Na vsebino
EN

018-028/2015 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-028/2015-4
Datum sprejema: 10. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ročno in strojno pranje vozil«, v sklopu 1: »Ročno pranje vozil na lokaciji Ljubljana«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Daminas storitve in trgovina d.o.o., Gospodinjska ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 3. 2015

odločila:


1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 14. 1. 2015 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila »Ročno in strojno pranje vozil« za sklop 1: »Ročno pranje vozil na lokaciji Ljubljana«, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila številka 430-196/2014-41 z dne 5. 1. 2015.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v višini 2.720,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja odprti postopek oddaje javnega naročila »Ročno in strojno pranje vozil«. Javno naročilo je razdeljeno na tri sklope, in sicer sklop 1: »Ročno pranje vozil na lokaciji Ljubljana« (v nadaljevanju: sklop 1), sklop 2: »Strojno pranje vozil na lokaciji Ljubljana« in sklop 3: »Ročno pranje na lokaciji Ljubljana-Šentvid«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 22. 10. 2014 pod številko objave JN10233/2014 ter dne 24. 10. 2014 v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 2014/S 205-363226.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila, številka 430-196/2014-41 z dne 5. 1. 2015 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji javnega naročila) odločil, da se javno naročilo kot ekonomsko najugodnejšemu ponudniku odda v sklopu 1 ponudniku Zankoč, avtopralnica, d.o.o., Kurilniška 14, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da so pravočasne ponudbe za sklop 1 oddali štirje ponudniki, med njimi tudi izbrani ponudnik ter vlagatelj. Pri postopku pregleda in ocenjevanja ponudb je naročnik presojal formalno popolnost ponudb. Po opravljenih dopolnitvah formalno nepopolnih ponudb je naročnik ugotovil, da so ponudbe vseh štirih ponudnikov formalno popolne. Naročnik je nato razvrstil ponudbe za sklop 1 glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, po katerem je izbrani ponudnik dosegel 90 točk, vlagatelj (kot drugouvrščeni) pa 61,66 točke. Naročnik je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot popolno, zato je glede na rezultat ovrednotenih meril oddal javno naročilo v sklopu 1 njemu.

Vlagatelj je dne 14. 1. 2015 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 1, s katerim je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve ter povrnitev stroškov postopka. Vlagatelj je navedel, da je naročnik javno naročilo oddal ponudniku, ki ni najugodnejši oziroma ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe in na dan odpiranja ponudb (2. 12. 2014) ni bil davčni zavezanec, s čimer je bila naročnikova komisija seznanjena. Telefonsko je izbranega ponudnika opozorila oziroma napotila na DURS po navodila, ali je zanj ugodneje biti davčni zavezanec ali ne. Izbrani ponudnik je kljub temu, da ni bil registriran davčni zavezanec (in se ni imel namena registrirati), oddal ponudbo, v kateri je obračunal davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). S tem, ko je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 1, je državo oškodoval za približno 30.000,00 EUR, saj izbrani ponudnik ni bil davčni zavezanec. Po telefonskem klicu člana naročnikove komisije se je nato izbrani ponudnik registriral kot davčni zavezanec z dnem 1. 1. 2015. Izbrani ponudnik prav tako ne izpolnjuje pogojev javnega naročila ter krši določila o nelojalni konkurenci in zaposlovanju na črno. Izbrani ponudnik namreč nima zaposlenih delavcev, saj iz uradnih evidenc izhaja, da je imel v letu 2013 zaposlenega 0,16 delavca, glede na pogoje iz razpisne dokumentacije pa bi moral imeti najmanj dva pralca. Izbrani ponudnik tudi v svoji avtopralnici ne razpolaga z dvema pralnima mestoma, kot jih je zahteval naročnik. Dve pralni mesti pomenita prostor za dve vozili v pokritem pralnem prostoru, saj se poliranje in kemijsko čiščenje izvajata v pokritem prostoru. Pranje osebnih vozil se opravlja z visokotlačnim tlačilcem, ki ni primeren za makadamska tla. Eno izmed pralnih mest pri izbranem ponudniku je pod nadstreškom, kjer so tla makadamska. Naročnik bi moral izpolnjevanje teh pogojev preveriti in nepopolno ponudbo izbranega ponudnika izločiti, česar pa ni storil. Izbrani ponudnik je imel v letu 2014 blokirane transakcijske račune, kar je še dodaten razlog za »previdnost naročnika pri izbiri izvajalca«. Iz navedenega je razvidno, da naročnik ni opravil preverjanja ustreznosti ponudbe oziroma sposobnosti izbranega ponudnika. Naročnik s takim ravnanjem državi povečuje stroške delovanja, ki se plačujejo iz državnega proračuna. Vlagatelj je naročnika opozoril tudi, da je iz priloženih listin razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in neobičajno nizka, saj je v nasprotju s predpisi in pravili poštene konkurence. Ponudba izbranega ponudnika je bila za 50 % nižja od druge najcenejše ponudbe. Naročnik je v tem postopku javnega naročanja prejel 4 pravočasne ponudbe, zato bi moral izbranega ponudnika pozvati k obrazložitvi svoje ponudbe, česar pa naročnik ni storil. Naročnik je kršil tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti javnega naročanja. Oddaljenost ponudnika je pomemben element pogojev iz razpisne dokumentacije, izbrani ponudnik pa je od naročnika fizično oddaljen 4 kilometre, pot do njega pa poteka po najbolj obremenjeni cesti v Ljubljani. Javni uslužbenec, ki bo peljal avtomobil na čiščenje k izbranemu ponudniku, bo z delovnega mesta odsoten dalj časa, saj se med čiščenjem avtomobila ne bo mogel vrniti na delovno mesto. Sicer bi ponj lahko prišel drugi javni uslužbenec z drugim službenim vozilom, vendar bodo stroški z odsotnostjo javnega uslužbenca ali dveh uslužbencev neprimerno višji kot je korist z nizko ceno izbranega ponudnika. Navedeno bi morala naročnikova komisija upoštevati, kar pa ni, čeprav je bila tekom postopka oddaje javnega naročila na to opozorjena. Vlagatelj je na tem mestu ponovno izpostavil oškodovanje državnega proračuna. Naročnik je tudi kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti zaradi nesorazmernosti njegovih cen z dejanskimi stroški storitve. S tem, ko je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika, podpira nelojalno konkurenco ter delo na črno, saj izbrani ponudnik za ceno, po kateri ponuja svojo storitev, ne more kriti niti polovice dejanskih stroškov opravljanja storitve. Člani naročnikove komisije bi morali ugotoviti, da cene izbranega ponudnika niso skladne z zakonodajo in ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka oddaje javnega naročila. Tržne cene notranjega in zunanjega čiščenja vozil znašajo 20,00 EUR za običajno osebno vozilo. Očitno je, da gre pri ceni izbranega ponudnika za pranje avtomobila (60 % nižja cena kot tržne cene) ter hkratnim 99 % popustom na ostale storitve po ceniku za nelojalno konkurenco s strani izbranega ponudnika, naročnik pa z oddajo javnega naročila njemu spodbuja delo na črno in neplačevanje davkov in prispevkov, prav tako ne ravna v korist državnega proračuna oziroma z javnimi sredstvi ne ravna gospodarno.

Izbrani ponudnik se je glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo izjasnil dne 22. 1. 2015 in predlagal, da se revizijski zahtevek vlagatelja zavrne kot neutemeljen skupaj s stroškovno posledico. Navedel je, da mu naročnik nikoli ni svetoval, DDV pa je obračunal zato, ker je postal zavezanec za DDV. Glede očitkov o delu na črno je izbrani ponudnik navedel, da ima sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Glede dveh pralnih mest za ročno pranje vozil je izbrani ponudnik navedel, da je član naročnikove komisije pregledal njegove prostore ter ugotovil, da ustrezajo razpisnim pogojem. Vlagateljeve navedbe glede neustreznosti prostorov je izbrani ponudnik prerekal. Izbrani ponudnik je navedel še, da poliranje in kemično čiščenje izvaja v notranjih prostorih ter da pred objektom ni makadamskih tal, temveč grobi asfalt. Glede višine svojih cen je izbrani ponudnik navedel, da so nižje zaradi velike količine opranih avtomobilov. Navedel je tudi, da bi cene lahko bile višje, vendar potem ne bi bili izbrani v tem postopku oddaje javnega naročila, ki je bil prilagojen vlagatelju, kar je razvidno iz razpisnih pogojev iz razpisne dokumentacije izpred dveh let, kjer je bilo točkovanje za oddaljenost avtopralnice drugačno. Vlagatelj je tudi neobičajno povišal svojo ponudbo za poliranje in kemično čiščenje vozil v primerjavi s postopkom oddaje javnega naročila izpred dveh let, ko je bila njegova cena skoraj desetkrat višja. Očitno je, da je vlagatelj pričakoval, da bo v postopku oddaje javnega naročila izbran. Popust v višini 99 % je izbrani ponudnik ponudil zato, ker je od naročnik prek portala javnih naročil prejel informacijo, da je teh storitev naročal manj kot 1 % celotnega javnega naročila.

Naročnik je dne 3. 2. 2015 izdal sklep, številka 430-30/2015-6 (v nadaljevanju: sklep o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo ter zahtevek za povrnitev stroškov zavrnil, obenem pa zadržal izvajanje tega postopka oddaje javnega naročila. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je vprašanje, ali je izbrani ponudnik davčni zavezanec, nepomembno za izvedbo postopka oddaje javnega naročila in ne more biti razlog za izločitev ponudbe. Izbrani ponudnik v času analize ponudb ni bil davčni zavezanec in zato je bil s strani predsednice naročnikove komisije telefonsko opozorjen, da v primeru sklenitve pogodbe izstavlja račune brez DDV. Zaradi enakopravne obravnave ponudnikov je naročnik vse ponudbe razvrstil skladno z ocenjevalnim merilom »cena«, in sicer je upošteval ceno z DDV. Glede neizpolnjevanja zahteve iz razpisne dokumentacije glede dveh pralnih mest (in pralcev) je naročnik navedel, da je izbrani ponudnik v izjavi potrdil, da ima dve pralni mesti in dva pralca, kar je izkazal s poimenskim seznamom skladno z zahtevo razpisne dokumentacije. Drugih posebnih zahtev glede pralnega mesta naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavljal, pri čemer pa je naročnik pojasnil, da je pralno mesto mesto, na katerem izvajalec kakovostno in skladno s ponudbo izvede storitev pranja. Naročnik je pri ponudnikih preveril izpolnjevanje osnovne in finančne sposobnosti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je posebej izpostavil, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve in posebni pogoj iz tretjega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik je poudaril tudi, da v njegovi pristojnosti ni presoja načinov zaposlovanja pri izbranem ponudniku. Glede navedb vlagatelja o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka, in da naročnik ni izvedel postopka preverjanja neobičajno nizke ponudbe, je naročnik navedel, da pogoji iz 49. člena ZJN-2 niso bili izpolnjeni. Kljub temu pa je naročnik izbranega ponudnika z dopisom, številka 430-196/2014-38 z dne 22. 12. 2014 pozval k pojasnitvi njegove nizke cene in potrditvi izpolnitve naročila. Izbrani ponudnik je z odgovorom z dne 23. 12. 2014 in 29. 12. 2014 potrdil svojo ponudbo, na podlagi česar je naročnik zaključil, da ni dvoma o možnosti izpolnitve naročila, kar pomeni, da pogoji za izločitev ponudbe izbranega ponudnika niso bili podani. Izbrana ponudba je pravilna in ni v nasprotju s predpisi oziroma ni sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, prav tako izpolnjuje pogoje iz 41. do 47. člena ZJN-2. Naročnik je glede vlagateljevih očitkov o kršitvah temeljnih načel javnega naročanja navedel, da je kriterije in merila za izbor najugodnejšega ponudnika postavil na podlagi večletne prakse v izvajanju tovrstnega naročila. Z uporabo meril za izbor, med drugim tudi oddaljenosti izvajalca od lokacije naročnika, je nedvomno zagotovil enakopravno obravnavo ob upoštevanju temeljnih načel javnega naročanja. Objavil je tudi obvestilo o javnem naročilu, s čimer je zagotovil konkurenčnost in transparentnost postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisov, prejetih dne 4. 2. 2015 in 17. 2. 2015, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je po prejemu zahtevka za revizijo opravila predhodni preizkus v skladu z 31. členom ZPVPJN ter ugotovila, da izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, zato ga je sprejela v obravnavo.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Spor med vlagateljem in naročnikom je torej v tem, ali ponudba izbranega ponudnika ni popolna iz razloga, ker je izbrani ponudnik v ponudbi navedel cene z DDV, čeprav v času oddaje ponudb (še) ni bil zavezanec za DDV, pa je to postal kasneje. Spor je tudi v tem, ali ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije in v tem, ali je naročnik javno naročilo oddal ponudniku, ki ni najugodnejši in posledično ravnal negospodarno. Spor je tudi v tem, ali je ponudnik svoje ponudbene cene sestavil na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve navedbe o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi navedb cen v ponudbi z DDV kljub temu, da v času oddaje ponudbe še ni bil davčni zavezanec.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji z oznako 430-196/2014-18 z dne 21. 10. 2014 za ta postopek oddaje javnega naročila v podpoglavju 5. Ponudbena cena poglavja II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da morajo ponudniki ponudbeni obrazec Priloga 2 – ponudba-cene izpolniti tako, da navedejo ponudbeno ceno na enoto brez DDV, vrednost DDV, ceno na enoto z DDV, skupno ceno (upoštevajoč zahtevano količino) brez DDV, vrednost DDV in skupno vrednost (upoštevajoč zahtevano količino) z DDV. Naročnik je določil tudi, da morajo biti cene posamezne storitve izražene v EUR ter da morajo biti ponudbene cene in vrednosti zaokrožene na dve decimalni mesti. Naročnik je določil tudi, da morajo biti v ponudbeno ceno zajeti vsi stroški in popusti ter da naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov. Naročnik je določil tudi, da morajo biti cene fiksne za najmanj 12 mesecev šteto od dneva nastopa veljavnosti pogodbe.

V poglavju IV. Ocenjevanje ponudb je naročnik opredelil merilo za izbor najugodnejše ponudbe za posamezen sklop javnega naročila. Naročnik je izbral merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, v okviru katerega je izbral naslednje kriterije:

- Cena storitve (ponderirano s 70 %)
- Ponujeni popust na veljavni cenik ponudnika (ponderirano z 10 %)
- Lokacija pralnice (ponderirano z 20 %)

Naročnik je določil tudi, da ponudnik z najnižjo vrednostjo ponudbe z vključenim DDV ter z lokacijo pralnice najbližje naročniku prejme najvišje število točk, ostali pa ustrezno manj. Izbran bo ponudnik z največjim skupnim številom doseženih točk za posamezen sklop naročila.

Naročnik je v podpoglavju 1. Opis predmeta naročila poglavja V. Tehnične specifikacije določil, da je predmet javnega naročila v sklopu 1 ročno pranje in čiščenje osebnih vozil, lažjih od 3,5 tone, na lokaciji v Ljubljani. V podpoglavju 2. Zahteve in pogoji naročnika je naročnik opredelil natančnejše zahteve glede pranja vozil, navedel pa je tudi, da bo ocenjeval ponudnike glede izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz poglavja III. Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila in meril iz poglavja IV. Ponudniki so morali svoji ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce Priloga 2.1 ali Priloga 2.2 ali Priloga 2.3 (oziroma vse tri – glede na sklop, v katerem so ponudniki predložili ponudbo). Poleg prilog so morali ponudniki priložiti še svoj veljavni cenik za ostale storitve, ki jih bo naročnik naročal glede na svoje potrebe in ki so povezane s predmetom javnega naročila.

Priloga 2.1 naročnikove razpisne dokumentacije predstavlja ponudbeni obrazec za sklop 1, v katerega so ponudniki morali (med drugim) vpisati cene in druge kriterije, ki so bili del merila za izbor. Tako so ponudniki pod točko 1. Cene storitev morali vnesti cene brez DDV, odstotek (%) obračunanega DDV ter ceno z DDV za postavke »zunanje pranje vozila«, »notranje čiščenje vozila« ter »komplet pranje in čiščenje vozila«. Pod točko 2. Ponujeni popust na veljavni cenik ponudnika so ponudniki morali vnesti odstotek (%) popusta, ki ga nudijo na storitve po svojem veljavnem ceniku. Ponovljena je zahteva, da morajo ponudniki ponudbi priložiti tudi svoj veljavni cenik za ostale storitve, ki se nanašajo izključno na pranje in čiščenje vozil. Pod točko 3. Lokacija pralnice so ponudniki morali vnesti razdaljo v kilometrih od sedeža naročnika do pralnice ponudnika. Na koncu obrazca je še posebej poudarjeno, da je priloga veljavni cenik ponudnika (kar so morali ponudniki obkrožiti z »da« ali »ne«) in opozorilo, da bo ponudnik prejel pri ocenjevalnem kriteriju »ponujeni popust na veljavni cenik« nič točk, če veljavnega cenika ne bo priložil.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da jo je naročniku predložil dne 1. 12. 2014. Med strankami revizijskega postopka ni spora o tem, da izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe (torej dne 1. 12. 2014) še ni bil davčni zavezanec po Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZDDV-1) ter da je to postal šele kasneje.

Iz izpolnjenega ponudbenega obrazca Priloga 2.1 iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je pod točko 1. Cene storitev vpisal pri vseh postavkah cene brez DDV, stopnjo DDV je označil z 22 %, v zadnjem stolpcu ustrezne tabele pa je navedel tudi cene skupaj v DDV. Iz točke 2. Ponujeni popust na veljavni cenik ponudnika izhaja, da je izbrani ponudnik na cene storitev po veljavnem ceniku ponudil 99 % popusta. Iz obrazca izhaja tudi, da je izbrani ponudnik priložil veljavni cenik (obkrožil je »da«).

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je trenutno veljavni cenik (Cenik pranja vozil) priložil takoj za ponudbenim obrazcem Priloga 2.1. Iz Cenika pranja vozil so razvidne cene za različne storitve, ki jih ponuja izbrani ponudnik (ročno zunanje, notranje in kompletno čiščenje večjih in manjših osebnih vozil, loščenje vozil, globinsko čiščenje manjših vozil ter pranje motorja). Vse označene cene so brez obračunanega DDV, kar je v tekstu Cenika pranja vozil posebej poudarjeno, saj je navedeno, da DDV ni obračunan po prvem odstavku 94. člena ZDDV-1 ter da izbrani ponudnik ni zavezanec za DDV.

Državna revizijska komisija tako povzema, da je izbrani ponudnik – kljub temu, da v trenutku oddaje svoje ponudbe ni bil davčni zavezanec po ZDDV-1 – oddal ponudbo, v kateri je v obrazcu ponudbe Priloga 2.1 navedel cene z obračunanim 22 % DDV ter v Ceniku pranja vozil kot prilogi obrazca ponudbe Priloga 2.1 navedel cene brez obračunanega DDV.

Priloženi Cenik pranja vozil (trenutno veljavni cenik ponudnika) ni nepomemben ponudbeni dokument, saj je iz razpisne dokumentacije – kot je bilo povzeto – razvidno, da je naročnik predvidel, da bo storitve, ki niso neposredno zajete v opis postavk v obrazcu ponudbe v Prilogi 2.1, naročal in plačeval po cenah, ki so predmet Cenika pranja vozil, upoštevaje popust, ki mu ga bo nudil posamezni ponudnik in je razviden iz obrazca ponudbe Priloga 2.1. Iz poglavja IV. Ocenjevanje ponudb pa je razvidno tudi, da je odstotek (%) popusta, ki ga naročniku ponudnik priznava na trenutno veljavni cenik storitev, določen kot eden izmed kriterijev, ki so del merila za izbor. Naročnik je v obrazcu ponudbe Priloga 2.1 določil tudi, da če ponudnik v ponudbi ne predloži svojega trenutno veljavnega cenika, dobi pri tem kriteriju nič točk. Cenik pranja vozil – trenutno veljaven cenik storitev ponudnika – je torej (poleg obrazca ponudbe Priloga 2.1) bistven del ponudbene dokumentacije, saj je z njim opredeljena cena, po kateri bo naročnik plačeval določene storitve, ki so (tudi) predmet tega javnega naročila, prav tako pa (njegova prisotnost) neposredno vpliva na ocenjevanje ponudb po merilu za izbor.

Naročnik je bil torej ob pregledu ponudbe izbranega ponudnika soočen s situacijo, ko je bilo v bistvenih delih ponudbene dokumentacije notranje neskladje med ponudbenimi dokumenti, v katerih so opredeljene cene storitev, ki so predmet javnega naročila. V ponudbenem obrazcu Priloga 2.1 je izbrani ponudnik navedel cene skupaj z 22 % DDV (na podlagi česar bi bilo moč sklepati, da je davčni zavezanec po ZDDV-1), v priloženem Ceniku pranja vozil pa je navedel cene brez DDV ter izrecno poudaril, da ni davčni zavezanec po ZDDV-1. Gre torej za to, da je ponudba v tem delu vsebovala neskladja oziroma napake. Kot je že bilo pojasnjeno zgoraj, sta oba dela – tako obrazec ponudbe Priloga 2.1 ter Cenik pranja vozil bistvena dela ponudbene dokumentacije. Prav tako gre za neskladje, ki vpliva na končno ponudbeno vrednost oziroma na ceno, po kateri bo naročnik plačeval storitve (ceno z ali brez DDV), ki so del predmeta tega javnega naročila, in torej v tem pogledu pri neskladju pri obračunu DDV ne more iti za nebistveno pomanjkljivost ponudbe. Navedeno pomeni, da je bila ponudba izbranega ponudnika zaradi neskladja med navedbami o obračunani stopnji DDV vsaj formalno nepopolna v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2.

Naročnik sicer pravilno ugotavlja, da je nebistveno, ali je bil izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe davčni zavezanec po ZDDV-1 ali ne. V obeh primerih pa bi pojasnjevanje, ali je izbrani ponudnik davčni zavezanec po ZDDV-1 ali ne (ali celo pozivanje izbranega ponudnika k temu, da si pridobi identifikacijsko številko za DDV po 79. členu ZDDV-1), v tem konkretnem primeru vodilo v dopolnjevanje oziroma spreminjanje ponudbene cene. Če bi se po roku za odpiranje ponudb na poizvedovanje naročnika izkazalo, da je izbrani ponudnik davčni zavezanec po ZDDV-1 in da mora na cene svojih storitev obračunati DDV, bi to dejstvo bilo v neskladju s Cenikom pranja vozil, kjer so cene brez DDV. Če pa bi se izkazalo, da izbrani ponudnik ni zavezanec za DDV, bi to pomenilo neskladje z obrazcem ponudbe Priloga 2.1, kjer je izbrani ponudnik opredelil cene storitev z DDV. Za odpravo opisanega neskladja v ponudbi izbranega ponudnika torej ne bi zadostovalo zgolj pojasnilo o tem, ali je izbrani ponudnik davčni zavezanec po ZDDV-1 ali ne, temveč bi izbrani ponudnik moral ali spremeniti obrazec ponudbe Priloga 2.1 ter obračunati postavke brez DDV ali spremeniti Cenik pranja vozil tako, da bi na ponujene cene obračunal DDV. V vsakem primeru bi to pomenilo spremembo cen na enoto ter vrednosti postavk.

Tretji odstavek 78. člena ZJN-2 določa, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril. Prvi odstavek 80. člena ZJN-2 določa, da mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2 izločiti ponudbe, ki niso popolne.

Ker ponudba izbranega ponudnika torej ni bila popolna, šlo pa je za nepopolnost ponudbe, ki je v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2 ni dopustno odpravljati, bi naročnik moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Ker tega naročnik ni storil, je s tem kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija zaključila, da je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem pogledu utemeljen in je zato v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila številka 430-196/2014-41 z dne 5. 1. 2015.

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih očitkov ne more več vplivati na drugačno odločitev v tem postopku, o teh ni odločala.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov revizijskega postopka, in sicer takse v višini 2.720,00 EUR.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške plačila takse v višini 2.720,00 EUR, ki mu jih mora povrniti naročnik v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, 10. 3. 2015

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
- Daminas storitve in trgovina, d.o.o., Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana
- Zankoč, avtopralnica, d.o.o., Kurilniška 14, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- V spis zadeve, tu

Natisni stran