Na vsebino
EN

018-059/2015 Sodo, d.o.o.

Številka: 018-059/2015-5
Datum sprejema: 7. 4. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava 24 kV celic za RTP 110/20 kV Postojna, 110/20 kV Izola, 110/20 kV Tolmin, 110/20 kV Ločna«, v zvezi s predlogom vlagatelja TSN tovarna stikalnih naprav d.o.o., Šentiljska cesta 49, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Martina Geč, Heroja Bračiča 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja naročnik SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 7. 4. 2015

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila, objavljenega 26. 2. 2015 na Portalu javnih naročil (št. objave JN1319/2015) in 3. 3. 2015 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije (št. objave 2015/S 043-075027) pred potekom roka za oddajo ponudb prejel zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev nekaterih delov razpisne dokumentacije. Vlagatelj je tudi predlagal, da se izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj meni, da bi glede na revizijske razloge nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva glede na to, da zakon naročniku ne preprečuje nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila. V konkretnem primeru bi to po vlagateljevem mnenju pomenilo, da bi lahko naročnik kljub vloženi reviziji nadaljeval s postopkom izbire ponudnika po sedanjih razpisnih pogojih, ki vnaprej onemogočajo vlagatelju in potencialnim drugim manjšim proizvajalcem iz tujine sodelovanje na javnem razpisu.

Naročnik je 25. 3. 2015 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo in predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila zavrnil kot neutemeljena.

Naročnik je 30. 3. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in predlog o zadržanju postopka oddaje javnega naročila skupaj s preostalo dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik ne glede na vloženi zahtevek za revizijo nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih ZPVPJN v nadaljevanju te določbe našteva. Vlagatelj ima skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon) oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva po ZPVPJN ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije.

Naročnik je vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, kot je razvidno iz sklepa z dne 25. 3. 2015, zavrnil, iz česar očitno izhaja, da nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila ni zadržal, zato je o predlogu vlagatelja za zadržanje postopka javnega naročanja odločila Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj svoj predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročanja utemeljuje z argumentacijo, da bo njemu in ostalim manjšim proizvajalcem zaradi diskriminatornih razpisnih pogojev, ki jih v zahtevku za revizijo izpodbija, onemogočeno sodelovanje pri predmetnem javnem razpisu, medtem ko bo naročnik nadaljeval z izbiro ponudnika na podlagi sedanjih diskriminatornih pogojev.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja, ki jih dopušča že sam ZPVPJN, saj je nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo pravilo in ne izjema. Vendar pa zato vlagateljevo pravno varstvo ne bo oteženo. Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, ki ga naročnik (in Državna revizijska komisija) mora obravnavati skladno z določili ZPVPJN in, če bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik sprejeti ustrezna ravnanja oziroma odpraviti posledice morebitnih ugotovljenih kršitev (s čimer bo učinek pravnega varstva dosežen, vlagatelju pa omogočeno, da sodeluje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila). Učinkovitost pravnega varstva vlagatelju torej, ne glede na nadaljevanje postopka javnega naročanja, ne bo zmanjšana ali otežena. Tudi Državna revizijska komisija sama ni našla razlogov za izdajo sklepa, s katerim bi zadržala nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi bila podana možnost sklenitve pogodbe po kateri izmed alinej iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, zato je vlagatelj že z vložitvijo zahtevka za revizijo dosegel učinek, ki ga zasleduje s predlogom za izdajo sklepa po 19. členu ZPVPJN.

Ker Državna revizijska komisija ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja, da se izda sklep o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, 7. 4. 2015

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnica Martina Geč, Heroja Bračiča 14, Maribor
- SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, Maribor
-

Vložiti:
- v spis zadeve, tuNatisni stran