Na vsebino
EN

018-060/2015 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-060/2015-13
Datum sprejema: 3. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Zdravila po specifikaciji« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SANOLABOR, d. d., Leskoškova cesta 4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 7. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 5. 5. 2015 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Obvestilo o oddaji naročila, številka JN01/2015, z dne 8. 4. 2015 (vključno z dokumentom Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila, številka JN-01/2015, z dne 21. 4. 2015), v delu, ki se nanaša na artikle z oznakami (razpisanimi šiframi) 0A.11.GA.01.001, 0B.02.AA.02.001, 0B.02.AA.02.002, 0C.10.AC.01.001, 0G.02.AB.01.001, 0G.02.AD.02.001, 0G.02.AD.02.002, 0J.01.CA.01.001, 0J.01.CA.01.002, 0J.01.CE.01.001, 0J.01.CE.01.002, 0J.01.GB.06.001, 0J.04.AB.02.001, 0J.04.AB.02.002, 0N.02.AB.02.001, 0N.05.CA.19.001, 0P.01.BA.01.001, 0R.01.AX.06.001, 0R.03.DA.05.001 in 0S.01.EC.01.002.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 835,99 EUR na njegov transakcijski račun številka SI56 0317 1100 0010 555, odprt pri SKB, d. d., in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 1. 2015 sprejel sklep o začetku oddaje javnega naročila za zdravila po specifikaciji (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 21. 1. 2015 (s številko objave JN428/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 23. 1. 2015 pa (s številko dokumenta 024353) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2015/S 016.

Naročnik je dne 8. 4. 2015 sprejel Obvestilo o oddaji naročila, številka JN01/2015 (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), ki ga je vlagatelj prejel dne 14. 4. 2015.

Vlagatelj je po prejemu obvestila o oddaji naročila podal vlogo »ZAHTEVA ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«,
- z dne 17. 4. 2015, naročnik pa je dne 21. 4. 2015 sprejel »Dodatn[o] obrazložitev odločitve o oddaji naročila«, številka JN-01/2015 (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila);
- z dne 17. 4. 2015 in z dne 20. 4. 2015, kateri je naročnik zavrgel.

Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 22. 4. 2015, dne 6. 5. 2015 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 5. 5. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga, da ugotovita utemeljenost njegovih navedb in razveljavita »Obvestilo o oddaji naročila v delu, ki se nanaša na sporne artikle«, navedene v zahtevku za revizijo. Vlagatelj obenem zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj meni, da je odločitev naročnika, po kateri je njegova ponudba nepopolna (in se je ne upošteva) iz razloga, ker »v obrazcu predračuna za določene sklope oz. zdravila ni vpisal "cene za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini" (Stolpec L)«, nepravilna in nezakonita, saj »gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet in se jim začasno dovoli promet le na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja odgovorne osebe klinike oz. inštituta, na njegovo osebno odgovornost, za potrebe enega ali več posameznih pacientov«, […] »za katera Pravilnik oblikovanja cen ne predvideva in zato takšna, predpisana cena, ne obstaja«. Vlagatelj ob tem poudarja, da »je v ponudbenem stolpcu "Komentar dobavitelja" opozoril, da gre za "neregistrirano zdravilo, čigar cena se ne oblikuje skladno s Pravilnikom o cenah"«.

Naročnik je po prejemu vlagateljevega zahtevka za revizijo prejel vlogo »ODGOVOR NA VAŠ POZIV«, z dne 11. 5. 2015, ponudnika Kemofarmacija, d. d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik Kemofarmacija, d. d.).

Naročnik je dne 2. 6. 2015 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, posledično pa je v celoti zavrnil tudi zahtevek vlagatelja za povrnitev stroškov postopka (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik najprej povzema nekatera dejstva, ki izhajajo iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, v nadaljevanju pa izpostavlja, da »se izpolnjeni podatki iz predračuna obdelujejo s pomočjo računalniškega sistema«. Naročnik ob tem ugotavlja, da »interventno uvožena neregistrirana zdravila nimajo cene po veljavnem Pravilniku«, izpostavlja dileme glede kasnejše registracije neregistriranih zdravil, obenem pa pripominja, da vlagatelj v času priprave ponudbe ni izkoristil možnosti, da »opozori naročnika, oziroma postavi vsebinsko utemeljeno vprašanje o vsebini razpisne dokumentacije, ki se nanaša na določene postavke iz predračuna«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj (kot zatrjuje) prejel dne 5. 6. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 5. 6. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 9. 6. 2015, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11. 6. 2015 prejela vlagateljevo vlogo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo«, z dne 8. 6. 2015. V omenjeni vlogi vlagatelj »vztraja na vseh svojih dosedanjih navedbah in revizijskih zahtevah in se v tej vlogi le dodatno izjavlja« (vlagatelj se v pretežnem delu zadevne vloge opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom z dne 26. 6. 2015 pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, dne 3. 7. 2015 pa je prejela dodatno dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik v prilogi dopisa z dne 2. 7. 2015.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika Kemofarmacija, d. d., predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz obvestila o oddaji naročila izhaja zapis »vsak artikel je svoj sklop«, vlagatelj pa zahtevek za revizijo vlaga v navezavi na artikle z oznakami (razpisanimi šiframi): 0A.11.GA.01.001, 0B.02.AA.02.001, 0B.02.AA.02.002, 0C.10.AC.01.001, 0G.02.AB.01.001, 0G.02.AD.02.001, 0G.02.AD.02.002, 0J.01.CA.01.001, 0J.01.CA.01.002, 0J.01.CE.01.001, 0J.01.CE.01.002, 0J.01.GB.06.001, 0J.04.AB.02.001, 0J.04.AB.02.002, 0N.02.AB.02.001, 0N.05.CA.19.001, 0P.01.BA.01.001, 0R.01.AX.06.001, 0R.03.DA.05.001 in 0S.01.EC.01.002.

Ob upoštevanju navedene uvodne ugotovitve je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila med drugim izhaja, da je naročnik po pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da vlagatelj »v obrazcu predračuna za določene sklope oz. zdravila ni vpisal "cene za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini" (Stolpec L)«, zato njegova »ponudba ni bila upoštevana«. Naročnik je ob tem zaključil, da je vlagateljeva ponudba v spornih artiklih nepopolna, saj vlagatelj ni izpolnil obveznega podatka predračuna, kot je to zahtevala razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V predstavljenem smislu gre tako slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek pod tabelo na strani 3) navaja, da je naročnik njegovo ponudbo »izločil kot nepopolno zato, ker vlagatelj v svoji ponudbi za« […] »navedene artikle, ni navedel cene v stolpcu z nazivom "Cena za EM po veljavnem pravilniku za zdravila"«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo meni, da je predstavljena naročnikova odločitev »nepravilna in nezakonita« (prvi odstavek pod tabelo na strani 3 zahtevka za revizijo), saj »gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet in se jim začasno dovoli promet le na podlagi zahteve lečečega zdravnika in mnenja odgovorne osebe klinike oz. inštituta, na njegovo osebno odgovornost, za potrebe enega ali več posameznih pacientov«, […] »za katera Pravilnik oblikovanja cen ne predvideva in zato takšna, predpisana cena, ne obstaja« (drugi odstavek pod tabelo na strani 3 zahtevka za revizijo).

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v Razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila, številka JN-01/2015 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), v posledici pa je ugotovila, da je naročnik v njej ponudnike povabil, da podajo ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije (prvi odstavek Povabila k oddaji ponudbe). Ponudba je morala vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave ter izpolnjene obrazce, med drugim tudi »obrazec predračuna (OBRAZEC 4)« (točka 6.1. Splošnih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe).

V Navodilih za izpolnjevanje predračuna je naročnik določil, da (vsak) ponudnik izpolni specifikacijo (izpolni in potrdi priložen obrazec predračuna), ki je del razpisne dokumentacije (Obrazec 04), obenem pa priloži »izpolnjene in potrjene računalniške izpise Specifikacije k obrazcu predračuna za sklope, ki jih nudi v svoji ponudbi, izpolnjen CD«. Posamezna učinkovina predstavlja posamezni sklop.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija izvedla dokazni predlog in vpogledala v »del[e] vlagateljeve ponudbe, ki se nanašajo na izločene artikle, kjer je razvidna izrecna opomba vlagatelja glede cen po Pravilniku« (rubrika »Dokazi:« na strani 4 zahtevka za revizijo). V posledici izvedbe omenjenega dokaznega predloga je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj pri artiklih z oznakami (razpisanimi šiframi) 0A.11.GA.01.001, 0B.02.AA.02.001, 0B.02.AA.02.002, 0C.10.AC.01.001, 0G.02.AD.02.001, 0G.02.AD.02.002, 0J.01.CA.01.001, 0J.01.CA.01.002, 0J.01.CE.01.001, 0J.01.CE.01.002, 0J.01.GB.06.001, 0J.04.AB.02.001, 0J.04.AB.02.002, 0N.02.AB.02.001, 0N.05.CA.19.001, 0P.01.BA.01.001, 0R.01.AX.06.001, 0R.03.DA.05.001 in 0S.01.EC.01.002 v svoji ponudbi, podani v pisni obliki, v predračunu zapisal komentar »neregistrirano zdravilo, čigar cena se ne oblikuje skladno s Pravilnikom o cenah«, polje v stolpcu »Cena za EM po pravilniku za zdravila« pa je pustil prazno. Polje v stolpcu »Cena za EM po pravilniku za zdravila« predračuna je vlagatelj pustil prazno tudi pri artiklu z oznako (razpisano šifro) 0G.02.AB.01.001, pri vseh artiklih z navedenimi oznakami (razpisanimi šiframi) pa je v predračunu zapisal ceno s tem, ko je izpolnil polje v stolpcih »Cena za EM brez DDV« in »Cena za EM z DDV«. V predstavljenem smislu gre tako slediti naročniku, ki v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 20) zatrjuje, da vlagatelj »v svoji ponudbeni dokumentaciji, v Obrazcu predračuna za določene sklope oz. zdravila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in s tem tudi obvezni del ponudbene dokumentacije za vse potencialne ponudnike, ni vpisal "cene za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini"«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v Navodilih za izpolnjevanje predračuna naročnik sicer zapisal, kot to poudarja na strani 20 odločitve o zahtevku za revizijo, da morajo ponudniki izpolniti specifikacijo (tabelo) tudi s podatkom »cena za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«, vendar pa je citirano določbo razpisne dokumentacije tako po njeni namenski kot po njeni logični razlagi razlagati na način, da morajo ponudniki specifikacijo (tabelo) izpolniti s podatkom »cena za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini« le v primeru, ko se cena ponujenega artikla oblikuje »po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«, ne pa v primeru, ko se cena ponujenega artikla ne oblikuje »po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«. V posledici zapisanega gre v predstavljenem smislu slediti vlagatelju, da »je edino možno oziroma logično, da se pri neregistriranih zdravilih cena vpisuje le v stolpec "Cena za EM"« (drugi odstavek pod tabelo na strani 3 zahtevka za revizijo), oziroma, da se iz razloga, ker »Pravilnik ne določa cen za neregistrirana zdravila,« […] »logično v tabelo ne more navesti podatka, ki ga ni« (tretji odstavek pod tabelo na strani 3 zahtevka za revizijo), ne gre pa slediti naročniku v njegovem sklepu (tretji odstavek na strani 21 odločitve o zahtevku za revizijo), da vlagatelj »ni izpolnil vseh obveznih formalnih podatkov oziroma zahtevanih sestavin iz predračuna, kot so zahtevala navodila v "Razpisni dokumentaciji"«.

Vendar pa ob tem kot enega od ključnih dejstev ne gre prezreti dejstva, da se naročnik sam »v celoti zaveda,« […] »da interventno uvožena neregistrirana zdravila nimajo cene po veljavnem Pravilniku« (drugi odstavek na strani 22 odločitve o zahtevku za revizijo). Glede na navedeno je toliko bolj nerazumljiv zaključek naročnika, da bi vlagatelj kljub temu moral izpolniti specifikacijo (tabelo) tudi s podatkom »cena za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«, pa čeprav »interventno uvožena neregistrirana zdravila nimajo cene po veljavnem Pravilniku«.

Dosedanjih zaključkov Državne revizijske komisije iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, in ob ustreznem razumevanju razpisne dokumentacije, ki je bilo prav tako pojasnjeno že doslej, v ničemer ne spreminja zatrjevanje naročnika, da »se izpolnjeni podatki iz predračuna obdelujejo s pomočjo računalniškega sistema« (drugi odstavek na strani 21 odločitve o zahtevku za revizijo), kar iz določb razpisne dokumentacije sicer ni razvidno, niti zatrjevanje naročnika, da »se vsi v praksi zavedajo, da ni nikoli vnaprej znano, kdaj se bo kateri od proizvajalcev razpisanih zdravil odločil in taka neregistrirana zdravila registriral ali kdaj bo neko razpisano zdravilo razvrščeno med nujna neregistrirana zdravila« (tretji odstavek na strani 21 odločitve o zahtevku za revizijo). V postopku oddaje zadevnega javnega naročila so namreč bistvena dejstva, kot so veljala ob poteku roka za prejem ponudb, ta dejstva pa so razvidna iz vlagateljeve ponudbe (pri artiklih z oznakami (razpisanimi šiframi) v vlagateljevi ponudbi, ki so bile doslej že izpostavljene, gre namreč, kot navaja vlagatelj, temu pa naročnik ne oporeka, za »neregistrirano zdravilo, čigar cena se ne oblikuje skladno s Pravilnikom o cenah«).

Naročnik vlagatelju prav tako ne očita, da gre pri cenah artiklov z oznakami (razpisanimi šiframi) 0A.11.GA.01.001, 0B.02.AA.02.001, 0B.02.AA.02.002, 0C.10.AC.01.001, 0G.02.AB.01.001, 0G.02.AD.02.001, 0G.02.AD.02.002, 0J.01.CA.01.001, 0J.01.CA.01.002, 0J.01.CE.01.001, 0J.01.CE.01.002, 0J.01.GB.06.001, 0J.04.AB.02.001, 0J.04.AB.02.002, 0N.02.AB.02.001, 0N.05.CA.19.001, 0P.01.BA.01.001, 0R.01.AX.06.001, 0R.03.DA.05.001 in 0S.01.EC.01.002 v vlagateljevi ponudbi morebiti za cene, objavljene »na spletni strani JAZMP, to je NDC, IVDC ali dogovorjeno ceno« (primerjaj Navodila za izpolnjevanje predračuna na strani 35 razpisne dokumentacije).

Ker je zahtevo naročnika, po kateri morajo ponudniki izpolniti specifikacijo (tabelo) tudi s podatkom »cena za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«, kot je bilo to ugotovljeno že doslej, po njeni namenski in po njeni logični razlagi že od samega začetka razlagati na način, da morajo ponudniki specifikacijo (tabelo) izpolniti s podatkom »cena za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini« le v primeru, ko se cena ponujenega artikla oblikuje »po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«, ne pa v primeru, ko se cena ponujenega artikla ne oblikuje »po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini«, ni bilo potrebe po tem, da bi vlagatelj v času priprave ponudbe izkoristil možnost, da »opozori naročnika, oziroma postavi vsebinsko utemeljeno vprašanje o vsebini razpisne dokumentacije, ki se nanaša na določene postavke iz predračuna« (primerjaj peti odstavek na strani 21 odločitve o zahtevku za revizijo). Naročnik je namreč tisti, ki ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v postopku javnega naročanja pripravi razpisno dokumentacijo (primerjaj zlasti četrto alineo prvega odstavka 70. člena, v povezavi z 71. členom ZJN-2), naročnik pa v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila ni določil, da morajo ponudniki izpolniti specifikacijo (tabelo) s podatkom »cena za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini« tudi v primeru, ko gre za »neregistrirano zdravilo, čigar cena se ne oblikuje skladno s« Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 102/2010 in sprem.), ki je veljal v trenutku poteka roka za prejem ponudb. V predstavljenem smislu je tako slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na strani 4) zatrjuje, da »[n]aročnik v razpisni dokumentaciji ni ničesar posebej navedel, kako naj ponudniki izpolnijo tabelo v primeru neregistriranih zdravil oz. ni nič posebej opozoril, da mora biti stolpec s cenami po Pravilniku, v primerih zdravil, katerih cene niso regulirane, izpolnjen s tržnimi cenami ponudnikov«.

V posledici doslej predstavljenih dejstev in zaključkov Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je zaključil, da je vlagateljeva ponudba v spornih artiklih nepopolna iz razloga, ker vlagatelj »v obrazcu predračuna za določene sklope oz. zdravila ni vpisal "cene za EM po veljavnem Pravilniku o cenah zdravil za uporabo v humani medicini" (Stolpec L)«, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2) izločiti zgolj tiste ponudbe, ki niso popolne, naročnik pa v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni uspel izkazati, da je vlagateljeva ponudba v delih, ki se nanašajo na artikle z oznakami (razpisanimi šiframi) 0A.11.GA.01.001, 0B.02.AA.02.001, 0B.02.AA.02.002, 0C.10.AC.01.001, 0G.02.AB.01.001, 0G.02.AD.02.001, 0G.02.AD.02.002, 0J.01.CA.01.001, 0J.01.CA.01.002, 0J.01.CE.01.001, 0J.01.CE.01.002, 0J.01.GB.06.001, 0J.04.AB.02.001, 0J.04.AB.02.002, 0N.02.AB.02.001, 0N.05.CA.19.001, 0P.01.BA.01.001, 0R.01.AX.06.001, 0R.03.DA.05.001 in 0S.01.EC.01.002, neprimerna in nepopolna. Pri vseh naštetih artiklih je naročnik ponujeno ceno »za EM brez DDV« in ceno »za EM z DDV« lahko enostavno razbral, saj je vlagatelj v predračunu zanje zapisal ceno s tem, ko je izpolnil polje v stolpcih »Cena za EM brez DDV« in »Cena za EM z DDV«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka) ugodila in razveljavila odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Obvestilo o oddaji naročila, številka JN01/2015, z dne 8. 4. 2015 (vključno z dokumentom Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila, številka JN-01/2015, z dne 21. 4. 2015), v delu, ki se nanaša na artikle z oznakami (razpisanimi šiframi) 0A.11.GA.01.001, 0B.02.AA.02.001, 0B.02.AA.02.002, 0C.10.AC.01.001, 0G.02.AB.01.001, 0G.02.AD.02.001, 0G.02.AD.02.002, 0J.01.CA.01.001, 0J.01.CA.01.002, 0J.01.CE.01.001, 0J.01.CE.01.002, 0J.01.GB.06.001, 0J.04.AB.02.001, 0J.04.AB.02.002, 0N.02.AB.02.001, 0N.05.CA.19.001, 0P.01.BA.01.001, 0R.01.AX.06.001, 0R.03.DA.05.001 in 0S.01.EC.01.002.

V navezavi na dela pravovarstvenega predloga (stran 2, vsebinsko primerljivo pa tudi 4. točka na strani 4 zahtevka za revizijo), v katerem vlagatelj predlaga, da
- naj naročnik »ponovno preveri oddane ponudbe za navedene artikle, ugotovi popolnost ponudbe vlagatelja in v sklopu istega javnega naročila sprejme novo odločitev o izboru za navedene artikle ter javno naročilo odda vlagatelju, kot najugodnejšemu ponudniku«
- naj se »[p]onudbe za predmetne artikle« […] »ponovno preverijo in naj se sprejme nova odločitev o izboru, kjer se izbere vlagateljeva ponudba za izvedbo predmetnega javnega naročila, saj je le-ta popolna in ustrezna glede na merilo izbora«,
pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta po vsebini postavljena naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. V posledici se Državna revizijska komisija do navedenih delov pravovarstvenega predloga ni opredeljevala. Postopek oddaje javnega naročila namreč izvaja in v njem odloča naročnik.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil s tem sklepom razveljavljen, naročnika na podlagi druge povedi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila glede artiklov z oznakami (razpisanimi šiframi), ki so bile v tem sklepu večkrat izpostavljene doslej, nadaljeval, sprejme katero od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške »vplačane takse za revizijo v znesku 500,00 EUR« in odvetniške stroške, ki jih je imel »s sestavo revizijskega zahtevka v znesku 1.220,00 EUR + 22 % DDV = 1.488,40 EUR«, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek dolžne plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 500,00 EUR,
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 275,40 EUR, ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
- 22 % davek na dodano vrednost v znesku 60,59 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013 in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – fizične osebe, ki opravljajo dejavnost«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščeni odvetnik, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisan kot davčni zavezanec,
skupaj torej 835,99 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso bili potrebni (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s tretjim in petim odstavkom istega člena ZPVPJN, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife).

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo« oziroma »v roku 15 dni po ugoditvi temu zahtevku za revizijo«) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka (in ne »od dne odločitve o tem zahtevku za revizijo«). Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev (v zadevnem postopku pravnega varstva na podlagi določb ZPVPJN smiselno po vročitvi sklepa Državne revizijske komisije naročniku). Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 835,99 EUR na njegov transakcijski račun številka SI56 0317 1100 0010 555, odprt pri SKB, d. d., in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 3. 7. 2015


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
– odvetnik Zdenko Verstovšek, Kersnikova ulica 9, 1000 Ljubljana
– Kemofarmacija, d. d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran