Na vsebino
EN

018-107/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-107/2015-5
Datum sprejema: 20. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »MORS 157/2014JNMV, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME V VETERINARSKI AMBULANTI IN LABORATORIJU EPIC«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik SEMLAB, servis, zastopanje in storitve d.o.o., Stegne 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 20. 7. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika za sklopa 1 in 2, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila, MORS 157/2014-JNMV, vzdrževanje in servisiranje opreme v veterinarski ambulanti in laboratoriju EPIC« številka 430-204/2014-18 z dne 13. 5. 2015.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.000,00 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je 8. 9. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo 17. 3. 2015 objavljeno na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV1393/2015. Naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer gre v sklopu št. 1 za »VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME V LABORATORIJU EPIC«, medtem ko gre v sklopu št. 2 za »VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE OPREME V VETERINARSKI AMBULANTI«.

Naročnik je 13. 5. 2015 sprejel odločitev o oddaji naročila (številka 430-204/2014-18), iz katere je razvidno, da je za oba sklopa izbral ponudbo ponudnika MEDICO TEHNIKA, servis medicinske in laboratorijske opreme, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Trpinčeva ulica 108, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 26. 5. 2015, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da mu je nastala škoda, saj bi moral biti glede na merila in popolnost ponudbe izbran v obeh sklopih predmetnega naročila.
Navaja, da je na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da slednji ne izpolnjuje vseh zahtev razpisne dokumentacije, ker ni predložil vseh zahtevanih dokazil za izpolnjevanje pogojev. Izbrani ponudnik namreč ni predložil dokazila o poslovnem sodelovanju ali zastopanju proizvajalca razpisane opreme, zato njegove ponudbe ni mogoče šteti za popolno. Ker je bila zahteva glede predložitve navedenega dokazila zahtevana za oba sklopa, je bilo javno naročilo v obeh sklopih nezakonito oddano izbranemu ponudniku. Vlagatelj pa navaja še, da izbrani ponudnik vsaj za del opreme, ki je predmet javnega naročila, niti ne more predložiti navedenega dokazila, saj je ekskluzivni zastopnik ravno vlagatelj, ki ima edini v Sloveniji pogodbo za zastopanje s proizvajalcem opreme, ki je predmet javnega naročila. Po vlagatelju znanih podatkih izbrani ponudnik nima sklenjene veljavne pogodbe za zastopanje oziroma pogodbe o poslovnem sodelovanju s proizvajalcem opreme, zato ne gre zgolj za formalno nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, temveč tudi za vsebinsko pomanjkljivost. Vlagatelj izpostavlja tudi kršitev, ki naj bi bila storjena s tem, da je izbrani ponudnik večkrat dopolnil oziroma pojasnjeval svojo ponudbo v istem delu. Iz korespondence med naročnikom in izbranim ponudnikom izhaja, da je slednji vsaj dvakrat dopolnjeval svojo ponudbo v delu, ki se nanaša na posamezne postavke v priloženem ceniku, in sicer je 9. 4. 2015 po elektronski pošti posredoval popravljen cenik z vnesenimi manjkajočimi šifranti, nato pa je 16. 5. 2015 posredoval še dodatno pojasnilo zadnjih štirih postavk v sklopu 1 priloženega cenika, o katerih je dal pojasnilo že v prvem elektronskem sporočilu. Iz korespondence še izhaja, da je drugo elektronsko sporočilo izbrani ponudnik poslal v dogovoru s predstavnikom naročnika, kar je mogoče šteti za zahtevo za dodatno pojasnilo, čeprav ga naročnik k temu ni izrecno pozval. V vsakem primeru pa izbrani ponudnik na prvi poziv ni pravilno oziroma popolno dopolnil svoje nepopolne ponudbe, zaradi česar je potrebno njegovo ponudbo izločiti, saj večkratno pozivanje k dopolnitvi iste stvari ni dopustno oziroma je za drugo pojasnilo že potekel rok za dopolnitev. Naročnik bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ko je prejel prvi dopis, če je menil, da njegova dopolnitev ni ustrezna, in ga ne bi smel ponovno pozivati k pojasnilom iste stvari, niti ne bi smel ponudnik dvakrat dopolnjevati ponudbe glede iste stvari, v kolikor je bil že v prvem pozivu pravilno pozvan k dopolnitvi, soglasju oziroma pojasnilu. Vlagatelj predlaga, da se ugodi njegovemu zahtevku za revizijo, tako da se razveljavi odločitev o oddaji naročila v obeh sklopih, da naročnik ponovno odloči o izboru najugodnejšega ponudnika v obeh sklopih in da mu povrne stroške nastale z revizijo.

Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 3. 6. 2015 odgovoril na zahtevek za revizijo. Navaja, da ponudnik, ki naj bi bil ekskluzivni zastopnik za vse zahtevane proizvajalce, ne obstaja. Vlagatelj z navedbami, da ima edini v Sloveniji pogodbo za zastopanje s proizvajalcem opreme, ki je predmet naročila, zavaja. Vlagatelj je priložil dokazila o sodelovanju z nekaterimi proizvajalci, med drugimi tudi za proizvajalce opreme, ki ni bila predmet razpisa. Kot odgovor na očitek nesodelovanja s proizvajalci razpisane opreme, izbrani ponudnik prilaga elektronsko korespondenco s proizvajalci in zastopniki razpisane opreme, s katero pokriva in zagotavlja vzdrževanje vse opreme. Glede navedb o večkratnem pozivanju na dopolnitev ponudbe pa izbrani ponudnik odgovarja, da je zaradi nerazumevanja v prvi odpravi računskih napak naročniku posredoval poglobljeno razlago istega popravka, medtem ko je skupni seštevek cen ostal nespremenjen. Predmet popravka so bile zadnje štiri pozicije v sklopu 1, kjer je izbrani ponudnik cene podal v kompletu nato pa cene sorazmerno popravil na cene na kos.

Naročnik je z odločitvijo z dne 12. 6. 2015 zavrnil zahtevek za revizijo. V obrazložitvi te odločitve navaja, da lahko naročnik zaradi dokončne razjasnitve predmetne zadeve ponudnika večkrat pozove k pojasnitvi ali obrazložitvi svoje ponudbe. Pojasni še, da je pred sprejetjem odločitve preveril ponudbo izbranega ponudnika in vlagatelja z vidika ugotavljanja morebitnih računskih napak. Glede na ugotovljene nejasnosti pri obeh sklopih, je izbranemu ponudniku z dopisom z dne 8. 4. 2015 poslal v soglasje uskladitev računskih napak oziroma poziv k predložitvi pojasnil opomb k omenjenim štirim postavkam. Ponudnik je v odgovoru z dne 9. 4. 2015 soglašal z naročnikovo uskladitvijo napak za sklop 2, za sklop 1 pa je podal obrazložitev oziroma pojasnila ponudbe – cene. Zaradi končne razjasnitve ponudbe je naročnik 16. 4. 2015 pozval izbranega ponudnika k predložitvi še podrobnejše obrazložitve oziroma pojasnil, ki so bila na naslov naročnika posredovana pravočasno. Naročnik je obrazložitev oziroma pojasnila cene za sklop 1 upošteval kot ustrezne in je z dopisom z dne 7. 5. 2015 posredoval v soglasje uskladitev računskih napak. Izbrani ponudnik je naročniku posredoval soglasje z dne 8. 5. 2015. Naročnik še navaja, da je v postopku preverjanja ponudbene dokumentacije ugotovil, da izbrani ponudnik sicer res ni priložil dokazil o poslovnem sodelovanju, vendar je naročnik pred morebitnim posredovanjem poziva za dopolnitev ponudbe in odpravo formalne nepopolnosti preveril ali lahko določena dejstva preveri sam. Tako je preveril spletno stran izbranega ponudnika (http://www.medicotehnika.si), kjer ima izbrani ponudnik navedene proizvajalce s katerimi ima vzpostavljene poslovne odnose, poleg tega pa je naročnik ugotovil, da je spletna stran oblikovana tako, da se s klikom na proizvajalca odpre proizvajalčeva spletna stran, kjer je naročnik lahko preveril izpolnjevanje zahtev naročnika. Glede na navedeno naročnik izbranega ponudnika naknadno ni pozival k predložitvi dokazil. Naročnik dodaja, da ne glede na to, da je dejstva preveril sam, je izbrani ponudnik k opredelitvi do revizijskih navedb priložil še certifikate oziroma drugo dokumentacijo, s katerimi je dodatno potrdil ugotovitve naročnika.

