Na vsebino
EN

018-073/2015 Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Številka: 018-073/2015-4
Datum sprejema: 21. 4. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadje Pušnar in Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava in montaža sistema čitalcev mikrotitrskih plošč«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga vložila družba Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21. 4. 2015

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Dobava in montaža sistema čitalcev mikrotitrskih plošč«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 3. 4. 2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu »Dobava in montaža sistema čitalcev mikrotitrskih plošč« dne 24. 3. 2015 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave NMV1564/2015.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3. 4. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper posamezna določila razpisne dokumentacije postopka.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 14. 4. 2015 zavrnil kot neutemeljen, z dopisom z dne 15. 4. 2015 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20. 4. 2015 s strani vlagatelja prejela vlogo z dne 17. 4. 2015, v kateri jo ta obvešča, da umika zahtevek za revizijo, ki ga je vložil z vlogo z dne 3. 4. 2015. V vlogi vlagatelj zahteva tudi vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 21. 4. 2015Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
- Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

V vednost:

- finančno – računovodska služba Državne revizijske komisije

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran