Na vsebino
EN

018-089/2015 Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Številka: 018-089/2015-2
Datum sprejema: 21. 5. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Mateje Škabar in Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Toplotna postaja TPP 333, Aškerčeva 3a, b, 3325 Šoštanj«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba Esotech d.d., Preloška cesta 1, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, Velenje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. 5. 2015

odločila:

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila »Toplotna postaja TPP 333, Aškerčeva 3a, b, 3325 Šoštanj«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 20. 4. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Toplotna postaja TPP 333, Aškerčeva 3a, b, 3325 Šoštanj« dne 3. 3. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV1149/2015.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 4. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila št. KPV-6-2015/II/SII-105810-TP z dne 9. 4. 2015.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 13. 5. 2015 zavrnil kot neutemeljen. Dne 15. 5. 2015 je naročnik s strani vlagatelja prejel umik zahtevka za revizijo, istega dne je naročnik postopkovno dokumentacijo odstopil v obravnavo Državni revizijski komisiji.

ZPVPJN v drugem odstavku 18. člena določa, da naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo (v nadaljnjem besedilu: umik zahtevka) izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil in je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse in delu preveč plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 21. 5. 2015

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje,
- ESOTECH d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
- ELTEC PETROL d.o.o., Pot na Lisice 7, 4260 Bled,
- RUDIS d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje,
- MOLLIER d.o.o., Celje, Opekarniška cesta 3, 3000 Celje,
- KREVZEL INSTALACIJE d.o.o., Metleče 14/a, 3320 Šoštanj,
- STIN d.o.o., Trg 4. julija 67, 2370 Dravograd,
- MA&DA d.o.o., Bevče 28b, 3320 Velenje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:

- finančna služba,
- zbirka dokumentarnega gradiva.

Natisni stran