Naročnik je z dopisom z dne 11. 6. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela 12. 6. 2015, v odločanje odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila.

V predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo (31. člen ZPVPJN) je Državna revizijska komisija ugotovila, da se odločitev naročnika ne nanaša na oddajo javnega naročila, ampak na odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma. Zato je v skladu s prvo alinejo četrtega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala vlagatelja, da doplača premalo plačano takso za predrevizijski in revizijski postopek. Vlagatelj je 24. 6. 2015 pravočasno doplačal takso.

Državna revizijska komisija je nato 29. 6. 2015 prejela še vlagateljeve opredelitve do navedb naročnika. Dodatno navaja, da naročnik sam priznava, da je izbranega ponudnika pozval k še podrobnejši obrazložitvi posameznih postavk, čeprav je izbrani ponudnik o tem že podal pojasnilo, ki pa očitno ni bilo ustrezno, drugače ga naročnik ne bi še enkrat pozival na pojasnilo v isti stvari. Tudi za pojasnila morajo obstajati določene omejitve in ni mogoče v nedogled pozivati na dodatna pojasnila za isto stvar, kot je to storil naročnik v obravnavanem primeru. Glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj dodatno navaja, da podatki, ki jih je mogoče pridobiti na spletni strani izbranega ponudnika, ne zadostujejo za ugotovitev, da ponujena oprema ustreza vsem tehničnim zahtevam naročnika. Poleg tega iz teh podatkov ni mogoče ugotoviti v kakšnem poslovnem odnosu oziroma kakšno je točno poslovno razmerje med izbranim ponudnikom in proizvajalcem razpisane opreme. Če bi podatki, ki so dostopni na spletu zadostovali, naročnik dokazila o poslovnem sodelovanju ali zastopanju proizvajalca razpisane opreme sploh ne bi zahteval v razpisni dokumentaciji, temveč bi si lahko za vse ponudnike podatke priskrbel z njihovih spletnih strani, ali pa bi jih naknadno pozval na predložitev dokazil o ustreznosti, če teh podatkov ne bi mogel pridobiti sam. Vlagatelj dodatno navaja, da se je z obstojem naknadnih dokazil, ki jih je izbrani ponudnik priložil odgovoru na revizijske navedbe, seznanil šele s prejemom odločitve o zahtevku za revizijo in da zgolj dejstvo, da je izbrani ponudnik predložil dodatna dokazila, ne odpravi suma o kršitvah, dokler se ne ugotovi njihova vsebina. Vlagatelj še pojasnjuje, da se zaveda, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, da mora ponudnik predložiti dokazilo o ekskluzivnem zastopanju, vendar dejstvo, da ima le vlagatelj edini pogodbo o ekskluzivnem zastopanju vsaj glede dela zahtevane opreme pomeni, da posledično te opreme ne more imeti nihče drug, niti izbrani ponudnik.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem ni sporno, da izbrani ponudnik ni priložil dokazil o poslovnem sodelovanju. Dokazila so bila za oba sklopa obvezna priloga k obrazcu Priloga 10, ki ga je bilo treba izpolniti skladno s 4. točko (Tehnični pogoji) Navodil o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno, ali podatki, ki jih je naročnik pridobil na spletni strani izbranega ponudnika, zadostujejo za ugotovitev, da je ponudba izbranega ponudnika popolna. Zato je Državna revizijska komisija vpogledala na spletno stran izbranega ponudnika (http://www.medicotehnika.si), pri čemer je ugotovila, da so na dnu strani objavljene povezave na spletne strani nekaterih proizvajalcev medicinske in laboratorijske opreme. Poleg tega so na podstrani »Zastopstva« (http://medicotehnika.si/zastopstva) na kratko predstavljeni proizvajalci, katere naj bi izbrani ponudnik zastopal. Med temi so tudi prej omenjeni proizvajalci medicinske in laboratorijske opreme. Pri vsakem opisu je povezava na podstran izbranega ponudnika, na kateri je podrobnejša predstavitev posameznega proizvajalca in vzorčna galerija opreme tega proizvajalca. V podrobnejšem opisu je pri večini navedena tudi povezava na spletno stran posameznega proizvajalca. Na spletnih straneh posameznih proizvajalcev pa Državna revizijska komisija ni našla nobenega podatka o poslovnem sodelovanju z izbranim ponudnikom. Poleg tega je Državna revizijska komisija ugotovila, da na spletni strani izbranega ponudnika niso navedeni vsi proizvajalci razpisane opreme. Glede proizvajalcev razpisane opreme za sklop 1 niso navedeni, na primer, BRAND, HERAEUS, SIEMENS in Kambič, medtem ko glede proizvajalcev razpisane opreme za sklop 2 niso navedeni IDEXX Laboratories, Inc., EICKEMEYER, SATELEC, ALOKA Co, LTD. in tako dalje. Sicer pa Državna revizijska komisija opozarja, da tudi če bi bili vsi proizvajalci (zgolj) navedeni na spletni strani izbranega ponudnika, to nedvomno ne bi zadostovalo za zaključek naročnika, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve glede izkazanega poslovnega sodelovanja s proizvajalci razpisane opreme.

V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija še dodaja, da ni mogla upoštevati dokazil, ki so bila priložena odgovoru izbranega ponudnika na zahtevek za revizijo, o sodelovanju s proizvajalci razpisane opreme, kar bi bilo mogoče šteti kot dopolnitev ponudbe v spornem delu. Formalno nepopolne ponudbe je mogoče dopolniti samo pred sprejemom odločitve o oddaji naročila, saj je ta institut stvar postopka oddaje javnega naročila in ne (pred)revizijskega postopka, to možnost pa je skladno z 80. členom ZJN-2 dopustno uporabiti le pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila. Nasprotna interpretacija bi lahko privedla do položajev, v katerih bi bilo ponudnikom onemogočeno uveljavljanje učinkovitega pravnega varstva, saj bi lahko povzročila, da bi bil zahtevek za revizijo ob njegovi vložitvi sicer utemeljen, naročnik pa bi ga v predrevizijskem postopku, zaradi naknadno izvedenega odpravljanja formalnih nepopolnosti ponudbe, zavrnil kot neutemeljenega. V primeru, ko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, lahko že po naravi stvari upošteva le dejansko stanje do sprejema odločitve o oddaji naročila (in njene odpreme ponudnikom), ne pa tudi kasneje nastalih dejstev, enako velja tudi za naročnika pri odločanju o zahtevku za revizijo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik na podlagi dokazil, predloženih v ponudbi, in podatkov, dostopnih na spletni strani izbranega izvajalca, ni mogel ugotoviti, da izbrani ponudnik poslovno sodeluje ali zastopa proizvajalce razpisane opreme, saj v ponudbi ali na spletni strani ni bilo dokazil o poslovnem sodelovanju ali zastopanju proizvajalca razpisane opreme, zaradi česar je bila naročnikova odločitev o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika preuranjena in zato neutemeljena, s tem pa je naročnik kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2. Tako Državna revizijska komisija ugotavlja, da je bila ponudba izbranega ponudnika za oba sklopa v delu, ki se nanaša na zahtevo po dokazilih o poslovnem sodelovanju ali zastopanju proizvajalca razpisane opreme, do sprejema naročnikove odločitve o oddaji naročila formalno nepopolna, zato naročnik ni imel pravne podlage za sprejem odločitve o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku. Na podlagi 79. člena ZJN-2, v povezavi z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, lahko naročnik javno naročilo odda le ponudniku, ki je oddal popolno ponudbo, kar pa ponudba izbranega ponudnika v trenutku sprejema odločitve o oddaji javnega naročila ni bila. Zato je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in za sklopa 1 in 2 razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila z dne 13. 5. 2015.

Vlagateljevemu očitku, da je naročnik izbranega ponudnika večkrat pozval na dopolnitev oziroma pojasnitev ponudbe v istem delu in da to ni dopustno, Državna revizijska komisija ni sledila. Kot izhaja iz naročnikovega prvega dopisa z dne 8. 4. 2015, je izbranega ponudnika pozval k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe (predložitev cenika v tiskani obliki za najpogostejše rezervne dele in potrošni material ter dopolnitev šifranta aparatur za sklop 2) in k podaji soglasja za popravo računske napake v obeh sklopih. Izbrani ponudnik je v svojem prvem odgovoru z dne 9. 4. 2015 preko elektronske pošte dopolnil ponudbo s šifranti in vprašal naročnika, ali potrebuje tudi tiskani izvod, opozoril naročnika, da je zahtevani cenik že v ponudbi (tudi v tiskani obliki) in da ga bo vseeno poslal še enkrat po pošti, ter dal soglasje za popravo računske napake v sklopu 2. Glede poziva na soglasje za popravo računske napake v sklopu 1 pa je izbrani ponudnik dal pojasnilo glede zadnjih štirih postavk, in sicer da je cena 61,00 EUR, cena za komplet, ter se ni strinjal s popravljeno ceno, ki jo je naročnik poslal v potrditev. Nato je izbrani ponudnik na poziv naročnika po elektronski pošti 16. 4. 2015 poslal dodatno pojasnilo zadnjih štirih postavk v sklopu 1. Pojasnil je, da je cena pri vseh štirih postavkah enaka, in sicer 61,00 EUR, ter da je ta cena skupna za komplete preventivnega vzdrževanja, torej 6x Stol laboratorijski = 61,00 EUR, 25x Laboratorijska omarica = 61,00 EUR, 13x Laboratorijski predalnik = 61,00 EUR, 12x Mobilni, zložljivi laboratorijski pult = 61,00 EUR.

Pri drugemu pojasnilu izbranega ponudnika je torej šlo za pojasnjevanje vsebine, ki je bila že del ponudbe, ne pa za vsebinsko dopolnjevanje ponudbe z novimi dokumenti po tem, ko bi bili prvotno predloženi v dopolnitvi ponudbe ugotovljeni kot neskladni s pozivom naročnika. V prvem dopisu naročnik namreč ni pozval izbranega ponudnika, da dopolni zadnje štiri postavke v sklopu 1. ZJN-2 instituta pojasnjevanja ponudb ne ureja, zato tudi ni mogoče govoriti o kršitvi le-tega.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. V ponovljenem postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudb bo moral naročnik pozvati izbranega ponudnika na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe in na podlagi prejete dopolnitve ugotoviti, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna, ter na podlagi izvedenega pregleda in ocenjevanja ponudb sprejeti novo odločitev o oddaji naročila. Pri tem bo naročnik moral upoštevati tudi navedbe in morebitne dokaze vlagatelja, da je ta ekskluzivni zastopnik za Slovenijo glede določenih proizvajalcev razpisane opreme. Treba je pojasniti, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne trdi, da mora izbrani ponudnik biti ekskluzivni zastopnik za izpolnjevanje pogojev v predmetnem postopku javnega naročanja. Zatrjuje zgolj to, da je sam ekskluzivni zastopnik za nekatere proizvajalce in da posledično izbrani ponudnik ne more biti njihov zastopnik za Slovenijo. Vendar Državna revizijska komisija na tem mestu opominja, da iz izjav, ki so bile priložene opredelitvi do navedb naročnika, ne izhaja, da bi bil vlagatelj ekskluzivni zastopnik podpisnikov izjav, ampak zgolj pooblaščeni dobavitelj in serviser.

Čeprav Državna revizijska komisija glede pojasnjevanja ponudbe ni ugotovila nezakonitega ravnanja, je ob pregledovanju dokumentacije naročnika ugotovila, da je prišlo do spremembe ponudbe izbranega ponudnika v nasprotju 78. členom ZJN-2. V skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 se ponudba lahko dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Pri tem pa je treba upoštevati tretji odstavek istega člena, ki določa, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril; tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja; ali tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Ne glede na navedene omejitve iz tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 pa lahko naročnik v skladu s četrtim odstavkom istega člena ob pisnem soglasju ponudnika popravi očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Na podlagi pojasnil izbranega ponudnika je namreč naročnik 7. 5. 2015 poslal izbranemu ponudniku dopis, v katerem ga je pozval k podaji soglasja za odpravo računske napake v sklopu 1. V dopisu je naročnik navedel, da se mora cenik za postavke 98, 99, 100 in 101, torej zadnje štiri postavke, ustrezno popraviti. Navedel je, da je bila v ceniku razpisne dokumentacije zahteva naročnika izkazovanje cene za posamezen kos, brez in z DDV v EUR, v končnem seštevku ocenjevalnega kriterija pa zmnožek cene za kos z DDV s številom kosov. Navedel je tudi, da je popravil cenik izbranega ponudnika še s ceno na kos brez DDV, ker je v ponudbi dal ceno za celotno število kosov kot komplet, v popravku ponudbe pa ceno na kos z DDV. V dopisu je izbranemu ponudniku poslal v potrditev cene za navedene štiri postavke za posamezen kos, in sicer za Stol Laboratorijski 5,083 EUR z DDV za preventivno vzdrževanje/kos in 5,083 EUR z DDV za servisno uro/kos, za Laboratorijsko omarico 1,22 EUR z DDV za preventivno vzdrževanje/kos in 1,22 EUR z DDV za servisno uro/kos, za Laboratorijski predalnik 2,346 EUR z DDV za preventivno vzdrževanje/kos in 2,346 EUR z DDV za servisno uro/kos, ter za Mobilni, zložljivi laboratorijski pult 2,541 EUR z DDV za preventivno vzdrževanje/kos in 2,541 EUR z DDV za servisno uro/kos. Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 8. 5. 2015 dal soglasje k odpravi računske napake.

V konkretnem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi če bi šlo za računsko napako, ne gre za očitno računsko napako. Pri ceni, kot je bila prvotno določena v ponudbi, ni jasno, na kakšen način naj bi se posamezne storitve, ki so predmet naročila, obračunale. Izbrani ponudnik je v ponudbi pod opombe spornih postavk navedel, da gre za ceno na komplet. Iz tega pa ni mogoče razbrati, kolikšna je na primer cena ene servisne ure za eno napravo oziroma kos pohištva. Naročnik je namreč v 5. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ravno zaradi obračunavanja posameznih storitev (preventivno vzdrževanje naprave z zamenjavo potrošnega materiala ali servisiranje) za posamezno napravo oziroma kos pohištva določil način izpolnjevanja ponudbe:
»Ponudnik mora obrazec “Priloga 2 – ponudba-cene” izpolniti tako, da navede ponudbeno ceno na enoto brez DDV, vrednost DDV, ceno na enoto z DDV, skupno ceno (upoštevajoč zahtevano količino) brez DDV, vrednost DDV in skupno vrednost (upoštevajoč zahtevano količino) z DDV.
Ponudnik mora navesti ponudbene cene v EUR, izražene na naslednji način:
– cena posamezne storitve mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
– skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2
decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč
splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
– zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
– naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
– izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
– navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za celotno javno naročilo oziroma posamezen sklop
javnega naročila;
– cena vključuje izvajanje vzdrževalnih in servisnih del pri naročniku na lokaciji VETE v Spodnjih garažah in Primoži, 1338 Kočevska Reka.
– zaščita blaga (velja za nadomestne dele in potrošni material) mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti zaščiteno tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.«

Poleg tega Državne revizijske komisije ugotavlja, da je pri popravljanju cenika za sklop 1 prišlo do spreminjanja cene na enoto, zato ni mogoče uporabiti niti prvega niti četrtega odstavka 78. člena ZJN-2. Izbrani ponudnik je za sporne štiri postavke v ponudbi kot ceno za Preventivno vzdrževanje naprave z zamenjavo potrošnega materiala prvotno navedel 25,00 EUR brez DDV in 30,5 EUR z DDV. Kot ceno servisne ure je prav tako navedel 25,00 EUR brez DDV in 30,5 EUR z DDV. V obeh primerih gre za cene na enoto. Kot Seštevek zahtevanih postavk z DDV in Seštevek zahtevanih postavk z DDV x št. naprav (ocenjevalna kolona) pa je navedel enaki ceni, in sicer 61,00 EUR. Naročnik je nato z dopisom z dne 7. 5. 2015 dejansko sam določil novo ceno na enoto pri vseh štirih postavkah, pri tem pa je cene zaokrožil na dve oziroma tri decimalna mesta. Državna revizijska komisija zato opozarja naročnika, da glede na ugotovljene kršitve v tem revizijskem postopku prouči, ali je (sploh še) mogoče v skladu z ZJN-2 odpraviti nepravilnost ponudbe ponudnika MEDICO TEHNIKA, d.o.o. v sklopu 1 in na način, da bo ustrezala razpisni dokumentaciji.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva, in sicer 1.000,00 EUR za plačilo takse.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) zato priznala strošek vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 1.000,00 EUR. Naročnik je dolžan povrniti stroške pravnega varstva v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 20. 7. 2015


predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- SEMLAB, servis, zastopanje in storitve d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana
- MEDICO TEHNIKA, servis medicinske in laboratorijske opreme, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran