Na vsebino
EN

018-057/2015 Zdravstveni dom Grosuplje

Številka: 018-057/2015-5
Datum sprejema: 20. 4. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Mateje Škabar kot predsednice senata ter Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup in vzdrževanje digitalnega zobnega RTG aparata«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Dentalia d.o.o. Ljubljana, Celovška cesta 197, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom c. I/14, Grosuplje (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 4. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 13. 3. 2015 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Nakup in vzdrževanje digitalnega zobnega RTG aparata« za sklop, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji naročila« z dne 5. 3. 2015.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.212,86 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila male vrednosti »Nakup in vzdrževanje digitalnega zobnega RTG aparata«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 12. 2. 2015 pod številko objave NMV762/2015.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila z dne 5. 3. 2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se javno naročilo kot najcenejšemu ponudniku odda Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da so ponudbo oddali štirje ponudniki, in sicer izbrani ponudnik, vlagatelj, Meditrade d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana ter Braintec d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana. Po merilu najnižje cene je bil najugodnejši izbrani ponudnik. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, zato je glede na rezultat ovrednotenih meril oddal javno naročilo njemu.

Vlagatelj je z dopisom z dne 9. 3. 2015 od naročnika zahteval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, in sicer je zahteval, da naročnik razloži, kateri aparat je bil na osnovi odločitve o oddaji javnega naročila izbran (znamka in tip) ter poda dokaz o tem, da izbrani aparat izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz 11. točke tehničnih zahtev, torej kataloško številko za »retrofit opcijo« nadgradnje 3D in cefalostata z »One shot« opcijo.

Naročnik je s sklepom z dne 12. 3. 2015 zavrgel vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev z dne 9. 3. 2015.

Vlagatelj je dne 13. 3. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je podal navedbe o javnem naročilu, svoji aktivni legitimaciji, bistvenosti naročnikovih kršitev, pravočasnosti zahtevka za revizijo ter glede nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika navedel, da je naročnik v predračunu (sestavni del oziroma priloga razpisne dokumentacije) opredelil tabelo s tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila. Naročnik je na pobudo enega izmed ponudnikov, ki je podal predloge za izločitev številnih tehničnih zahtev na Portalu javnih naročil, tri dni pred rokom za oddajo ponudb in s kršitvijo načel javnega naročanja spremenil razpisno dokumentacijo in večino zahtev iz tabele s tehničnimi zahtevami izločil ali omilil. Ne glede na navedeno je naročnik ohranil zahtevo iz 11. točke tabele, ki se je glasila »Iz 2D na 3D (CBCT – min. vol 8x8 cm), pri telerentgenu – One shot picture (slika brez skeniranja – fiksen senzor)«. Isti ponudnik je prek portala javnih naročil predlagal izločitev tudi te zahteve z navedbo, da je v 11. točki zapisana zahteva izločevalna, saj so nadgradnje zaradi cene ploskih senzorjev pri osnovnih 3D aparatih FOV manjše velikosti in zapletene nadgradnje kefalometrije na tehnologijo »One shot« neučinkovite, saj aparat izdeluje posnetke slabe kakovosti, obenem pa tudi bistven namen – zmanjšanje doze sevanja – ni dosežen. Naročnik je pri svoji zahtevi vztrajal in je dne 26. 2. 2015 objavil odgovor, s katerim je pojasnil: naročnik trenutno potrebuje vsaj 2D aparat, ponudnik lahko ponudi tudi 3D. Naročnik želi od proizvajalca 2D aparata zagotovilo, da je omogočena nadgradnja na 3D. FOV 8x8 in nadgradnja kefalometrije je »opcija možne nadgradnje« pri več RTG aparatih. Vlagatelj nadalje navaja, da je izbrani ponudnik ponudil opremo proizvajalca, ki ne izpolnjuje zahteve iz 11. točke predračuna. Ponudil je namreč model, ki je 2D aparat (ki ga je sicer mogoče nadgraditi na 3D aparat), vendar aparat ne omogoča nadgradnje kefalometrije na »One shot« tehnologijo, kot je to zahteval naročnik (pri telerentgenu – One shot picture (slika brez skeniranja – fiksen senzor). Vlagatelj je pojasnil tudi, da je 8x8 cm tista prostornina, kjer lahko z enim posnetkom zajamemo celotno zgornjo in spodnjo čeljust (celoten zobni lok). V primeru, da je potrebno slikati tudi čeljustni lok, je to možno z računalniškim spajanjem. Ta prostornina je »začetna« dimenzija za naprave v profesionalni CBCT uporabi, saj so manjše prostornine prilagojene potrebam privatnih ambulant v razvitem svetu. Telerentgen s slikanjem brez skeniranja (»cephalostat with One shot picture«) je naročnikova zahteva, ki je onemogočila ponudbo cenejšega panoramskega aparata. Pri ortodontskih posegih je potrebno imeti sliko lobanje z natančnimi razdaljami med referenčnimi točkami. Pri tehniki skeniranja prihaja do popačenj, saj se v času pomika senzorja od enega konca lobanje do drugega in sestavljanja slike pacient premika (slina, vdih, pogled za senzorjem,…), kar povzroča manjše napake in napačen zajem podatkov in neuporabnost ali vsaj nenatančnost posnetka za ortodontsko planiranje. Pri tehniki »One shot« tega problema ni, saj je celotna lobanja posneta naenkrat z enim kratkim slikanjem, pri čemer je manjša doza sevanja zgolj dodatna prednost. Te funkcije proizvajalec, katerega aparat je izbrani ponudnik ponudil, ne omogoča. Aparat, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, je sicer mogoče nadgraditi na 3D, vendar ta model ne omogoča nadgradnje tako, da bi bilo z aparatom mogoče posneti sliko brez skeniranja (»One shot picture«), kar je dodatna kvaliteta, ki jo je zahteval naročnik. Ponudba izbranega ponudnika je posledično nepopolna, saj ponujeni aparat ne izpolnjuje tehnične zahteve iz 11. točke tabele v predračunu. Te nepopolnosti ponudbe ni moč šteti kot formalno nepopolnost ponudbe, saj se veže na tehnične zahteve predmeta javnega naročila. Naročnik tako ne sme dopustiti dopolnjevanja ali spreminjanja ponudbe v tem delu.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 20. 3. 2015 ter predlagal, da se revizijski zahtevek vlagatelja zavrne. Izbrani ponudnik je navedel, da je v času pred rokom za oddajo ponudb eden izmed ponudnikov opozoril na več tehničnih zahtev, ki kažejo na to, da jim ustreza zgolj aparat proizvajalca, ki ga ponuja vlagatelj. Za vse ostale ponudnike so bile te tehnične zahteve izločevalne, kar je prepoznal tudi naročnik, ki je temu primerno omilil oziroma prilagodil tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Vse spremembe razpisne dokumentacije so bile objavljene na portalu javnih naročil (kot odgovori na vprašanja ponudnikov). Izbrani ponudnik je pri pripravi ponudbe upošteval spremenjeno razpisno dokumentacijo. Iz naročnikovega pojasnila glede 11. točke predračuna je razumeti, da je naročnik vztrajal pri zahtevi, da je aparat mogoče nadgraditi na 3D (kar aparat izbranega ponudnika omogoča); »FOV 8x8« in »nadgradnja kefalometrije« pa je postala opcija in ne več zahteva. Izbrani ponudnik je v tabeli v predračunu navedel, da njegov aparat v primeru nadgradnje »FOV 8x8« cefalostat in »Quick Shot« kefalometrijo že ima, vendar je to samo dodatek in ne izpolnjevanje osnovne zahteve. Če naročnik zahteve iz 11. točke ne bi omilil, bi tvegal zahtevek za revizijo zaradi razpisane tehnične lastnosti, ki je prilagojena točno določenemu aparatu. Izbrani ponudnik je navedel še, da ima aparat, ki ga je ponudil, v primeru nadgradnje v 3D možnost »FOV 8x8 3D posnetka« (izbrani ponudnik je pojasnil, da »FOV« pomeni »field of view« oziroma volumen/velikost posnetka), kar omogoča posnetek celotne čeljusti, sklepov in sinusov, kar ustreza prvotni naročnikovi zahtevi (ki pa ni relevantna za izbor), s čimer pa izpolnjuje tudi »opcijsko« zahtevo naročnika. Zahteva »One shot picture« nima nobene zveze s 3D posnetkom, ampak se nanaša izključno na kefalometrijo. »One shot« kefalometrija je tehnologija, ki jo lahko ponudi zgolj proizvajalec A, zato je ta zahteva naročnika izločevalna. Prednosti, ki jih »One shot« tehnologija rentgenskega posnetka zagotavlja, so manjša doza sevanja ter zmanjšana možnost premika pacienta zaradi krajšega časa osvetlitve, kar posledično vpliva na natančnost posnetka. Izbrani ponudnik je navedel, da bo naročnik te prednosti z aparatom, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, lahko izkoristil, saj ima »Quick shot« tehnologijo posnetka, ki prinaša vse bistvene prednosti »One shot« tehnologije – skrajšan ekspozicijski čas. Aparat, ki ga je ponudil izbrani ponudnik, torej izpolnjuje vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 23. 3. 2015 izdal sklep številka r2/2015 (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je dne 20. 2. 2015 prejel pisno opozorilo o neustrezno opisanih tehničnih zahtevah glede predmeta javnega naročila ponudnika Braintec d.o.o. Naročnik je prek portala javnih naročil prejel tudi vprašanja, kjer so zainteresirani ponudniki med drugim navajali, da je več tehničnih zahtev opredeljenih tako, da jih izpolnjuje oprema zgolj enega ponudnika ter da drugi proizvajalci te opreme določene funkcije zahtevane opreme izvajajo tehnološko drugače, pri čemer pa je končni rezultat najmanj enakovreden. Zainteresirani ponudniki so naročnika pozvali k spremembi zahtev iz razpisne dokumentacije tako, da bo omogočala sodelovanje več ponudnikov. Naročnik je s pojasnili spremenil tehnične zahteve tako, da je omogočil širšo konkurenco. Dikcijo »One shot picture« iz 11. točke tabele iz predračuna je s pojasnilom nadomestil tako, da se glasi: »naročnik trenutno potrebuje vsaj 2D aparat, ponudnik lahko ponudi tudi 3D. Naročnik od ponudnika 2D aparata želi zagotovilo, da je omogočena nadgradnja na 3D. FOV 8x8 in nadgradnja kefalometrije je opcija možne nadgradnje pri več RTG aparatih«. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ocenjeval glede tehnične ustreznosti ponujene opreme, pri čemer pa je upošteval opisane spremembe razpisne dokumentacije. Očitek vlagatelja, da je naročnik spremenil razpisno dokumentacijo zgolj 3 dni pred rokom za oddajo ponudb, kar naj bi predstavljalo kršitev pravil javnega naročanja, je neutemeljen. Naročnik je na vprašanja, objavljena prek portala javnih naročil, odgovoril dne 26. 2. 2015, javno odpiranje ponudb pa je predvidel šest dni kasneje (4. 3. 2015). Vlagatelj je bil tako pravočasno seznanjen s spremembami razpisne dokumentacije (na dan, ki je bil postavljen kot rok za oddajo vprašanj prek portala javnih naročil) in 6 dni pred rokom za oddajo ponudb (dne 4. 3. 2015). Glede sprememb tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije je naročnik navedel, da je s pojasnilom prek portala javnih naročil črtal zahtevo po tehnologiji »One shot«. Naročnik je tako dopustil ponudbo 2D ali 3D aparata, pri čemer je pri ponujenem 2D aparatu zahteval zgolj zagotovilo, da je omogočena nadgradnja na 3D. Tehnično zahtevo FOV 8x8 in nadgradnjo kefalometrije je opredelil kot »opcijo možne nadgradnje pri več RTG aparatih«, kar pomeni, da gre za opcijo in ne za zahtevo naročnika. Naročnik bi namreč z vztrajanjem pri tej zahtevi neupravičeno onemogočil oddajo ponudbe več ponudnikom. Glede vlagateljeve navedbe, da bi lahko vlagatelj ponudil drugačen aparat, če bi upošteval pojasnila naročnika na portalu javnih naročil, je naročnik navedel, da ne more biti odgovoren, če vlagatelj upošteva ali ne upošteva pojasnil naročnika, objavljenih prek portala javnih naročil. Glede vlagateljevih očitkov o nedopustnem dopolnjevanju ponudbe izbranega ponudnika je naročnik navedel, da ni dopustil nobenih sprememb v ponudbi izbranega ponudnika, zato je vlagateljev očitek nerazumljiv. Neutemeljene so tudi domneve vlagatelja, da bo naročnik dopustil dopolnjevanje ponudbe, saj še naročnik ne ve, kaj bo storil. Naročnik je vlagatelju očital tudi vložitev zahtevka za revizijo zgolj z namenom, da naročnik pravočasno ne dobi rentgenskega aparata, ki ga nujno potrebuje, pri čemer je javno znano, da je naročnikov zobni rentgenski aparat pokvarjen in da zato naročnik ne more izvajati svoje dejavnosti.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 25. 3. 2015, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Dne 30. 3. 2015 je vlagatelj podal opredelitve do navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo, v katerih je vztrajal pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo ter prerekal naročnikove navedbe iz sklepa o zahtevku za revizijo. Posebej je izpostavil, da naročnik ni prerekal navedb vlagatelja, da predmet, ki ga je izbrani ponudnik ponudil, ne omogoča nadgradnje kefalometrije na tehnologijo »One shot«, zaradi česar je to dejstvo nesporno. Dodal je še, da gre pri naročnikovi navedbi, da je s pojasnilom prek portala javnih naročil odstranil zahtevo po »One shot« tehnologiji, za sprenevedanje in poskus reinterpretacije jezikovno in pomensko jasnega pojasnila z dne 26. 2. 2015 v zvezi z 11. točko tehničnih specifikacij. Naročnik namreč ni nikjer navedel, da to zahtevo črta (kot je to naredil v pojasnilu glede drugih tehničnih zahtev, ki jih je črtal), temveč je navedel zgolj, da jo »pojasnjuje«. Dejstvo, da je naročnik zgolj pojasnil upravičenost zahteve, pa izhaja tudi iz vsebine pojasnila naročnika, objavljenega na portalu javnih naročil z dne 26. 2. 2015, kjer je naročnik pojasnil, da več rentgenskih aparatov dopušča oziroma omogoča nadgradnjo kefalometrije, kot jo zahteva naročnik. Pojasnilo se očitno nanaša na očitek zainteresiranega ponudnika, da je zahteva izločevalna, naročnik pa mu je pojasnil, da to možnost dopušča več rentgenskih aparatov, zaradi česar je neutemeljeno tudi pojasnilo naročnika, da je zahtevo iz 11. točke tehničnih specifikacij črtal zaradi omogočanja oddaje ponudbe več ponudnikom. Razumevanje pojasnila, kot ga v sklepu o zahtevku za revizijo poskuša tolmačiti naročnik, bi pomenilo spremembo razpisne dokumentacije po poteku roka za odpiranje ponudb. Tudi če bi bilo razpisno dokumentacijo mogoče tolmačiti tako, kot to želi naročnik, bi bilo potrebno ugotoviti, da gre za nejasno razpisno dokumentacijo, zaradi katere je naročnik prejel neprimerljive ponudbe. Vlagatelj tudi ni zatrjeval, da je naročnik dopolnjeval ponudbo izbranega ponudnika, temveč je zgolj pojasnil, da ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni dopustno dopolnjevati, saj bi šlo za zamenjavo predmeta ponudbe.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je v pojasnilu naročnika na portalu javnih naročil glede 11. točke tehničnih zahtev razpisne dokumentacije z dne 26. 2. 2015, ko je naročnik spremenil ali zgolj pojasnil tehnične zahteve glede predmeta javnega naročila, in sicer ali je tehnično zahtevo po zobnem rentgenskim aparatu s cefalostatom s tehnologijo »One shot« naročnik spremenil tako, da je zahteva postala zgolj možnost. V povezavi s tem je spor tudi v tem, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je za razrešitev spora morala najprej ugotoviti, kakšne so bile prvotne tehnične zahteve naročnika glede predmeta javnega naročila in ali so se tehnične zahteve s pojasnili naročnika spremenile. Prvotna razpisna dokumentacije je bila objavljena kot priloga na spletnem naslovu portala javnih naročil skupaj z objavo obvestila o naročilu dne 12. 2. 2015.

Predmet javnega naročila je naročnik opredelil v podpoglavju 1. Zahteve naročnika v poglavju Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. Kot predmet javnega naročila je naročnik opredelil nakup in vzdrževanje digitalnega zobnega RTG aparata. V podpoglavju 1. je naročnik navedel, da išče dobavitelja, ki bo dostavil in montiral digitalni zobni RTG aparat in zagotovil vzdrževanje aparata še najmanj pet let.

Natančnejše zahteve glede predmeta javnega naročila je naročnik opredelil na obrazcu OBR-3_2 Predračun (v nadaljevanju: obrazec predračuna), glede katerega je naročnik v podpoglavju 7. Predložitev ponudbe poglavja Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe navedel, da je (izpolnjen) obvezni sestavni del ponudbe. V obrazec predračuna so ponudniki morali vnesti v prvo tabelo opis oziroma naziv aparata, ki ga ponujajo, ceno aparata (postavka Ponudbena cena), ceno letnega servisa, ceno servisne ure v primeru okvar po poteku garancijskega roka ter skupno ponudbeno vrednost, in sicer z in brez DDV. V nadaljevanju obrazca predračuna se nahaja tabela, v kateri je naročnik opisal »pričakovane« lastnosti aparata, način dostave in pogoje vzdrževanja po posameznih postavkah (25 postavk). Naročnik je v obrazcu predračuna podal navodilo, da naj ponudniki v desni stolpec tabele vpišejo podatke o lastnostih glede na opisane zahteve (levi stolpec tabele), ki jih ima ponujeni aparat. Naročnik je zahteval tudi, da ponudniki izpolnjenemu obrazcu predračuna priložijo dokazila ali drugo ustrezno gradivo, kjer je to posebej zahtevano. Zahteve so ločene glede na zahteve glede tehničnih lastnosti rentgenskega aparata (naslov Minimalne zahteve pri slikanju) in na zahteve glede pogojev dobave (naslov Zahtevani minimalni pogoji dobave). Iz vsebine obrazca predračuna je razvidno, da so »pričakovane lastnosti aparata« iz stolpca Opis pričakovanih lastnosti aparata, dostave in vzdrževanja v delu, ki se nanaša na tehnične lastnosti zahtevanega aparata, tehnične specifikacije v smislu 37. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2).

Gre za tehnične zahteve glede predmeta javnega naročila, ki jih mora ponudba posameznega ponudnika izpolnjevati, sicer se šteje kot neprimerna ponudba v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Naročnik je sicer tabelo imenoval »pričakovane lastnosti aparata«, vendar je v navodilu v obrazcu predračuna navedel, da morajo ponudniki tabelo v celoti izpolniti. Naročnik je prav tako navedel, da je v levem stolpcu tabele opisal »zahteve«. Prav tako je odsek tabele, ki se nanaša na tehnične zahteve glede ponujenega aparata, poimenoval Minimalne zahteve pri slikanju. Tudi iz vsebine posameznih postavk (npr. »naročnik zahteva«, »vsi programi morajo imeti«, »aparat mora«) je razvidno, da je naročnik z njimi opredelil lastnosti, ki jih ponujeni aparat mora imeti, in ne zgolj željene lastnosti ponujenega aparata.

Med vlagateljem in naročnikom je sporna 11. točka tehničnih zahtev, ki se je v prvotni razpisni dokumentaciji glasila: »Iz 2D na 3D (CBCT – min. vol 8x8cm), pri telerentgenu – one shot picture (slika brez skeniranja – fiksen senzor)«.

Zahteva, opredeljeno v 11. točki, je povezana z 2. točko tehničnih zahtev, ki se je v prvotni razpisni dokumentaciji glasila: »Poleg naprave za slikanje maksilofacialnega dela mora imeti naprava tudi telerentgen (cefalostat)«. Povezano z 2. točko gre torej 11. točko razumeti, da je naročnik zahteval zobni rentgenski aparat s cefalostatom (telerentgenom) s tehnologijo »One shot picture«. Tehnologijo »One shot picture« je v zapisu v oklepajih naročnik opredelil kot tehnologijo izdelovanja slik brez skeniranja – aparat mora imeti fiksni senzor.

Iz naročnikove dokumentacije izhaja, da je glede tehničnih zahtev za predmet naročila prejel dne 20. 2. 2015 dopis (v nadaljevanju: dopis z dne 20. 2. 2015) enega izmed ponudnikov, v katerem je ponudnik predlagal spremembo razpisne dokumentacije zaradi izločevalnih tehničnih zahtev, vendar se ta dopis ni nanašal na sporno 11. točko (ali 2. točko) tehničnih zahtev. Ponudnik Braintec d.o.o. je v dopisu z dne 20. 2. 2015 navedel, da je pri pregledu tehničnih zahtev ugotovil, da jih v celoti izpolnjuje zgolj specifičen aparat proizvajalca A (katerega brošuro je ponudnik priložil dopisu). Navedel je tudi, da različni proizvajalci funkcije posameznih aparatov izvajajo različno, pri čemer pa je končni rezultat enakovreden. Ponudnik je navedel tudi, da naročnik s temi zahtevami neupravičeno izločuje vse ostale možne ponudnike, zato je predlagal spremembe določenih tehničnih zahtev. Ponudnik je zahteval zgolj spremembo tehničnih zahtev, ki se nanašajo na zahteve glede horizontalne in vertikalne segmentacije za panoramski program (3. točka tehničnih zahtev iz obrazca Predračuna), tomografskega slikanja (5. točka tehničnih zahtev) ter avtomatske določitve fokusa (8. točka tehničnih zahtev). Vsebine 11. točke tehničnih zahtev ponudnik Braintec d.o.o. v dopisu z dne 20. 2. 2015 ni omenjal.

Prek portala javnih naročil je bilo zastavljeno vprašanje z zelo podobno vsebino kot v dopisu z dne 20. 2. 2015, pri čemer pa je zainteresirani ponudnik kot sporno izpostavil tudi 11. točko tehničnih zahtev. Zainteresirani ponudnik je prek portala javnih naročil postavil vprašanje, ki se je glasilo: »V točki 11 je mišljena verjetno nadgradnja iz 2D na 3D, pri čemer naj bo minimalni FOV 8x8 cm, kakor tudi nadgradnja kefalometrije na One shot. V točki 11 naj se zato izloči FOV 8x8 cm ter nadgradnja kefalometrije.« V obrazložitev je zainteresirani ponudnik navedel, da so takšne nadgradnje nesmiselne in zelo drage, saj so v večini primerov cene nadgradnje enake ceni novega aparata ali celo višje, ter da se teh nadgradenj dejansko ne izvaja. Navedel je tudi, da je ta zahteva samo izločevalna, saj so v večini primerov zaradi cene ploskih senzorjev pri takšnih osnovnih 3D aparatih »FOV manjše velikosti«, pri čemer pa je tudi nadgradnja cefalostata na tehnologijo »One shot« zelo zapletena in draga, hkrati pa neučinkovita in izdeluje posnetke slabe kakovosti, njen bistven namen, zmanjšati dozo sevanja, pa ni dosežen.

Naročnik je prek portala javnih naročil dne 26. 2. 2015 ob 21.02 uri (v nadaljevanju: pojasnilo z dne 26. 2. 2015) objavil sledeče pojasnilo glede sporne 11. točke tehničnih zahtev: »Naročnik pojasnjuje: naročnik potrebuje vsaj 2D aparat, ponudniki lahko ponudijo tudi 3D, Naročnik od ponudnika 2D aparata želi zagotovilo, da je omogočena nadgradnja na 3D. FOV 8x8 in nadgradnja kefalometrije je opcija možne nadgradnje pri več RTG aparatih.«

Ni mogoče slediti naročnikovim navedbam, da je z objavo pojasnila z dne 26. 2. 2015 spremenil razpisno dokumentacijo tako, da je opredelil tehnologijo »One shot« pri cefalostatu (telerentgenu) kot opcijo in ne kot zahtevo naročnika. Naročnik je v svojem odgovoru jasno navedel, da »pojasnjuje«, in ne »spreminja«, »dopolnjuje« ali »umika« tehnično zahtevo iz 11. točke tehničnih zahtev, ki se nanaša na tehnologijo »One shot« pri cefalostatu. Prav tako je iz vsebine odgovora, namreč da je nadgradnja kefalometrije »opcija možne nadgradnje pri več RTG aparatih«, moč razbrati, da so bili podani v odgovor na navedbo v vprašanju zainteresiranega ponudnika, da je ta zahteva izločevalna, in da jo izpolnjuje zgolj specifičen aparat proizvajalca A. Naročnik je s tem pojasnil, da je cefalostate pri zobnih rentgenskih aparatih več različnih proizvajalcev moč nadgraditi na tehnologijo »One shot« in da naročnikova tehnična zahteva po nadgradnji kefalometrije torej ni izločevalna. Naročnik je sicer zatrjeval, da je s tako dikcijo v pojasnilu z dne 26. 2. 2014 nadgradnjo kefalometrije na tehnologijo »One shot« opredelil kot opcijo in ne več kot zahtevo, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da tem navedbam ni moč slediti. Spornemu besedilu (»nadgradnja besedila je opcija možne nadgradnje pri več RTG aparatih«) v že opisanem kontekstu prvotnega besedila tehničnih zahtev, vsebine vprašanja zainteresiranega ponudnika, objavljenega prek portala javnih naročil ter naročnikovih pojasnil, takšnega pomena objektivno ni moč pripisati. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je naročnik Prek portala javnih naročil s pojasnilom z dne 26. 2. 2015 odgovarjal na vprašanja glede različnih tehničnih zahtev iz obrazca predračuna. Naročnik je vselej, ko je zahtevo v razpisni dokumentaciji spremenil, dopolnil ali črtal, to tudi poudaril v besedilu pojasnila z dne 26. 2. 2015 (npr. »naročnik v tej točki črta«, »naročnik objavlja popravek«, »naročnik dopolnjuje zahtevo«).

Kadarkoli je naročnik zahtevo spremenil v možnost oziroma opcijo, je tudi spremembo posebej poudaril (npr. »Naročnik objavlja popravek zahtev in sicer: Naročnik dopušča, zaželeno je,…«. Pri pojasnilu, ki se nanaša na 11. točko, torej nadgradnjo cefalostata na tehnologijo »One shot«, pa naročnik v besedilu pojasnila ni poudaril, da bi to zahtevo kakorkoli spreminjal ali omilil, temveč je zapisal, da jo zgolj pojasnjuje. Tako je tudi na podlagi drugih delov besedila pojasnila z dne 26. 2. 2015 moč zaključiti zgolj, da naročnik s pojasnilom z dne 26. 2. 2015 tehnične zahteve iz 11. točke obrazca predračuna glede nadgradnje kefalomterije ni spreminjal, oziroma je ni opredelil kot možnost.

Naročnikova presoja primernosti ponudbe izbranega ponudnika ob napačni predpostavki, da je naročnik razpisno dokumentacijo spremenil (tako kot to navaja v sklepu o zahtevku za revizijo), bi pomenila spremembo vsebine razpisne dokumentacije po preteku roka za oddajo ponudb, kar pa je nedopustno. Tretji odstavek 71. člena ZJN-2 namreč določa, da po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah poudarila (npr. v zadevah št. 018-271/2012, 018-269/2011), da razlaga razpisne dokumentacije, ki po poteku roka za predložitev ponudb daje nov ali drugačen pomen obstoječim tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije, in bi jo naročnik skušal uveljaviti, pomeni kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2.

Naročnik je sicer navedel, da bi z vztrajanjem pri sporni tehnični zahtevi neupravičeno onemogočil oddajo ponudbe več ponudnikom, vendar tej navedbi ni moč slediti. Kot je že bilo navedeno, naročnik z objavo pojasnila z dne 26. 2. 2015 razpisne dokumentacije v tem pogledu ni spremenil, naročnik pa po poteku roka za oddajo ponudb pomena posameznih tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije ne sme več spreminjati.

Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija poudarja tudi, da tehnične zahteve po »One shot« tehnologiji ne izpolnjujejo zgolj zobni rentgenski aparati specifičnega proizvajalca. Med strankami ni sporno, da zahtevo po cefalostatu z »One shot« tehnologijo izpolnjuje aparat proizvajalca A, ki ga je v ponudbi ponudil vlagatelj. Z vpogledom v ponudbo ponudnika Meditrade d.o.o., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana pa je razvidno tudi, da ponuja aparat proizvajalca B, ki ima cefalostat z »One shot« tehnologijo. Navedeno je razvidno iz izpolnjenega obrazca predračuna, kjer je polje pri tehnični zahtevi pod 11. točko ponudnik izpolnil z »Da«, ter tudi iz priložene angleške tehnične dokumentacije za ponujeni aparat, kjer je na več mestih navedeno, da zagotavlja ponujeni aparat kefalometrično slikanje (torej cefalostat) z »One shot« tehnologijo.

Ni sicer moč spregledati dejstva, da so si ponudniki (in naročnik) tehnično zahtevo iz 11. točke tolmačili različno, vendar v tem primeru ni moč zaključiti, da bi bila tehnična zahteva v 11. točki obrazca predračuna opredeljena nejasno ali dvoumno. Državna revizijska komisija je že večkrat (npr. v zadevah št. 018-299/2011, 018-295/2012, 018-5/2013) pojasnila, da mora naročnik pogoje v razpisni dokumentaciji določiti jasno, natančno in na nedvoumen način, nejasne razpisne dokumentacije pa ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov. Vendar pa med strankami ni spora o tem, da je bila v prvotno objavljeni razpisni dokumentaciji sporna lastnost aparata določena kot tehnična zahteva in ne možnost. Spor glede tolmačenja tehnične zahteve je torej nastal šele z naročnikovim pojasnilom z dne 26. 2. 2015, glede katerega pa je Državna revizijska komisija že zapisala, da ne daje razumne podlage za zaključek izbranega ponudnika, da je bil naročnikov namen s pojasnilom z dne 26. 2. 2015 tehnično zahtevo iz 11. točke obrazca predračuna spremeniti v opcijo in v tem pogledu ni bila niti dvoumna niti nejasna niti nenatančna. Razhajajoča tolmačenja sicer natančno določenih, jasnih in nedvoumnih tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, ki nastanejo zaradi (subjektivnih) razlogov iz ponudnikove sfere (npr. nepazljivost pri branju razpisne dokumentacije), ne morejo biti podlaga za razlago razpisne dokumentacije v korist izbranega ponudnika, ker pri jasnih določilih razpisne dokumentacije za različne razlage ni prostora.

Naročnik bi torej v okviru pregleda ponudbe izbranega ponudnika moral preverjati, ali je aparat, ki ga je v svoji ponudbi ponudil izbrani ponudnik, izpolnjeval naročnikovo zahtevo iz 11. točke tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, torej ali ponujeni aparat ponuja cefalostat z »One shot« tehnologijo, česar pa naročnik ni storil. To izhaja iz navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo, kjer je naročnik navedel, da je vlagateljevo ponudbo pregledoval glede na spremenjeno razpisno dokumentacijo in da je bila zahteva iz 11. točke razpisne dokumentacije zgolj »opcija«, ne pa zahteva. Smiselno je naročnik torej navedel, da v ponudbi izbranega ponudnika ni preverjal, ali ima aparat, ki ga ponuja izbrani ponudnik, cefalostat z »One shot« tehnologijo, saj je ponudbo izbranega ponudnika preverjal ob predpostavki, da cefalostat z »One shot« tehnologijo ni zahteva, temveč možnost.

Prav tako je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz ponudbe številka PJR-08/2015 izbranega ponudnika ni moč razbrati, da bi izbrani ponudnik ponudil zobni rentgenski aparat s cefalostatom z »One shot« tehnologijo. To izhaja že iz obrazca predračuna iz ponudbe izbranega ponudnika, kjer je v opisani tabeli pod 2. točko navedel, da je v ponudbo vključena opcija »CEPH (TELERENTGEN)« (izbrani ponudnik je napotil na priloženo tehnično dokumentacijo za ponujeni aparat), pri 11. točki pa je glede sporne tehnične zahteve navedel, da je ponujeni aparat (izbrani ponudnik je navedel »program«) nadgradljiv v 3D rentgen z volumnom 8x8 cm ter da ponujeni aparat že ima telerentgen, ki ima opcijo Quick shot. V priloženi angleški tehnični dokumentaciji – proizvajalčevem prospektu – v delu, ki se nanaša na cefalostat, ni omembe tehnologije »One shot«, prav tako ta ne vsebuje pojasnila, ali ponujeni cefalostat (telerentgen) deluje na podlagi »fiksnega senzorja«, torej ali izdeluje kefalometrične posnetke brez skeniranja. Upoštevaje tudi navedbe izbranega ponudnika v njegovi izjasnitvi z dne 20. 3. 2015 – torej da je naročnik zahtevo po tehnologiji »One shot« umaknil, kar je pri pripravi ponudbe upošteval tudi izbrani ponudnik, ter naročnikove navedbe, da je tehnično zahtevo iz 11. točke obrazca predračuna umaknil, Državna revizijska komisija zaključuje, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni izkazoval, da aparat, ki ga ponuja, izpolnjuje sporno zahtevo po »One shot« tehnologiji, naročnik pa v tem pogledu ponudbe izbranega ponudnika sploh ni preverjal.

Naročnik posledično ni imel podlage za zaključek, da je ponudba izbranega ponudnika popolna v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 oziroma primerna v smislu 20. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, zato javnega naročila ne bi smel oddati njemu. Naročnik – kot je že bilo pojasnjeno – ni preverjal, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse pogoje glede vsebine predmeta javnega naročila in ali izpolnjuje vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, prav to pa mu (pred oddajo javnega naročila) nalaga drugi odstavek 41. člena ZJN-2, ki določa, da naročnik odda javno naročilo potem, ko razvrsti pravočasne ponudbe glede na merila ter preveri, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila iz sklepa z dne 5. 3. 2015.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Pri tem naj naročnik – v kolikor bo ponovno pregledoval ponudbo izbranega ponudnika – upošteva vsebino 11. točke tehničnih zahtev, kot jo je zastavil v razpisni dokumentaciji in ki se z njegovim pojasnilom z dne 26. 2. 2015 ni spremenila. Naročnik naj pri morebitnem ponovnem pregledu ponudbe izbranega ponudnika upošteva tudi, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je ponudil aparat s cefalostatom s tehnologijo »Quick shot«, ki po navedbah izbranega ponudnika ponuja vse bistvene prednosti tehnologije »One shot«. Naročnik naj v tem primeru preveri, ali gre pri tem zgolj za drugačno poimenovanje tehnologije »One shot« (opis bistva te tehnologije je naročnik namreč podal v točki 11. tehničnih zahtev) ali za drugačno tehnologijo. Pri (morebitnem) pojasnjevanju ponudbe izbranega ponudnika naj naročnik upošteva tudi, da tretji odstavek 78. člena ZJN-2 prepoveduje spreminjanje ali dopolnjevanje tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih očitkov ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem postopku, o teh ni odločala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer nagrado za zahtevek za revizijo po tarifni številko 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15; v nadaljevanju: OT) v višini 700 točk, povrnitev izdatkov v količniku 3 % od 700 točk, nagrado za obrazloženo vlogo med postopkom v višini 350 točk, povrnitev izdatkov v količniku 3 % od 350 točk, 22 % DDV ter povrnitev takse za postopek pravnega varstva v znesku 613,12 EUR.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne stroške priznala strošek s takso za revizijski zahtevek v višini 613,12 EUR, skladno z OT pa tudi strošek z zahtevkom za revizijo v višini 700 točk (1. točka tarifne številke 40), strošek z obrazloženo vlogo med postopkom v višini 350 točk (2. točka tarifne številke 40), kar kot skupna vrednost storitve znese 1.050 točk. Ker vlagatelj ni specificiral in izkazal dejanske višine »izdatkov«, mu jih je Državna revizijska komisija priznala v pavšalnem količniku 2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk ter v dodatnem količniku 1 % od presežka skupne vrednosti storitve nad 1.000 (tretji odstavek 11. člena OT), kar skupaj znaša 21 točk. Upoštevaje vrednost točke in 22 % DDV znašajo potrebni stroški vlagatelja 1.212,86 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik. V presežku je Državna revizijska komisija zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov zavrnila.

Državna revizijska komisija je skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, določila 15-dnevni rok za plačilo priznanih stroškov, ki teče od vročitve tega sklepa naročniku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 20. 4. 2015Predsednica senata:

mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zdravstveni dom Grosuplje, Pod gozdom c. I/14, 1290 Grosuplje
- Avbreht, Zajc in partnerji, odvetniška družba o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Interdent d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tuNatisni stran