Na vsebino
EN

018-135/2015 Občina Ilirska Bistrica

Številka: 018-135/2015-4
Datum sprejema: 29. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Most pri Bubcu na LC 135100 Zarečje - Bubec«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba Adriaing d.o.o., Ankaranska cesta 7, 6000 Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), 29. 7. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Most pri Bubcu na LC 135100 Zarečje - Bubec«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 9. 7. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Most pri Bubcu na LC 135100 Zarečje - Bubec« 1. 6. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV3185/2015.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 7. 2015 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji zadevnega javnega naročila oziroma podrejeno razveljavitev postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 21. 7. 2015 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 22. 7. 2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je 29. 7. 2015 s strani vlagatelja prejela vlogo z dne 27. 7. 2015, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil v zadevnem postopku javnega naročanja. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 29. 7. 2015Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,
- Adriaing d.o.o., Ankaranska cesta 7, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran