Na vsebino
EN

018-123/2015 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka: 018-123/2015-4
Datum sprejema: 16. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja DV 2x110 kV Trbovlje - Potoška vas« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o., Bizjanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.07.2015

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izgradnja DV 2x110 kV Trbovlje - Potoška vas«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 19.06.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 01.04.2014 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod št. objave NMV 1738/2015 (dopolnilne informacije o javnem naročilu so bile objavljene na Portalu javnih naročil dne 08.04.2015, pod št. objave NMV 1887/2015, dne 14.04.2015, pod št. objave NMV 1996/2015, dne 28.04.2015, pod št. objave NMV 2312 ter dne 07.05.2015, pod št. objave NMV 2491/2015). Z Obvestilom o izločitvi ponudb št. 897/15-IHG, z dne 02.06.2015, je naročnik vse štiri sodelujoče ponudnike obvestil, da so njihove ponudbe nepopolne in jih je zato izločil. Vlagateljeva ponudba je bila izločena zato, ker naj ne bi bila primerna in pravilna.Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 19.06.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da je naročnik preuranjeno in brez pravne podlage zaključil, da je njegova ponudba neprimerna in nepravilna. S takšnim ravnanjem je naročnik ravnal v nasprotju z določili razpisne dokumentacije, Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami) in relevantno prakso Državne revizijske komisije.

Naročnik je dne 03.07.2015 sprejel sklep št. 1021/2015, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je dne 08.07.2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je od vlagatelja dne 14.07.2015 prejela umik zahtevka za revizijo. Vlagatelj je navedel, da skladno s prvim odstavkom 18. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo, ki ga je vložil dne 19.06.2015, umika. Vlagatelj je predlagal, da se mu skladno z drugim odstavkom 72. člena ZPVPJN povrne polovica vplačane takse.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 16.07.2015
predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- RIKO, industrijski, gradbeni inženiring in leasing d.o.o., Bizjanova ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 LjubljanaVložiti:

- finančni službi, tu
- v spis zadeve, tu.Natisni stran