Na vsebino
EN

018-039/2015 Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Številka: 018-039/2015-11
Datum sprejema: 18. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov (MOD 714-AB-L)« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, Krško (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.03.2015

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Prostor za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov (MOD 714-AB-L)«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 05.02.2015, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 27.01.2014 objavil na Portalu javnih naročil, in sicer pod št. objave JN 1045/2014. Z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, z dne 14.01.2015, je naročnik predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku GIC Gradnje d.o.o., Sveti Florjan 120, Rogaška Slatina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je dne 19.12.2014 vse tri sodelujoče ponudnike pozval k pojasnilom ponudbe. Vlagateljevo ponudbo (ki se je ob upoštevanju edinega merila najnižja cena uvrstila na prvo mesto) je izločil kot nepopolno, ker so bila njegova pojasnila ponudbe pavšalna in jih ni bilo mogoče preizkusiti. Ker je izbrani ponudnik, ki je bil uvrščen na drugo mesto, podal natančna pojasnila ponudbe, je bila njegova ponudba izbrana kot najugodnejša.
Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 05.02.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da ga je naročnik v primerjavi z izbranim ponudnikom neenakopravno obravnaval, ter da je njegova ponudba najugodnejša in popolna, ponudbi preostalih dveh ponudnikov pa sta nepopolni.

Naročnik je dne 19.02.2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil.

Naročnik je dne 20.02.2015 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je od vlagatelja dne 17.03.2015 (in dne 16.03.2015 po elektronski pošti) prejela umik zahtevka za revizijo. Vlagatelj navaja, da se je dne 25.02.2015 opredelil do naročnikovih navedb iz sklepa, s katerim je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrnil. Tekom postopka sta z naročnikom (naročnik dne 03.03.2015, vlagatelj pa dne 06.03.2015) vložila še vsak svojo pripravljalno vlogo. Vlagatelj se je po ponovni proučitvi zadeve odločil, da skladno z 18. členom ZPVPJN, umakne zahtevek za revizijo.

Vlagatelj lahko na podlagi prvega odstavka 18. člena ZPVPJN kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena tega zakona. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (drugi odstavek 18. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena tudi določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil, Državna revizijska komisija pa še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 18.03.2015
predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, Krško
- CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto
- GIC Gradnje d.o.o., Sveti Florjan 120, Rogaška Slatina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 LjubljanaVložiti:

- v spis zadeve, tu.Natisni stran