za objavo v Uradnem listu Evropske unije (drugi odstavek 50. člena ZJN-2). Minimalni rok za predložitev ponudb je v odprtem postopku, za katerega velja drugi odstavek 50. člena ZJN-2, 40 dni (51. člen ZJN-2). Iz zahtevka za revizijo je razvidno, da vlagatelj ne očita naročniku, da ne bi upošteval 51. člena ZJN-2. Kot izhaja iz dokumentacije, je bil rok od 21. 11. 2014, ko je naročnik poslal obvestil o naročilu v objavo, do 10. ure 13. 7. 2015, ko je naročnik določil podaljšani rok za predložitev ponudb, sicer tudi daljši od 40 dni. Državna revizijska komisija pri tem dodaja, da ZJN-2 v rok všteva koledarske in ne delovne dneve.

Državna revizijska komisija se sicer strinja z vlagateljem, da omilitev pogoja, skladno s katero za nekatere kadre ni treba več dokazovati nekaterih zahtev, lahko vpliva na krog ponudnikov in možnost priprave ponudbe, vendar pa ni mogla potrditi, da je ravno rok, ki ga je naročnik določil najprej na 8. 7. 2015 do 10. ure, nato pa še podaljšal na 13. 7. 2015 do 10. ure, tisti, ki vpliva na vlagateljevo sodelovanje v postopku oddaje naročila. V postopku pravnega varstva vlagatelj varuje svoj položaj (prva alinea prvega odstavka 14. člena ZPVPJN) in ne položaja drugih gospodarskih subjektov, saj vlagatelj ni zagovornik javnega interesa (druga alinea prvega odstavka 14. člena ZPVPJN v povezavi s 6. členom ZPVPJN), zato Državna revizijska komisija ni mogla obravnavati vlagateljevih navedb v obsegu, ki pomeni očitek o omejevanju sodelovanja v postopku oddaje naročila drugih gospodarskih subjektov, ki niso vlagatelj, ali subjekti, ki bi z vlagateljem sodelovali pri oddaji naročila. Državna revizijska komisija najprej opozarja, da je vlagatelj predložil ponudbo že do prvotno določenega roka za predložitev ponudb in mu jo je naročnik neodprto vrnil (dopis št. 01-1000-I-149449/2015 z dne 5. 6. 2015) zaradi prejema sklepa št. 018-015/2015-19 z dne 2. 6. 2015. To pa pomeni, da vlagatelj ne po seznanitvi z novim (še ne podaljšanim) rokom za predložitev ponudb ne po seznanitvi s podaljšanim(a) rokom(a) za predložitev ponudb ni začel pripravljati ponudbe »na novo – od začetka«. Vlagatelj česa takega niti ni zatrjeval. Državna revizijska komisija pri tem še opozarja, da bi vlagatelj ponudbo, ki bi bila formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), po poteku roka za predložitev ponudb lahko dopolnil ali spremenil (78. člen ZJN-2), zato zgolj dejstvo, da ne bi mogel do poteka podaljšanega roka za predložitev ponudb v ponudbi predložiti vseh zahtevanih dokazil, ne bi bilo razlog, ki bi mu omejeval sodelovanje v postopku oddaje naročila. Državna revizijska komisija kot ključno ugotavlja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil izjavo z dne 3. 7. 2015, v kateri mu je tuja družba, s katero je 30. 6. 2015 sklenil sporazum o skupnem sodelovanju pri oddaji naročila, sporočila, da mu do 7. 7. 2015 ne more predložiti vseh zahtevanih dokazil za sodelovanje s kadrom v postopku oddaje naročila, pri čemer pa iz te izjave ne izhajajo razlogi objektivne narave za nezmožnost predložitve dokazil, temveč razlog, ki je subjektivne narave. Ta tuja družba je namreč v izjavi z dne 3. 7. 2015 kot razlog nezmožnosti predložitve dokazil do 7. 7. 2015 navedla letne dopuste oseb, ki bi odobrile in potrdile izdajo referenčnih potrdil za kadre. Državna revizijska komisija sicer še ugotavlja, da je iz izjave z dne 3. 7. 2015 razvidno, da gre za kadre te tuje družbe. Ta tuja družba je še navedla, da bi lahko referenčna potrdila izdala v drugi polovici julija 2015, kar logično pomeni čas po 13. 7. 2015 do 10. ure. Iz izjave z dne 3. 7. 2015 te tuje družbe tudi ni razvidno, da je nezmožnost potrditve referenc kadra v tem, da je 17 kadrov veliko število ali da je potrebno obsežno predhodno interno preverjanje (str. 7 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija pripominja, da iz 11. člena sporazuma o skupnem poslovnem sodelovanju z dne 30. 6. 2015 izhaja delitev del in kadrov, pri čemer tuja družba ne prevzema ne delno ne v celoti del za nekatere izmed kadrov, ki so našteti v spornem odgovoru pod zaporedno številko 1 (objava 29. 6. 2015 ob 13.25 na portalu javnih naročil). Vlagatelj je sicer še navedel, da bi moral za to tujo družbo predložiti tudi posamezna dokazila za dokazovanje sposobnosti, ki jih izdajajo tuji organi, v tem času pa teh dokazil ni mogoče pridobiti, vendar tudi v primeru, če se zanemari reševanje zadeve s stališča ureditve iz 78. člena ZJN-2, je treba že upoštevati, da vlagatelj niti ni zatrjeval, da je ta druga dokazila sploh zahteval od tujih organov oziroma da je ta tuja oseba zahtevala dokazila od tujih organov. Čeprav naročnik ni podaljšal roka naenkrat za 12 dni, temveč je to storil z dvema dejanjema, je razvidno, da je bil rok za predložitev ponudb po objavi spornega odgovora pod zaporedno številko 1 (objava 29. 6. 2015 ob 13.25 na portalu javnih naročil) daljši od osmih dni, ki naj bi bil rok, v katerem, kot je navedel vlagatelj (str. 9 zahtevka za revizijo), tuji organi izdajajo potrebna dokazila. Ob upoštevanju dejanskega stanja v tej zadevi Državna revizijska komisija ni mogla zaključiti, da bi bila zaradi določitve podaljšanega roka za predložitev ponudb podana kršitev 50. člena ZJN-2, pa niti ne 7. in 9. člena ZJN-2. To pa omogoča tudi zaključek, da ni podana kršitev 50. člena ZJN-2 niti zaradi tega, ker vlagatelj ni mogel postavljati nadaljnjih vprašanj prek portala javnih naročil. Glede na navedeno Državna revizijska komisija tudi ni ugotavljala, ali bi dejansko stanje, ki ga je navedel vlagatelj v zvezi z nezmožnostjo postavljati vprašanja na portalu javnih naročil, sploh lahko utemeljila kršitev 50. člena ZJN-2.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, zato je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 19. 8. 2015

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Javni holding Ljubljana, d. o. o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana,
- Sapphir Management Consulting, d. o. o., Rožna dolina, Cesta I 15, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran