Na vsebino
EN

018-033/2015 Občina Straža

Številka: 018-033/2015-4
Datum sprejema: 4. 3. 2015

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v povezavi s 27. in z 62. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za »Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CGP, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo Mesto, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Straža, Ulica talcev 9, Straža (v nadaljevanju: naročnik), dne 4.3.2015

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

V postopku za sklenitev javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva za »Podelitev koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža« (v nadaljevanju: javno naročilo) je bilo obvestilo o naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne 5.12.2014, pod št. objave JN11392/2014. Z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 30.12.2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila) je naročnik sodelujoče kandidate (v nadaljevanju: ponudniki) obvestil, da se predmetno javno naročilo odda v izvedbo ponudniku Alojz Globevnik, s.p., Gorenja Gomila 24, Šentjernej (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz navedenega dokumenta izhaja, da je naročnik prejel tri vloge (v nadaljevanju: ponudbe) in da se je popolna ponudba izbranega ponudnika glede na merilo (najnižja cena) uvrstila na prvo mesto, medtem ko se je vlagateljeva ponudba, katere popolnost naročnik ni preverjal, uvrstila na drugo mesto.

Po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je vlagatelj z vlogo z dne 14.1.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov pravnega varstva. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker izbrani ponudnik ni izpolnil zahtevanega referenčnega pogoja. Izbrani ponudnik je v seznamu o opravljenih storitvah navedel tri reference, in sicer dve referenci referenčnega naročnika Občina Dolenjske Toplice za »Tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice« za leti 2013 in 2014, ter referenco referenčnega naročnika Trgograd, d.o.o., za »Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice – za sklop 2«. Iz predloženih referenčnih potrdil pa izhaja, da je izbrani ponudnik opravljal tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice v letu 2014 ter investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice v letu 2013 in 2014. Referenci, ki obsegata investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice, sta vsebinsko neustrezni, saj je predmet konkretnega javnega razpisa vzdrževanje občinskih javnih cest. Referenčna dela, ki se nanašajo na redno vzdrževanje lokalnih cest, so za predmetni javni razpis upoštevana, vendar pa predstavljajo zgolj eno referenco, saj gre za (eno) javno naročilo, ki traja dve leti. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede minimalnega obsega tehnične opreme. V seznamu opreme je izbrani ponudnik navedel stroj za talne označbe znamke oziroma tipa »Signal«, takšen stroj vlagatelju, ki je profesionalec, ni znan, zato vlagatelj sumi, da navedenega stoja izbrani ponudnik ne more posedovati oziroma da je izjava izbranega ponudnika lažna. Izbrani ponudnik je nadalje v seznamu opreme navedel vzdrževalno bazo, ki naj bi se nahajala na parceli št. X, k.o. Y, ki je v lasti J.K. Izbrani ponudnik v ponudbi ni pojasnil, na kakšen način poseduje to zemljišče.

Izbrani ponudnik v vlogi z dne 22.12.2014, s katero se je opredelil do navedb vlagatelja, navaja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo zahtevano, da ponudniki predložijo številko pogodbe za vsako referenco posebej. Nadalje izbrani ponudnik navaja, da ima v najemu stroj s komercialnim nazivom »Signal«, tip stroja RJ 100/RJ90, prav tako ima sklenjen pisni sporazum o uporabi parcele št. X, k.o. Y.

Naročnik je s sklepom z dne 6.8.2014 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil zahtevo za povračilo stroškov pravnega varstva. Naročnik navaja, da je kot ustrezni referenci upošteval referenci navedeni pod zaporedno številko 1 in 2 v Seznamu opravljenih storitev, s katerima je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje referenčnega pogoja, saj je opravil dva posla, ki ustrezata predmetu konkretnega javnega naročila, in sicer v letu 2013 in 2014. Naročnik pojasnjuje, da je v referenčnem potrdilu za referenco pod zaporedno številko 1 kot opravljeno delo pomotoma navedeno »Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice – za sklop 2«, saj je referenčni naročnik (Občina Dolenjske Toplice) pojasnil, da se referenca nanaša na javno naročilo »Tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice«. Naročnik nadalje zatrjuje, da je izbrani ponudnik s predložitvijo Izjave o zagotavljanju tehnične opreme izkazal izpolnjevanje pogoja glede minimalnega obsega tehnične opreme in osnovnih sredstev. V razpisni dokumentaciji si je pridržal pravico, da zahteva predložitev pogodb, s katerimi se dokazuje lastninska pravica oziroma pravica do uporabe zahtevane opreme, vendar ker ni dvomil v resničnost podane izjave izbranega ponudnike, le-te ni preverjal. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik pojasnil, da ima stroj za talno označevanje znamke »Signal«, tip RJ 100/RJ90, v najemu od 22.12.2014 dalje, v zvezi z vzdrževalno bazo pa je izbrani ponudnik pojasnil, da ima o uporabi parcele št. X, k.o. Y sklenjen sporazum z lastnikom te parcele.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 9.2.2015 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj v vlogi z dne 10.2.2015, s katero se je opredelil do navedb naročnika, vztraja pri revizijskih navedbah in dodaja, da vlagatelju sum v neustreznost referenčnih del vzbuja tudi dejstvo, da se pri izbranem ponudniku ne ujemajo zneski navedeni na potrjenih referenčnih potrdilih in zneski navedenimi v Seznamu opravljenih storitev. Med vpogledom v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika v njej ni bilo pojasnil izbranega ponudnika glede tehnične opreme. Naročnik bi moral zahtevku za revizijo ugoditi, saj je bila ponudba izbranega ponudnika pred pojasnili oziroma dopolnitvijo formalno nepopolna. Poleg tega po mnenju vlagatelja ponudba izbranega ponudnika tudi po opravljenih dodatnih pojasnilih ne more biti popolna, saj je bila že ob oddaji ponudbe vsebinsko nepopolna. Vlagatelj še navaja, da je naročnik sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo posredoval neposredno vlagatelju, ne pa njegovi pooblaščenki.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Uvodoma Državna revizijska komisija glede vlagateljevih navedb, da je naročnik odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo vročil neposredno njemu, ne pa njegovemu pooblaščencu, ugotavlja, da vlagatelj ne zatrjuje (niti ne dokazuje), da mu je bilo zaradi ravnanja naročnika pravno varstvo oteženo ali onemogočeno, ampak ravnanje naročnika navaja v utemeljitev »da naročniku ni znano, kako pravilno postopati v postopku javnega naročanja«. Ker se je vlagatelj (preko pooblaščenca), kot mu to dopušča peti odstavek 29. člena ZPVPJN, pravočasno in argumentirano izjavil o navedbah naročnika v odločitvi o zavrnitvi zahtevka za revizijo, in s tem izkoristil možnosti, ki mu jih daje ZPVPJN, gre ugotoviti, da vročitev odločitve o zavrnitvi zahtevka neposredno vlagatelju ni povzročila posledic, ki bi kakorkoli vplivale na zagotavljanje pravnega varstva vlagatelju ali mu onemogočile oziroma otežile uveljavljanje pravic, ki mu jih daje ZPVPJN.

Med strankama je sporno ravnanje naročnika pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker izbrani ponudnik s predloženimi referencami ne izpolnjuje referenčnega pogoja, kot ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, in ker izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede minimalnega obsega tehnične opreme.

Skladno z osmim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) lahko naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in poklicne sposobnosti. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu. Dokazila, ki jih lahko naročnik zahteva od ponudnikov za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti, so določena v 45. členu ZJN-2. V skladu z drugim odstavkom 45. člena ZJN-2 lahko naročnik od ponudnikov v razpisni dokumentaciji zahteva, da izkažejo izpolnjevanje sposobnosti med drugim tudi s predložitvijo seznama opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z dokazili o storitvah (2. alineja točke a drugega odstavka 45. člena ZJN-2) in z izjavo o orodjih, obratni ali tehnični opremi, ki je na voljo ponudniku storitev za izvedbo naročila (točka h drugega odstavka 45. člena ZJN-2). 45. člen ZJN-2 našteva le dokazila, katerih predložitev lahko naročnik zahteva od ponudnikov. Ne določa pa vsebine pogojev, s katerimi ponudniki izkažejo tehnično sposobnost. To prepušča naročniku, ki mora v razpisni dokumentaciji, ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila, vsebinsko opredeliti tehnične pogoje. Presoja, ali ponudnik izkazuje tehnično usposobljenost, je zato odvisna zlasti od tega, na kakšen način naročnik v razpisni dokumentaciji vsebinsko opredeli tehnične pogoje.

