Na vsebino
EN

018-017/2015 Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Številka: 018-017/2015-19
Datum sprejema: 10. 4. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata in Boruta Smrdela ter mag. Mateje Škabar kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila »Laboratorijski material, sklop 14: Lancete za odvzem kapilarne krvi« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Mikro+polo d.o.o., Zagrebška 22, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran (v nadaljevanju: naročnik), 10. 4. 2015

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 6. 1. 2015 se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila z dne 12. 12. 2014.

2. Vlagatelju se na njegov račun vrne preostali znesek založenega predujma za izvedbo dokaza s strokovnjakom v višini 200,00 EUR.

3. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 1.900,40 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila za dobavo laboratorijskega materiala. Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil 7. 8. 2014 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN8284/2014, in 9. 8. 2014 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2014/S 152-272783.

Naročnik je 12. 12. 2014 sprejel Odločitev o oddaji naročila, iz katere je razvidno, da je v sklopu 14: Lancete za odvzem kapilarne krvi javno naročilo oddal ponudniku MED TRUST d.o.o., Litostrojska 60, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila z dne 19. 12. 2014 je naročnik vlagatelju pojasnil, da je njegovo ponudbo označil kot neprimerno, ker je kljub temu, da izdelek ustreza specifikaciji iz razpisne dokumentacije, pri testiranju ponujenih lancet ugotovil, da se nekatere niso sprožile.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 1. 2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopu 14 in želi njeno razveljavitev. Vlagatelj navaja, da je ponudil izdelek, ki ustreza specifikaciji iz razpisne dokumentacije, kar ugotavlja tudi naročnik v dodatni obrazložitvi, zaradi česar bi ga moral naročnik v skladu z določbami razpisne dokumentacije sprejeti. Po navedbah vlagatelja je naročnik mimo določb razpisne dokumentacije z dodatno obrazložitvijo razširil vsebino razpisne dokumentacije in določil dodatne zahteve, na podlagi katerih je potem vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno, ker naj se nekatere lancete ne bi sprožile, s tem pa kršil določbe lastne razpisne dokumentacije in določbo tretjega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), ki naročniku prepoveduje spreminjanje ali dopolnjevanje razpisne dokumentacije po poteku roka za prejem ponudb. Ne glede na navedeno vlagatelj še dodaja, da ne more držati naročnikova ugotovitev, da se lancete niso sprožile, v kolikor je naročnik z dobavljenimi vzorci ravnal pravilno, Ker naročnik ni zahteval demonstracije uporabe, vlagatelj meni, da naročnik ni upošteval navodil za delo in je poskušal varnostni pokrovček na silo odstraniti oz. izvleči, namesto da bi ga z blagimi kretnjami rahlo odvil, pri tem pa je uničil sprožilni mehanizem. Vlagatelj pojasni, da je pri dobavljenih vzorcih vlagatelja namreč, za razliko od lancet drugih proizvajalcev, varnostni pokrovček potrebno odviti in ne le sneti. Vlagatelj predlaga, da se na razjasnjevalnem sestanku razjasni dejstvo, da ob se ob pravilni uporabi lancet te sprožijo, oziroma se pridobi neodvisno strokovno mnenje, ali se lancete sprožijo ob uporabi. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik je 9. 1. 2015 od naročnika prejel kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo, vendar se v roku iz drugega odstavka 27. člena ZPVPJN o navedbah vlagatelja ni izjasnil.

Naročnik je 16. 1. 2015 sprejel odločitev o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo in zahteve za povračilo stroškov. Naročnik zavrača vlagateljeve navedbe, da v razpisni dokumentaciji ni navedel zahtev naročila, in pojasni, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo biti lancete za kapilarni odvzem krvi samosprožilne ob dotiku ali z mehanskim sprožilom. Dalje navaja, da so po tehničnih specifikacijah ponujenih izdelkov vlagateljeva ponudba kot tudi ponudbe drugih ponudnikov ustrezale tehničnim zahtevam razpisne dokumentacije. Ker pa naročnik izdelka vlagatelja ni poznal, je v skladu z razpisno dokumentacijo zahteval vzorce ravno zato, da preveri njihovo ustreznost za uporabo v klinični praksi. Naročnik si je namreč v razpisni dokumentaciji pridržal pravico do testiranja ponujenih izdelkov. Zato so neutemeljene vlagateljeve navedbe, da je naročnik razširil vsebino razpisne dokumentacije. Naročnik še dodaja, da je v razpisni dokumentaciji navedel, da bo po preizkusu glede na specifičnosti zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici, zato bi morala biti uporaba lancet glede na količino letne porabe enostavna za vse uporabnike in zanesljiva. Glede na to, da vlagatelj naročniku očita, da ni zahteval demonstracije, bi moral naročnika sam opozoriti in mu predlagati izobraževanje o uporabi artikla, saj naročnik ni mogel vedeti, da je lahko uporaba artikla brez posebne demonstracije nepravilna. Kljub temu je naročnik prepričan, da je pravilno sledil navodilom za uporabo, testiranje pa je izvajalo predvsem osebje pooperativne nege, ki je sicer visoko strokovno usposobljeno za delo in rokovanje z invazivnimi medicinskimi pripomočki in ne samo z osnovnimi, kamor se uvrščajo lancete. Po presoji naročnika nemoteno sprožanje lancet preveč odstopa in zato lancete niso ustrezne za nemoteno delo na oddelku, saj se ob enakem načinu uporabe testiranih vzorcev nekatere lancete, testirane na oddelku A1, oziroma polovica lancet, testiranih na oddelku pooperativne nege, ni sprožila. Zato je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 19. 1. 2015 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo in ponovil navedbe, ki jih je izpostavil že v zahtevku za revizijo.

Naročnik je 22. 1. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je za ugotovitev oziroma presojo dejstev potrebno strokovno znanje, s katerim sama ne razpolaga, zato je s sklepom št. 018-17/2015-4 z dne 4. 2. 2015, na podlagi 34. in prvega odstavka 36. člena ZPVPJN in skladno z dokaznim predlogom vlagatelja, odredila pridobitev strokovnega mnenja, za izdelavo katerega je določila strokovnjaka prof. dr. J. O. (v nadaljevanju: strokovnjak), vlagatelju pa naložila založitev predujma za pridobitev strokovnega mnenja v višini 600,00 EUR. Strokovno mnenje je Državna revizijska komisija prejela 23. 3. 2015 in ga posredovala vlagatelju in naročniku (strokovno mnenje sta prejela 2. 4. 2015 oziroma 25. 3. 2015). Naročnik na posredovano mu strokovno mnenje v določenem tridnevnem roku ni odgovoril, vlagatelj pa se je v vlogi z dne 7. 4. 2015 opredelil do strokovnega mnenja in pozval Državno revizijsko komisijo, naj sledi strokovnemu mnenju v delu, v katerem je strokovnjak ugotovil, da se lancete ob pravilni uporabi sprožijo. Vlagatelj je dodatno priglasil še stroške plačanega predujma za izdelavo strokovnega mnenja.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama najprej spor o tem, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil zaradi neizpolnjevanja zahtev, ki jih v razpisni dokumentaciji ni postavil. Vlagatelj namreč meni, da je naročnik z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila razširil vsebino razpisne dokumentacije in določil dodatne zahteve, na podlagi katerih je nato preverjal popolnost vlagateljeve ponudbe. Pri tem vlagatelj kot ključno izpostavlja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila navedel, da vlagateljev izdelek ustreza specifikaciji iz razpisne dokumentacije, a je kljub temu ponudbo ocenil kot neprimerno, ker se nekatere od preizkušenih lancet niso sprožile.

Državna revizijska komisija vlagateljevim navedbam v tem delu ni mogla slediti. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je treba v postopku javnega naročanja skladno s pravili ZJN-2 v fazi pregledovanja ponudb njihovo popolnost (popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna) presojati z vidika izpolnjevanja zahtev, kot jih je naročnik vnaprej jasno navedel v razpisni dokumentaciji. To od naročnika terjata načelo transparentnosti (8. člen ZJN-2) in iz z njim neločljivo povezano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2). Glede neprimernosti ponudbe, ki je v konkretnem primeru sporna, je to jasno razvidno tudi iz opredelitve neprimerne ponudbe (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) kot tiste, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji.

Vendar gre hkrati ugotoviti, da je naročnik zahtevo po tem, da morajo biti v sklopu 14 lancete za kapilarni odvzem samosprožilne, vnaprej določil v razpisni dokumentaciji. V točki 1.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je določil zahteve za posamezni sklop, je zapisal:
»SKLOP 14: LANCETE ZA ODVZEM KAPILARNE KRVI
Strokovne zahteve naročnika za pribor za odvzem krvi
Lancete za kapilarni odvzem: morajo biti samosprožilne ob dotiku ali z mehanskim sprožilom, […]«

Prav tako je naročnik v razpisni dokumentaciji določil, da bo izpolnjevanje razpisnih zahtev preveril preko v ponudbi predloženih pisnih dokazil (katalogov in ostale dokumentacije), iz katerih bo razvidna skladnost ponujenih izdelkov z zahtevanimi strokovnimi kriteriji, in testiranjem. Kot je razvidno iz točke 1.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, si je naročnik pridržal tudi pravico testiranja ponujenih izdelkov: »Ponudniki morajo predložiti vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. […] Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.«

Ponudniki so torej bili seznanjeni z možnostjo, da bo naročnik primernost ponujenih lancet preveril tudi z njihovim testiranjem in ne zgolj s pregledom pisnih dokazil, predloženih v ponudbi. Zato naročniku zaradi tega, ker je primernost ponujenih lancet preveril tudi s testiranjem, ni mogoče očitati preverjanja skladnosti ponujenega blaga z novimi zahtevami, ki iz razpisne dokumentacije niso izhajale. Kot je razvidno iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, je naročnik s testiranjem preveril zahtevo glede samosprožilnosti lancete (ta je bila določena v razpisni dokumentaciji) in ne morebiti kakšne druge, nove zahteve, s katero ponudniki ob pripravi ponudbe niso bili seznanjeni. Zato Državna revizijska komisija ne more slediti vlagatelju, da je naročnik njegovo ponudbo izločil zaradi neizpolnjevanja zahtev, ki v razpisni dokumentaciji niso bile določene.

Med strankama je dalje sporno, ali je naročnik na podlagi testiranja pravilno ugotovil, da je vlagateljeva ponudba neprimerna, ker se nekatere od preizkušenih lancet niso sprožile. Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da naročnik pri testiranju ni ravnal pravilno z vzorci lancet, saj bi se te ob pravilni uporabi oziroma pravilnem testiranju sprožile, naročnik nasprotno trdi, da je prepričan, da je pravilno sledil navodilom za uporabo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz zapisnikov o testiranju ne izhaja drugo kot ugotovitev, da se polovica od preizkušenih lancet ni sprožila (Zapisnik o testiranju vzorcev lancet UNISTIK globine 2,0 mm, z dne 20. 10. 2014) oziroma, da se nekatere izmed lancet niso sprožile (Zapisnik o testiranju vzorcev lancet UNISTIK globine 1,5 mm, z dne 25. 10. 2014), medtem ko sam postopek testiranja v omenjenih zapisnikih ali drugi dokumentaciji, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji, ni dokumentiran. Ob upoštevanju načela transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), v skladu s katerim mora naročnik poskrbeti, da je izbira ponudnika opravljena na pregleden način, kar nedvomno zajema tudi preglednost naročnikovih ravnanj, ki narekujejo izločitev ponudnikov, je navedeno premalo, da bi Državna revizijska komisija lahko preverila, ali je naročnik testiral vzorce lancet v skladu z navodili za uporabo, priloženimi vlagateljevi ponudbi, in posledično, ali je njegova ugotovitev o neustreznosti ponujenega blaga z zahtevo razpisne dokumentacije glede samosprožilnosti lancet pravilna.

Zato je Državna revizijska komisija, z namenom razjasnitve, ali se ponujene lancete UNISTIK samosprožijo ob pravilni uporabi, odredila pridobitev strokovnega mnenja, saj sama ne razpolaga s strokovnim znanjem, potrebnim za ugotovitev tega dejstva. Državna revizijska komisija je strokovnjaku naložila, da vzorce lancet UNISTIK proizvajalca OWEN MUMFORD (kat. št. MP-AT1022, z globino vboda 1, 5 mm -100 kom in kat. št. MP-AT1012, z globino vboda 2 mm - 100 kom) testira in odgovori na vprašanje, ali se lancete sprožijo ob pravilni uporabi. Iz pridobljenega strokovnega mnenja je razvidno, da se lancete ob pravilni uporabi sprožijo in ustrezajo kriterijem za uporabo v biomedicinskih laboratorijih, saj se je od dvesto lancet, ki so bile testirane, le ena sprožila napačno.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je bilo strokovno mnenje izdelano jasno in obrazloženo, strokovnjak pa je v celoti odgovoril na zastavljeno vprašanje, zato je Državna revizijska komisija v celoti sledila strokovnemu mnenju, da se lancete, ki jih je ponudil vlagatelj, sprožijo ob pravilni uporabi. Navedeno pomeni, da vlagateljeva ponudba v času, ko je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila, v delu, ki se nanaša na izpolnjevanju razpisne zahteve glede samosprožilnosti lancet, ni bila neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa ni imel podlage za njeno izločitev. Ker jo je kljub temu izločil kot nepopolno, je kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila, kot je razvidna iz Odločitve o oddaji naročila z dne 12. 12. 2014.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb, kjer bo moral naročnik ponovno preveriti vlagateljevo ponudbo in pri tem upoštevati ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa, potem pa sprejeti eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega sklepa.

S sklepom št. 018-17/2015-4 z dne 4. 2. 2015 je Državna revizijska komisija vlagatelju naložila, da za izdelavo strokovnega mnenja založi predujem v znesku 600,00 EUR, kar je tudi storil. Strokovnjak je svoje delo obračunal v vrednosti 400,00 EUR, kar Državna revizijska komisija ocenjuje za ustrezno višino in mu jo priznava v celoti. Glede na navedeno se razlika do založenega zneska predujma, ki znaša 200,00 EUR, vlagatelju vrne na njegov račun.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov, in sicer nagrado za postopek v višini 1.400,00 EUR, pavšalni znesek 20,00 EUR po tarifni št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami; v nadaljevanju: ZOdvT), 22 % DDV, strošek plačanega predujma za izdelavo strokovnega mnenja v višini 600,00 EUR ter stroške vplačane takse v višini 500,00 EUR.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera, vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške: za zastopanje v postopku nagrado v višini 800,00 EUR, pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po tarifni številki 6002 ZOdvT v višini 20,00 EUR, oboje povečano za 22 % DDV, strošek plačanega predujma za izdelavo strokovnega mnenja v višini 400,00 EUR in strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 500,00 EUR, vse skupaj v znesku 1.900,40 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniške storitve nad priznano višino niso bili potrebni. Razliko med priglašenimi in priznanimi potrebnimi stroški za plačani predujem za izdelavo strokovnega mnenja v višini 200,00 EUR bo vlagatelju vrnila Državna revizijska komisija. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 10. 4. 2015


Predsednica senata:
Tadeja Pušnar,univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije









Vročiti:
- MED TRUST d.o.o., Litostrojska 60, Ljubljana
- Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu


Natisni stran