Na vsebino
EN

018-082/2015 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-082/2015-4
Datum sprejema: 22. 5. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba gradnje »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Cestno podjetje Ptuj, d.d., Zagrebška cesta 49/a, Ptuj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.5.2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Izvedba gradnje »P+R« parkirišča na Zadružnem trgu na Ptuju, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 8.4.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.1.2015, pod št. objave JN54/2015. Naročnik je z dokumentom »Odločitev« z dne 24.3.2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) predmetno javno naročilo oddal skupini ponudnikov Lesnina MG oprema, d.d., Parmova 53, Ljubljana in GP Krk, d.d., Stjepana Radića 31, Krk (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj z vlogo z dne 8.4.2015 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepopolno.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 17.4.2015, s katero se je izjasnil do navedb vlagatelja izjasnil o navedbah vlagatelja, zavrnil navedbe vlagatelja kot neutemeljene.

Naročnik je s sklepom z dne 30.4.2015 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in z dopisom z dne 6.5.2015 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 21.5.2015 od vlagatelja prejela vlogo, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 22.5.2015

Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, p.p. 4372, 1001 Ljubljana,
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
- Lesnina MG oprema, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


Natisni stran