Ponudba, ki ne izpolnjuje naročnikovih pogojev, določenih na podlagi 41. do 47. člena ZJN-2, ni pravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično tudi ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik zahteve glede izkazovanja minimalne stopnje sposobnosti določil v poglavju II »Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj« razpisne dokumentacije, in sicer je v točki II.8 razpisne dokumentacije zapisal:
»Prijavitelj je usposobljen za opravljanje dejavnosti.
DOKAZILO:
Pogoj se izkazuje s seznamom najpomembnejših storitev na področju, ki je predmet javnega razpisa, zneski, datumi in navedbo naročnika (obrazec OBR-3 Podatki o referenčnem delu in obrazec OBR-3a Referenčno potrdilo prijavitelja) in sicer vsaj z dvema (2) referencama, za opravljen posel v minimalnem letnem znesku 20.000,00 EUR v zadnjih 3 letih.«

Naročnik je v razpisni dokumentaciji pripravil obrazec »OBR-3 – Podatki o referenčnem delu – Seznam opravljenih storitev prijavitelja v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet javnega razpisa« (v nadaljevanju: Seznam opravljenih storitev), v katerega so ponudniki vpisali opravljene storitve, ki so jih opredelili s predmetom pogodbe, pogodbenim partnerjem, letom realizacije in vrednostjo pogodbe. V navedenem obrazcu je naročnik določil, da morajo ponudniki za vsak navedeni referenčni posel predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »OBR-3a – Referenčno potrdilo prijavitelja« (v nadaljevanju: referenčno potrdilo). V referenčnem potrdilu, katerega je potrdil referenčni naročnik, so ponudniki vpisali referenčnega naročnika, katera dela so opravili, v kakšni vrednosti in v katerem obdobju.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kvaliteti, saj z njo dokazuje, da je podobno gradnjo ali storitev v preteklosti že večkrat uspešno izvedel ali da je pod podobnimi pogoji že uspešno dobavil podobno blago. Naročnik lahko na podlagi dokazila, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, utemeljeno sklepa, da ima tak ponudnik ustrezno znanje in izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika ugotavlja, da je ta v Seznamu opravljenih storitev navedel tri referenčna dela, in sicer:
- pod zaporedno številko 1 »Tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice« v letu 2013 za referenčnega naročnika Občina Dolenjske Toplice. Za navedeno referenco je izbrani ponudnik predložil tudi referenčno potrdilo referenčnega naročnika Občine Dolenjske Toplice, iz katerega je razvidno, da je izbrani ponudnik v letu 2013 opravil »Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice – sklop 2«;
- pod zaporedno številko 2 »Tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice« v letu 2014 za referenčnega naročnika Občina Dolenjske Toplice. Izbrani ponudnik je predložil potrjeno referenčno potrdilo, da je izbrani ponudnik za referenčnega naročnika opravil »Tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice« v letu 2014;
- pod zaporedno številko 3 »Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice – sklop 2« v letu 2014 za referenčnega naročnika Trgograd, d.o.o. Za navedeno referenco je izbrani ponudnik predložil referenčno potrdilo referenčnega naročnika, iz katerega je razvidno, da je izbrani ponudnik opravil »Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice – za sklop 2«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da referenci navedeni v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2 temeljita na enem javnem naročilu, zaradi česar predstavljata zgolj eno referenco in ne dveh, ter da se referenčni potrdili za referenci navedeni v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 3 nanašata na investicijsko vzdrževanje občinskih cest, in torej ne predstavljata del, ki so predmet konkretnega javnega naročila. Naročnik na drugi strani zatrjuje, da je izbrani ponudnik referenčni pogoj izpolnil z referencama navedenima v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2.

Kot že navedeno je izbrani ponudnik v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 navedel, da je v letu 2013 opravljal »Tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske Toplice«, medtem ko iz referenčnega potrdila za to referenco izhaja, da je izbrani ponudnik v letu 2013 opravil »Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest v Občini Dolenjske Toplice – sklop 2«. Sicer iz ponudbe izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ni jasno, katera dela je izbrani ponudnik v okviru navedene reference opravil, vendar pa, kot je to razvidno iz odstopljene dokumentacije (uradni zaznamek z dne 29.12.2014), je naročnik to referenco preveril, pri čemer je referenčni naročnik (Občina Dolenjske Toplice) pojasnil »da se je tekoče vzdrževanje opravljalo v letu 2013 in 2014 in da je bilo referenčno potrdilo podpisano za navedena posla«. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s preverjanjem reference od referenčnega naročnika pridobil informacije, ki nejasnosti v zvezi z referenco, navedeno v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1, odpravljajo, saj iz pojasnila referenčnega naročnika (Občina Dolenjske Toplice) izhaja, da je izbrani ponudnik opravljal tekoča vzdrževalna dela (lokalnih cest) in ne investicijska vzdrževalna dela (gozdnih cest). Posledično gre ugotoviti, da se referenci navedeni v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2 nanaša na tekoča vzdrževalna dela lokalnih cest, in da je izbrani ponudnik izvedel tekoča vzdrževalna dela lokalnih cest v letu 2013 in v letu 2014. Da tekoča vzdrževalna dela lokalnih cest (v Občini Dolenjska Toplice) predstavljajo istovrstno (ali podobno) dejavnost, kot je predmet konkretnega javnega naročila, vlagatelju ni sporno, saj v zahtevku za revizijo navaja, da »referenčna dela izbranega ponudnika, ki zadevajo redno vzdrževanje lokalnih cest so sicer za predmetni javni razpis upoštevna«.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da referenci navedeni v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2 predstavljata zgolj eno referenco in ne dveh. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik tekoče vzdrževanje cest (v Občini Dolenjske Toplice) izvajal na podlagi javnega naročila (št. objave na Portalu javnih naročil JN3717/2013 dne 2.4.2013), katerega predmet je bilo redno vzdrževanje cest za leti 2013 in 2014. Kot dokaz za svoje navedbe je vlagatelj zahtevku za revizijo predložil tudi dokument »Osnutek pogodbe«, ki je bil del razpisne dokumentacije za referenčno javno naročilo, iz katerega je razvidno da bo Občina Dolenjske Toplice sklenila (eno) pogodbo za tekoče vzdrževanje lokalnih cest v Občini Dolenjske toplice v letu 2013 in 2014. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da niti naročnik niti izbrani ponudnik zgoraj povzetih vlagateljevih navedb ne prerekata (niti se do njih ne opredelita), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama nesporno, da sta referenci navedeni v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2 pridobljeni na podlagi ene pogodbe, ki je bila sklenjena za dobo dveh let.

Vendar na podlagi navedenega še ni mogoče slediti vlagatelju, da bi v konkretnem primeru lahko naročnik izbranemu ponudniku (na podlagi ene pogodbe, ki je bila sklenjena za dobo dveh let) priznal zgolj eno referenco in ne dveh. Kot že izhaja iz obrazložitve te odločitve je presoja izpolnjevanja referenčnega pogoja odvisna od načina opredelitve referenčne zahteve v razpisni dokumentaciji. Naročnik je zahteval, da ponudniki izpolnjevanje referenčnega pogoja izkažejo z »dvema (2) referencama, za opravljen posel v minimalnem letnem znesku 20.000,00 EUR v zadnjih 3 letih«. Iz citirane razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik od ponudnikov zahteval izkazovanje (z navedbo v Seznamu opravljenih storitev in z referenčnim potrdilom), da so v zahtevanem obdobju že vsaj dvakrat opravili posel (katerega predmet so bile storitve s področja predmeta konkretnega javnega naročila, tj. vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Občine Straža) v minimalnem letnem znesku 20.000 EUR. Iz tako oblikovanega referenčnega pogoja po presoji Državne revizijske komisije ne izhaja naročnikova zahteva, da ponudniki izkažejo, da so sklenili dve pogodbi za ustrezne storitve v letni vrednosti 20.000 EUR, pač pa je naročniku v konkretnem primeru očitno pomembno, da ponudniki izkažejo, da so vsaj že dvakrat izvedli posel oziroma zahtevano storitev v letnem znesku 20.000 EUR. Ob takšni razlagi referenčnega pogoja pa za izpolnjevanje spornega pogoja ni relevantno, ali je izbrani ponudnik v letu 2013 in letu 2014 vzdrževanje občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice izvajal na podlagi ene pogodbe, ali pa je izbrani ponudnik za vsako leto vzdrževanja občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice sklenil posebno pogodbo, ampak je bistveno, da je vrednost del, ki jih je izbrani ponudnik izvedel v letu 2013, znašala minimalno 20.000 EUR, in da je vrednost del, ki jih je izbrani ponudnik izvedel v letu 2014, znašala minimalno 20.000 EUR. Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izkazal naročnikovih kršitev, s tem ko je naročnik referenci navedeni Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2 štel kot dve referenci in ne kot ene reference.

Vlagatelj v vlogi z dne 10.2.2015, s katero se je opredelil do navedb naročnika, navaja tudi, da vrednost referenčnih del, navedena v Seznamu opravljenih storitev, ne ustreza vrednosti opravljenih referenčnih del, navedeni v referenčnih potrdilih. Ker vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija navedb vlagatelja v izpostavljenem delu ni mogla presojati. Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo zatrjeval (le), da dve predloženi referenci dejansko predstavljata zgolj eno referenco in da predložene reference niso vsebinsko ustrezne, ni pa vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjeval (in dokazoval), da so predložene reference tudi vrednostno neustrezne. Takšno zatrjevanje vlagatelja tako po vsebini predstavlja novo dejstvo in novo kršitev, vlagatelj pa ni niti zatrjeval (niti dokazal), da omenjenega novega dejstva oziroma omenjene nove kršitve brez svoje krivde ni mogel navesti že v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija tudi ni presojala vlagateljevih navedb glede neustreznosti reference navedene v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 3, saj tudi morebitna ugotovitev, da investicijsko vzdrževanje gozdnih cest ne predstavlja istovrstnih del predmetu konkretnega naročila, ne bi v ničemer vplivala na pravilnost ponudbe izbranega ponudnika v tem delu. Namreč tudi če bi Državna revizijska komisija ugotovila, da referenca navedena v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 3, ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, je izbrani ponudnik (ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati, da referenci navedeni v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2 dejansko predstavljata le eno referenco) izkazal izpolnjevanje referenčnega pogoja z referencama, navedenima v Seznamu opravljenih storitev pod zaporedno številko 1 in 2.


Glede revizijskih navedb, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja v zvezi z minimalno tehnično opremo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki II.10 razpisne dokumentacije zapisal:
» Prijavitelj mora razpolagati z minimalnim obsegom tehnične opreme.
Prijavitelj mora razpolagati najmanj z naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo:
- […],
- stroj za talne označbe,
- […],
- vzdrževalno bazo.
Koncedent ima pravico zahtevano opremo cestne vzdrževalne enote in tehnično opremo preveriti pri ponudniku. Oprema mora biti ustrezno vzdrževana in uporabljiva. Šteje se, da kandidat razpolaga z ustrezno opremo, če jo ima v lasti, ali ima zagotovljeno njeno uporabo na kateri koli drugi pravni podlagi za čas trajanja koncesije. Koncedent si pridržuje pravico, da za ugotavljanje izpolnjevanja tega pogoja od kandidata kadarkoli zahteva predložitev pogodb ali drugih pravni aktov, s katerim se dokazuje lastninska pravica oziroma pravica do uporabe zahtevane opreme za izvajanje vzdrževalnih del v zahtevanem obsegu.
[…]
Dokazilo:
V zvezi z navedenim pogojem morajo kandidati v vlogi predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo na obrazcu OBR- 5 Izjava o zagotavljanju tehnične opreme.«
Naročnik je v obrazcu »OBR-5 – Izjava o zagotavljanju tehnične opreme« (v nadaljevanju: Izjava o zagotavljanju tehnične opreme) oblikoval tabelo, pri čemer je v prvem stolpcu naročnik navedel zahtevano opremo, ponudniki pa so izpolnili drugi stolpec tabele z nazivom »znamka, tip«.

Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, kar med strankama niti ni sporno, da je izbrani ponudnik sledil zahtevam naročnika in v ponudbeni dokumentaciji predložil izpolnjeno in podpisano Izjavo o zagotavljanju tehnične opreme, pri čemer je kot »znamka, tip« stroja za talne označbe vpisal »Signal – leto 2014«, kot »znamka, tip« vzdrževalne baze pa je vpisal »Parcelna številka: X, k.o. Y«.

V zvezi z revizijskimi navedbami, ki se nanašajo na zahtevani stroj za talne označbe, Državna revizijska komisija ocenjuje, da zgolj dejstvo, da vlagatelj, ki je po lastnih navedbah strokovnjak za vzdrževanje cest, ne pozna stroja za talne označbe znamke oziroma tipa »Signal«, še ne omogoča sklepanja, da izbrani ponudnik takšnega stroja nima oziroma da so podatki, ki jih je izbrani ponudnik navedel v Izjavi o zagotavljanju tehnične opreme neresnični. Drugih dejstev, ki bi izkazovala, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zahtevanim strojem za talne označbe, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja. Poleg tega je izbrani ponudnik v vlogi, s katero se je opredelil do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, pojasnil, da je sklenil najemno pogodbo za stroj za talne označbe s komercialnim nazivom »Signal«, RJ100/RJ90, prav tako je izbrani ponudnik vlogi predložil Izjavo o skladnosti za stroj za talno označevanje »Signal RJ100/RJ90«, ter fotokopijo (prve) strani Priročnika za varno delo, uporabo in vzdrževanje stroja za talno označevanje »Signal RJ100/RJ90«. S tem pa izbrani ponudnik ni dopolnjeval formalno nepopolne ponudbe ali pojasnjeval ponudbe, kot to zatrjuje vlagatelj, saj ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ni bila nejasna niti ni bila formalno nepopolna. Izbrani ponudnik v izpostavljenem delu v celoti sledil zahtevam razpisne dokumentacije, in je za izkazovanje spornega pogoja predložil (le) izpolnjeno Izjavo o zagotavljanju tehnične opreme, v kateri je kot znamko zahtevanega stroja za talne označbe vpisal »Signal«. Pač pa je navedbe izbranega ponudnika v izpostavljenem delu potrebno razumeti kot argumentirano opredelitev do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo, do česar ima izbrani ponudnik pravico na podlagi 27. člena ZPVPJN.

Glede revizijskih očitkov, ki se nanašajo na zahtevano vzdrževalno bazo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama nesporno, da ima na nepremičnini, ki jo je izbrani ponudnik navedel v ponudbeni dokumentaciji, lastninsko pravico J.K. Prav tako je med strankama nesporno, da izbrani ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ni predložil dokazila oziroma ni pojasnil pravne podlage za uporabo navedene nepremičnine. Vendar pa dejstvo, da izbrani ponudnik na sporni nepremičnini nima lastninske pravice, v konkretnem primeru ne more biti relevantno za presojo izpolnjevanja naročnikovega pogoja v zvezi s tehnično opremo. Naročnik namreč, kot je to razvidno iz razpisne dokumentacije, ni zahteval, da imajo ponudniki na zahtevani opremi oziroma vzdrževalni bazi lastninsko pravico, ampak je dovolil, da se ponudniki sklicujejo na kapacitete tretjih v smislu tretjega odstavka 45. člena ZJN-2, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji zapisal, da se šteje za razpolaganje z zahtevano opremo »če jo (ponudnik) ima v lasti, ali ima zagotovljeno njeno uporabo na kateri koli drugi pravni podlagi za čas trajanja koncesije«. Prav tako za presojo izpolnjevanja naročnikovega pogoja v zvezi s tehnično opremo ne more biti pravno relevantno, da izbrani ponudnik v ponudbeno dokumentacijo ni predložil dokazila, da ima pravico do uporabe sporne nepremičnine oziroma da v ponudbeni dokumentaciji ni pojasnil, na kakšni pravni podlagi ima pravico do uporabe sporne nepremičnine. Iz razpisne dokumentacije namreč ne izhaja naročnikova zahteva, da ponudniki v ponudbi navedejo pravno podlago pravice do uporabe opreme, ki so jo navedli v Izjavi o zagotavljanju tehnične opreme, kakor tudi ne naročnikova zahteva, da ponudniki v ponudbeni dokumentaciji izkažejo oziroma predložijo dokazila, da imajo pravico do uporabe opreme, ki so jo navedli v Izjavi o zagotavljanju tehnične opreme.

Ob upoštevanju, da je izbrani ponudnik ravnal skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in je za izpolnjevanje pogoja v zvezi s tehnično opremo v ponudbeno dokumentacijo predložil (le) izpolnjeno in podpisano Izjavo o zagotavljanju tehnične opreme, ponudbe izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ni mogoče označiti za nejasno ali formalno nepopolno ali celo vsebinsko nepopolno ponudbo. Posledično se kot neutemeljene izkažejo navedbe vlagatelja, da je naročnik izbranemu ponudniku po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila v izpostavljenem delu dovolil dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe oziroma pojasnjevanje ponudbe. Izbrani ponudnik je sicer res v predrevizijskem postopku zatrjeval in dokazoval, da ima za sporno nepremičnino sklenjen dogovor o uporabi, vendar navedenega ni mogoče razumeti kot dopolnjevanje ali pojasnjevanje ponudbe, ampak kot opredelitev izbranega ponudnika do navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Naročnik si je sicer v razpisni dokumentaciji pridržal pravico, da naknadno zahteva predložitev dokazil v zvezi s pravico do uporabe v Izjavi o zagotavljanju tehnične opreme navedene opreme, vendar kot je razvidno iz spisovne dokumentacije, naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb takšnih dokazil od izbranega ponudnika ni zahteval, zato jih izbrani ponudnik tudi ni bil dolžan predložiti.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 4.3.2015


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Vesna Sodja, d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
- Alojz Globevnik, s.p., Gorenja Gomila 24, 8310 Šentjernej,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.Natisni stran