Na vsebino
EN

018-104/2015 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-104/2015-3
Datum sprejema: 7. 7. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata in mag. Gregorja Šebenika ter Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Oddaja storitev tiska publikacij za obdobje treh let«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika BIROGRAFIKA BORI d.o.o., Linhartova cesta 1, Ljubljana, (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7. 7. 2015

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 27. 5. 2015 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu »Oddaja storitev tiska publikacij za obdobje treh let«, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 9. 4. 2015 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN2206/2015.

Z dokumentom št. 401-1/2015 z dne 18. 5. 2015, imenovanim »Obvestilo o izbiri najugodnejših ponudnikov«, je naročnik kot najugodnejše izbral sledeče ponudnike: 1. ponudnika CICERO, Begunje, d.o.o., Begunje na Gorenjskem, 2. ponudnika TISK ŽNIDARIČ, d.o.o., Kranj in 3. ponudnika KUBELJ, d.o.o., Vodice. Kot izhaja iz obrazložitve dokumenta, je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel pravočasne ponudbe sedmih ponudnikov, jih razvrstil glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, po preverjanju popolnosti je naročnik eno ponudbo izločil kot nepopolno ter nato, skladno z določili razpisne dokumentacije, izbral tri najugodnejše ponudnike (v nadaljevanju: izbrani ponudniki) z najvišjim številom točk glede na merilo, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum.

Obvestilo o izbiri najugodnejših ponudnikov je bilo, kot izhaja iz vročilnice, vlagatelju vročeno dne 20. 5. 2015, zoper to obvestilo pa je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev naročnikovega Obvestila o izbiri najugodnejših ponudnikov z dne 18. 5. 2015 ter izdajo novega obvestila o izbiri ponudnikov, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za priznanje sposobnosti. Vlagatelj podredno predlaga, da Državna revizijska komisija predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi v celoti ter zahteva povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo trdi, da izbrani ponudniki ne izpolnjujejo vseh naročnikovih zahtevanih pogojev za priznanje sposobnosti, saj je eden izmed pogojev razpisne dokumentacije na strani 6, tč. 2.3.3. Tehnična sposobnost, od ponudnikov zahteval predložitev okoljskega certifikata FSC. Vlagatelj navaja, da z zahtevanim FSC certifikatom sam razpolaga, zatrjuje pa, da glede na podatke, ki se nahajajo na spletnem portalu organizacije FSC, s tem certifikatom ne razpolaga nihče izmed izbranih ponudnikov oziroma da nihče izmed njih ni imetnik predmetnega certifikata. Vlagatelj ocenjuje, da so izbrani ponudniki v svojih ponudbah predložili kopijo certifikata, ki se nanaša na posamezni material (papir za tisk), kar je po mnenju vlagatelja glede na zahteve standarda FSC neustrezno, saj lahko s takšnim certifikatom za papir razpolaga le certificirani dobavitelj papirja. Vlagatelj navaja, da je z dopisom z dne 13. 5. 2015 naročnika zaprosil za pojasnilo o tem, kakšen certifikat je bil zahtevan v razpisni dokumentaciji – ali gre za certifikat, ki ga pridobi izvajalec kot certificirano podjetje za izdelavo FSC izdelkov, ali pa zadošča certifikat, ki se nanaša le na papir, ki bo uporabljen za tisk. Vlagatelj opozarja, da je naročnikov odgovor iz dopisa z dne 18. 5. 2015, v skladu s katerim je bil zahtevan le certifikat, ki se nanaša na papir, namenjen tiskanju, neustrezen. Takšna zahteva naročnika v razpisni dokumentaciji po vlagateljevem mnenju namreč ni skladna ne s pravili standarda FSC COC in ne z vsebino priloge 12 Uredbe o zelenem javnem naročanju. Vlagatelj poudarja, da pojasnilo naročnika tudi ni skladno z vsebino zahteve razpisne dokumentacije, na podlagi katere bi morali, po vlagateljevem prepričanju, ponudniki v svojih ponudbah predložiti kopijo pridobljenega veljavnega certifikata, njegov imetnik (v vlogi certificiranega podjetja) pa bi moral biti ponudnik sam oziroma njegov podizvajalec. V podkrepitev svojih navedb vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga pojasnilo certifikacijske hiše Bureau Veritas, d.o.o., odgovorne za presojo izpolnjevanja pogojev za pridobitev in uporabo FSC certifikata v praksi, ki v svojem dopisu z dne 26. 5. 2015 pojasnjuje pogoje veljave standarda FSC COC ter pojasnjuje zahtevo sklenjene verige certificiranih podjetij od gozda do končnega uporabnika papirja. Vlagatelj poudarja, da ponudnik, ki nima sam pridobljenega certifikata FSC, FSC izdelka sploh ne more ponuditi. Ker torej nihče izmed izbranih ponudnikov s takim FSC certifikatom ne razpolaga, dejansko ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, zato vlagatelj predlaga, da naročnik spremeni svojo odločitev o izbiri.

Po tem, ko je naročnik o vloženem zahtevku za revizijo v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZPVPJN obvestil vse izbrane ponudnike, se je ponudnik Cicero, Begunje, d.o.o., Begunje, z vlogo z dne 2. 6. 2015 opredelil do navedb vlagatelja. V vlogi navaja, da je bila naročnikova razpisna zahteva glede spornega certifikata jasna ter se je nanašala na material za tiskanje in ne na institucijo, ki storitev izvaja, kar je naročnik ponudnikom pojasnil v odgovoru na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik tudi zavrača trditve vlagatelja, da mora s FSC certifikatom razpolagati tudi ponudnik sam in ne le material, ki ga ponudnik ponuja, saj med drugim tudi sam pri svojem delu uporablja materiale, ki imajo FSC certifikat, seveda pa za takega ponudnika veljajo omejitve v zvezi z uporabo logotipa FSC certifikata, kar pa sledljivosti uporabe papirja s FSC certifikatom ne zmanjšuje.

Naročnik je z dokumentom št. 401-1/2015 z dne 9. 6. 2015 izdal odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik zavrača vlagateljeve navedbe o tem, da naj bi izbrani ponudniki ne izpolnjevali vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih razpisnih pogojev za priznanje sposobnosti, in sicer naj ne bi predložili okoljskega certifikata FSC. Naročnik pojasnjuje, da so ponudbe izbranih ponudnikov popolne, sporno pa po mnenju naročnika ni vprašanje, ali je naročnik ponudbe izbranih ponudnikov pravilno označil kot popolne, temveč vprašanje, kaj je naročnik v razpisni dokumentaciji določil kot pogoj v zvezi s FSC certifikatom. Navedeno izhaja tudi iz vlagateljeve zahteve za pojasnilo o tem, kakšen certifikat je naročnik od ponudnikov zahteval v predloženih ponudbah, ki je bil na naročnika naslovljena po poteku roka za oddajo ponudb. Naročnik dodaja, da, kot je v odgovoru na omenjeni dopis vlagatelju že pojasnil, se je naročnikova zahteva po predložitvi FSC certifikata nanašala le na produkte, ki se tiskajo na papirju ali kartonu v offset tehniki, in ne na predložitev splošnega certifikata, ki bi ga moral pridobiti posamezni ponudnik kot certificirano podjetje za izdelavo FSC izdelkov. Z navedeno razlago razpisnega pogoja je naročnik ponudnike seznanil tudi z odgovorom na portalu javnih naročil dne 20. 4. 2015, ko je pojasnil, da se certifikat predloži ponudbi, nanaša pa (naj) se na (adekvatni) papir, ki ima certifikat FSC. Smiselno enako naročnik pojasnjuje interpretacijo spornega razpisnega pogoja kot odgovor na vlagateljeve očitke o tem, da se dikcija »pridobljeni veljavni certifikat« nanaša na ponudnika samega in ne na papir, ki ga posamezni ponudnik ponuja. Naročnik dodaja, da bi moral vlagatelj pomisleke glede ustreznosti certifikata izraziti v času objave razpisne dokumentacije in ne šele po roku za oddajo ponudb, ter poudarja, da se ne zahteva razpisne dokumentacije in ne odgovor na portalu javnih naročil nista glasila tako, da bi ju bilo razumeti na način, da mora biti certificiran ponudnik sam, niti ni naročnik nikjer navedel zahteve po sklenjeni verigi certificiranih podjetij od gozda do končnega kupca oziroma uporabnika, prav tako pa ni zahteval, da je potrebno na končnih izdelkih navesti oznako oziroma znamko FSC. Naročnik nadalje navaja, da so bile sporne določbe razpisne dokumentacije jasne vsaj (preostalim) petim ponudnikom, ki so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddali popolne ponudbe, ter dodaja, da se storitve tiskanja publikacij ne uvrščajo med predmet, za katerega bi bilo zahtevano upoštevanje določb Uredbe o zelenem javnem naročanju. Naročnik v zaključku obrazložitve zavrnitve zahtevka za revizijo smiselno povzema že navedene utemeljitve in zaključuje, da je dolžnost določitve pogojev in zahtev razpisne dokumentacije dolžnost naročnika, v skladu s temi pa je dolžan izvesti tudi presojo popolnosti prejetih ponudb. Na podlagi navedenega naročnik zavrača očitke o nezakonitosti svojega ravnanja ter vlagateljev zahtevek za revizijo zavrača kot neutemeljen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka, ki jo je ta prejela dne 15. 6. 2015.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika Cicero, Begunje, d.o.o., Begunje, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama je sporno ravnanje naročnika, ki naj bi po vlagateljevih navedbah ravnal nezakonito s tem, ko je kot popolne označil ponudbe izbranih ponudnikov, ki v svojih ponudbah niso predložili pridobljenega veljavnega FSC certifikata, katerega nosilec bi bil posamezni izbrani ponudnik.

Po vpogledu v določbe razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na strani 6, v točki 2. 3. 3. Tehnična sposobnost, od ponudnikov zahteval naslednje: »CERTIFIKAT: za produkte, ki se tiskajo na papirju ali kartonu v offset tehniki, mora nosilec ali podizvajalec razpolagati z veljavnim FSC certifikatom. Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti kopijo veljavnega FSC certifikata.« V zvezi z zapisanim pogojem je naročnik prek portala javnih naročil prejel vprašanje potencialnega ponudnika, ki se v točkah 1 in 2, ki sta relevantni za predmet spora, glasi: »Ali se priloga FSC certifikata prilaga že ob oddaji dokumentacije javnega razpisa? Če je tako, ali se priloži za materiale, ki so predvideni za tiskovine v predračunu tega JN? Ali se FSC certifikat priloži naknadno pri vsakem naročilu posebej, ko je že sklenjena pogodba? … Kako postopamo v primeru materialov, ki jih navajate v razpisni dokumentaciji in ne obstajajo več, oziroma nimajo FSC certifikata? …« Naročnik je na navedeno vprašanje na portalu dne 20. 4. 2015 ob 13:35 podal odgovor: »Certifikat naj se priloži ob kandidaturi. … Glede na specifikacijo, podajte ponudbo za adekvaten papir, ki ima certifikat FSC.«

Iz navedenih določb razpisne dokumentacije in odgovora naročnika na portalu javnih naročil izhaja, da je naročnik za produkte, ki se tiskajo na papirju ali kartonu v offset tehniki, zahteval predložitev (kopije) veljavnega FSC certifikata, s katerim mora razpolagati nosilec ali podizvajalec. Kot izhaja iz odgovorov na portalu, je bilo potrebno FSC certifikat predložiti za materiale, ki so predvideni za tiskovine (in navedeni v predračunu), in sicer ob predložitvi ponudbe, ne pa pri vsakokratnem naročilu. V primeru (ponudbe) materialov, ki jih je naročnik navedel v Predračunu za javno naročilo Tiskanje univerzitetnih publikacij (Priloga 1 razpisne dokumentacije, Tehnične specifikacije), ki ne obstajajo več oziroma nimajo FSC certifikata, pa naročnik ponudnike napotuje, da ponudijo ponudbo za adekvaten papir s FSC certifikatom.

Glede na navedeno je potrebno naročnikovo zahtevo po predložitvi FSC certifikata razumeti kot neločljivo povezano s papirjem (na vprašanje v zvezi z materiali, ki so predvideni za tisk, naročnik odgovarja: »… ponudniki naj ponudijo akedvaten papir, ki FSC certifikat ima…«), torej s predmetom javnega naročila, in ne neposredno s ponudnikom, ki papir ponuja. Vlagatelj tudi ne zatrjuje, da FSC certifikat, vezan zgolj na papir kot predmet, ne obstaja, temveč navaja, da je edina pravilna interpretacija naročnikovih zahtev v zvezi s predložitvijo FSC certifikata z namenom, da bi se zagotovilo spoštovanje pravil standarda FSC COC ter upoštevanja določb Uredbe o zelenem javnem naročanju, taka, da ne zadostuje predložitev FSC certifikata zgolj za material, temveč v celoti za posameznega ponudnika. Kot je razbrati iz citiranih določb razpisne dokumentacije in naročnikovih pojasnil na portalu javnih naročil, pa se je naročnikova zahteva po predložitvi FSC certifikata nanašala na material, ki naj bi ga ponudniki ponudili, torej na predmet javnega naročila.

V kolikor gre vlagateljeve revizijske navedbe razumeti v smislu zatrjevanja spornosti pogojev razpisne dokumentacije, ki se nahajajo na strani 6, v točki 2.3.3. Tehnična sposobnost, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj s takšnimi navedbami glede na fazo postopka prepozen. V skladu s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
- prejema povabila k oddaji ponudb.

Četrti odstavek 25. člena ZPVPJN pa določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Vlagatelj se je z vsebino razpisne dokumentacije in zahtevanimi pogoji seznanil s trenutkom njene objave, dodatna pojasnila v zvezi s spornim razpisnim pogojem pa so bila na portalu javnih naročil dostopna pred rokom za predložitev ponudb. V fazi po poteku roka za predložitev ponudb oziroma po izdaji odločitve o oddaji naročila revizijskih navedb, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije, v skladu s citiranim četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, ni več mogoče vsebinsko obravnavati. V tem smislu je glede na fazo postopka oddaje javnega naročila neupoštevna tudi vlagateljeva predložitev dopisa z mnenjem certifikacijske hiše Bureau Veritas, d.o.o., saj se nanaša na interpretacijo vsebine FSC certifikata, katerega predložitev je bila kot pogoj zahtevana z razpisno dokumentacijo.

Kot pravočasne pa je potrebno obravnavati vlagateljeve navedbe, da so ponudbe izbranih ponudnikov nepopolne oziroma da izbrani ponudniki ne izpolnjujejo zahtevanega pogoja razpisne dokumentacije iz točke 2. 3. 3. Tehnična sposobnost, ki se glasi: »CERTIFIKAT: za produkte, ki se tiskajo na papirju ali kartonu v offset tehniki, mora nosilec ali podizvajalec razpolagati z veljavnim FSC certifikatom. Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti kopijo veljavnega FSC certifikata.« Državna revizijska komisija je z vpogledom v ponudbe izbranih ponudnikov kot nesporno ugotovila, da se v ponudbah izbranih ponudnikov nahajajo kopije naslednjih certifikatov:
- CICERO, Begunje, d.o.o.: certifikat »FSC – CHAINOF CUSTODY, Certificate number CQ-CW-000010, Production and distribution of FSC graphic and special Paper«, z veljavnostjo do 4/3/2019;
- TISK ŽNIDARIČ d.o.o.: »Certificate number: BV-COC-142553, Printing, binding and sales of paper product, certified FSC Mix«, z veljavnostjo do 21/2/2020 in
- KUBELJ d.o.o.: »Zertifikat GFA-CW-001390, FSC-STD-40-004 (Version 2.1), FSC-STD-40-003 (Version 1.0), FSC-STD-40-005 (Version 2.1)«, z veljavnostjo do 16/4/2017.
Ponudbam izbranih ponudnikov CICERO, Begunje, d.o.o., TISK ŽNIDARIČ d.o.o. in KUBELJ d.o.o. so tako priložene kopije FSC certifikatov, ki se nanašajo na produkte za tiskanje ter so veljavni. V posledici navedenega vlagateljevim navedbam, ki se nanašajo na naročnikovo nezakonito ravnanje pri izboru izbranih ponudnikov v povezavi z oceno popolnosti predloženih ponudb v delu, ki se nanaša na zahtevo po predložitvi FSC certifikata, utemeljenosti ne gre priznati.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 7. 7. 2015

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- BIROGRAFIKA BORI d.o.o., Linhartova cesta 1, 1000 Ljubljana,
- Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1001 Ljubljana,
- CICERO, Begunje, d.o.o., Begunje na Gorenjskem 17, 4275 Begunje na Gorenjskem,
- TISK ŽNIDARIČ, d.o.o., Laze 7, 4000 Kranj,
- KUBELJ, d.o.o., Zapoge 33, 1217 Vodice,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran