Na vsebino
EN

018-051/2015 Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

Številka: 018-051/2015-4
Datum sprejema: 8. 4. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »Dobava operacijskega perila« (v setih oziroma podsklopih 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PAUL HARTMANN ADRIATIC, d. o. o., Letališka cesta 3C, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna KDRS, d. o. o., Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, Potrčeva cesta 23, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 4. 2015

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 17. 2. 2015 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 8. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo operacijskega perila (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (z namenom sklenitve okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 27. 8. 2014 (s številko objave JN8729/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 22. 1. 2015 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka 01.6-60/5K-15 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), katero je vlagatelj prejel dne 27. 1. 2015. Vlagateljeva ponudba kot manj ugodna ni bila izbrana.

Vlagatelj je dne 30. 1. 2015 priporočeno na pošto oddal Zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, z dne 30. 1. 2015, naročnik pa je dne 4. 2. 2015 sprejel Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, številka 01.6-60/6K-15, katero je vlagatelj prejel dne 5. 2. 2015 (v nadaljevanju: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila).

Vlagatelj je dne 17. 2. 2015 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 17. 2. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga, da odločita tako, da se odločitev o oddaji naročila za sete oziroma podsklope 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11 razveljavi. Vlagatelj obenem zahteva tudi, da mu naročnik povrne priglašene stroške postopka pravnega varstva.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v setih oziroma podsklopih 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11, neprimerna in nepopolna, naročnik pa je v posledici izbranemu ponudniku v teh setih oziroma podsklopih neupravičeno in nezakonito priznal sposobnost oziroma usposobljenost ter mu v zadevnih setih oziroma podsklopih oddal javno naročilo. Po zatrjevanju vlagatelja se namreč prevleka, ki jo je v svoji ponudbi (v setih oziroma podsklopih 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11) ponudil izbrani ponudnik, ne razpira teleskopsko (kot je bilo zahtevano v strokovnih zahtevah razpisne dokumentacije), pač pa se razpira tako, da se onesterili.

Naročnik je dne 23. 2. 2015 prejel »Odgovor z utemeljitvami na vaše obvestilo o vloženem revizijskem zahtevku«, z dne 20. 3. 2015 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi izbrani ponudnik zatrjuje, da ponujena prevleka za Mayo mizo ustreza vsem potrebnim standardom in »normi EN 13795-1,-2,-3 ter v celoti zadosti potrebam operacijskega bloka v SB Ptuj«, omogoča pa tudi ustrezno sterilno in samostojno nameščanje ene same osebe. Izbrani ponudnik ob tem dodaja, da v razpisnih pogojih ni nikjer zapisano, da bi bilo potrebno že v prospektu kateregakoli proizvajalca zapisati pojem »teleskopsko« pri tem izdelku.

Naročnik je dne 6. 3. 2015 sprejel sklep številka 01.6-60/20K-15, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da prevleka, ki jo za Mayo mizo v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik, ustreza vsem potrebnim standardom in »normi EN 13795-1,2,3 kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, ter v celoti zadostuje potrebam operacijskega bloka SB Ptuj«. Naročnik ob tem dodaja, da je posredovani vzorec preizkusil v delovnem procesu in ugotovil, da ponujena prevleka omogoča ustrezno sterilno in samostojno nameščanje eni sami osebi, nikjer v razpisnih pogojih pa ni bilo zapisano, da bi bilo potrebno že v prospektu proizvajalca zapisati pojem »teleskopsko« pri tem izdelku.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 10. 3. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 12. 3. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 13. 3. 2015, odstopil dokumentacijo o oddaji tega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 13. 3. 2015 priporočeno na pošto oddal »OPREDELITEV VLAGATELJA DO NAVEDB NAROČNIKA V SKLEPU O ZAVRNITVI VLAGATELJEVEGA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO, št. 01.6-60/20K-15 z dne 6.3.2015« (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 16. 3. 2015. V tej vlogi vlagatelj Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo ugodi, naročniku pa naloži povrnitev vlagateljevih stroškov. Vlagatelj se ob tem opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pri čemer med drugim izpostavlja, da glede »drugega dela zahteve iz razpisne dokumentacije – teleskopsko razpiranje, naročnik sploh ne odgovori na navedbe vlagatelja, kar pomeni, da jim pritrjuje«. Vlagatelj ob tem še dodaja, da je iz video posnetka razpiranja artikla, ki ga v svoji ponudbi ponuja izbrani ponudnik, jasno razvidno, da se prevleka za Mayo mizo razpira harmonično, ne pa teleskopsko, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz dela odločitve o oddaji naročila, ki se nanaša na sete oziroma podsklope 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11, izhaja, da je naročnik priznal sposobnost in usposobljenost ponudniku Lohmann & Rauscher GmbH (Podružnica Slovenija, Miklavž na Dravskem polju; v nadaljevanju: izbrani ponudnik), s katerim bo sklenil okvirni sporazum za dobo enega leta. Iz odločitve o oddaji naročila prav tako izhaja, da je naročnik ponudnike, katerih ponudba je bila ocenjena kot najugodnejša za posamezno skupino blaga, pozval k posredovanju vzorcev za testiranje, iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila pa med drugim izhaja, da naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v omenjenih setih oziroma podsklopih »popolnosti ostalih ponudb ni preverjal«.

Ob upoštevanju navedene uvodne ugotovitve je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v setih oziroma podsklopih 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11, neprimerna in nepopolna, naročnik pa je v posledici izbranemu ponudniku v teh setih oziroma podsklopih neupravičeno in nezakonito priznal sposobnost oziroma usposobljenost ter mu v zadevnih setih oziroma podsklopih oddal javno naročilo. Po zatrjevanju vlagatelja se namreč prevleka, ki jo je v svoji ponudbi (v setih oziroma podsklopih 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11) ponudil izbrani ponudnik, ne razpira teleskopsko (kot je bilo zahtevano v strokovnih zahtevah razpisne dokumentacije), pač pa se razpira tako, da se onesterili.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v nadaljevanju sledila dokaznemu predlogu vlagatelja (peta alinea rubrike »Dokazi:« na strani 4 zahtevka za revizijo, v povezavi s četrto alineo rubrike »Dokazi:« na strani 3 zahtevka za revizijo) in izvedla dokaz z vpogledom v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (prvi odstavek VI. točke) določil, da mora za popolnost ponudbe ponudnik med drugim predložiti »Predračun (OBR-3/1)« in »Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)«, sposobnost pa bo priznal vsem ponudnikom,
- katerih ponudba bo ocenjena kot najugodnejša za posamezni sklop/podsklop/set/artikel in
- ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej (VI.) točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (tretji odstavek VI. točke).

V 13. točki poglavja »2.2.4 Tehnična in kadrovska sposobnost« Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik zahteval, da blago, s katerim se (ponudnik) prijavlja, ustreza »vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikacijah medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh navodilih in v predračunu in da imajo CE certifikat. (OBR-8)«.

V tehničnih specifikacijah (strokovnih zahtevah), določenih v navezavi na sklop številka 2, imenovan »STERILNO OPERACIJSKO PERILO ZA ENKRATNO UPORABO«, je naročnik med drugim določil, da mora sterilno operacijsko perilo ustrezati »strokovnim zahtevam, ki ustrezajo standardu EN 13795 -1,2,3 in potrebam operacijskega bloka SB Ptuj«, pri tem pa je zapisal tudi: »možnost, da prevleko za Mayo mizo obleče sterilna oseba brez pomoči (teleskopsko se razpira)«. Zahteva »[p]revleka za Mayo mizo min.80 x 145 cm« med drugim izhaja iz zap. štev. 2 setov oziroma sklopov 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 in 2.11.

Naročnik je pri tem na vprašanje enega od gospodarskih subjektov (»Oddano: 4.9.2014, 15:15, Datum objave: 5.9.2014, 10:27«), ki se je glasilo, »ali zahtevate predložitev prospektnega materiala?«, odgovoril: »k ponudbi ni potrebno prilagati prospektnega materiala«. Zadevna informacija, ki jo je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje tega javnega naročila, se šteje kot del razpisne dokumentacije (tretja poved drugega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2 – vsebinsko primerljivo tudi tretja poved drugega odstavka IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja (peta alinea rubrike »Dokazi:« na strani 4 zahtevka za revizijo, v povezavi s prvo in drugo alineo rubrike »Dokazi:« na strani 3 zahtevka za revizijo) in izvedla dokaz z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika. Pri tem je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v pravno relevantnem delu ponudbe naročniku ponudil »RD Basis set, univerzal« s kataloško številko 33301 (v nadaljevanju: Raucodrape Basic Set). Omenjeno dejstvo zgolj dodatno potrjujeta katalog »OR Set Systems«, predložen v ponudbi izbranega ponudnika, ter izbrani ponudnik sam, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na prvi strani in prvi odstavek na drugi strani) navaja, da je ponujena »Lohmann & Rauscher Raucodrape prevleka za Mayo mizo Standard«.

Vlagatelju je sicer pritrditi v njegovem zatrjevanju, da je naročnik v strokovnih zahtevah razpisne dokumentacije predvidel, da »se prevleka teleskopsko razpira« (druga poved prvega odstavka II. točke na strani 3 zahtevka za revizijo), vendar pa je obenem ugotoviti tudi, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni pojasnil, kaj razume z besedno zvezo »teleskopsko se razpira«. Pomena pojma (besedne zveze) »teleskopsko se razpira« v razpisni dokumentaciji naročnik ni podal.

V konkretnem primeru po oceni Državne revizijske komisije ni uporaben niti pomen pojma »teleskópski«, kot ga je razbrati iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, založila DZS, d. d., natisnila Tiskarna Mladinska knjiga, Ljubljana 1997), na katerega v zahtevku za revizijo (četrti odstavek II. točke na strani 3) napotuje vlagatelj. Izraz »teleskópski« namreč v omenjenem slovarju pomeni, da je predmet (na primer amortizerji, antena, teleskopske vilice) sestavljen iz več cevastih delov različnih premerov, ki se dajo potisniti drug v drugega, v konkretnem primeru pa v navezavi na ponujeni Raucodrape Basic Set ne moremo govoriti ne o več cevastih delih različnih premerov v smislu amortizerjev, anten ali teleskopskih vilic in ne o tem, da se v navezavi na ponujeni Raucodrape Basic Set cevasti deli različnih premerov dajo potisniti drug v drugega. Z vidika onesteriljenja je namreč bistveno razpiranje oziroma določba o razpiranju, prav tako pa (z vidika onesteriljenja) ni smiselno (ponovno – po razpiranju) potiskanje tovarniško zloženih ponujenih setov Raucodrape Basic Set drugega v drugega.

Res je sicer, kot zatrjuje vlagatelj, da »teleskopsko razpiranje ni bilo navedeno kot opcija« (četrta poved prvega odstavka II. točke na strani 3 zahtevka za revizijo), vendar pa tudi sicer iz zapisa »možnost, da prevleko za Mayo mizo obleče sterilna oseba brez pomoči (teleskopsko se razpira)« ni jasno razbrati, ali se besedna zveza »teleskopsko se razpira« (zapisana je namreč v oklepaju) neločljivo nanaša na predhodno zapisano besedno zvezo, da »prevleko za Mayo mizo obleče sterilna oseba brez pomoči« (kar bi pomenilo, da je zapis »teleskopsko se razpira« podan le z namenom, da v posledici prevleko za Mayo mizo brez pomoči obleče sterilna oseba, pri tem pa se prevleka za Mayo mizo, kot bistveno, ne onesterili). V primeru, da je slediti predstavljeni razlagi, je zapis »teleskopsko se razpira« mišljen zgolj kot opis želene funkcije in napotek, ki služi osnovnemu cilju, to je, da se prevleka za Mayo mizo (ki jo obleče sterilna oseba brez pomoči) pri oblačenju ne onesterili.

Ob upoštevanju doslej predstavljenih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija (ponovno) vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, prav tako pa si je (z izvedbo dokaznega predloga, podanega v delu tretje alinee rubrike »Dokazi:« na strani 4 zahtevka za revizijo, oziroma dokaznega predloga, podanega na zadnji strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo) ogledala video posnetek, poimenovan
- »VIDEO_Instrument Table Cover« (na zgoščenki »Rokovanje – Mayo prevleka«, ki je priloga in sestavni del izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo),
- »IMG_0739« (na USB ključku »HARTMANN«, ki je priloga in sestavni del zahtevka za revizijo).

Naročnik mora v objavi javnega naročila in razpisni dokumentaciji predmet javnega naročila natančno določiti in opisati. Naročnik s tehničnimi zahtevami opredeli lastnosti javnega naročila oziroma specificira zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične zahteve in opisi predmeta so nujne informacije, ki jih ponudniki potrebujejo za pripravo popolnih, medsebojno primerljivih in konkurenčnih ponudb, ter predstavljajo izhodišče za presojo, ali je posamezen ponudnik ponudil takšen predmet javnega naročila, ki je v skladu z naročnikovimi potrebami in pričakovanji. Naročnik je pri tem, na kakšen način bo opisal predmet naročila, oziroma katere tehnične zahteve in lastnosti bo določil, avtonomen. Naročniki so v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati pogoje, ki imajo za posledico omejevanje kroga ponudnikov za izvedbo javnega naročila, vendar pa je tako omejevanje dopustno le iz razlogov, ki so javno naročilo bistveni.

Vsebina besedne zveze »teleskopsko se razpira«, njen pomen in njen namen se na podlagi določb razpisne dokumentacije in v navezavi na določbe razpisne dokumentacije ne dajo razbrati enoznačno in določno, Državna revizijska komisija pa je v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da nejasnih določil razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati v škodo ponudnikov. V fazi pregledovanja ponudb je tako potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove nejasne zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag, v dvomu pa je potrebno šteti, da je ponudnik naročnikovo (nejasno) zahtevo iz razpisne dokumentacije izpolnil.

Z zadevnega video posnetka (»VIDEO_Instrument Table Cover«) na zgoščenki »Rokovanje – Mayo prevleka« je po oceni Državne revizijske komisije razvidno, da se »[p]revleka, ki jo je ponudil izbrani ponudnik,« […] »pri razpiranju« sicer »lahko onesterili« (prva poved prvega odstavka na strani 4 zahtevka za revizijo, vsebinsko primerljivo pa tudi zadnja poved tretjega odstavka na strani 4 zahtevka za revizijo), a le v primeru, če uporabnik ne postopa v skladu z navodili proizvajalca oziroma ponudnika. »Prevleka, ki jo je ponudil izbrani ponudnik«, se torej po oceni Državne revizijske komisije pri razpiranju (ko jo uporabnik razpira v skladu z navodili proizvajalca oziroma ponudnika) praviloma ne onesterili, lahko pa se pri razpiranju (kot izjema od siceršnjega pravila) onesterili, a le v primeru, če (kot pri številnih drugih sterilnih proizvodih) uporabnik ne postopa v skladu z navodili proizvajalca oziroma ponudnika. Vprašanje ustreznega (pravilnega) ravnanja pri razpiranju prevleke, ponujene v ponudbi izbranega ponudnika, se torej uvršča v sfero ravnanj naročnika (ki je odgovoren za postopanje v skladu z navodili proizvajalca oziroma ponudnika), ne pa v sfero ponudnika. V predstavljenem smislu je tako razumeti tudi zatrjevanja naročnika (tretji odstavek na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo), da »v operacijskem bloku že nekaj let uporablja prevleko za Mayo mizo proizvajalca Lohmann & Rauscher GmbH in se pri razpiranju prevleke še ni zgodilo, da bi jo sterilna oseba brez pomoči onesterilila in bi jo zaradi tega bilo potrebno zavreči. Dejstvo pa je, da se ob neustrezni, nestrokovni uporabi lahko onesterili vsak sterilni izdelek«.

V navezavi na stališče vlagatelja, da bi moral naročnik pri pregledu vzorca prevleke, ponujene v ponudbi izbranega ponudnika, »opaziti, da se prevleka ne odpira teleskopsko in da torej ne ustreza tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik tega na testiranjih (kot izhaja iz dokumentov o opravljenih testiranjih, ki so sestavni del dokumentacije, odstopljene Državni revizijski komisiji) ni ugotovil – ugotovil je samo želene funkcije in lastnosti predmeta, ki ga je razpisal.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v celotno dokumentacijo in priložene dokaze zaključuje, da vlagatelju v zahtevku za revizijo ni uspelo dokazati, da je naročnik z določitvijo tehničnih navodil in opisom predmeta »možnost, da prevleko za Mayo mizo obleče sterilna oseba brez pomoči (teleskopsko se razpira)« dovolil samo eno možnost odpiranja prevleke, temveč je določil opis želene funkcije predmeta s ciljem, da predmet ostane sterilen po razprtju in da ga lahko samostojno namešča ena oseba.

Državna revizijska komisija ni imenovala »izvedenca, pristojnega za operacijsko medicinske pripomočke oz. proizvode za medicinsko uporabo« (četrta alinea rubrike »Dokazi:« na strani 4 zahtevka za revizijo, vsebinsko primerljivo pa tudi sedmi odstavek na strani 4 zahtevka za revizijo), saj je ob upoštevanju vseh dosedanjih ugotovitev, dejstev in izvedenih listinskih dokazov zaključila, da je dejansko stanje, potrebno (in pravno relevantno) za odločitev o zahtevku za revizijo, ustrezno razjasnjeno. Vlagatelj omenjeni dokazni predlog tudi sicer podaja zgolj za »primer, da bi naročnik ali Državna revizijska komisija potrebovala dodatno strokovno znanje za odločitev o tem, ali se prevleka za Mayo mizo, ki jo je ponudil izbrani ponudnik, teleskopsko razpira ali ne«.

Državna revizijska komisija kot ustreznega dokaza tudi ni štela dokaza »že dosedanja uspešna uporaba naše prevleke v SB Ptuj, kot tudi drugod« (druga alinea na drugi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), saj izbrani ponudnik ni predstavil (kot ključno) ne določb razpisnih dokumentacij preteklih javnih naročil, na katera se sklicuje, ne številk objav preteklih javnih naročil, na katera se sklicuje, prav tako pa ni predstavil uporabnikov (naročnikov), ki jih je imel v mislih pod izrazom »tudi drugod«.

Ob upoštevanju vseh dosedanjih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko ni ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepopolna (20. oziroma 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), v posledici pa je kot takšne ni izločil (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), kršil določbe ZJN-2 oziroma določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo in v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu naročnik povrne stroške postopka.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 4. 2015


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ, Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
– Odvetniška pisarna KDRS, d. o. o., Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
– LOHMANN & RAUSCHER GmbH, Podružnica Slovenija, LOHMANN & RAUSCHER, Cesta v Skoke 11, 2204 Miklavž na Dravskem polju
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran