Na vsebino
EN

018-288/2014 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-288/2014-25
Datum sprejema: 20. 2. 2015

Sklep


Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje naročila male vrednosti »VISOKOTLAČNI PARNI STERILIZATOR KAPACITETE 8 STE.« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDICO TEHNIKA, d. o. o., Trpinčeva ulica 108, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 20. 2. 2015

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 19. 11. 2014 se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Preostanek založenega predujma v znesku 160,92 EUR se vlagatelju vrne na transakcijski račun številka SI56 3000 0001 0875 676, odprt pri Sberbank, d. d.

3. Preostanek založenega predujma v znesku 160,92 EUR se naročniku vrne na transakcijski račun številka SI56 0110 0603 0278 282 (ponudnik plačilnih storitev Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Ljubljana).

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17. 9. 2014 sprejel sklep o nabavi visokotlačnega parnega sterilizatorja kapacitete 8 ste. (v nadaljevanju: naročilo), obvestilo o naročilu male vrednosti za oddajo predmetnega naročila male vrednosti pa je bilo dne 18. 9. 2014 (s številko objave NMV3770/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 11. 11. 2014 sprejel Odločitev o oddaji naročila številka NMV-008/2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere med drugim izhaja, da se predmetno naročilo odda ponudniku Sanolabor, d. d., Leskoškova 4, Ljubljana, čigar ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 13. 11. 2014, dne 20. 11. 2014 pa je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 19. 11. 2014, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je njegova ponudba vsebovala sterilizator z vakuumsko črpalko, ki je vodno tesnjena, visoko zmogljiva, tiha in na vibracijskih izolatorjih, s čimer je ponujena črpalka popolnoma zadostila razpisnim zahtevam. V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj razlikuje med sistemom »vakuum črpalka z ejektorjem« (Venturi sistem) in sistemom »vakuum črpalka z vodnim obročem ter drsnim tesnenjem«, obenem pa navaja, da je naročnik v opisu vakuumske črpalke podal samo splošne zahteve, katerim ustrezata oba sistema, in ni določil z imenom ali opisom, kateri sistem želi, kljub temu pa je njegovo ponudbo izločil in izbral ponudbo z »vodnim obročem«.

Naročnik je dne 26. 11. 2014 prejel »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA« z dne 25. 11. 2014. V omenjeni vlogi izbrani ponudnik meni, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje razpisnih zahtev v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije, saj ponujena črpalka ni vodno tesnjena (po zatrjevanju izbranega ponudnika »ejektor nima nobenega vodnega tesnjenja in uporablja vodo kot pogonski medij«). V nadaljevanju izbrani ponudnik predstavlja vakuumski sistem z ejektorjem (Venturi sistem) in vakuumski sistem z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko, izpostavlja razlike med njima in zaključuje, da »je pri EJEKTORSKEM ali VENTURI sistemu voda delovni medij in ne tesnilni medij«.

Naročnik je dne 4. 12. 2014 sprejel sklep številka NMV008/2014 (NMV 008-8-4/2014), s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je sklenil tudi, da se zahtevi »vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo«, […] »ne ugodi« (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da vlagatelj v svoji ponudbi ne ponuja sterilizatorja, ki je opremljen z visoko zmogljivo vodno tesnjeno vakuumsko črpalko, nameščeno na vibracijskih izolatorjih zaradi tišjega delovanja, ampak ejektorski sistem vakuuma (Venturi sistem), ki pa ni v skladu z zahtevami tehničnih specifikacij. V nadaljevanju naročnik predstavlja vakuumski sistem z ejektorjem (Venturi sistem) in vakuumski sistem z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko, izpostavlja razlike med njima, poudarja, da v tehničnih specifikacijah ni zapisal, da zahteva Venturi sistem, in zaključuje, da »je pri EJEKTORSKEM ali VENTURI sistemu voda delovni medij in ne tesnilni medij«.

Naročnik je z dopisom z dne 5. 12. 2014, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 8. 12. 2014, odstopil dokumentacijo o oddaji tega naročila male vrednosti in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 22. 12. 2014 sprejela sklep številka 018-288/2014-3, v katerem je sklenila, da se strokovno delo in izdelava strokovnega mnenja zaupa strokovnjaku prof. dr. J. O. (v nadaljevanju: strokovnjak), vlagatelja in naročnika pa je pozvala, da morata v roku treh dni od prejema sklepa za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založiti predujem. Potrdili o vplačilu predujma za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija prejela dne 24. 12. 2014 oziroma dne 31. 12. 2014.

Državna revizijska komisija je strokovnjaku dne 5. 1. 2015 poslala Prošnjo za izdelavo strokovnega mnenja, dne 13. 1. 2015 pa je prejela »IZVEDENSKO MNENJE«, z dne 14. 1. 2015 (v nadaljevanju: strokovno mnenje), in ga posredovala v izjasnitev naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku. Naročnik se je o strokovnem mnenju izjasnil v vlogi številka NMV008-9-3/2014, z dne 16. 1. 2015 (v nadaljevanju: vloga z dne 16. 1. 2015), vlagatelj pa v vlogi z dne 20. 1. 2015 (v nadaljevanju: vloga z dne 20. 1. 2015).

Po prejemu vloge z dne 20. 1. 2015 je Državna revizijska komisija strokovnjaka prosila za dopolnitev strokovnega mnenja, dne 6. 2. 2015 pa je prejela »DOPOLNITEV IZVEDENSKEGA MNENJA«, z dne 5. 2. 2015 (v nadaljevanju: dopolnitev strokovnega mnenja), ki jo je posredovala naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega naročila male vrednosti in predrevizijski postopek postopka oddaje tega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi po proučitvi strokovnega mnenja, dopolnitve strokovnega mnenja, vloge z dne 16. 1. 2015, vloge z dne 20. 1. 2015 in vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v navezavi na vlagateljevo ponudbo naročnik, kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, navedel, da je ta »neprimerna, saj ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev«, […] »določenih v razpisni dokumentaciji« (tretji odstavek 1. točke na strani 2). Naročnik je ob tem navedel, da je iz »priloge 1, str. 2, Op. 9« razvidno, da vlagatelj »ne ponuja sterilizatorja, ki je opremljen z visoko zmogljivo vakuumsko črpalko, nameščeno na vibracijskih izolatorjih zaradi tišjega delovanja, ampak ejektorski sistem vakuuma ( Venturi system ), ki pa ni v skladu z zahtevami iz tehnične specifikacije« (četrti odstavek 1. točke na strani 2).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da črpalka, ki jo ponuja, popolnoma zadošča razpisnim zahtevam, razlikuje med sistemom »vakuum črpalka z ejektorjem« (Venturi sistem) in sistemom »vakuum črpalka z vodnim obročem ter drsnim tesnenjem«, obenem pa navaja, da je naročnik v opisu vakuumske črpalke podal samo splošne zahteve, katerim ustrezata oba sistema, in ni določil z imenom ali opisom, kateri sistem želi, kljub temu pa je njegovo ponudbo izločil in izbral ponudbo z »vodnim obročem«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva zatrjevanja potrebno presojati z vidika prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v povezavi z 20. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je namreč neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), v postopku oddaje javnega naročila pa mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi oziroma spremembi ponudb v skladu z 78. členom ZJN-2 (in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2) ponudbe, ki niso popolne, izločiti.

V Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik določil, da mora ponudnik za popolnost ponudbe predložiti med drugim tudi »Predračun (OBR-8) in/ali lastni predračun« ter »Parafirane in podpisane strokovne zahteve naročnika (OBR-10)« (2. člen). Ponudniki so morali ponuditi predmet naročila v celoti, naročnik pa je napovedal, da bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili celotnega predmeta naročila, izločil iz ocenjevanja ponudb (3. člen). Naročnik je v nadaljevanju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom tudi na osnovi izpolnjevanja pogoja, po katerem ponujena oprema »izpolnjuje tehnične zahteve naročnika navedene v specifikaciji zahtev naročnika« (11. točka prvega odstavka 4. člena, v povezavi z drugim odstavkom istega člena).

V tehničnih specifikacijah predmeta zadevnega naročila male vrednosti je naročnik določil med drugim tudi naslednje zahteve za vakuumski sistem: »Sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo vodno tesnjeno vakuumsko črpalko nameščeno na vibracijskih izolatorjih zaradi tišjega delovanja« (šesta alinea na prvi strani tehničnih specifikacij oziroma na strani 31 razpisne dokumentacije; v nadaljevanju: zahteva za vakuumski sistem).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da glede na sistem odsesavanja poznamo več vrst (vodnih) črpalk, kot na primer membranske, zobniške, batne in nekatere druge. V konkretnem primeru sta za pravilno razumevanje naročnikove tehnične zahteve za vakuumski sistem ključni njena sistematična umeščenost v tehničnih specifikacijah predmeta zadevnega naročila male vrednosti (sistemska razlaga tehnične zahteve razpisne dokumentacije) in besedna zveza »vodno tesnjeno«. Zahteva za vakuumski sistem je umeščena v alineo, poimenovano »Zahteve za vakuumski sistem:«, besedna zveza »vodno tesnjeno« pa poudarja razliko med različnimi vrstami vakuumskega sistema glede na njihov tesnilni medij. Ob upoštevanju predstavljenih bistvenih dejstev gre prepričljivo zaključiti, da je bil namen naročnika v zahtevi za vakuumski sistem ločiti med vakuumskim sistemom z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko in med vakuumskim sistemom na ejektorski način (Venturi sistemom). Ena od bistvenih značilnosti vakuumskega sistema z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko je (kot to potrjuje tudi strokovno mnenje) v tem, da je pri njem tesnilni medij tekočina (tesnilna voda), za vakuumski sistem na ejektorski način (Venturi sistem) pa je značilno, da ima voda ključno vlogo delovnega medija, kar pomeni, da je v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti naročnikovo zahtevo za vakuumski sistem izpolnil tisti ponudnik, ki je v svoji ponudbi ponudil parni sterilizator, opremljen z visoko zmogljivo vodno tesnjeno vakuumsko črpalko, torej vakuumski sistem z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko (z vodnim obročem). Naročnik je torej to, »kateri sistem želi«, določil (v nasprotju s stališčem vlagatelja) z »opisom« (zadnji odstavek na prvi strani zahtevka za revizijo), torej po vsebini. Ker naročnik v zahtevi za vakuumski sistem ni zapisal, da bo kot primerno štel tudi ponudbo, v kateri bo ponujen vakuumski sistem na ejektorski način (Venturi sistem), razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega naročila male vrednosti v posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov ne gre razumeti na takšen način. Glede na navedeno v predstavljenem smislu ne gre slediti vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na prvi strani) navaja, da je naročnik »v svojem opisu vakuum črpalke podal samo splošne zahteve, katerim ustrezata oba sistema«. Naročnik sicer ni z izrecnim zapisom »prepovedal Venturi sistema« (zadnji odstavek na prvi strani zahtevka za revizijo), vendar pa Venturi sistema (upoštevaje dosedanjo obrazložitev tega sklepa) vseeno ni dopustil ne po vsebini zahteve za vakuumski sistem in ne z izrecnim zapisom v njej. Po drugi strani je iz zahteve za vakuumski sistem (v nasprotju s stališčem vlagatelja) po vsebini razbrati, da je naročnik v njej zahteval »vodn[i] obro[č]« (zadnji odstavek na prvi strani zahtevka za revizijo). V primeru, če je kateri od gospodarskih subjektov menil, da zahteva za vakuumski sistem morebiti ni določena v skladu z ZJN-2, bi moral zahtevek za revizijo vložiti ob spoštovanju določbe 25. člena ZPVPJN (zlasti njegovega prvega oziroma četrtega odstavka).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo ponudbo, v posledici pa je ugotovila, da je vlagatelj v njej (kot izhaja iz predračuna številka MT-14-64-T na OBR-8, pa tudi iz dokumenta »PONUDBA: MT-14-64-T«, z dne 17. 10. 2014) ponudil parni sterilizator proizvajalca Matachana, Španija, skupaj z zunanjima in notranjim vozičkom. Kot izhaja iz tabele »Tehnična specifikacija« v vlagateljevi ponudbi, izpolnjevanje zahteve za vakuumski sistem vlagatelj dokazuje z dokumentom »Priloga 1« na »str. 2, Op. 9«. Ob upoštevanju navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v slednje omenjeni dokument (katalog proizvajalca), pri tem pa je ugotovila, da je v njem zapisano: »Vacuum by means of ejector (Venturi system), with recirculation water pump and economizer tank: high efficiency and low maintenance, silent and effective«. Vsebinsko enako izhaja tudi iz enakih dokumentov v prilogah zahtevka za revizijo.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi ponudil parni sterilizator proizvajalca Matachana, Španija, z vakuumom na ejektorski način (Venturijev sistem). Omenjeno dejstvo zgolj dodatno potrjujeta strokovno mnenje (3. točka) in dopolnitev strokovnega mnenja (3. točka), vlagatelj pa v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na prvi strani) tudi sam navaja, da je naročnik »izločil ponudbo Medico Tehnike d.o.o. z« […] »Venturi sistemom«. Ker je torej vlagatelj v svoji ponudbi ponudil vakuumski sistem na ejektorski način (Venturi sistem), ne pa zahtevanega vakuumskega sistema z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko (z vodnim obročem), kar zgolj dodatno potrjujeta tudi ugotovitev strokovnjaka v strokovnem mnenju (strokovnjak v 2. točki ugotavlja, da »[s]terilizator, ki ga v svoji ponudbi ponuja vlagatelj« […] »NI opremljen z visoko zmogljivo vodno tesnjeno vakuumsko črpalko, nameščeno na vibracijskih izolatorjih zaradi tišjega delovanja«) ter po vsebini enakovredna ugotovitev strokovnjaka v dopolnitvi strokovnega mnenja (3. točka), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni dokazal, da je naročnik kršil katero od določb ZJN-2 s tem, ko je po opravljenem pregledu ponudb njegovo ponudbo kot neprimerno in nepopolno izločil (prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi z 20. in 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Iz razloga, ker
- je formalno nepopolna tista ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne vežejo na tehnične specifikacije predmeta naročanja v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (zaradi česar jo lahko ponudnik pod pogoji iz ZJN-2 dopolni ali spremeni),
- ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,
naročnik v postopku oddaje zadevnega naročila male vrednosti od vlagatelja upravičeno ni zahteval, da ponudbo v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna (tretji in prvi odstavek 78. člena ZJN-2, v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega v konkretnem primeru niso pravno relevantni niti »vsi zahtevan[i] EN standard[i], ki jih dosegata oba sistema vakuum črpalk« v »prilogi ponudbe«, niti morebitno dejstvo, da »ponujeni Venturi« omenjene standarde »v nekaterih točkah celo presega (majhna poraba vode, še tišje delovanje« (druga stran zahtevka za revizijo).

Neodvisno od vprašanja, ali so navedbe vlagatelja, da je za »mnenje o« […] »pravilnost razumevanja terminov in ponudbe« povprašal »tudi strokovnjake s tega področja in sicer tako pomemben servis predmetnih črpalk, kot tudi strokovnjake največjega distributerja predmetnih črpalk ter strokovnjake iz tujine«, ki so o »pravilnosti« vlagateljeve »ponudbe na podlagi naročnikovega opisa« […] »pripravljeni pričati tudi pred ustrezno revizijsko komisijo ali sodiščem« (druga stran vloge z dne 20. 1. 2015), v smislu navajanja kršitev in dejstev sploh podana ob spoštovanju določb ZPVPJN (tudi z vidika petega odstavka njegovega 29. člena), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni ustrezno konkretiziral servisa, ki ga označuje za »pomemben servis predmetnih črpalk«, niti ni določno opredelil (določno označil) strokovnjakov, ki jih šteje za »strokovnjake največjega distributerja predmetnih črpalk ter strokovnjake iz tujine«. Vlagatelj pri tem vlogi z dne 20. 1. 2015 ni predložil niti ustreznih pisnih dokumentov, s katerimi bi omenjeni gospodarski subjekti oziroma omenjene osebe potrjevale vlagateljevo »pravilnost razumevanja terminov in ponudbe«, niti ni dokazal, da teh dokumentov ni mogel navesti ali predložiti brez svoje krivde. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da bi šlo v konkretnem primeru v nekaterih segmentih (lahko) tudi za pravna vprašanja.

Čeprav se je Državna revizijska komisija na strokovno mnenje in dopolnitev strokovnega mnenja v obrazložitvi predmetne odločitve sklicevala zgolj omejeno, v navezavi na navedbe vlagatelja v vlogi z dne 20. 1. 2015 (drugi odstavek na prvi strani), po katerih bi pričakoval »izvedenca s področja strojništva ali podobnega področja in ne strokovnjaka s področja farmacije, saj gre za tehnično terminologijo«, vseeno ugotavlja, da je strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja strokovnjaku zaupala s sklepom številka 018-288/2014-3, z dne 22. 12. 2014, vlagatelj pa citiranih dejstev, čeprav je imel to možnost (omenjeni sklep Državne revizijske komisije mu je bil namreč vročen dne 23. 12. 2014), ni navedel pred prejemom strokovnega mnenja v izjasnitev (vlagatelj tega ni storil niti v vlogi z dne 31. 12. 2014, poimenovani »Plačilo predujma v postopku (številka: 018-288/2014-3)«), temveč je to storil šele po tem (v vlogi z dne 20. 1. 2015). Državna revizijska komisija tudi sicer ugotavlja, da je strokovnjak v strokovnem mnenju na jasen in prepričljiv način odgovoril na vprašanje, ki mu je bilo zastavljeno, v posledici proučitve strokovnega mnenja pa zaključuje, da dejstvo, da gre za strokovnjaka »s področja farmacije«, v konkretnem primeru ni vplivalo na strokovnost izdelanega strokovnega mnenja. Vsebina strokovnega mnenja namreč prepričljivo potrjuje, da strokovnjak pozna (in se spozna) tudi na »tehnično terminologijo«.

Državna revizijska komisija po proučitvi strokovnega mnenja (tudi ob upoštevanju doslej navedenega) ugotavlja, da vlagatelju ne gre slediti niti v njegovem stališču, da je strokovno mnenje »tehnično nevzdržno, saj po internetnem brskanju med katalogi, med drugim tudi po Youtube, smiselno ne odgovarja na zastavljeno vprašanje, na nezastavljena vprašanja pa odgovarja izredno pristransko« (drugi odstavek na prvi strani vloge z dne 20. 1. 2015; primerjati tudi navedbe vlagatelja v zadnjem odstavku na prvi strani in nadaljnjih odstavkih na drugi strani vloge z dne 20. 1. 2015), oziroma, da strokovno mnenje »ne odgovarja na jasno zastavljeno vprašanje« (predzadnji odstavek na drugi strani vloge z dne 20. 1. 2015). Iz strokovnega mnenja namreč izhaja, da je strokovnjak (po proučitvi odločilnih dejstev v vlagateljevi ponudbi) na zastavljeno vprašanje odgovoril jasno in prepričljivo, saj je v njem (v 2. točki na strani 3) zapisal, da »[s]terilizator, ki ga v svoji ponudbi ponuja vlagatelj«, […] »NI opremljen z visoko zmogljivo vodno tesnjeno vakuumsko črpalko, nameščeno na vibracijskih izolatorjih zaradi tišjega delovanja«. Takšen zaključek je strokovnjak ponovil tudi v dopolnitvi strokovnega mnenja (zlasti 2. in 4. točka). Ker Državna revizijska komisija strokovnjaku ni zastavila nobenega vprašanja, povezanega s ponudbo izbranega ponudnika, strokovnega mnenja v delih, ki se na omenjeno ponudbo nanašajo, pri svojem odločanju ni upoštevala. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da očitek, da je strokovnjak nestrokoven, tudi sicer ne more biti razlog za njegovo izločitev (primerjaj Jan Zobec: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga; GV Založba, Ljubljana 2006, stran 485. Dejstvo, da sklicevanje na nestrokovnost ne more biti razlog za izločitev izvedenca, izhaja tudi iz sodbe številka VIII Ips 224/2005, z dne 12. 9. 2006).

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja (predzadnji odstavek na drugi strani vloge z dne 20. 1. 2015), po katerem »poročilo izvedenca ni primerno« in »ne vsebuje niti enega dokaza v prid končni ugotovitvi celo nasprotno, samo poročilo dokazuje, da ugotovitev ni pravilna«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je strokovno mnenje »primerno«, obrazložitev strokovnjaka pa je podprta z dokazili, na katere se strokovnjak sklicuje v strokovnem mnenju (v 3. točki – na primer relevantni del vlagateljeve ponudbe), ter z literaturo, našteto v 5. točki strokovnega mnenja.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da strokovnjak »ne upošteva, komentira ali negira dejstev, ki jih navaja vlagatelj« (predzadnji odstavek na drugi strani vloge z dne 20. 1. 2015), pa tudi v navezavi na (po vsebini) primerljiva zatrjevanja vlagatelja v četrtem odstavku na prvi strani in nadaljnjih odstavkih vloge z dne 20. 1. 2015 (razen zadnjega odstavka na omenjeni strani), Državna revizijska komisija pripominja, da je imel strokovnjak nalogo odgovoriti na vprašanje, ki mu je bilo zastavljeno v »Prošnj[i] za izdelavo strokovnega mnenja«, številka 018-288/2014-6, z dne 5. 1. 2015, kar je tudi storil. Strokovnjak je strokovno mnenje, ki ga je izdelal, tudi ustrezno obrazložil, v strokovnem mnenju pa je navedel ustrezna dokazila (na primer relevantni del vlagateljeve ponudbe) in vire, ki strokovno mnenje utemeljujejo (5. točka strokovnega mnenja).

V zvezi z zatrjevanjem vlagatelja, da je strokovno mnenje »pisni dokaz« […] »pristranskosti« (tretji odstavek na prvi strani vloge z dne 20. 1. 2015), Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj, če je predstavljeno zatrjevanje razumeti kot predlog za izločitev strokovnjaka po 6. točki 70. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), tega ni podal ob upoštevanju drugega odstavka 247. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN in v povezavi s 6. točko 70. člena ZPP. Če bi se v konkretnem primeru morebiti izkazalo, da je vlagatelj za razlog izločitve zvedel šele potem, ko je strokovnjak že opravil strokovno delo, in zaradi tega ugovarja zoper strokovno delo (šesti odstavek 247. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN in 6. točko 70. člena ZPP), pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru ni izkazano, da bi bile podane okoliščine, ki bi vzbujale dvom o nepristranskosti strokovnjaka, kateremu je Državna revizijska komisija s sklepom številka 018-288/2014-3, z dne 22. 12. 2014, zaupala strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja. Opozarjanje na razlikovanje med terminom »vodno tesnjena črpalka« in terminom »črpalka z vodnim obročem« ob upoštevanju dosedanjih ugotovitev iz tega sklepa po presoji Državne revizijske komisije niso takšne okoliščine, ki v konkretnem primeru vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti (dvom vlagatelja v konkretnem primeru ni upravičen in ni objektivno utemeljen). Za razliko od stališča vlagatelja, podanega v vlogi z dne 20. 1. 2015, strokovnjak v strokovnem mnenju (v 3. točki) podaja obrazložitev, »primerjav[o] oz. komenta[r]« vakuumskega sistema z vodno tesnjeno vakuumsko črpalko in vakuumskega sistema na ejektorski način (Venturi sistema), prav tako pa v zadostni meri opisuje delovanje vsakega od njiju in ugotavlja (tehnično) razlike med njima.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila v njegovem predlogu, da naj »komisij[a]« […] »izvedeniško mnenje izloči ter preda zadevo ustreznim organom za nadaljevanje dokazovanja pravilnosti ponudbe Medico tehnike d.o.o. in opravičenosti revizije« (predzadnji odstavek na drugi strani vloge z dne 20. 1. 2015), pač pa je strokovnjaka z vlogo »Prošnja za dopolnitev strokovnega mnenja«, številka 018-288/2014-17, z dne 26. 1. 2015, zaprosila, da strokovno mnenje dopolni, kar je strokovnjak tudi storil.

V posledici dosedanje obrazložitve tega sklepa je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 19. 11. 2014 na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljen zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (v primeru »pozitivno rešene vloge«) prosi »za povračilo plačane takse«.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

Za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja je Državna revizijska komisija strokovnjaku kot potreben strošek priznala znesek 678,16 EUR. Ker znesek predujma, ki sta ga za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja založila vlagatelj oziroma naročnik (vsak polovico), znaša 1.000,00 EUR, se preostanek založenega predujma, ki znaša 321,84 EUR, vlagatelju oziroma naročniku (vsakemu polovico, torej vsakemu 160,92 EUR) vrne na transakcijski račun.

Ker naročnik povrnitve stroškov, nastalih v revizijskem postopku (potrebnih stroškov za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja), ni zahteval do odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija o njih ni odločala (druga poved osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, v povezavi s sedmim odstavkom istega člena).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. in 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 20. 2. 2015


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
– SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
– MEDICO TEHNIKA, d. o. o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana
– SANOLABOR, d. d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran