Na vsebino
EN

018-120/2015 Občina Kočevje

Številka: 018-120/2015-4
Datum sprejema: 23. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »obnovo javne razsvetljave v občini Kočevje« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik), 23. 7. 2015

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 10. 3. 2015 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN1559/2015, in 12. 3. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2015/S 050-087271) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 360-4/2013 z dne 18. 5. 2015 ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika EIS Skočaj, d. o. o., Gajeva ulica 56, Preserje, Radomlje. Naročnik je nato z dokumentom »Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila« št. 360-4/2013 z dne 27. 5. 2015 ponudnike obvestil, da je spremenil svojo odločitev in izbral ponudbo ponudnika Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 6. 2015 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je navedel, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje dveh izmed tehničnih zahtev, kot ju je določil naročnik (svetilke z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom »[…] Pro« nimajo ohišja iz zahtevanega materiala ter svetilke »[…] Plus« in »[…] Pro« ne dosegajo minimalnih vrednosti za svetlost), ponudba drugouvrščenega ponudnika pa ne izpolnjuje štirih takih zahtev (svetilke z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom »[…] Pro« nimajo ohišja iz zahtevanega materiala ter svetilke »[…] Plus« in »[…] Pro« ne dosegajo minimalnih vrednosti za svetlost, LED svetilke pa imajo prenizek električni izkoristek in ohišje iz neustreznega materiala), zato bi ju moral naročnik označiti za neprimerni in ju izločiti. Vlagatelj je naročniku očital kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), očital pa je tudi, da je bil cenovno diskriminiran, saj je svetilka izbranega ponudnika zaradi slabših tehničnih lastnosti bistveno cenejša.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19. 6. 2015 izjasnil o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj je neutemeljen.

Naročnik je s sklepom št. 360-4/2013 z dne 29. 6. 2015 zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- vlagatelj napačno enači sijalke in svetilke, o svetilkah, ki naj bi jih izbrani ponudnik dobavil in montiral, pa le ugiba,
- razpisna dokumentacija ni določala, da je treba navesti, katero svetilko ponudnik ponuja pod posamezno pozicijo,
- so ponudniki lahko skladno z razpisno dokumentacijo ponudili enakovredne proizvode,
- je kot enakovredno rešitev sprejel ponujeni material pokrova svetilke, saj je boljši od zahtevanega,
- bi z izločitvijo ponudbe izbranega ponudnika in drugouvrščenega ponudnika ravnal v nasprotju s 6. členom ZJN-2,
- so priloženi svetlobnotehnični izračuni podani le kot vodilo stanja na terenu in so le osnova za določitev potrebnih minimalnih moči svetilk na odsekih, kot je podano v tabelah iz projektne dokumentacije, niso pa osnova za primerjavo posameznih svetilk,
- je izračun, priložen k zahtevku za revizijo, podan za svetilko, ki ni več v proizvodnji, izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik pa sta z dokazili, ki sta jih predložila že v ponudbi, dokazala, da ponujata sijalke, ki so skladne z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju, čemur vlagatelj ne oporeka,
- ni zahteval predložitve svetlobnotehnične datoteke ponujenih svetilk, zato vlagatelj ni mogel točno določiti, katero svetilko sta ponudnika ponudila, proizvajalci pa imajo za posamezno moč svetilke različne variante in svetlobnotehnične parametre,
- svetlobnotehnična izračuna, ki ju je vlagatelj predložil k zahtevku za revizijo, prikazujeta enega izmed možnih primerov razsvetljave, ki pa je najbolj neugoden,
- drugouvrščeni ponudnik je ponudil svetilko z električnim izkoristkom 90 %, kar je bolje od zahtev iz razpisne dokumentacije, ohišje pa je iz aluminija, kar je bila tudi zahteva iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 360-4/2013 z dne 29. 6. 2015 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 3. 7. 2015 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je uveljavljal še kršitev 9. člena ZJN-2.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je za javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku (točka IV.1.1 objav; 25. člen ZJN-2), prejel ponudbe petih ponudnikov (zapisnik o javnem odpiranju ponudb z dne 24. 4. 2015), pri čemer je po merilu najnižja cena (točka IV.2.1 objav; prvi odstavek XV. točke Navodil in pogojev, str. 13) sprva izbral (dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 360-4/2013 z dne 18. 5. 2015) ponudbo ponudnika EIS Skočaj, d. o. o., Preserje, Radomlje, po prejemu predloga izbranega ponudnika za spremembo odločitve (vloga z dne 20. 5. 2015) pa je odločitev spremenil in izbral ponudbo izbranega ponudnika (dokument »Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila« št. 360-4/2013 z dne 27. 5. 2015). Vlagatelj, ki je predložil tretjo najcenejšo ponudbo, je navedel, da je naročnik kršil »6.« člen ZJN-2 in prvi odstavek 80. člena ZJN-2, ker ni izločil ponudbe izbranega ponudnika in ponudbe drugouvrščenega ponudnika, saj ti nista popolni.

Vlagatelj je navedel, da svetilke z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom, ki sta jih ponudila izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik, ne izpolnjujeta vseh zahtev iz tehničnih specifikacij, teh zahtev pa ne izpolnjujejo niti LED svetilke, ki jih je ponudil drugouvrščeni ponudnik. Vlagatelj s tem torej odpira vprašanje, ali sta ponudbi izbranega ponudnika in drugouvrščenega »pripravljen[i] skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije« (25. člen ZJN-2) v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije (prva poved iz prvega odstavka 37. člena ZJN-2). Če ponudbi to nista, sta neprimerni (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in zato tudi nista popolni (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), kar bi ob izpolnjenih pogojih iz prve povedi iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2 naročniku nalagalo njuno izločitev. Prva poved iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2 se sklicuje na institut dopustne dopolnitve in spremembe ponudbe iz 78. člena ZJN-2, ta pa naročniku omogoča dopolnitev le formalno nepopolnih ponudb (prva poved iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2 v zvezi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ponudniku pa onemogoča dopolnjevanje ali spreminjanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta javnega naročanja z novim predmetom naročanja (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija najprej pojasnjuje, da v primeru, če vlagatelj ne bi uspel z zahtevkom za revizijo zoper naročnikovo ugotovitev, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, potem odločanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da je popolna tudi ponudba drugouvrščenega ponudnika, ne bi bila več ključna. Tudi v primeru, če bi se izkazalo, da je naročnik za slednjo napačno ugotovil njeno popolnost, to ne bi vplivalo na vlagateljev položaj. Vlagatelj namreč ne bi mogel pridobiti javnega naročila, saj ne bi uspel dokazati, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna. Zato je Državna revizijska komisija najprej ugotavljala, ali je vlagatelj utemeljeno očital kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. in ne 6. člen ZJN-2, kot je to vlagatelj napačno navedel na str. 4 zahtevka za revizijo) in prvega odstavka 80. člena ZJN-2, ker je naročnik štel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna.

Iz točke VI.3 objav je razvidno, da je naročnik gospodarske subjekte napotil na svojo spletno stran, da bi pridobili razpisno dokumentacijo. Skladno s tretjo povedjo iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2 se kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih naročnik posreduje gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je na svoji spletni strani za »javno naročilo obnova javne razsvetljave v občini Kočevje« objavil različne dokumente in več popravkov teh dokumentov, kar vsi glede na drugi odstavek 71. člena ZJN-2 štejejo za razpisno dokumentacijo. Naročnik je med drugim objavil dokument »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje«, pri čemer je v točki 4.5.1.1.2 Razsvetljava (str. 10–18) med drugim določil:
»V nadaljevanju so določene tehnične karakteristike svetilk ter pripadajoče identifikacijske oznake, ki so navedene v vseh obdelavah.
Izbrane svetilke morajo ustrezati zahtevam podanim v tem projektu s posebno pozornostjo na svetlobno tehnične lastnosti svetilk v tabeli »Tehnične karakteristike svetilk« in »Lastnosti svetlobnih modulov in sijalk« ter »Mehanske lastnosti svetilk«.
[…]
Svetilke z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom
Svetilke omogočajo energetsko učinkovitost in kvaliteto pri visokih svetlobno tehničnih izkoristkih, ki izboljšujejo svetlobno tehnične lastnosti na osvetljenih površinah. Uporabljeni svetlobni viri v svetilkah so predvsem metal-halidne (MH) in visokotlačne natrijeve (VTNa). Pri določevanju tipa svetilke, ki je predvidena za namestitev, je potrebno upoštevati tip svetilke, ki je bila predhodno nameščena na stebru in tipe svetilk, ki so nameščene na isti veji. Na posamezni veji se svetlobnotehnično (barvno) in po izgledu uskladi nove svetilke z obstoječimi že skladnimi svetilkami. Izjema so le odseki, ki v celoti ne ustrezajo Uredbi in se zamenjajo vse svetilke.
V nadaljevanju so navedene minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati svetilke:
[…]
OHIŠJE:
• ohišje iz tlačno litega aluminija ali poliestra ojačenega s steklenimi vlakni. V primeru, da zunanjost svetilke ni obstojna na atmosferske vplive mora biti dodatno zaščitena z ustreznim zaščitnim slojem,
• zaščitno steklo – varnostno kaljeno steklo ali visoko odporni PMMA,
• stopnja zaščite pred vdorom vode in trdih delcev najmanj IP 65,
• ohišje mora omogočati montažo na steber ali krak premer nastavka za:
o direktno montažo: 60/76/80mm,
o premer nastavka s strani: 34/42/48/60mm,
• vijaki za pritrditev morajo biti iz materiala odpornega na korozijo.
[…]«

Naročnik je v dokumentu »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje« na str. 16–17 pripravil tabelo 4 »Tehnične karakteristike izbranih svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom«. Ta tabela vsebuje tudi stolpec »Opis svetilke«, iz katerega izhaja opis posameznih 15 razpisanih vrst svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom, npr.:
– »Svetilka skupne moči 83W, 6600lm, ZR: I., IP65 material ohišja: poliester, ojačan s steklenimi vlakni - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/76 mm (direktni natik), Ø 42/60 mm (pritrditev s strani) – ali enakovredno: ST 50 – SITECO.«,
– »Svetilka skupne moči 118W, 10700lm, ZR: I., IP66 material ohišja: tlačno vliti aluminij - praškasto lakiran, montaža: nastavek Ø 60/76 mm (direktni natik), Ø 42/60 mm (pritrditev s strani) - ali enakovredno: SC 100 – SITECO.«,
– »Svetilka skupne moči 285W, 33000lm, ZR: I., IP66 material ohišja: aluminijeva zlitina - , steklo: ravno kaljeno steklo, montaža: natik na drog Ø 60 mm - ali enakovredno: Selenium SGP – PHILIPS.«.
– »Svetilka prosojna krogla z zasenčeno zgornjo polkroglo - z vgrajeno sijalko (MH) 70W, min. ZR: I., min IP55 material ohišja: visoko odporni PMMA, odporen na atmosferske vplive in vplive UV, zgornji del svetilke znotraj aluminiziran, zunaj v črni barvi, steklo: PMMA - zakrita zgornja polkrogla, na sijalki prigrajen usmerjevalnik svetlobe,1 montaža: natik na drog Ø 60 mm - ali enakovredno: Ecosfera plast - MarecoLUCE.«
Kot izhaja iz predstavljenih opisov teh svetilk, je naročnik pri opisovanju zapisal tudi besedilo »ali enakovredno«. Iz teh opisov tudi izhaja, da je kot material ohišja:
– v treh primerih naveden »poliester, ojačan s steklenimi vlakni«,
– v osmih primerih »tlačno vliti aluminij - praškasto lakiran«,
– v treh primerih »aluminijeva zlitina« in
– v enem primeru »visoko odporni PMMA, odporen na atmosferske vplive in vplive UV, zgornji del svetilke znotraj aluminiziran, zunaj v črni barvi«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz tabele 4 »Tehnične karakteristike izbranih svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom«, ki je vključena v dokument »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje«, izhajajo štirje različni opisi materiala ohišja svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom. Tudi v primeru, če bi šteli, da bi bilo treba opis »aluminijeva zlitina« razumeti kot drugačno navajanje opisa »tlačno vliti aluminij - praškasto lakiran«, pa opis, ki se sklicuje na PMMA, po vrsti materiala ohišja svetilke (ki je sicer tudi drugače določena svetilka, namreč kot »prosojna krogla«) odstopa od obeh opisov materiala ohišja pod naslovom »Ohišje« iz točke 4.5.1.1.2 Razsvetljava. Že na podlagi navedenega je mogoče sklepati, da materiala ohišja pod naslovom »Ohišje« iz točke 4.5.1.1.2 Razsvetljava nista edina, ki ju naročnik dopušča.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik v XX. točki Navodil in pogojev (str. 23–25) določil, katera dokumentacija sestavlja ponudbo, med drugim so to:
- obrazec 3.11. Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil (15. točka), za katerega je naročnik dal navodilo: »Obrazec 3.11 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika. Obrazcu mora biti priložena tehnična dokumentacijo proizvajalca, nalepka o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve, navedene na obrazcu.«; pri tem je (glede na tretjo poved iz drugega odstavka 71. člena ZJN-2) treba upoštevati tudi odgovor št. 33, objavljen 15. 4. 2015, ob 14.59, na portalu javnih naročil, kjer je naročnik navedel: »Certifikat CE je obvezen za vse produkte, ki se prodajajo na področju EU, certifikat ENEC pa je služi kot dodatna varovalka za kvaliteto produkta – ENEC certifikat je izdan na podlagi sprotnega preverjanja kvalitete in skladnosti EMC, in se izvaja večkrat ob proizvodnji določenega produkta. Ponudnik mora tako pri ponujeni opremi upoštevati certifikat CE, ENEC certifikat pa mora priložiti k ponudbi. CE certifikat torej ne morebiti primerljiv s ENEC certifikatom.«, in odgovor št. 37, objavljen 17. 4. 2015, ob 8.27, na portalu javnih naročil, kjer je naročnik med drugim navedel: »Zaradi specifike območji oz. usklajevanja z obstoječim stanjem je za svetilki pod oznako 125 in 136 dovolj skladnost CE po zahtev trga EU.«,
- »ponudbeni predračun« (22. točka), za katerega je naročnik dal navodilo: »Ponudbeni predračun mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika. Ponudnik mora predložiti tudi 1 izvod ponudbenega predračuna v elektronski obliki, v Excelovi datoteki, na CD, v originalu ponudbe. V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna verzija ponudbenega predračuna.«,
- »druge priloge« (23. točka), za kar je naročnik dal navodilo: »Ponudnik lahko predloži dodatne priloge.«.

Naročnik je v uvodnem obrazcu za »Ponudbeni predračun« navedel:
»V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (37. člen ZJN-2).«

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ne iz osnutka predračuna ne iz drugih delov razpisne dokumentacije ne izhaja, da so morali ponudniki v predračunu navesti, katero konkretno svetilko so po posameznih postavkah ponudili naročniku. Kot je razvidno iz navodila iz obrazca 3.11. Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil, pa je naročnik določil, da morajo ponudniki predložiti še določeno (obvezno) dokumentacijo, ki pa se ne nanaša na svetilke, temveč na žarnice in sijalke, ki so naštete kot neusmerjene in usmerjene sijalke. Iz obrazca 3.11. Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil je namreč razvidno, da vsebuje zahteve za indeks energijske učinkovitosti neusmerjenih in usmerjenih sijalk. Ne glede na to, da iz navedenih obrazcev ali ponudbenega predračuna ni razvidno, da bi morali ponudniki specificirati ponujeno svetilko, Državna revizijska komisija ni mogla spregledati, da je naročnik ponudnikom omogočil, da predložijo tudi drugo dokumentacijo v obliki »drugih prilog« (23. točka v XX. točki Navodil in pogojev). Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik predložil tudi nekaj dokumentacije, ki se nanaša na svetilke, ne pa le na sijalke, iz teh dokumentov pa ne izhaja nič, kar bi kazalo, da se podatki, ki so v njih navedeni, ne bi uporabili tudi za to javno naročilo oziroma za vsebino ponudbe, kot jo je izbrani ponudnik predstavil naročniku.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se v ponudbi izbranega ponudnika nahaja tudi dokumentacija za svetilke »[…] Pro« (tehnični podatki in izjava o skladnosti), pri čemer je v dokumentaciji zanje (tehnični podatki) navedeno, da so svetilke s to oznako narejene tudi iz materiala, ki ni eden izmed materialov, ki sta navedena pri opisu ohišja v točki 4.5.1.1.2 Razsvetljava za svetilke z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom. V dokumentaciji (tehnični podatki) je namreč navedeno (besedilo v angleškem jeziku): »Housing and pole fixing block: die-cast aluminium.« in »Integral cover and glass opening hook: reiforced nylon fiber glass.«. Vlagatelj je k zahtevku za revizijo med drugim predložil fotokopijo dokumentov iz ponudbe izbranega ponudnika, med drugim fotokopijo tehničnih podatkov za svetilke »[…] Pro« (priloga 1 – »tehnične karakteristike iz kataloga ponujene opreme«) in označil besedilo »Integral cover and glass opening hook: reiforced nylon fiber glass.«, za katerega zatrjuje, da dokazuje, da izbrani ponudnik ni predložil ponudbe v skladu s tehničnimi specifikacijami za material ohišja.

Državna revizijska komisija opozarja, da se besedilo, ki ga je vlagatelj označil v predloženem dokazilu, nanaša na (med drugim) pokrov (gl. »[Integral] cover […]«), proizvajalec pa je v teh tehničnih podatkih ohišje (gl. »Housing […]«) predstavil ločeno. Na podlagi tega dokazila tako ni mogoče že zaključiti, da je pokrov sestavni del ohišja svetilk »[…] Pro«. Državna revizijska komisija dodaja, da naročnik pri opisu lastnosti ohišja svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom (točka 4.5.1.1.2 Razsvetljava iz dokumenta »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje«) ni uporabil besede pokrov (prim. z opisom lastnosti ohišja LED svetilk iz točke 4.5.1.1.2 Razsvetljava iz dokumenta »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje«, str. 11, kjer je naročnik pod naslovom »Ohišje« v prvi alinei navedel: »ohišje iz tlačno litega aluminija - primeru, da legura aluminija ni obstojna na atmosferske vplive mora biti aluminij dodatno zaščiten z ustreznim zaščitnim slojem, pokrov svetilke je lahko tudi iz visoko odpornega PMMA (upoštevati atmosferske vplive okolja, kjer se vgrajuje svetilka«). Državna revizijska komisija tudi opozarja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo izrecno niti ni navajal, da je pokrov del ohišja svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom. Vlagatelj je šele v vlogi z dne 3. 7. 2015 izrecno navedel, da ohišje svetilke sestavlja tudi pokrov, kar je zaradi petega odstavka 29. člena ZPVPJN prepozno.

Ob izhodišču, da sta pri svetilkah z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom pokrov in ohišje dva ločena oziroma različna dela svetilke, dejstvo, da pokrov svetilk »[…] Pro« ni iz katerega izmed materialov, ki sta navedena v točki 4.5.1.1.2 Razsvetljava iz dokumenta »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje«, ne bi bilo ključno že zato, ker bi bilo treba ugotoviti, da naročnik ni določil materiala pokrova teh svetilk. Zato Državna revizijska komisija ne bi mogla zaključiti, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot neprimerno in s tem nepopolno. Vendar Državna revizijska komisija še dodaja, da tega ne bi mogla zaključiti niti, če bi bilo treba izhajati iz izhodišča, da bi bilo treba zahtevek za revizijo tolmačiti na način, da iz njega izhaja, da je vlagatelj uveljavljal, da je pri teh svetilkah pokrov del ohišja. Tudi v primeru, če bi Državna revizijska komisija zanemarila predstavitev proizvajalca v tehničnih podatkih, kjer sta pokrov in ohišje predstavljena ločeno, in bi izhajala iz načina predstavitve iz točke 4.5.1.1.2 Razsvetljava iz dokumenta »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje« za ohišje LED svetilk, je treba upoštevati, da razpisne dokumentacije ni mogoče tolmačiti na zožujoč način, ki dopušča le dva materiala, kot je to storil vlagatelj. Takemu ozkemu tolmačenju nasprotuje že dejstvo, da je naročnik vključil med svetilke z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom tudi svetilko z ohišjem iz tretjega materiala (PMMA). Čeprav pokrovi svetilk »[…] Pro« niso iz tega tretjega materiala, to ni ključno. Upoštevati je namreč treba, da razpisna dokumentacija (stolpec »Opis svetilke« v tabeli 4 »Tehnične karakteristike izbranih svetilk z visokim svetlobno tehničnim izkoristkom« iz dokumenta »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje« in uvodni obrazec za »Ponudbeni predračun«) omogoča ponudnikom, da ponudijo enakovredno blago (»… material oz. oprema …«). Naročnik pa bi bil glede na četrti odstavek 37. člena ZJN-2 omejen neposredno izločiti ponudbo izbranega ponudnika le na podlagi dejstva, da je izbrani ponudnik ponudil svetilke »[…] Pro«, ki nimajo pokrova iz katerega izmed materialov, ki ju je navedel v točki 4.5.1.1.2 Razsvetljava iz dokumenta »Popravek, 8.4.2015 - Tehnično porocilo_E-2-2013_PZI_Obnova IJR Kočevje« (ali pa morda PMMA). Bistveno pri razrešitvi spora zato ni dejstvo, da so pokrovi svetilk »[…] Pro« iz »poliamida (nylon) ojačanega s steklenimi vlakni (Polimaid ni enako polyester)« (str. 3 zahtevka za revizijo), temveč je v tem, ali so svetilke »[…] Pro« zaradi materiala pokrova enakovredne rešitvam, ki ju/jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji. Vendar pa vlagatelj ne zatrjuje, da te to ne bi bile.

Vlagatelj je nadalje navedel, da svetilke »[…] Plus« in »[…] Pro« »ne dosegajo minimalnih tehničnih zahtev, ki so podane v priporočilih za projektiranje javne razsvetljave in ne dosegajo enakovrednih lastnosti svetilke, ki je bila upoštevana v projektu za izvedbo« (str. 3 zahtevka za revizijo), pri čemer je izpostavil slabše lastnosti po parametrih splošna enakomernost svetlosti (Uo) in vzdolžna enakomernost svetlosti (Ui). Vlagatelj se je v dokaz svojih navedb skliceval na prilogi 2 (»del projekta za izvedbo z imenom P3-3_STI_ME4b (del razpisne dokumentacije)«) in 3, v katerih so predstavljene »karakteristike svetilke izbranega izvajalca […] PLUS in PRO«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v prilogo 3 in ugotovila, da se nanaša na svetilko [proizvajalca Y] s tipsko oznako »[…]3.115« in imenom svetilke »[…] PLUS ST 150W E40«, pri čemer so vrednosti za svetlost (Uo) in vzdolžno enakomernost (Ui) nižje od vrednosti, kot izhajajo iz priloge 2, kjer je predstavljena svetilka [proizvajalca X] s tipsko oznako »[…]T0208«, imenom sijalke »CX 100« in sijalko »[…] 150 W […]«. Kljub predstavljeni ugotovitvi Državna revizijska komisija ni mogla pritrditi vlagatelju.

Državna revizijska komisija je v zadevi kot ključno upoštevala dejstvo, da naročnik ni določil, da morajo ponudniki v ponudbenem predračunu ali sicer za vsako postavko konkretizirati, katero blago ponujajo (npr. ime, tip), pač pa so morali navesti le cene. Neposredna primerjava lastnosti ponujenih svetilk in sijalk po posameznih postavkah s tistimi, ki so razpisane, tako ni mogoča. Kljub temu pa bi bilo mogoče ugotavljati, da ponujeno blago ne izpolnjuje zahtev iz tehničnih specifikacij, če bi se izkazalo, da ima določen proizvajalec tako blago, ki ne more v nobenem primeru izpolniti zahtev za kakšno posamezno postavko. Vendar bi moral vlagatelj to uveljavljati že v zahtevku za revizijo, česar ni storil, saj tega v zahtevku za revizijo ni ne neposredno ne posredno zatrjeval. Vlagatelj je šele v vlogi z dne 3. 7. 2015 izpostavil (str. 2), da v izračunih ni predvidel, katero svetilko bo izbrani ponudnik ponudil, saj ima svetilka po katalogu proizvajalca le eno verzijo optike za sijalke HST 150 W in izbrani ponudnik ne bi mogel ponuditi drugačne optike. Vlagatelj je sicer odgovarjal na naročnikove navedbe iz sklepa št. 360-4/2013 z dne 29. 6. 2015, vendar je treba upoštevati, da se je naročnik v sklepu št. 360-4/2013 z dne 29. 6. 2015 izjavil o vlagateljevi primerjavi s podatki za svetilko »[…] Plus«, nezmožnosti izpolnitve zahteve s svetilkami »[…] Pro« pa vlagatelj ni postavil in naročnik se o tem tudi ni izrekel in glede na vlagateljeve navedbe se mu to tudi ni bilo treba. Dodatno pa Državna revizijska komisija še opozarja, da ni jasno, ali so podatki »ST 150W« (priloga 3 k zahtevku za revizijo) in »HST 150 W« (vloga z dne 3. 7. 2015, str. 2) sploh podatki o isti sijalki. Poleg tega je Državna revizijska komisija upoštevala, da se priloga 3 nanaša na svetilke »[…] Plus« in ne tudi »[…] Pro«, zato je vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo lahko tolmačila le v obsegu svetilk »[…] Plus« in tako (poleg pomanjkanja vlagateljeve trditvene podlage) ne bi mogla najti povezave, kako bi lahko vlagatelj s tem dokazilom morebiti dokazal, da niti svetilke »[…] Pro« ne bi mogle zadostiti zahtevam iz tehničnih specifikacij.

Državna revizijska komisija tako ni mogla slediti vlagatelju niti v delu zahtevka za revizijo, kjer je kot nezakonito navedel izbiro svetilk, ki ne dosegajo minimalnih parametrov.

Državna revizijska komisija ni posebej ugotavljala, ali je vlagatelj v vlogi z dne 3. 7. 2015 uveljavljal kršitev 9. člena ZJN-2 skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN, saj tudi v primeru, če bi to storil, bi morala očitek zavrniti, saj iz sklepa št. št. 360-4/2013 z dne 29. 6. 2015 ni mogla razbrati, da je naročnik dovolil izbranemu ponudniku, da spremeni ponujeno blago. Poleg tega pa je treba tudi izpostaviti, da naročnik sicer tudi ne bi mogel ravnati na način, kot je predlagal vlagatelj, in sicer, da bi po poteku roka za predložitev ponudb vsem ponudnikom omogočil spreminjanje tipa svetilk, saj bi ponudnike, ki so sodelovali, omejevala druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, naročnika pa vsaj narava odprtega postopka (gl. 25. člen ZJN-2), ki mu onemogoča pogajanja s ponudniki.

Državna revizijska komisija tako zaključuje, da vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo v delu, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev, da šteje ponudbo izbranega ponudnika za popolno in jo izbere. Ob takem zaključku Državna revizijska komisija, kot že predhodno pojasnjeno, ni obravnavala zahtevka za revizijo še v delu, s katerim vlagatelj izpodbija naročnikovo odločitev, da šteje tudi ponudbo drugouvrščenega ponudnika za popolno, saj ne glede na ugotovitve Državne revizijske komisije to ne bi več vplivalo na vlagateljev položaj.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 7. 2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje,
- Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana,
- Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, 3000 Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran