Na vsebino
EN

018-091/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-091/2015-4
Datum sprejema: 16. 6. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti »Sanacija plinske kotlovnice v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, Maribor« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mollier, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 6. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, številka 430-85/2015/9, z dne 28. 4. 2015.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.390,51 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13. 3. 2015 sprejel Sklep o izvedbi javnega naročila za sanacijo »plinske kotlovnice v ZPKZ MB« (v nadaljevanju: naročilo male vrednosti), obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti pa je bilo dne 19. 3. 2015 (s številko objave NMV1442/2015) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 28. 4. 2015 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka 430-85/2015/9 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se zadevno naročilo male vrednosti odda ponudniku »Sobočan Igor s.p.«, Domžale, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 30. 4. 2015, dne 8. 5. 2015 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik ali Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodita, razveljavita odločitev o oddaji naročila, ugotovita, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ugotovita, da mu je bila kršena pravica do pridobitve zadevnega naročila male vrednosti, naročnik pa naj »kot najugodnejšo ponudbo po merilu najnižje cene izbere ponudbo vlagatelja«. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika izbral neupravičeno, saj je ta nepravilna in nepopolna, kot takšna pa bi morala biti izločena iz postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, saj
- je izbrani ponudnik za »postavke 2. OBNOVITEV HORIZONTALNEGA RAZVODA STV« […] »zapisal na svojem obrazcu napačno postavko za vodovodne cevi DN20, kjer je zapisal, da je teh cevi 38m«, s čimer »je nedovoljeno spreminjal količine, ki jih je razpisal naročnik«;
- je izbrani ponudnik »za vse pozicije VODOVOD in sicer kolena, T-kose in R-kos (priloga 1) navedel, da so cene zajete v ceveh«, kar je napačno, saj »je tovrstno navajanje cen pogojno dopustno le za projekte, ki se izvajajo NA KLJUČ, kjer dejanske končne vgrajene količine ne vplivajo na spremembo pogodbenih in končnih vrednosti projekta«, zadevno »javno naročilo pa je razpisano "NA IZMERE"«;
- izbrani ponudnik »[z]a postavke GRADBENA DELA IZDELAVA ZIDNIH REG« […] »sploh ni upošteval pozicije GRADBENA DELA 140 kos, ki jo je zapisal projektant v objavljenih popisih«, saj zanjo ni podal ponudbene cene;
- je izbrani ponudnik »kar po svoji presoji preoblikoval popise, s tem, ko je dodal 7 pozicij v popise, ki jih projektant v objavljenih popisih sploh ni predvidel«, v posledici pa njegova ponudba »ni primerljiva s ponudbami drugih ponudnikov, ki pa so oddali ponudbe na uradno objavljenih in edino veljavnih popisih«.

Naročnik je dne 18. 5. 2015 prejel vlogo izbranega ponudnika, poimenovano »Izjasnitev na zahtevek za revizijo«, z dne 14. 5. 2015, skupaj s prilogo, vloženo po pooblaščenem odvetniku (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik odgovarja na navedbe vlagatelja v zahtevku za revizijo, pri čemer predlaga, da Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne. Izbrani ponudnik priglaša tudi stroške predrevizijskega postopka.

Naročnik je dne 19. 5. 2015 sprejel sklep, številka 430-85/2015/20, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, kot neutemeljeno pa je zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
- v navezavi na prvo zatrjevano kršitev navaja, da je »končni izračun ponudbene cene za cevi« v ponudbi izbranega ponudnika pravilen, »[k]ončni izračun s ceno na enoto« pa »predstavlja ponudbeno vrednost za 387 m cevi, ne zgolj za 38 m«;
- v navezavi na drugo zatrjevano kršitev poudarja, da »je takšna praksa ponudnikov v popisih del oziroma v predračunih, ki se nanašajo na gradnjo in praviloma vsebujejo veliko število najrazličnejših postavk, dokaj običajna«, obenem pa dodaja, da »so posamezne postavke iz ponudbenega predračuna lahko obračunane oziroma upoštevane v preostalih postavkah predračuna«. Naročnik zaključuje, da »izbrani ponudnik s tem, ko je napisal, da so posamezni kosi zajeti v cenah cevi, ni v ničemer spreminjal ponudbe, niti ponujenih cen«;
- v navezavi na tretje zatrjevano kršitev navaja, da »je v zvezi s postavko "Gradbena dela 140 kos" na Portalu javnih naročil odgovoril, da gre za napako. "Gradbena dela" je samo naslov dela popisa«;
- v navezavi na četrto zatrjevano kršitev navaja, da dodajanje »sedmih pozicij v popise s strani izbranega ponudnika« […] »ne pomeni kakršnekoli spremembe ponudbe, saj ima ponudba enako končno ceno, ki je še vedno nižja od ponudbene cene vlagatelja«. Naročnik pri tem opozarja, da je enako »storil tudi vlagatelj, samo da ni dodal postavk, kaj spada v gradbena dela, na konec ponudbe kot izbrani ponudnik, ampak jih je z rdečo barvo navedel pri postavki "Gradbena dela"«.

Naročnik je z dopisom z dne 19. 5. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji zadevnega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila male vrednosti v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 26. 5. 2015 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA« (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V tej se vlagatelj v pretežnem delu opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, v nekaterih delih ponavlja zatrjevanja, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, navaja pa tudi nekatera nova dejstva, glede katerih ni dokazal, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku (zato jih Državna revizijska komisija na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN v revizijskem postopku ni upoštevala).

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila male vrednosti, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnik pravočasno prejel šest ponudb. Omenjeni podatek izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 430-85-2015/3, z dne 3. 4. 2015, iz odločitve o oddaji naročila in iz vpogleda v odstopljeno dokumentacijo omenjene zadeve.

Ob upoštevanju navedene uvodne ugotovitve je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika izbral neupravičeno, saj je ta nepravilna in nepopolna, kot takšna pa bi morala biti izločena iz postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti.

V 1. točki na strani 4 zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik za »postavke 2. OBNOVITEV HORIZONTALNEGA RAZVODA STV« […] »zapisal na svojem obrazcu napačno postavko za vodovodne cevi DN20, kjer je zapisal, da je teh cevi 38m«, s čimer »je nedovoljeno spreminjal količine, ki jih je razpisal naročnik«, v posledici pa je njegova ponudba nepravilna in nepopolna.

V zvezi z navedenim je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja (druga alinea rubrike »Dokaz:« na strani 5 zahtevka za revizijo) in izvedla dokaz z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti. V posledici je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v Razpisni dokumentaciji, številka 430-85/2015/1, z dne 16. 3. 2015 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), določil, da je sestavni del ponudbe med drugim tudi ponudbeni predračun, ki je priloga 1 razpisne dokumentacije (točka 2.2. Navodila za izdelavo ponudbe), ponudniki pa so morali izpolniti vse postavke predračuna, ki je v prilogi številka 1 in v tabeli, ki je priloga razpisne dokumentacije (četrti odstavek točke 2.3. Navodila za izdelavo ponudbe, vsebinsko primerljivo pa tudi točka 5. razpisne dokumentacije).

Iz dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti je nadalje razvidno, da je naročnik v postavki »Vodovodne cevi DN20« točke »2. OBNOVITEV HORIZONTALNEA RAZVODA STV TER VERTIKAL HV, TV, CV (II.FAZA)« poglavja »5.4.6. POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNIK« zahteval 387 metrov omenjenih vodovodnih cevi DN20.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik v zadevni postavki predračuna, ki ga je pripravil sam (kot lasten dokument z lastno vsebino in lastno obliko, ne pa v vsebini in v obliki, ki ju je pripravil naročnik, in je sestavni del razpisne dokumentacije), zapisal, da ponuja »38 m« vodovodnih cevi DN20, ne pa zahtevanih 387 metrov vodovodnih cevi DN20. V posledici navedenega je v predstavljenem smislu pritrditi vlagatelju v njegovem zatrjevanju (1. točka na strani 4 zahtevka za revizijo), po katerem je izbrani ponudnik s tem »nedovoljeno spreminjal količine, ki jih je razpisal naročnik«. Od izbranega ponudnika bi bilo namreč pričakovati, da bi, če je v svoji ponudbi dejansko nameraval ponuditi 387 metrov, ne pa zgolj 38 metrov vodovodnih cevi DN20, v ponudbi predložil
- bodisi ponudbeni predračun v vsebini in v obliki, ki ju je pripravil naročnik, in je sestavni del razpisne dokumentacije. Prav to bi pomenilo, da izbrani ponudnik v ponudbi ponuja točno takšne količine oziroma enote mer, kot jih je zahteval naročnik. Iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da je sestavni del ponudbe tudi ponudbeni predračun, ki je priloga 1 razpisne dokumentacije (točka 2.2. Navodila za izdelavo ponudbe), ponudniki pa so morali izpolniti vse postavke predračuna, ki je v prilogi številka 1 in v tabeli, ki je priloga razpisne dokumentacije (četrti odstavek točke 2.3. Navodila za izdelavo ponudbe, vsebinsko primerljivo pa tudi točka 5. razpisne dokumentacije);
- bodisi lasten predračun z lastno obliko in v vsebini, ki bi bila (glede ponujenih količin oziroma enot mer) identična tisti, katero je pripravil naročnik in je sestavni del razpisne dokumentacije.
Predračun postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti ni preveč obsežen, kar pomeni, da bi bilo od izbranega ponudnika še toliko bolj upravičeno pričakovati, da bi ga, če ga je že izdelal sam in če je v svoji ponudbi dejansko nameraval ponuditi 387 metrov, ne pa zgolj 38 metrov vodovodnih cevi DN20, v tej vsebini (kot se od povprečno skrbnega ponudnika upravičeno pričakuje) tudi pripravil.

Izbrani ponudnik s svojim ravnanjem ni sledil izrecni zahtevi razpisne dokumentacije, po kateri je sestavni del ponudbe med drugim tudi ponudbeni predračun, ki je priloga 1 razpisne dokumentacije (točka 2.2. Navodila za izdelavo ponudbe), prav tako pa ni ustrezno izpolnil vseh postavk predračuna, ki je v prilogi številka 1 in v tabeli, ki je priloga razpisne dokumentacije (četrti odstavek točke 2.3. Navodila za izdelavo ponudbe, vsebinsko primerljivo pa tudi točka 5. razpisne dokumentacije).

Dosedanjih zaključkov Državne revizijske komisije v ničemer ne spreminjajo zatrjevanja izbranega ponudnika, da gre pri zapisu podatka »38 m« v postavki »Vodovodne cevi DN20« točke »2. OBNOVITEV HORIZONTALNEA RAZVODA STV TER VERTIKAL HV, TV, CV (II.FAZA)« poglavja »5.4.6. POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNIK« za »očitno pisno pomoto ponudnika«. Ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) namreč ni mogoče zaključiti, da je posledica zapisa zadevnega podatka »zgolj formalna nepopolnost ponudnikove ponudbe, ki bi jo bilo dopustno odpraviti« (zadnji odstavek na strani 2 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), saj je formalno nepopolna ponudba (ki jo lahko ponudnik pod pogoji iz ZJN-2 dopolni ali spremeni) zgolj tista ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Dejstvo, da ZJN-2 vsebino ponudbenega predračuna obravnava strogo, izhaja tudi iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (po katerem naročnik lahko v razpisni dokumentaciji ali povabilu k oddaji ponudb zahteva, da ponudniki oddajo ponudbo, ki vsebuje le predračun in tiste dele, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila), še zlasti pa to izhaja iz določbe druge alinee tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (v povezavi z uvodno povedjo istega člena), saj ponudnik (po poteku roka za prejem ponudb) med drugim ne sme dopolnjevati ali spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja. S spremembo zapisa podatka »38 m« v postavki »Vodovodne cevi DN20« točke »2. OBNOVITEV HORIZONTALNEA RAZVODA STV TER VERTIKAL HV, TV, CV (II.FAZA)« poglavja »5.4.6. POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNIK« na način, da bi namesto tega podatka v zadevni postavki zapisal podatek »387 m«, bi izbrani ponudnik storil prav to: spremenil bi tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta zadevnega naročila male vrednosti v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (z novimi dodatnimi 349 metri vodovodnih cevi DN20). Če bi naročnik izbranemu ponudniku dopustil opisano spremembo ponudbe, bi v posledici kršil drugo alineo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (v povezavi z uvodno povedjo istega člena). V konkretnem primeru podatek o ponujenih metrih vodovodnih cevi DN20 predstavlja enega od bistvenih elementov bodoče pogodbe o izvedbi zadevnega naročila male vrednosti.

Neodvisno od odgovora na vprašanje, ali gre v zadevnem primeru za očitno računsko napako v smislu četrtega odstavka 78. člena ZJN-2, je potrebno zaključiti, da se tudi v primeru odprave očitne računske napake količina (torej podatek »38 m«) in cena na enoto ne smeta spreminjati. Predstavljeni zaključek velja neodvisno od tega, ali je izbrani ponudnik v sporni postavki »postavil nedvomno pravilno ceno za količino iz naročila« (zadnji odstavek na strani 2 izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Za očitno računsko napako, ki jo sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, bi šlo edinole v primeru, če bi šteli, da je zmnožek med količino »38 m« in ponujeno ceno na enoto napačen, kar pa v posledici še vedno ne vpliva na dejstvo, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi ponudil »38 m« vodovodnih cevi DN20, ne pa zahtevanih 387 metrov vodovodnih cevi DN20. Odprava računske napake v tem smislu tako tudi v primeru, če bi bila dejansko ugotovljena, ne bi bila potrebna.

Na podlagi proučitve vsebine ponudbe izbranega ponudnika tudi ni mogoče z gotovostjo in nedvoumno zaključiti, da je v njej (očitno) napačno zapisan prav podatek »38 m«. Tako, kot je mogoč predstavljeni zaključek, je povsem mogoč tudi zaključek, da je napačen zmnožek med količino »38 m« in ponujeno ceno na enoto, ne pa podatek »38 m«. Če sta bila namen in volja izbranega ponudnika v postavki »Vodovodne cevi DN20« točke »2. OBNOVITEV HORIZONTALNEA RAZVODA STV TER VERTIKAL HV, TV, CV (II.FAZA)« poglavja »5.4.6. POPIS MATERIALA IN STROŠKOVNIK« dejansko ponuditi 387 metrov vodovodnih cevi DN20 in je do napake dejansko prišlo v zapisu podatka »38 m«, je omenjena napaka posledica odločitve izbranega ponudnika, ki jo je sprejel (in z njo prevzel odgovornost za pripravo predračuna v skladu z zahtevami naročnika) sam s tem, ko ni izpolnil predračuna v vsebini in v obliki, ki ju je pripravil naročnik, in je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ob upoštevanju vseh doslej predstavljenih dejstev in ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika popolna (tudi primerna in pravilna), kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v zvezi z 20. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ter prvim odstavkom 9. člena ZJN-2. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo dokazal, da je ponudba izbranega ponudnika kot ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, iz razloga, predstavljenega doslej, neprimerna in v posledici nepopolna (20. in 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), v postopku oddaje javnega naročila pa mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2 in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) izločiti ponudbe, ki niso popolne. Ker naročnik ponudbe izbranega ponudnika kot neprimerne in nepopolne ni izločil iz postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti, je kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v zvezi z njim pa tudi prvi odstavek 9. člena ZJN-2, saj ni zagotovil, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega odstavka) ugodila in razveljavila odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, številka 430-85/2015/9, z dne 28. 4. 2015.

V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov Državna revizijska komisija v nadaljevanju (upoštevaje tudi načelo hitrosti in učinkovitosti – 9. člen ZPVPJN) ni odločala o preostalih delih vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerih vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil določbe ZJN-2 tudi s tem, ko ni ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker je izbrani ponudnik »za vse pozicije VODOVOD in sicer kolena, T-kose in R-kos (priloga 1) navedel, da so cene zajete v ceveh«, iz razloga, ker izbrani ponudnik »[z]a postavke GRADBENA DELA IZDELAVA ZIDNIH REG« […] »sploh ni upošteval pozicije GRADBENA DELA 140 kos«, oziroma iz razloga, ker je izbrani ponudnik »kar po svoji presoji preoblikoval popise, s tem, ko je dodal 7 pozicij v popise, ki jih projektant v objavljenih popisih sploh ni predvidel«. Odločitev o preostalih delih vlagateljevega zahtevka za revizijo namreč iz razlogov, predstavljenih doslej, v ničemer ne bi vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V navezavi na del pravovarstvenega predloga, v katerem vlagatelj predlaga ugotovitev, da naj naročnik kot »najugodnejšo ponudbo po merilu najnižje cene izbere ponudbo vlagatelja«, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta po vsebini postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. V posledici se Državna revizijska komisija do predstavljenega dela pravovarstvenega predloga ni opredeljevala. Postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti namreč izvaja in v njem odloča naročnik.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil s tem sklepom razveljavljen, naročnika na podlagi druge povedi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega naročila male vrednosti nadaljeval, sprejme katero od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, tretjim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 2.390,51 EUR.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v roku 15 dni po ugoditvi temu zahtevku za revizijo«) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka (in ne »od dne odločitve o tem zahtevku za revizijo«). Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 2.390,51 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izbrani ponudnik (konkludentno) priglaša tudi stroške predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, kot (konkludentno) izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven (izbrani ponudnik z omenjeno vlogo ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, vsa odločilna dejstva, potrebna za odločitev o zahtevku za revizijo, pa so razvidna že iz dokumentacije zadeve, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji). Posledično temu stroški izbranega ponudnika v konkretnem primeru niso bili potrebni (osmi in četrti odstavek 70. člena ZPVPJN, pa tudi prvi odstavek 155. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 16. 6. 2015


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
– Mollier, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje
– Odvetniška pisarna Mitja Lamut, Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran