Na vsebino
EN

018-146/2015 Kobilarna Lipica

Številka: 018-146/2015-6
Datum sprejema: 18. 8. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Revitalizacija kulturne krajine«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo družbe Godina d. o. o., IOC – Hrpelje 22, 6240 Kozina, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 18. 8. 2015

odločila:

1. Postopek revizije oddaje javnega naročila »Revitalizacija kulturne krajine«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 29. 7. 2015, se ustavi.

2. Predlog za izdajo sklepa za sklenitev pogodbe kljub vloženemu zahtevku za revizijo, ki ga je naročnik vložil dne 12. 8. 2015, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek za oddajo javnega naročila »Revitalizacija kulturne krajine«. Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo dne 22. 5. 2015 objavljeno na Portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN3283/2015.

Iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika št. 1000-7/15 z dne 29. 6. 2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) izhaja, da je naročnik predmetno javno naročilo oddal ponudniku Makro 5 Gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila dne 29. 7. 2015 vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 7. 8. 2015 zavrnil kot neutemeljen, nato pa z dopisom z dne 30. 7. 2015 dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in predrevizijskem postopku odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji. Dne 12. 8. 2015 je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval tudi predlog za izdajo sklepa, s katerim bi se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovolila sklenitev pogodbe med naročnikom ter izbranim ponudnikom.

Državna revizijska komisija je dne 14. 8. 2015 prejela vlagateljevo vlogo z dne 13. 8.2015, v kateri jo ta obvešča, da zahtevek za revizijo z dne 29. 7. 2015 umika, poleg tega pa zahteva tudi povračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Z ustavitvijo postopka revizije oddaje predmetnega javnega naročila se je postopek pravnega varstva v tej zadevi pravnomočno končal, naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku pa zato ostaja v veljavi. Ker bo naročnik že na tej podlagi lahko sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, je Državna revizijska komisija zaradi odpadlega pravnega interesa naročnika za podajo predloga za izdajo sklepa za predčasno sklenitev pogodbe kljub vloženemu zahtevku za revizijo ta naročnikov predlog z dne 12. 8. 2015 zavrgla. S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 18. 8. 2015Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana,
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
- Makro 5 Gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
- Lesnina MG oprema, d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,
- CPG, d.d., Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica,
- Adriaing d.o.o. Koper, Ankaranska cesta 7, 6000 Koper,
- Grafit d.o.o., Cesta Majde Šilc 1, 1317 Sodražica,
- HIP PLUS d.o.o., Vače 103, 1252 Vače,
- Gradnje Žveplan d.o.o., Ulica heroja Lacka 8, 3000 Celje,
- CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
- Grafist d.o.o., Sermin 7B, 6000 Koper,
- CPV inženiring d.o.o., Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.


V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije


Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran