Na vsebino
EN

018-045/2015 Elektro Celje, d.d.

Številka: 018-045/2015-5
Datum sprejema: 25. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TSN tovarna stikalnih naprav d.o.o., Šentiljska cesta 49, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Martina Geč, Ulica heroja Bračiča, 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 3. 2015

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila »ARMIRANOBETONSKA OHIŠJA MONTAŽNIH TRANSFORMATORSKIH POSTAJ«, kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 3. 2. 2015.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v višini 6.510,45 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 11. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Javno naročilo male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 24. 11. 2014, pod št. objave NMV5225/2014.

Naročnik je dne 3. 2. 2015 sprejel dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku ELTIMA d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 3, Komenda (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), po merilih bolje uvrščeno vlagateljevo ponudbo pa izločil kot neprimerno zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisne dokumentacije (»[…] stene ponujenih ohišij TPR-Bv; 20/0,4 kV; 1x1000 kVA in TPR-E1v; 20/0,4 kV; 2x1000 kVA niso debeline najmanj 10 cm«). Vlagatelj je odločitev prejel dne 4. 2. 2015.

Vlagatelj je po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika dne 11. 2. 2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnik njegovo ponudbo neutemeljeno obravnaval kot nepopolno. Navaja, da naročnik ni pojasnil, na osnovi katerih dokumentov oziroma podatkov ponudbe vlagatelja je ugotovil, da stene ponujenih ohišij niso debeline najmanj 10 cm. Dodaja, da je iz ponudbe (na straneh 32, 37 in 42) nedvoumno razvidno, da imajo vsa tri ponujena ohišja stene debeline 100 mm, vlagatelj pa je priložil tudi s podpisom in žigom potrjen obrazec OBR-11 s specifikacijo tehničnih zahtev. Meni, da je imel naročnik v primeru kakršnegakoli dvoma glede debeline ohišja možnost zahtevati dodatna pojasnila, tako kot je pojasnilo v zvezi z debelino predelne stene zahteval od izbranega ponudnika. Vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi, spremeni odločitev naročnika o oddaji javnega naročila in povrne vlagatelju stroške pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.

Naročnik je revizijski zahtevek s sklepom z dne 4. 3. 2015 zavrnil kot neutemeljen. Navaja, da je iz risb na straneh, na katere se sklicuje vlagatelj, razvidno, da notranje stene ohišij ne dosegajo debeline 10 cm, pač pa zgolj 45 mm oz. 4,5 cm. Enako je razvidno tudi iz dopolnjenega tehničnega soglasja (»Priloga STS št. 34 (skica ohišja TPR Bv 10) in 52 (Skica ohišja TPR E1v 10)«), saj so notranje stene narisane očitno tanjše od zunanjih. Glede na navedeno naročnik vlagatelja ni pozival na pojasnitev ponudbe, ker je iz predloženih dokumentov jasno razvidno, da vlagatelj ne izpolnjuje zahteve glede debeline sten AB ohišij. Naročnik dodaja, da je izbranega ponudnika pozval na pojasnitev ponudbe zaradi ugotovljene neskladnosti med navedbami vrednosti debeline notranjih sten na merski skici in navedenimi vrednostmi debeline notranjih sten v Slovenskem tehničnem soglasju št. STS-08/063, priloga 8, iz katerega sicer izhaja, da so stene ponujenega ohišja debeline 10 cm. Na podlagi pojasnila je štel, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahtevo.

Naročnik je z vlogo z dne 5. 3. 2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 10. 3. 2015 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj navaja, da notranje oz. t.i. predelne stene, katere so dejansko debeline 5 cm, ne predstavljajo sestavnega dela AB ohišja ter obenem niso nosilni konstrukcijski element AB ohišja. Tehnološka in tehnična izvedba predelnih sten je takšne izvedbe, da ne prevzemajo nobene statične obremenitve; njihova funkcionalnost je zgolj ločitev notranjih prostorov AB ohišja. Iz funkcionalno-tehničnega pogleda je večja debelina kot 5 cm popolnoma nesmiselna in nepotrebna ter tudi z razpisno dokumentacijo ni zahtevana. Notranje oz. tako imenovane predelne stene ne predstavljajo sestavnega dela AB ohišja ter ob enem niso nosilni konstrukcijski element AB ohišja. Na željo naročnika se lahko tovarniško izdelajo in vgradijo tudi predelne stene debelin 10 cm. Vlagatelj zato vztraja pri svojem zahtevku in Državni revizijski komisiji predlaga, naj zahtevku za revizijo ugodi in delno razveljavi postopek javnega naročila oziroma naročniku naloži odpravo kršitve in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju njegove ponudbe.

Določba prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Neprimerna je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS).

Naročnik je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno iz razloga, ker stene ponujenih ohišij TP postaj ne dosegajo minimalne zahtevane debeline 10 cm ohišja, pri čemer je šele v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, pojasnil, da je bil razlog za neprimernost ponudbe v debelini predelnih sten.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama sporno, ali se naročnikove zahteve glede debeline sten armiranobetonskih ohišij transformatorskih postaj sploh nanašajo tudi na predelne stene, kar v bistvu zatrjuje naročnik, ali zgolj na zunanje (nosilne) stene ohišja, kot je razumeti vlagateljeve navedbe – vlagatelj namreč zatrjuje, da z razpisno dokumentacijo zahtevana debelina predelnih sten ni bila opredeljena. Pri tem med strankama ni sporno, da debelina predelnih sten ponujenih izdelkov v vlagateljevi ponudbi ne znaša vsaj 10 cm.

Naročnik se v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, sklicuje na tehnično zahtevo iz obrazca razpisne dokumentacije OBR-11 »SPECIFIKACIJA TEHNIČNIH ZAHTEV«, kjer je v 7. točki poglavja »I. Osnovne zahteve« navedel: »Stene AB ohišij TP in drugi deli ohišja morajo imeti dovolj veliko mehansko trdnost, da vzdržijo statične in dinamične obremenitve, ki nastanejo pri normalnem obratovanju. Stene AB ohišij in strehe morajo dosegati minimalno debelino 10 cm. Vsi stiki sten morajo biti tesnjeni in finalno obdelani tako z zunanje kot notranje strani.« Besedilo 7. točke se nanaša na mehansko trdnost v zvezi s statičnimi in dinamičnimi obremenitvami in v tem okviru bi bilo po oceni Državne revizijske komisije mogoče pritrditi vlagatelju, da se tudi zahtevana debelina sten nanaša le na tiste (zunanje) stene, ki predstavljajo nosilni konstrukcijski element. Še dodatno je glede na vsebino te in 2. točke poglavja »I. Osnovne zahteve« obrazca OBR-11 mogoč zaključek, da se tehnične zahteve, ki se nanašajo na »stene«, nanašajo na zunanje stene (»Finalno morajo biti obdelane tudi stene z notranje in zunanje strani […]«). Razpisna dokumentacija v 5. točki istega poglavja OBR-11 navsezadnje vsebuje izrecne zahteve glede predelnih sten (»[…]predelna stena mora imeti uvodno okno za zbiralnice ali kable od transformatorske postaje do NN plošče […]«), vendar brez navedb o minimalni debelini teh sten.

Upoštevaje navedeno je mogoče pritrditi vlagateljevim navedbam o tem, da z razpisno dokumentacijo zahtevana debelina predelnih sten ni bila izrecno opredeljena oz. zaključiti, da je bila razpisna dokumentacija v tem delu vsaj v toliko nejasna, da omogoča različne razlage zahtev iz poglavja »I. Osnovne zahteve«.

V tretjem odstavku 74. člena ZJNVETPS je določeno, da naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Navedeno pomeni, da je naročnik omejen pri posegih v razpisno dokumentacijo, če je rok za predložitev ponudb že potekel. Če zahteva razpisne dokumentacije zaradi svoje nejasnosti dopušča različna možna tolmačenja, mora opustitev jasnosti in predvidljivosti bremeniti naročnika in ne ponudnikov, zaradi česar naročnik zaradi omejitve iz tretjega odstavka 74. člena ZJNVETPS ni upravičen šele po roku za predložitev ponudb omejiti tolmačenja razpisne dokumentacije le na eno možno razlago. V skladu s prakso Državne revizijske komisije (npr. odločitve v zadevah št. 018-341/2011 in 018-027/2013) nejasne ali dvoumne razpisne dokumentacije zaradi njene nedorečenosti ni mogoče tolmačiti v škodo ponudnika, ki je zahtevo iz razpisne dokumentacije izpolnil v mejah, kot jo razlaga take določbe razpisne dokumentacije dopušča.

Ob upoštevanju vsega navedenega Državna revizijska komisija ne more pritrditi naročniku, da je vlagateljevo ponudbo iz obravnavanega razloga utemeljeno izločil kot neprimerno in s tem nepopolno. Državna revizijska komisija je zato na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, ki izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 3. 2. 2015.

Ker se z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka 73. člena ZJNVETPS), Državna revizijska komisija naročnika z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da ponudbo vlagatelja v izpostavljenem delu ponovno preveri ter v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJNVETPS, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Če pa bo naročnik ugotovil, da mu vsebina razpisne dokumentacije, kot je sedaj določena, ne omogoča oddaje javnega naročila na način, da bi lahko uresničil namen, zaradi katerega naroča predmetna ohišja transformatorskih postaj, bo moral ponoviti postopek javnega naročanja in pri tem pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da bo ponudnike jasno, natančno in nedvoumno seznanil z vsemi zahtevami, na podlagi katerih bo presojal primernost ponudb.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva, in sicer skupno 1.101,60 EUR kot nagrado za zahtevek za revizijo in opredelitev do navedb naročnika, materialne stroške v skupni višini 15,61 EUR, oboje povečano za 22% DDV, ter 5.147,45 EUR za plačilo takse.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
- strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 734,40 EUR (1.600 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa) in ob upoštevanju višine zneska stroška, kot ga je v zahtevku za revizijo (navzgor) zamejil vlagatelj;
- strošek odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika v znesku 367,20 EUR (800 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 2. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife in ob upoštevanju višine zneska stroška, kot ga je v zahtevku za revizijo (navzgor) zamejil vlagatelj;
- izdatke v pavšalnem znesku 15,61 EUR (20 točk + 14 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife (ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni specificiral in izkazal dejanskih materialnih stroškov oziroma izdatkov v dejanski višini je Državna revizijska komisija vlagatelju priznala izdatke v pavšalnem znesku);
- 22% davek na dodano vrednost v znesku 245,79 EUR, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013 s sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Ministrstva za finance, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška družba, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec;
- strošek vplačane takse za revizijski zahtevek v višini 5.147,45 EUR.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 6.510,45 EUR. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 25. 3. 2015
Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Martina Geč – odvetnica, Ulica heroja Bračiča, 14, 2000 Maribor
- ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
- ELTIMA d.o.o., Poslovna cona Žeje pri Komendi, Pod brezami 3, 1218 Komenda
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran